Големина на текста:
Тема 1
Предмет и задачи на
дисциплината
Науката възникнала с
изискванията на
пазарната икономика и
решава задачи свързани с
качеството и конкурен-
тностнната на готовата
продукция. Обхваща
етапи от момента на
проектиране, етапи на
производство до пълно
потребление и пълната
експлоатация. Дава
значение за суровините,
материалите и готовата
продукция(СМГП). Асо-
ртимент, кодиране, кла-
сификация, стандартиза-
ция и сертификация. При
проектиране на ново
изделие се взема под
внимание изискванията
на потребителите, изме-
ненията в модата, пости-
женията в науката и тех-
ническия прогрес, което
е свързано с техникоекс-
плоатационно. При про-
изводството проекта на
изделието се превръща в
готов продукт. През този
етап стоковедът се
интересува от качеството
на готовия продукт и
изделието. В сферата на
обръщението стоката
отива по преназначение.
Стоковедът разработва в
този етап всички въпроси
свързани с качеството и
количеството приемане
на стоката. При потре-
бление и експлоатация
стоката се изразходва и
стоковеда се интересува
от влиянието на различ-
ните фактори, в/у качест-
вото на стоката. Задачите
в стокознанието се обе-
диняват в следните осно-
вни направления :
1маркетингови проучва-
ния свързани със състоя-
нието и перспективите на
пазара
2 от получените резулта-
ти от това проучване тря-
бва да се извърши плани-
ране на продукцията
3 изготвя се информация
за състоянието на СМТП
4 предлагат се методи за
индетифициране състоя-
нието на СМТП
5дават се данни за опти-
малните условия, при ко-
ито трябва да се съхраня-
ват свойствени продукти
6 провежда се политика
за непрекъснато осъвър-
шенстване на стандарти-
зационните документи
Тема2
Класификация,
асортимент, кодиране
Класификация-разпреде-
ление на дадено множест
во от СМГП на разлино
равнище по предварител-
но възприети признаци.
У нас продукцията се
класифицира по т. нар.
единен класификатор на
продукцията който се
изработва от национал
статист. институт. Съгла-
сно възприетата система
промиш. стоки се раздел-
ят в класове, подкласове,
групи, подгрупи, видове,
и разновидности. Означа-
ват се с числата, който
имат следното предзна-
чение : 1-та и 2-та цифра
показват класа към които
спада съответната стока.
3-та дава под клас. 4-та-
групата, 5-та подгрупа 6-
та вида 7,8,9 показват
регистрационен № на
разновидностите, 10-та
дава контролното число
В 1 клас е продукцията,
която в процеса на изпол-
зване се изразходва на
цяло или на части. Този
клас има 3 групи
1различни видове суро-
вини и естествени гори-
ва. 2 Материалите и
продуктите получени
чрез преработване на
суровини. 3 продукцията,
в която процеса на потре-
бление се изразходва на
цяло. В 2-ри клас е
включена продук., която
в процес на експлоатация
изразходва определен
ресурс . Тя е разпреде-
лена в 2 групи :
1 Съставена от не
ремонтиращи се изделия
2 Изделия, които
подлежат на ремонт
Освен в това в класифи-
катора стоките за лично
потребления се класират
на стока-народен тип-
продукция произведена в
големи количества по
типови технологии от
стандартни материали за
масов консуматор, мар-
кови стоки се произвеж-
дат по оригинални техно-
логии, фирмени образци
или от суровини с спец.
характер, към тях спадат
т. нар. деликатесни сто-
ки, които са по вкус на
производителя ; луксозни
стоки – произ в малки
количества от високо-
качествени, рядко среща-
ни материали. Асорти-
мент – съвкупност от
разновидности на суро-
вини и материали или
стоки, които са обеди-
нени по общ признак.
Различаваме произв
асортим , които е продук
на даден отрасъл или
отдлни предприятия и
тър асортимент, които
обхваща СМГП,
намиращи се в сферата
на обръщението.
Условното означаване на
прод включена в дадена
асортимент на група се
нарича артикулация, а
отделния продукт,
означен с № или по друг
начин се нарича артикул.
Различаваме прост и
сложен асортимент.
Кодиране (К)- представя-
не на определени данни
за обекта на класифика-
ция чрез съвкупност от
цифри. При кодирането
се използват цифрени,
буквен ни, цифрено
буквени, и щрих знаци.
К може да бъде класифи-
кационно, където кодът е
поредица от символи,
всеки от които са усло-
вно означени на дадено
класификационно рав-
нище. Регистрационно К
Когато кода и пореден
рег № на даден обект.
Смесено код-регистр и
класификационно. За да
получим код трябва да
станем членове на МО на
Кодиране. Как се
получава код за
получаване на права за
използване на щрих код е
необходимо да се подаде
молба до Пром. Палата с
препис от съдебно
решение за регистрац на
ф-ма , документ за
авансово внасяне на
данъци и инфор на щрих
кода. Фирмата заплаща
определена такса, която
зависи от реализирания
оборот и получава фото
шаблон като оригинал на
щрих кода и копие към
него. В момента Б-я се
използват около 100 вида
щрих кодове, които се
разделят на търг и не
търговски, а от ширината
на щриха кодовете са 2
или повече ширини на
щриха. Всеки код се със-
тои от щрихов и цифров
блок с еднакво информац
съдържание.С един щрих
могат да се въведат до
10 000 артикула.
Консервиране на стоки –
основна цел е да се
запазят потребителските
с-ва и др спец х-ки.
Начина на съхраняване
се определя по следните
ф-ри : 1 складови поме-
щения за всяка стока има
стандарт, които дава
площ, обем, съоръжено-
ст, начин на подреждане
и подържане на необхо-
димите условия 2 отно-
сителна влажност в-ха –
стандартен – отношени-
ето на абсолютната към
мах. влажност в %. В
практиката 65%-е сух
въздух ; 65-75%-нормал,
над 75%-влажен. 3 Тем-
пература на въздуха
4 Светлина- прякото
слънчево осветление има
топлинно въздействие,
но забавя развитието на
някой микроорганизми
5 Състав на въздуха и
примеси в него. При съх-
раняване на стоките при
тях настъпват ф-ни и х-
чни промени, ако се спа-
зват стандартите тези
промени спадат до
минимум.
Методи за съхраняване :
Биоза –начин за
съхраняване на живи
организми , като се
използва естествената им
съпротивителна сила.
Анабиоза- създава се
условия микроорганиз-
мите да не загиват, но да
не могат да се хранят и
размножават; сроана-
биоза , осмоанабиоза,
термоанабиоза .
Ацитоабиоза- увеличава
се киселинното с-ние на
продукта
Наркоанабиоза-извършва
се наркоза на микроорга-
низмите чрез СО2
Ценоанабиоза – създават
се условие за развитие на
определен вид микро-
организми.
Абиоза- извършва се
отстраняване на
ч/з стерил-ност,
пастьоризация, термо
стерилизация, където
продукта се загрява над
100* при повишено
налягане . Хим.
стерилизация- изпо-лзват
се химикали за из-
бистряне на виното напр.
Опаковане, маркиране,
транспортиране- опаков-
ката трябва да е съобра-
зена с естеството на
суровините, материалите
на готова прод (СМГП).
Предпазва от разпилява-
не и замърсяване от вън-
шни въздействия и да
улеснява транспортира-
нето. Класификация : по
предназначение –
вътрешни и външни ; по
трайност- за еднократна
и многократна употреба ;
По приложение-
универсални и
специални; по
притежавани с-ва-
твърди. Полутвърди и
меки; По отношение на
материала- дървени,
метални и др.
Маркировка – дава
сведения за качеството и
количеството на
опакования продукт.
Условия за транспорт,
съхраняване,
предупреждава за
опасност, срок за
годност, дата на
производство,
информация за
производителя, номера
на стандарта и т.н. В
зависимост от данните,
които се дават при
маркирането, марк. може
да бъде стокообмена или
транспортностокообмена
: вид на стоката,
качество, усл.на
експлоатация и
техн.параметри.По
транспортната марк.-
дава броя на опаковките,
вид, № на партидата и
дата на експедиция. И
специална маркировка,
която предупреждава (за
чупливост, да се пази от
дъжд). Транспортирането
има значение за
запазване качеството на
стоката от замърсяване.
Съобразява се с
особеностите на
продукта и с особен. на
разл. видове транспорт.
Въздушната е най-
скъпата и за най-кратко
време може да се достави
на пазара. Автомобилния
транспорт е гъвкав, но за
малки разстояния. ЖП-
открит, закрит и ЖП
цистерна, използва се за
големи товари и за по-
дълги р-я. Най-евтин е
водния транспорт, но не
може да мине навсякъде.
Тема 3
Стандартизация- чрез нея
се осигурява определено
качество и конкурентно
особеност, олеснява се
техническо
сътрудничество м/у
заинтересовани страни,
според международната
организация по
стандартизация ISO –
това е дейност, свързана
с предписание за общо и
повтарящо прилагане на
действителни или
възможни проблеми с
цял да се постигне на
определен оптимален ред
в дадена съвкупност от
обстоятелства. Те трябва
да са в една обща
общност. 1. Цели и
задачи- използване на
възможно най-малък
брой изгодни за
обществените решения,
които съдействат за
развитие на прогреса и
постигане на максимални
икономии при участие на
всички заинтересовани
страни. Обекта на
стандартизация
непрекъснато се променя
2. принципи и методи-
спазват се следните:
оптималност, обектив-
ост, правнореламенти-
ани на станд., системно-
ст последователност,
комплектност. Прис
стандартизация на дадена
стока се изхожда от
перспектива, относител-
на стабилност единство,
ратност и точност на
дадена стока. В Б-я има
агенция по стандарти-
зация сертификация
подчинени на мин.съвет.
разделена е на 2 раздела.
Всеки раздел има
комисии. Тази ведомост
може да бъде изведена на
ведомствено равнище
или предприятие или
фирми. Тук не се издава
БДС, а се издава
отраслова или заводска
нормала и действието е
задължително за
ведомството или
определен завод.
Сертификат за
съответствие е документ,
а знака е запазен знак. Тя
съдейства за осигуряване
и подържане на
определено равнище за
качество и гарантира, че
производителя или
доставчика спазва
международния стандарт
ISO9000-ISO9004.
Сертификацията е
доброволна-
производителя сам
определя коя от своята
продукция да се
сертификацира. Тя е
задължителна за изделия
свързани с екологията и
здравето на потребителя.
Средства за измиване и
изпиране-Всички видове
сапуни, перилни
препарати и шампоани.
Сапуните са средства за
измиване, получават се
от животински и
растителни мазнини с
добавка на пенители,
пълнители, оцветители и
ароматизиращи в-ва. В
зависимост от осн. с
която се неутрализират
мазнините, могат да
бъдат калиеви и натриеви
и смесени. Калиевите-
по-меки сапуни, но по-
силно задържат вода.
Класиф на сапуните се
извършва по хим.състав,
вид и предназначение.
По вид-твърди, меки,
течни, напрах, грис или
стружки, а по
предназначение- сапун за
пране, тоалетен сапун, и
спец.сапун. В търговска-
та частсе срещат- сапун
ю пране (може да е с под
ф-та на калъпи, прах,
каша), тоалетен
сапун,обикновен
(съд. Само аромат и
стабилен с/у
окислители), луксозен +
бои, пластификатори,
дезодориращи в-ва и
козметични добавки.
Спец сапун съдържа
специф. За съответния
асортимент добавки.
Синтетични препарати –
за измиване на съдове, за
изпиране на текстилни
материали, към тях-
препарати за измиване на
съд.за хранене,
шампоани, авто-сапуни-
за външно измиваме на
коли. Окачествяване – д-
во се извършва
органолетична оценка,
след това се прави
лабораторно
оценяване(спец.оценка).
Опаковка – хартиени,
картонени и
полиетиленови пликове,
кутии, бутилки, бидони,
каси и др.
Маркировка- отбелязва
се производителя, вид и
грамаж на сапуна и
стандарта. Съхраняване-
в сухи помещения(-5* до
25*С) и относит.
Влажност на въздуха от
55% до 70% не се
допуска пряка слънчева
светлина. Трябва да се
има съвместност с
др.стоки. гаранционен
срок на сапуна на калъпи
до 4 грама, прах за пране
до 3г, ако съдържа
активен кислород до 6
месеца разл.видове
шампоани- не повече от
1г.
Тема 14
Органични вещества,
белтъчини, мазнини,
въглехидрати,витамин.
1Белтъчини-основна със-
тавна част на протоплаз-
мата и клетъчното ядро
на растенията, животните
и микробната клетка.
А)строеж- в състава на
белтъчините участват
въглерод, кислород, азот,
водород, сяра, желязо,
фосфор и др. Основните
структурни единици на
белтъчините са 20
аминокиселини с обща
маса формула H2N-CH-
COOH Отделните амино-
киселини се различават
по страничната част. При
изграждане на белтъч-
ната молекула, амино-
киселините се свързват
по м/у си с връзка и
образуват помилитедни
връзки. В полинетидните
вериги на разл. белтъчи-
ни, аминокисел. Имат
точна последователност
на свързване на което се
дължат специфичните
свойства на всеки белтък.
В белтъчната молекула
се различават 4 структу-
ри- първична, вторична,
тритична, четвъртична :
- първична- определя се
от подреждането на
аминокис. В полети
идната верига.
- вторична-стъпаловидно
усукване на полепепти-
дната верига в следствие
на множество образувани
водородни връзки
-третична-пространст-
вено набъбване на поли-
пеитидната верига. На
равнище на третичната
структора бел-ните се
делят на влакнести
кълбовидни
-четвъртична-обуславя се
от асоциирането на няко-
лко полипептидни вериги
Б) с-ва на белтъците
- алфотерност-реагира
както с киселини, така и
с основи
- Осидрофилност-
белтъците могат да
погълнат 2-3 пъти повече
вода спрямо своята маса
-денатураия-необратим
процес, който най-често
протича при топлинна
обработка на хранит.
продукти, богати на бел-
тъч. Този процес е свър-
зан с разгръщане на
белтъчната верига и
нарушаване на втори-
чната структура. Белтъч
намаляват способността
да свързва вода, променя
се разтворимостта им се
увеличава здравината.
Денаторацията зависи от
температурата, РН на
средата(киселинността),
влажността на продукта,
с-ва на б-чините и про-
дължит на топлинното
действие
-Хидролиза –под влияние
на ензими, кисилини и
основи. Белтъците се
разграждат до полипе-
итиди пептиди до амино-
киселини. Пълно в
организма, частично при
кулинарна обработка.
В) Класификация :
- в зависимост от строежа
се делят на –протеини
протеиди. Протеините са
тези белтъчини, чиято
молекула е съставена от
аминокис. Протеиди са
тези които съдържат в
молекулата си не белтъч-
ни съединения наречени
простетични групи. Про-
теидите биват-нуклеоп-
ротеиди, липопротеи-
ди,глеокопротеиди и др .
- според смислеността си
се делят на –лесно
смилаеми-белтъчините
на млякото, яйцата,
месото и др. ; трудно
смилаеми – бобови,
храни и част от
белтъците ; не смилаеми-
сухожилията на месото.
- според биологичната
им ценност-пълноценни
и не пълноценни 8 от 20
аминокиселини изграж-
дащи белтъците са неза-
меними, тъй като органи-
зма не може да ги
синтезира от други
аминокис. , те трябва да
постъпят с храната.
Биологично пълноценни
са тези белтъци, които
съдържат в достатъчни
количества всички
незаменими аминокисе-
лини (само една от тези
аминок. Да липсва и бел-
тъка става непълноценен)
2 Мазнини :
А) Функции-в организма
мазнините изпълняват 3
основни ф-ции
- структурна-участват в
структурата на важни
клетъчни образувания
(кл. Мембрани, ядра,
протоплазми и др.)
- енергична-при
окисляването на една
група мазнини се отделя
39 кУ енергия
- защитна- отлагат се
около вътрешните органи
и ги предпазва от
сътресение, натрупват се
в подкожния слой и пред-
отвратяват загубата на
топлина, обезпечават
човешкия организъм с не
замени ми мастни
киселини и масноразтво-
рими витамини.
Б) Състав и строеж на
мазнините-съдържат
водород, въглерод,
кислород ; В хим.
отношение са естери на
глицерина с висши
мастни киселини. В
състава на мазнините
влизат разнообразни
глицерини, което се
дължи на различните
мастни киселини,
влизащи в състава им,
които помагат да бъдат
наситени и не наси-
тени.Съотношението на
наситени и не наситени
мастни киселини в
състава на глицерини те
обуславя с-вата на
мазнините. Тези в които
преобладават наситени
мастни киселини са с
твърда консистенция, а в
тези които преобладават
не наситените са с течна.
Наситените мастни к-ни
са стеаринова, пълноти
нова и др не наситените
мастни к-ни-олеидова,
меноленова и др.
в) Свойства и промени на
мазнините
- неразтворими са във
вода, разтворими в не
органични разтворители
-по-леки са от вода
-те са нелетливи в-ва и
при загряване не се
изпаряват, а се разлагат
термично до акролеин
- хидролиза при
загряване с вода в при-
съствието на катализатор
или под действието на
неполитични ензими,
мазнините се хидро-
лизират до глицерин и
свободни мастни к-ни.
- окисление – настъпва
под действието на О2 , на
въздуха ,на светлината и
на някои хранителни
продукти. При това маз-
нините гранясват. При-
бавят неприятен вкус и
мириз, възможно е да се
образуват в-ва с ток-сини
и канцерогенни в-ва.
Г)Съдържание на
мазнините в продуктите-
някои от хранителните
продукти са съставени
почти изцяло от
мазнини-млечно масло,
свинска мас, растително
масло, значително е
съдържанието им в
маслото, риба, яйца,
черупка ви плодове и
други. Бедни на мазнини
са плодовете и
зеленчуците. Някои
хранителни продукти не
съдържат мазнини(сол,
захар, напитки)
3 Въглехидрати-органи-
чни съединения, които се
синтезират в зелените
части на растенията от
СО2 и Н2О.В живите
организми се извършва
синтез само на някои
въглехидрати.Въглехидр
атите са енергиен източ-
ник на организма.
Основен източник на
въглехидрати в храната
са зърнените храни,
захарта, захарни изделия,
картофи. По химична
структура и с-ва, в-тите
се делят на монозаха-
риди, олигозахариди и
полизхариди.
Монозахариди
Те са най-прости по стро-
еж, в чист вид са безцве-
тни, кристални в-ва, със
сладък вкус,, без мирис и
лесно разтворими във во-
да. Според броя на въгле-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стокознание (пищов)

У нас продукцията се класифицира по т. нар. единен класификатор на продукцията който се изработва от национал статист. институт. ...
Изпратен от:
Радост
на 2008-04-04
Добавен в:
Теми
по Стокознание
Статистика:
217 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Употреба на яйцата в кулинарията
добавена от deniss.yotov 20.05.2020
0
2
Етична недостатъчност в публичната сфера
добавена от pavlooov 05.04.2013
0
18
Подобни материали
 

Качество и стандартизация на стоките

09 окт 2010
·
80
·
3
·
368
·
132

Протокол за лабораторно упражнение по стокознание върху тема качество и стандартизация на стоките...
 

Средства за измиване и изпиране

10 дек 2016
·
7
·
10
·
680
·
10

Средствата за измиване и изпиране. Видове, история, къде се използват, маркировка, опаковка, съхранение...
 

Проучване върху алкалоидни напитки

24 ное 2016
·
21
·
14
·
784

Цел и задачи. Да се представи определението, производството и произхода на алкалоидните продукти чай, кафе какао, кока-кола, жен-шен, енергийни напитки...
 

Строителен цимент

14 ное 2016
·
14
·
18
·
2,777
·
15

Циментът е най-разпространеният свързващ материал, използван за получаване на изделия и конструкции с голяма устойчивост и трайност. Съществува голямо разнообразие от цименти – обикновени и специални (нискотермични, сулфатоустойчиви, устойчиви на...
 

Стоки (средства) за пране и измиване (СПМ)

22 окт 2015
·
5
·
13
·
1,618

Стоки (средства) за пране и измиване (СПМ). Обща характеристика на СПМ и миещото им действие...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Стокознание
Тест по стокознание на тема: мляко и млечни продукти
тест по Стокознание за Неучащи от 10 клас
Тест по стокознание за ученици от 10-ти клас от търговските гимназии. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
14
72
1
1 мин
15.07.2013
Тест по стокознание
изходен тест по Стокознание за Студенти от 1 курс
Тест по стокознание, предназначен за 1-ви курс, специалност туризъм. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
192
1
03.04.2013
» виж всички онлайн тестове по стокознание

Стокознание (пищов)

Материал № 122729, от 04 апр 2008
Свален: 217 пъти
Прегледан: 117 пъти
Качен от:
Предмет: Стокознание, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 2,542
Брой символи: 21,944

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стокознание (пищов)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения