Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
3.Отправна система. Пространствени характеристики. Видове движения.
Отправна система е точка или тяло от пространството, спрямо което се определя
местоположението или движението на другите обекти. Видове ОС: инерциална и
неинерциална.
Пространствени характеристики: местоположение, траектория, път, преместване.
Видове движения: В зависимост от траекторията в пространството: постъпателни,
въртеливи, сложни пространствени. В зависимост от протичането на движенията във
времето: равномерни, неравномерни (ускорителни, закъснителни,
равномерно/неравномерно променливи
4.Времеви характеристики. Пространствено-времеви характеристики.
Времеви характеристики:
1. Момент на времето (t);
2. Продължителност на движението ?t = t
H
- t
Kp
[сек; мин; час]
?t- продължителност на движението; t
H
- начално време;
t
Kp
- крайно време
3. Темп- N- темп; n- брой на движенията; At- продължителност на движенията
N=n?t
4. Ритъм.
Пространсвтено- времеви характеристики: скорост (линейна, ъглова), ускорение
5.Силови характеристики. Сила на тежестта. Опорна реакция. Действие на силите
(работа, енергия, мощност).
Силови характеристики:
1. Сила (F): F=ma, където F- сила; m- маса на тялото; a- ускорение на тялото [NJ]
1.Силов момент (M
F
) M
F1
= F
1
.r
1
[Nm]
M
F1
- силов момент; F
1
- действащата сила; r
1
- дължината на рамото на действащата сила
2.Импулс на силата (I)
I= F. ?t
I-импулс; F- сила; ?t- време на действие на силата
3.Импулс на момента на силата (M
F
,?t)
4.
F. ,?t-m.
Сила на тежестта:
Опорна реакция:
Всяко неподвижно тяло дейсвтва върху опора, свързана със земята, със силата на
тежестта си. Опората действа върху тялото със сила, равна по големина и
противоположна по посока, т.е. опорна реакция. Човек, под действие на мускулната си
сила, предизвиква съответно опорна реакция, която го отблъсква от земята с определена
скорост.
Действие на силите:
1.Работа- процесът, при който се изменя енергията на дадена система.
Механична работа (когато една сила премества тяло, тя извършва механична работа).
Единица мярка Джаул [J]. При постоянна сила:
A= F
s
.?S, където А- работа, F
s
- компонентата от силата, насочена по посока на движение,
?S- преместване на тялото. При издигане на тяло: A= m.g.h, където A- работа; m- маса; g-
земно ускорение; h- разстояние между крайните височини h
1
и h
2
Работа при еластична деформация:
Работа при преодоляване на силата на триене:
Атр = K.N.?S (К - коефициент на
триене; N - сила на нормален натиск; ?S -дължина на пътя).
2.Мощност- определя се от извършената работа за единица време
P=?A/?t, където P- мощност, ?A- работа, ?t- време
3.Механична енергия на телата
Кинетична енергия- енергията на движещото се тяло. Е
к
= m.V
2
, където . Е
к
- кинетична
енеригя, m- маса на тялото, V
2
- скоростта на тялото
Потенциална енергия- определя се от работата, която може да извърши тялото. Е
п
=
P.h (P — теглото (силата на тежестта на тялото); h - разстояние във височината).
Кинетична енергия при ротационни движения (Е
кин.рот.
)
Закон за запазване на енергията: Е= Е
к
+ Е
п
+ Е
кин.рот.
+ Е
топл.
= const, където Е- енергия, Е
к
-
кинетична енергия, Е
п
- потенциална енергия, Е
кин.рот.
- кинетична енергия при ротационни
движения, Е
топл
- топлинна енергия
6.Инерчни характеристики.
Инертност - съпротивлението на телата при опит да се измени положението им
или състоянието им на движение. J= m.r
2
, където J- интертност; m- маса на материална
точка; r
2
- радиус на въртене.
Маса (m) [kg] - количеството вещество, съдържащо се в тялото; мярка за инертността
на тялото при постъпателни движения. m= G/g, където m- маса; G- маса на тежестта;
g- зземно ускорение (¬9,81 m/s
2
)
Теорема на Щайнер- определя инертичния момент. J
B
= J
оцт
+ a
2
.m, където J
B
-
инерционен моммент; J
оцт
- инерция при ОЦТ; a
2
разстояние от оста на въртене до
ОЦТ; m- маса на тялото.
7.Сила на триене. Съпротивление на средата.
Сили на триене- действащите фактори върху движещо се тяло от страна на околната среда.
Външно триене (между тялото и външната среда), вътрешно (между отделните части на
едно тяло).
F= kN, където F- сила на триене; k- коефициент на триене, зависещ от повърхността; N-
общия нормален натиск върху повърхността.
Сила на триене при търкаляне: F= kN/r, където F- сила на триене; k- коефициент на триене
при търкаляне; N- общия нормален натиск върху повърхността, r- радиусът на колелото.
Съпротивление на средата- въздушната и водната среда се наричат с общото понятие
флуиди и оказват влияние върху телта чрез подемната сила и съпротивлението на средата.
Подемна сила- измерва ссе с тежестта на изместения флуид и е насочена нагоре.
Челно съпротивление- съпротивлението, което тялото среща при движението си във флуид.
Уравнение на Бернули: V.p= const, където V- скорост; p- налягане, а тяхното произведение е
константа.
8.Сила на еластична деформация.
Тялото е деформируемо ако променя формата и геометричните си размери под въздействие
на приложената сила. След прекратяване на действието на силата, деформируемото тяло
възстановява своята форма, ако е абсолютно еластично, или запазва деформацията до
известна степен, ако е реално еластично. Твърдото тяло не се деформира под въздействието
на сила до определена стойност, зависеща от материала, изграждащ тялото. Телата се
разделят на абсолютно еластични, абсолютно нееластични и реално еластични. Абсолютно
еластичните възстановяват напълно първоначалната си форма след края на
взаимодействието (напр. Топки за тенис, футбол и др).
9.Взаимодействие между вътрешни и външни сили. Принцип на Даламбер. Действие
на силите перпендикулярно на основата
Вътрешни сили в човешкото тяло- не променят положението или състоянието на
движението на ОЦТ. Напрежението на мускулите е основен източник на енергия при
движенията на човека. Видове: мускулни сили F
M
и сили на еластичната деформация на
тъканите F
ел.д.
Външни сили:1.активни- могоат да преместят ОЦТ. 2. Пасивни- реакция на дадено действие
и при взаимодействие с мускулнните сили могат да действат на тялото и да го преведат в
механично движение.
Принцип на Даламбер (инерчна сила):
Динамично равновесие: F
M
= - Fi; F+ Fi= 0 или F+ ma= O
Сумата от всички активни инерчни сили, действащи във всяка точка на тялото по време на
движението, е равно на нула:
?F
ак.м
+ ?Fi= 0
Принцип на Даламбер при ротационни движения за моментните сили:
?
k=n
M
k
+ J.?= 0.
(F
M
- мускулна сила, Fi- инерчна сила на Даламбер, ma- допълнителна сила на Даламбер,
M
k
- въртящи моменти на силите, J- инерчен момент на тялото; ?- ъглово ускорение)
Действие на силите, перпендикулярно на основата:
F
M
- мускулна сила, действаща в ОЦТ
F`
M
- мускулна сила, действаща в контакта с опората
P- тегло, сила на тежестта, действаща в ОЦТ
R- опорна реакция
Fi= -ma – инерчна сила
F
M
- P- ma= 0
=а1мFM-P, където а- ускорение, F
M
- мускулна сила, действаща в ОЦТ, P- тегло, сила на
тежестта, действаща в ОЦТ, m- маса
10. Действие на силите косо (неперпендикулярно) спрямо опората минаващо през ОЦТ.
В no-голяма част от случаите в спортната практика силите действат в направление, което
сключва някакъв ъгъл спрямо опората (бягане, ходене, скокове и др.) и минава през ОЦТ.
Необходимо е силите да се разложат на своите x и y: 1. Действащи сили по x направление: F
Mx
– мускулна сила, действаща в ОЦТ, F`
Mx
– мускулна силна, действаща в контакта на спортиста с
опората, R
x
– реакция на опората, -ma
x
– инерчна сила.
F
Mx
+ R
x
– F`
Mx
- ma
x
= 0. 2. Действащи сили по y направлението: F
My
– мускулна сила,
действаща в ОЦТ, F`
My
мускулна силна, действаща в контакта на спортиста с опората, R
y
реакция на опората,P- тегло на спортиста, -ma
xy
– инерчна сила. F
My
+ R
y
– F`
My
- P- ma
y
= 0
11.Действие на силите косо спрямо опората неминаващо през ОЦТ.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 окт 2020 в 08:22 студент на 26 години
10 окт 2020 в 07:50 студент на 26 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - лека атлетика, випуск 2024
10 окт 2020 в 01:03 студентка на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
10 окт 2020 в 00:57 студент на 38 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
09 окт 2020 в 21:17 потребител
09 окт 2020 в 16:23 потребител
 
 

Пищови по Биомеханика

Материал № 1226006, от 24 фев 2016
Свален: 195 пъти
Прегледан: 245 пъти
Предмет: Биомеханика, Механика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 2,569
Брой символи: 16,025

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Биомеханика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
185 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала