Големина на текста:
Въпрос #01
Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие на ТМФВ и връзките й с другите науки
Специфични предмет и съдържание има теорията на физическото възпитание. Освен това теорията на физическото възпитание изучава и закономерностите,
които са свързани с използването на двигателната дейност, която, от своя страна, е свързана с възпитаване на физическо съвършенство, а това се явява един от
задължителните компоненти на хармонично развитата личност. ТМФВ е научна дисциплина, която се развива доста интензивно. Тя е тази, която изучава
практическата дейност на физическото възпитание, както и положителното и ценното от миналото.
ТМФВ е в тясна връзка с естествените науки, като: анатомия, физиология, хигиена, биология, биомеханика и др. Всяка една от тези науки разглежда
определени въпроси, които са свързани със закономерностите, които имат възрастовите изменения в онтогенезиса на човека; също така са свързани и със
структурно-функционалните промени, настъпващи у него в следствие на системно въздействие с физически упражнения и др.
Но ТМФВ има и връзка с хуманитарните науки, като: философия, педагогика, психология, социология, етика, естетика и др. Те са тези, които са в пряка връзка
със социалните закономерности, които се отнасят до физическото възпитание, но и се отнасят до разкриването на историческия опит във тази област, изяснявайки
промените в човешката психика, които настъпват под влияние на физическите упражнения.
Като особено силна връзка може да се определи тази на ТМФВ с педагогиката и още по- конкретно с дидактиката, като ТМФВ използва всички ръководни
положения в педагогиката, като цели и задачи, дидактически принципи, методи на обучение и др.
Но без значение всички връзки, които ТМФВ има с другите науки и колко силни са те, все пак тя притежава свой предмет и съдържание, които са тези, които я
определят като самостоятелна наука.
Въпрос #01
Основни понятия на ТМФВ
ТФВ има основни понятия, с които оперира и те са: физическа култура, физическо възпитание, физическа дееспособност, физическо развитие.
Физическата културатова е най- широкото понятие и включва всички останали понятия. Включва целия исторически опит на човечеството, свързан с
физическите упражнения и развитието на човешкия организъм. Физическата култура бива ефективна от гледна точка на социалния и икономическия си аспект. Със
социалния компонент са свързани влиянието върху здравето, работоспособността и творческото дълголетие на хората, мястото им в свободното време и т.н. При
икономическия ефект се използват следните показатели: ръст на общия обем на производството; прираст на националния доход на една страна.
Физическото възпитание е организиран педагогически процес, който е насочен към морфологично и функционално развитие на обучаваните. Физическото
възпитание- това е предметът, самото обучаване. Биологичните, психологичните и социалните закономерности в развитието на човека са тези, които всъщност
определят необходимостта от физическо възпитание за човека. Задачите на физическото възпитание могат да се групират в три основни раздела: образователни,
оздравителни и възпитателни. От друга страна, може да се погледне на физическото възпитание, като такова, което имат тесни връзки с умственото,
нравственото, естетическото и трудовото възпитание.
Освен всичко друго, следва да се отбележи, че физическото възпитание включва в себе си и физическо образование, физическа подготовка, физическа
рекреация.
Би могло физическото образование да се разгледа в два основни негови аспекта, а именно: като един целенасочен педагогически процес за овладяване на
специални знания в областта на физическата култура и усвояване на спортно-педагогически умения и навици и като краен резултат от този процес, предполагащ
наличието у индивида или в групата от хора на съответни знания умения и навици.
Физическо развитието включва морфологичното развитие- ръст, тегло, гръдна обиколка; морфологична мярка на сърце, бял, дроб, мускулна система и др.,
както и функционално развитие- проверка функциите на органите и системите. Повишаване на възможностите за тяхната работоспособност. Физическото развитие
на децата се случва по два начина- като естествен биологичен процес или в резултат на физическото възпитание.
Физическа подготовкае целенасочен спортно-педагогически процес за повишаване функционалните възможности на организма и развитието на
двигателните качества. Разделя се на обща и специална. Общата е насочена към укрепване на отделните органи и системи на човешкия организъм и повишаване
координационните способности. Специалната физическа подготовка е насочена към повишаване функционалните възможности на организма и физическите
качества на високо ниво.
Физическа дееспособностопределят степента на развитие на двигателните способности, които са проявени в двигателни действия- бягане, хвърляне и др.
Основните показатели на физическата дееспособност са: икономичност на мускулната работа; приспособителни възможности на организма към различна по
характер двигателна дейност; възможности за ускорено протичане на възстановителните процеси.
Физическо съвършенствоважна част на физическата култура, което е краен резултат от цялостната дейност на човека за структурно, морфофункционално,
психическо и двигателно усъвършенстване. Наличието на такова съвършенство предполага добре оформено, красиво тяло, с оптимално развита мускулатура и т.н.
Въпрос #02
Система на физическото възпитание в България
Системата на ПУВ по ФВ в Б-я включва нормативни документи, които регламентират държавните образователни изисквания (ДОИ) по ФВ; програми за
образователно съдържание, което трябва да се усвои в програмата; регламентират се видовете и броя ситуации по ФВ, тяхната продължителност, функциите на
ПУФВ и др. аспекти от него. Българският модел е близък до немския модел.
ДОИ включват 4 ядра: 1. Естествено- приложна двигателна дейност (ЕПДД); 1. Спортно- подготвителна двигателна дейност (СПДД); 3. Физическа
дееспособност (ФД); 4. Подвижна игрова двигателна дейност.
ДОИ по ядро 1:
*в края на годината трябва да е овладяна техниката на ЕПДД, включени за усвояване през годината;
*разпознаване на ЕПДД от децата, умения за комбинирането и терминуването им; усвояват знания за значението на ЕПДД и др.
ДОИ по ядро 2:
*усвояване на елементи от различни спортове;
*детето да е овладяло основите на техниката на елементи от спортове, включени в програмата;
*осн. на техниката е само най- важните елементи от движението. Компоненти на техниката са: основи, основно звено и детайли.
*детето е придобило знания за видовете спорт, познава и разпознава спортни уреди и т.н., може да описва различни видове спортове.
ДОИ по ядро 3:
*д. е развило двигателните си способности и покрива нормативите посочени в програмата.
*д. е придобило знания за чов. тяло, за органите и системите, за поведението им при физ.натоварване, за възстановяването от умората, знания за
двигателните способности- бързина, ловкости ги степенува.
*д.придобива знания за ефекта от прилагане на физ.упражнения.
ДОИ по ядро 4:
*д. да е усвоило голям набор от подвижни игри, за самоорганизиране на играта.
*д.да формира социални умения като взаимодействия м/у играчи и съиграчи;
*д.формира потребности и постижения в играта- лидерство и др.
*формиране на най- ценностните качества на д, защото е в сблъсък с другите деца.
Има 3 вида занимания/ ситуации, за да се покрият стандартите по четирите ядра:
1.ЕПДД- усвояване на съдържанието и спазване на ДОИ.
2.Спортно- подготвителни упражнения
3. 3 ядро няма своя занимание, защото във всяко занимание развиваме двигателни способности.
4.Занимание- подвижни игри.
ЯДРО 1: (по образователна програма ПОСФВ)
Включва: усвояването на общоразвиващите упражнения у д.; усвояване на командни разпореждания; двутактови (1-2; 1-2); четиритактови, много рядко
осемтактови, или безтактови.
Има две фази при команда- надясно- подготвителна- изпълнителна фаза (най- рано второто полгодие на първа група). Разпорежданията- обяснение както
искам д.да изпълнят. Много са важни указанията, командите.
ЕПД-я към ядро 1:- ходене, бягане, скачане, търкаляне на топка, хвърляне, водене на топка, лазене с провиране, катерене и прекатерване, висове.
ХОДЕНЕ: 4 групи: 1.обикновено- в различни строеве, на пръсти, на пети, странично, кръстосана крачка. 2.равновесно- с прекрачване на предмети на земя,
върху греда по земята, ходене по гимнастическа пейка.3.ритмично- по зададен ритъм- 2/4, 4/4/, маршируване. 4.комбинации- 2 вида: само от упражнения с ходене и
видове ходене с упражнения от различни раздели.
БЯГАНЕ: *развитие на взривна сила; *да научим д.да вдига високо коляно при бягане; * кръстосана комбинация.
СКАЧАНЕ: подскоци- на място, с придвижване; прескоци- упорни и безупорни. (те са трудни за д.); скокове- на място с два крака, дълъг скок със засилване и
висок скок със засилване; да се приземяват с пружиниране.
ТЪРКАЛЯНЕ, хвърляне, ловене на топка: защо се търкаля? Целта е формирана на пространствени силови и времеви представи на д. Влага се различна сила
според топката. Различно време,в различно пространство, ориентиране за движението на топката.
Видове топки:
- плажна надуваема- за волейбол 3 и 4 група;
- голяма гумена- от 1 до 4 гр. (за всичко, тя е най- използваната);
- средна по големина гумена (като хандбална)- подхвърлят и ловят;
-тенис топка;
-тенис топче.
Има 2 вида плътни топки:
-голяма плътна- 1кг. Кожена- с големината на волейболната (може да се търкаля, повдига, снема, хвърля, но не се лови;
-малка плътна- кожена 150 гр.- хвърляне в далечина и в цел.
1
ХВЪРЛЯНЕ: видове:
-с две ръце- с плътна топка 1 кг над глава и отдолу напред.
-подаване по двойки/ тройки на голяма гумена топка;
-хвърляне в кош
-хвърляне с една ръка- започва се с торбичка; кръстосана координация, но при децата не е така (при хвърляне с една ръка). Двата крака на чертата и само
хвърляне в ДГ.
ВОДЕНЕ НА топка:
-с ръка- дрибъл, търкаляне и ходене след/ с нея;
-с крак- водене.
ЛАЗЕНЕ, провиране:
- Лазене в колянна опора; в коляно- лакетна опора; лазене със свита опашка опора.
В лазенето д. не се обучава, то си го знае само. То е комплексно въздействащо упражнение върху всички мускулни групи.
КАТЕРЕНЕ, прекатерване:
К. два вида: 1.с догонваща крачка (4 фазово на 3 опорни точки при малките и двуфазово с кръстосана комбинация при големите). Прекатерване- без колянна
опора през пейка и през легнала опора,с ръце на масичката.
ВИСОВЕ: екстензия (разтягане) на тялото; само след четвъртата година.
*тилен вис
ТЪРКАЛЕНЕ на тяло (кълбо)- разучава се във втора група, от изходно положение- разкрачено свита опора – 3 гр.
ЯДРО 2: (по образователна програма ПОСФВ)
Елементи от различни спортове.
КОЛЕКТИВНИ: баскетбол- дрибъл, подаване по двойки, дрибълс водене, стрелба в кош;
Футбол- 2гр търкаляне топката с крак, с вътрешната част на ходилото към стената, подаване по двойки, водене с леко побутване по топката, с вътрешната
предна част удар към вратата (но не прав удар, за да се пазят пръстите);
Хандбал- започва във 2 гр- водене, тупкане, към вратата стрелба.
Волейбол- 3 гр започва- надуваемата плажна топка се хвърля нагоре; след това хвърляне към стена; подаване на друго дете и хващане; топка над въже и т.н.
Тенис на маса- 2 гр- с ръка, с външната и вътрешната част на ръката към стената. В 3 гр вече с въже през масата.
Тенис на корт- тупкане с топче, с ракета към стената.
Гимнастика- с обръч в различни равнини и преход; с топка- подхвърляне, ловене, търкаляне; с въженце- 3 гр скачане (трудно им е, защото не могат да
контролират дължината на въжето).; с кълбо, с везна.
Ски и плуване- хвърляне на играчки и предмети по дъното; преодоляване на страха; всички се хващат и заедно клякат.
ЯДРО 4: (по образователна програма ПОСФВ)
Това ядро включва голям набор от подвижни игри: с организиращ х-р- игри със строяване и престрояване, игри за разгряване; музикално- двигателни игри;
игри за усъвършенстване на усвоени вече двигателни навици- с ходене, със скачане, с лазене и др; спортно- подготвителни игри; игри за развиване на
двигателните способности-за бързина, за силова издръжливост, за взривна сила, щафетни игри; успокоителни игри, народни игри.
4 ядро е за работа за развитие на координационните и кондиционните особености на децата.
Има 6 норматива за двигателни способности. 1.бягане на 40м спринт по двойки от висок старт- за бързина; 2.за взривна сила на краката- тестът е скок на
дължина от място; 3.сила на ръцете- с голяма плътна кожена топка с две ръце отгоре;4.динамична сила- максимален брой клякания за 20сек; 5;силова
издръжливост на големи мускулни групи на трупа- тест- тилен лег (коремни преси); 6.хвърляне в цел- на малка плътна топка в цел (хоризонтална или вертикална).
Въпрос #02
Цел, задачи и значение на физическото възпитание в ДГ
Общата цел на възпитанието и особеностите на физкултурната дейност определят целта на физическото възпитание в предучилищна възраст - поставяне
основите на физическото съвършенство на детето, разбирано като:
1. Подобряване на здравното състояние, закаляване и физическо развитие на детския организъм.
2. Развитие на моториката и дееспособността чрез овладяване на двигателни знания, умения и навици и развитие на физически качества.
3. Личностно формиране на детето чрез използване на всички потенциални възможности на физическата култура за умствено, нравствено, трудово и
естетическо формиране на детската личност.
Осъществяването на целта се реализира чрез система от задачи, насочени към - укрепване здравето, закаляване на организма на детето, хармонично
физическо развитие, овладяване на богат фонд от двигателни умения и навици, развитие на физически качества, възпитаване на нравствени, интелектуални,
трудови и естетически качества. Тези основни задачи условно могат да се систематизират в три групи: (хигиенно - оздравителни, образователни и възпитаелни), с
оглед по-точното им и пълно разглеждане.
1. Хигиенно - оздравителни задачи
Задачите на физическото възпитание от тази група са насочени към морфофункционален, адаптационно-възстановителен и профилактичен ефект. Чрез
средствата на физическото възпитание и системните занимания с физически упражнения се постига устойчивост на детския организъм срещу неблагоприятното
влияние на вътрешната среда, повишават се терморегулационните му способности, при което се осъществява закалителен ефект. Укрепва се здравето на детето,
като чрез закаляването се увеличават съпротивителните сили срещу простудни и инфекциозни заболявания. Повишава се жизнения тонус на организма. Чрез
система от целенасочени физически упражнения детето се приучава към правилно телодържане, самоконтрол на телесната стойка и възпитаване на хигиенни
навици, свързани с физкултурната дейност. Всичко това подобрява общото здравословно състояние и повишава работоспособността на детето.
Системното изпълнение на разнообразна двигателна дейност подпомага оптималното развитие на подрастващия детски организъм. Настъпват качествени и
количествени промени във физическото развитие на детето, като се осигурява неговият нормален и хармоничен растеж.
Чрез различните форми на работа по физическа култура се осигурява ежедневно оптимално натоварване, което води до значителни промени в дейността на
отделните системи. Повишават се техните функционални възможности, подобрява се дееспособността на организма и на тази основа се усъвършенстват
физическите качества (ловкост, бързина, издържливост, сила).
В тази възраст физическото възпитание трябва да осъществи и някои професионални задачи, които имат по-специална значимост.
Предотвратяването или лечебното коригиране на възможни смущения в опорно-двигателния апарат - телесни изкривявания, плоскостъпие, телесна стойка,
регулиране на телесната маса и други.
2. Образователни задачи
В процеса на физкултурната дейност се изгражда система от разнообразни двигателни умения и навици, развива се моториката, обогатява се двигателната
култура на децата.
В ситуациите по физическа култура се извършва целенасочено обучение, овладяват се разнообразни физически упражнения (естествено приложни, строеви,
ритмични, общоразвиващи, спортно-подготвителни), които след това децата използват самостоятелно в другите форми на работа при вариативни и игрови условия.
Развиват се двигателните способности.
Изграждането на гъвкав, динамичен стереотип и формиране на трайни двигателни навици се осъществява, когато децата овладеят знания за техниката на
упражненията, за значимостта и предназначението на отделните упражнения, за техния оздравителен ефект, за съдържанието, организацията и правилата на
подвижните и спортно-подготвителните игри.
Съзнателното овладяване на физическите упражнения, тяхното многократно повторение става основа за формиране на обобщени двигателни умения, за
приучаване децата към планиране и регулиране на двигателните си действия и поведение, изгражда се отношение към физкултурната дейност.
Спецификата на физическата култура дава възможност за осъществяване на интеграционни връзки с другите дейности, като се разширяват и обогатяват
знанията, представите и понятията. Развива се сензорният опит на децата.
3. Възпитаелни задачи
В единство с процеса на изграждане на двигателните навици и развитие на физическите качества, физическата култура осъществява и социална функция -
формиране на черти от характера и личностни качества (интелектуални, нравствени, естетически и трудови).
В процеса на физическото възпитание се осъществява социална адаптираност на децата - чрез развитие на колективните взаимоотношения и съблюдаване на
определени правила и изисквания за дейност и поведение. Възпитават се умения за съвместно договаряне, реципрочност при избор на партньор, умения за
самостоятелно изпълнение и организиране на физическите упражнения и подвижните игри. Изграждат се умения за взаимодействие с възрастните и другите деца
(дружелюбност, отзивчивост, контактност, взискателност, колективизъм).
Целенасоченият възпитателен процес във физкултурната дейност поставя пред децата ценностно нормативни изисквания, насочени към проява на волеви
(организираност, дисциплинираност, настойчивост, инициативност, самостоятелност и други) и нравствени качества (честност, справедливост, чувство за
отговорност, трудолюбие и др.). развива се самоинициативата чрез повишаване изискванията към другите и себе си. Възпитава се съревнователно поведение, като
за активизиране на двигателната и социална активност се използват съревнователни мотиви.
Посредством разнообразните средства на физическото възпитание се изгражда ценностна ориентация у децата, възпитават се нравствено-естетически
чувства и отношение към красивото, хармоничното и етичното в поведението и дейността. Възпитава се отношение към труда и обществената собственост.
Системата от задачи, които условно се разделят, са насочени към възпитаване на интерес, потребност и умение за системни занимания с физически упражнения,
за да навлезе активната двигателна дейност в бита на подрастващите, като им осигури здравословен начин на живот.
Задачите на физическото възпитание в предучилищна възраст се уточняват и конкретизират във всяка възрастова група. Реализират се чрез съдържанието,
организацията и условията на възпитателно - образователния процес на физическо възпитание и в единство с другите дейности в детската градина; чрез
създаване на необходимите реални предпоставки и възможности за целенасочено дейностно и личностно развитие на детето и подготовката му за училище.
Въпрос #02
Физическите упражненияосновно средство за физическо възпитание. Характеристика, съдържание, форма и техника
2
Физическите упражнения биват педагогически осмислени, волеви движения на човека свързани с преместване на тялото или на отделните му части в
пространството. Тяхното изначалие е свързано с първобитните общества, в които човекът се е борил да оцелява. А за това му е било необходимо да бяха, да
хвърля или скача, нерядко да се катери и да лази, за да се пази от неприятели, от дивите животни, както и, за да си намира храна. Оказва се така, че изкуството,
техническият прогрес и религията имат своето влияние за възникването и съответно усъвършенстването на някои физически упражнения. Чрез тях ние укрепваме
нашето тяло, развиваме издръжливост, сила, бързина, ловкост.
Биомеханични параметри на ФУ:
*кинематични- пространствени, времеви, смесени;
*динамични.
Пространствени параметри на дв-та- 3 оси и 3 равнини определят положението на д в пространството:
-оси- надлъжна, напречна, странична. Осите определят равнините, в които извършваме дв-та;
-равнини- надлъжна ос ->лицева (нулева) равнина; напречна ос- опр.напречната равнина; странична ос-опр.хоризонталната равнина.
Опр.положението на Д спрямо спортните уреди- зависи от положението на страничната ос на Д спрямо надлъжната ос на уреда:
А)когато страничната ос на Д е успоредна на надлъжната ос на уреда, Д се намира в надлъжно положение спрямо уреда- може да бъде седеж, стоеж, клек,
везна и т.н.
Б)когато двете оси са перпендикулярни Д се намира в напречно положение спрямо спортния уред.
Класификация на ФУ
I.По анатомичен признак- *упр-я за раменен пояс; ръце- мишични и предмишични, предни и задни, вътрешни и външни. *упр-я за гръдни, коремни и странични
мускулни групи, гръбни;*седалищни мускули- предни и задни бедрени, абдуктори- привеждачи.
II. По интензивност: *с максимален темп-спринтове (100%-мах.издръжливост);*субмаксимална интензивност (под мах.скоростен темп);*висока интензивност
60,80,85% мах.*със средна интензивност-30-60% мах.*под средна- 30-40% от мах.*ниска- под 30% от мах.-аеробна, равномерен м-д.
III.Според биомеханиката на упр-та- *циклични- бягане, катерене, лазене;*ациклични- скокове, хвърляния;*смесени-скос на дължина/височина със засилване.
IV.Според насочен на упр-та биват: дихателни, изпарвителни, за равновесие, за координация, за двиг.способности, гъвкавост.
Пространствени параметри: 1-положение и дв-я на тялото и частите му;2-посока на дв-е;3-траектория и амплитуда.
Положения и дв-я на тялото и неговите части: *хватове (надхват, подхват, кръстосан над и подхват, смесен, вътрешен, външен);*стоежи- основен, разкрачен,
равновесен, свит, напречен, кръстосан (десен, ляв); *седеж- свит, ръцете до тялото, разкрачен, кръстосан, опорен, коленне, колянка (разкрачена, напречно
разкрачена).
положения и дв-я с главата- наклони във всички посоки, извивки и кръгове с главата.
с ръцете- обтегнати ръце, сгънати, разгънати, повдигания, снемания, махове, люш, кръгове;
свити ръце- конусовидни дв-я, удари.
кръгове в надлъжна равнина;
кръгове в напречна равнина;
удари с ръцете- конудовидни, предни, задни.
с тялото- стоеж, наклон.
с краката- повдигнати- повдигане, снемане, сгъване, разгъване, конусовидни кръгове; изнесени-напред, встрани, назад, ножици с краката.
ОПОРИ: странична, лицева, тилна, седнала, свита стояща, разкрачена свита стояща, колянна, колянно- лакетна, легнала, клекнала.
Посока на дв-то: 1-основни- напред, назад, ляво, дясно, горе, долу;2-второстепенни-междинни, долу напред, долу назад, горе напред, горе встрани.
ТРАЕКТОРИЯ: при хвърляне, скачане, бягане. Линейни и парабуидна.
АМПЛИТУДА:- размахът- от едно в др.крайно положение, зависи от гъвкавостта, от вида става около, която е дв-то.
ГЪВКАВОСТ:висока двигателна способност.
ВРЕМЕВИ параметри:
Всяко дв-е е в пространството, но и във времето- темп, ритъм, продължителноат (времетраене).
1.темп- бр.дв-я за единица време;2.ритъм-съотношение във времето на разл.фази на дв-то. (фаза-оттласкване, летеж, приземяване); 3.продължителност-
промяната върху натоварването;
*бързина и скорост-изминат път за опр.време (пространствено- времеви параматър).
ДИНАМИЧНИ параметри на дв-то- силовите параметри. Силите са- движеща (предизвикват и поддържат дв-то), тормозеща (го забавят, но могат и да го спрат.
Полезни и вредни са според ситуацията.
По отнош-е на тялото- вътрешни (собствено тегло, масата влияе) и външни (гравитацията, реакция на опората, съпротивление на средата, съпротивление
теглото на спортни пособия).
Въпрос #03
Повишаване на функционалните възможности на човека чрез средствата на ФВ. Работоспособност, умора и възстановяване. Закон на Вайгерт
Повишаването на функционалните възможности на организма е една от основните задачи на физическата култура. Работоспособността е способност за
извършване на ефективна физическа работа продължително време. Р и умората (У) са в тясна връзка помежду си. Възстанови ли се организмът, се повишава Р.
У е процес на временно снижаване на Р с цел предотвратяване на необратими биохимични промени в организма в следствие на претоварване и У.
I.Фаза на умората: а) изчерпване на енергопотенциалите; б) възстановяване на енергопотенциалите от депата в тъканите. В) Извод: няма умора.
II.Фаза- възникване на У.а) изчерпване на енергопотенциалите; б) възстановяване на енергопотенциалите; в) У.
III. фаза- развитие на У.
IV. фаза- тя не е за Д- при Д няма пределна умора.
Текущото възстановяване да не може да покрие енергоразхода, е условие за поява на умора. При Д има много добро текущо възстановяване.
Видове У: локална (до 1/3 от мускулите са уморени) и обща (над 1/3 от мускулите са уморени).
Фази на У- преодолима (когато с усилия на волята, може Д да се натоварва още) и непреодолима (организмът вече отказва).
Вработване, ефективна работа, възстановяване
Когато се вработят сърце, кръвно налягане, пулс- тогава настъпва ефективна работа. Възстановяването бива краткосрочно (1-3 мин.) и пълно (В и на
биохимията- минерални соли, енергийните запаси и др.)
Закон на Вайгерт- след прекратяване на работата възстановителните процеси не само въздействат на функционалните системи до изходното им състояние
пред натоварването, но и осигуряват свръх възстановяване на загубите. Този феномен е открит от Вайгерт и е наречен Закон за свръх възстановяването или супер
компенсация.
Въпрос #03
Компоненти на физическото натоварване. Измерване на натоварването
Чрез физическото натоварване ФН се развива работоспособността, дееспособността.
I.Компоненти: 1.обем- количеството работа (временно- ФН- мин, часове, метрим километри, бр.клякания и др.); 2. Интензивност- колко са бр.на дв-та за
единица време. Много голяма наситеност на дв-та.
1 и 2 са инструменти за ФН. Те са в обратна връзка. Ако едното е повишено, то другото е намалено и обратното.
Измерване на ФН
Има 2 метода за измерване на ФН:
1.чрез установяване на моторната плътност в заниманието по ФВ- хронометрия; 2- пулсометрия- промяна на пулса на едно Д по време на заниманието.
Всяко занимание има обща и моторна плътност. Общата включва времето за преподаване, обяснение, описание+ времето за изпълнение от Д. Трябва да клони
към 100%, но винаги има загуба на време. Моторната включва само времето, през което Д са двиг.активни- 65- 70% - отличен резултат. Под 50% ниска
интензивност, ниска моторна плътност. Тя зависи от педагогическото майсторство и от типа педагогическа ситуация (при смесен тип с много упр-я за изучаване
моторната плътност е най- ниска).
Управление на ФН: регулиране чрез обема и интензивността, чрез дозировката, смяна на изходните положения (ходене, патешко ходене), употребата на
спортни пособия, терен, ако е необходимо повишаване на емоционалния тонус на Д, подбор на методите.
Въпрос #04
Характеристика на силата като физическо качество. Особености на развиването на сила на деца в предучилищна възраст
Силата представлява преодоляване или противодействие на различни външни съпротивления. Факторите, от които зависи С, са:*диаметър на мускула- по-
обемен= по- силен. Нараства големината, а не броя на мускулите; *тренираност; *пол; *възраст; *здравно състояние.
Момчетата са по- силни през целия ПУп-д. С се увеличава до приблизително 25-та година и се задържа известно време. Степента на тренираност има значение
за С.
ВИДОВЕ сила:
I. А)изометрична- при нея няма промяна в дължината, а в напрежението на мускулите и оттам идва С. Проявява се при задържането на различни пози и често е
свързан със задържане на дишането.
Б)изотонична- имаме или разтягане, или свиване- при динамичните упражнения- бягане, плуване, скокове, игри и т.н.
II.а)абсолютна- максималната С на човека, тя е индивидуална, нея не я развиваме в ДГ, тя там не е нужна.
Б)относителна- С на кг тегло. Важна е за динамичните упр-я. Развива се при децата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теория и методика на физическото възпитание

Предмет и съдържание на ТМФВ. Развитие на ТМФВ и връзките ѝ с другите науки. Специфични предмет и съдържание има теорията на физическото възпитание...
Изпратен от:
роси
на 2016-02-24
Добавен в:
Лекции
по Физкултура и Спорт
Статистика:
216 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Физкултура и Спорт за Студенти несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Методика на физическото възпитание в детската градина

22 фев 2011
·
1,237
·
92
·
5,175
·
2,016

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
 

Средства, произход и философски аспект на физическото възпитание (пищов)

12 юни 2007
·
169
·
2
·
130
·
59
·
1

Средствата на физическото възпитание са целенасочените въздействия, с които се постига...
 

Теория на физическото възпитание - основни понятия

06 юли 2007
·
1,254
·
4
·
1,316
·
1,223
·
1

Физическото възпитание е педагогически процес, насочен към физическото усъвършенстване на подрастващите, включени в образователно-възпитателната система...
 

Физическата култура

14 яну 2008
·
641
·
10
·
1,166
·
668
·
1

Физическата култура станала център на внимание в древногръцките полиси. В зависимост от своето икономическо, политическо и културно развитие, всеки от тези полиси имал свой път на развитие...
 

Физическото възпитание и спорт

12 мар 2009
·
286
·
12
·
2,061

Физическото възпитание, спортът и туризмът в предучилищните детски заведения, общообразователните, специалните и професионалните училища са неразделна част от образователния и възпитателния процес и се осъществяват...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Тест по Теория и методика на физическото възпитание за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Студенти от 1 курс
Специалност: Педагогика на обучението по физическо възпитание. За студенти от 1-ви курс по Спортна педагогика (магистърска степен, задочно). Съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
24
91
1
23.11.2016
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
113
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Теория и методика на физическото възпитание

Материал № 1226007, от 24 фев 2016
Свален: 216 пъти
Прегледан: 456 пъти
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 6,177
Брой символи: 39,441

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория и методика на физическото възпитание"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангел Гатдеров
преподава по Физкултура и Спорт
в град Якоруда
с опит от  3 години
36

Владислав Борисов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  1 години
17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала