Големина на текста:
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕва, изцяло с общинско и
Гл. Ас. Боян Георгиев
Трябва да си свалим поредица от закони за да заучим предмета местно
самоуправление. АПК, ЗАН, ЗМСМА, Закон за общинската собственост, Закон за
административно-терториалното устройство на Република България, Закон за
отговорността на държавата и общините за вреди, Закон за обществените поръчки,
Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, Закон за концесията, Закон за местните избори.
Две книжки: Общинско правоБорис Спасов, 2000 година
Цветан СивковОбщината 2002 годинапрепоръчителна литература.
Изпит: писмен, 30 април, 2 въпроса от които да си изберем един – 60 мин. Темите
са обемни.
1 ТЕМА
Централизация и децентрализация в сравнително правни аспекти на местното
самоуправление
Според чл. 136, ал.1 и ЗМСМА местното самоуправление в България се развива на ниво
община, което дава възможност да го наречем общинско самоуправление. Така е
поставен въпросът още в Търновската конституция, в която се казва, че ще се изработят
специални закони за уредбата на административното деление върху основните начала на
самоуправление на общините. След влизането ни в ЕС от естествен натиск в България се
прави опит самоуправлението да се прехвърли на по-голямо, а именно регионално ниво в
контекст с европейската стратегия за регионално развитие. Прие се и Закон за
регионалното развитие. Все още обаче освен този закон не съществува друго
законодателство или друга нормативна уредба, която да ни даде повод да кажем, че
местното самоуправление не е общинско самоуправление. Общинското самоуправление
или местното самоуправление е заложено от Франция, която е противник на идеята за
европейските региони. Навсякъде по света обаче нараства рязко ролята на
териториалните общности като непосредствена връзка между хората, обществото и
населеното място. Това са трите основни елемента на едно самоуправление, а именно
население, социална форма на организация и територията. Развитието на ЕС налага
промяна в ролята на държавата твърде интензивен в Европа, където постепенно се върви
към цялостна интеграцияикономическа, социална и политическа. В стратегията на
Европа и нейната централна администрация. Повишава се ролята на регионите, на
локалните общности , които показват обособеност и съпричастност не толкова към
отделните държави, а към отделната територия като част от държавата. Този процес е на
първо място стои т.нар. премахване на нациите, което става също чрез засилване на
местното самоуправление. Териториалните общности са онези географски и
административно-обособени части от единната и сувернна държавна организация в
които се осъществява реалното дефиниране и задоволяване на потребностите на хората
и техните организации. Опитът на развитите европейски демокрации, вграден в
деситилетия показва, че отношенията на местно ниво и по специално на ниво община са
критерии за развитието на обществото. Те са основа на социалния мир и на стопанското
развитие, а също и гаранция за правовия ред. За хората в развитите държави по-важно е
кой решава техните ежедневни проблемив образованието, вътрешният ред,
благоустройството и комуналното развитие, околната среда. Докато в по-малка степен
те се интересуват от общите стратегии за развитие, изработвани от централната
държавна власт. Типът местно самоуправление зависи от връзката между държавната и
местната администрация и по-конкретно от това кой от двата принципа на
централизация или децентрализация е в основата на формиране на държавният апарат.
При централизацията е характерно концентриране на административни дейности в
държавата, т.е. в нейният център, изграден на йерархичен принцип.. т. е. Правомощията
се концентрират в единен център. От своя страна единната централна власт, единният
център може да разпредели своите компетентности по места като ги предостави на
йерархически подчинени свои органи. Правото да определи какви правомощия, в каква
степен, за какъв срок да предостави на местната администрация е изцяло във волята на
централният държавен апарат. Чрез това разпределение на правомощия по места се
реализира принципа на деконцентрация. Тя от своя страна е основен принцип на
разпределение не само на правомощията, но и на средствата за тяхното осъществяване
между различните нива на държавната администрация. Най-ярък пример: в България на
този принцип се разпределя правомощието по осигуряване на обществения ред.
Деконцетрацията следва да се разграничава от децентрализацията. Децентрализацията
е механизмът на формиране на местното самоуправление. Трябва да се прави
разлика между местна администрация и администрация на местното самоуправление.
При децентрализацията без да се отнема ролята на единния център се предполага и
наличие на административни органи осъществяващи относително самостоятелна
административна дейност. Определена част от функциите на централните държавни
органи се предоставят на местни органи но това предоставяне става още на ниво
законодателно творчество, т.е. чрез законите, а не по осмотрение на органите на
централната власт. Това довежда до определена автономия на тези органи спрямо
центъра. Счита се че децентрализацията е една от най-явните форми на демокрация. Тя
превежда във действие местните ресурси и обществени сили като при това се търси
балансът между опастността да се пренебрегне единната държавност и опастността да се
ограничи местното самоуправление. Въпреки че при децентрализацията
правомощията идват директно от законодателя това не означава, че се учредява
местна власт.
По-скоро тя следва да се определя като прехвърляне на правомощия на органи на
централната изпълнителна власт върху правни субекти, които не в са
йерархическа зависимост спрямо тях. Може да съществуват два вида
децентрализация: териториална, въз основа на определено географско райониране и
функционална, която се определя от съответната компетентност.
В местното самоуправление оттук следва, че е оригинерно, първично осъществяване на
властнически правомощия произтичащи направо от народният суверенитет. Общината
осъществява властническите си функии , които имат за източник народният суверенитет
директно от и чрез закона , не чрез преотстъпване на права от държавата, което би
обезмислило самоуправлението. В исторически план трябва да се има в предвид че
общината и общинското самоуправление предхождат възникването на държавата.
Когато трябва да се определят задачите и предметът на дейност при общинското
самоуправление това трябва да бъдат преди всичко дела с местно значение, свързани
пряко с интересите на населението и да са от такова естество, че тяхното решаване да
може да се осъществи преди всичко с местни сили и местни ресурси. Това обаче не
означава, че в определени случаи местното самоуправление не може да решава въпроси
от национално значение. Обективно моделът на местно самоуправление се определя от
основният закон на държавата, в завимост от това в кой от двата принципа е заложен в
устройството на конкретната държава. Република България е унитарна държава и
автономни области в нея не се допускатказва Конституцията. И въпреки, че
местното самоуправление е заложено в Конституцията това да следва да ни наведе
на мисълта, че в нашето държавно устройство е залегнал принципът на
централизацията. Исторически са се обособили и наложили три основни системи на
местно самоуправление:
- английска систематя се характеризира със липса на строго очертаване на
теритоиални региони, в които действат местните институции. Местните интереси се
представляват от т.нар. местни комитети, самите местни общности се схващат като част
от правни корпорации, които прилагат общото корпоративно право.
- френската системавъведена е след Великата френка революция, чрез закона за
градските и селските общини. За първи път в този закон се появява общината в
съвременния и вид. При тази система се приема, че общината по определени въпроси от
местно значение следва да бъде напълно независима при решаването им , но без да влиза
в противоречие с общонационалното законодателство.
- като съвкупност от тези две системи се появява, претендирайки че взема най-
добрите черти се появява Пруската систематя е разпространена в момента в немско
говорящите страни като основно от английската система взаимства виждането за
общината като корпоративен търговски субект, а от френската система взаимства
подробната законодателна уредба на местното самоуправление. В България след
Освобождението с Търновската конституция е възприет в чист вид френският модел,
която залегна и в основата и на последната конституция и създаденото въз основа на нея
законодателство.
2 ТЕМА
РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ.
Развитието на общината от древността до наши дни е част от историята на съвременният
свят, защото тя изразява същността на връзката между хората в едно общество и
територията на която те живеят, работят и задоволяват своите частни или общи
интереси. Местното самоуправление възниква по българските земи още в ранното
средновековие при създаването на т.нар. Славянска задруго. В последствие местното
самоуправление се изгражда наред с местната администрация в Първата бългаска
държава. За този период обаче е характерно силно ограничаване на местното славянско
управление за сметка на единната суверенна централна власт в лицето на българския хан
и българските бои. По същия начин се развиват тези процеси и в периода на Втората
българска държава. Османското робство по нашите земи налага изцяло турският модел
на държавно усройство, което на практика означава липса на българско местно
самоуправление и местна администрация
В по- късния период на османското управление обаче започват да се създават български
общини като самоуправляващи се институции. Те упражняват известна юрисдиционна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2020 в 12:11 в момента не учи на 46 години от Пловдив
15 май 2020 в 20:20 студент на 25 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2020
13 май 2020 в 12:21 студентка на 39 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - Аграрна икономика, випуск 2013
21 мар 2020 в 10:23 ученичка на 20 години от Пловдив - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2019
18 мар 2020 в 18:09 в момента не учи на 51 години от Русе - СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"
25 яну 2020 в 08:18 в момента не учи на 39 години
02 яну 2020 в 11:39 студентка на 30 години от София - УНСС, факулетет - “Управление и Администрация”, специалност - Публична администрация, випуск 2020
04 дек 2019 в 15:19 студентка на 40 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - Стопанско, специалност - Публична администраця, випуск 2021
29 авг 2019 в 17:29 потребител на 41 години
14 юни 2019 в 06:21 студент на 44 години от Варна - Медицински колеж към МУ Варна, факулетет - копеж, специалност - Медицинска сестра, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
794

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Конституционни основи на местното самоуправление

17 май 2006
·
1,768
·
6
·
534
·
98

Конституционните принципи на местното самоуправление се съдържат в глава 7 от Конституцията на Република България. Основно тези принципи може да сведем до следните: 1-вият принцип е принципа на народният суверенитет.
 

Министерски съвет

06 ное 2006
·
985
·
2
·
452
·
86
·
1

Държавно устройство на България според Търновската конституция - Министерски съвет, министерства, министерска отговорност.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,430
·
1
·
136
·
298
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
18
1
3 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Местно самоуправление

Материал № 1227029, от 02 мар 2016
Свален: 100 пъти
Прегледан: 112 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 35
Брой думи: 14,400
Брой символи: 91,835

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местно самоуправление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала