Големина на текста:
СОЦИАЛНИ ПРОЦЕСИ – ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ,
СТРАТИФИКАЦИЯ, МОБИЛНОСТ,
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ (ИЗОЛАЦИЯ), НЕРАВЕНСТВО
Хората в едно общество се различават помежду си. Те са различни не само във
физическите си характеристики: пол, възраст, ръст, тегло, цвят на очите, косите,
кожата. Те се различават и по начина, по който се обличат, по къщите, в които живеят,
по колите, които карат, по приятелите, които имат. Те притежават различни знания,
умения и опит. различават се в способностите си, в потребностите, в интересите си.
Различията в средата, в която хората формират личните си качества (в семействата, в
образованието, в религията, в работата, в свободното време), обуславят
индивидуалните различия между отделните личности, различията в усвоените,
споделяните и практикувани от тях образци за действие, културни практики, модели на
поведение. Тези различия стимулират развитието на социални процеси: социална
диференциация, социална стратификация, социална мобилност, социална
маргинализация (социална изолация), социално неравенство.
І. СОЦИАЛНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ.
Социалната диференциация е процес на структуриране на едно общество според
социално-демографските характеристики на хората, процес на самоидентификация и
обособяване на социални категории в обществото на базата на тези характеристики:
пол, възраст, заетост, образование, религия, раса, здравословно състояние. Социалната
диференциация е процес на разграничаване, който не включва рейтинга и не се базира
върху него, престижа или респекта от притежавания признак тя е процес на
осъзнаване на принадлежност към социална група на базата на притежаван
демографски или социален признак: мъж, жена, дете, юноша, възрастен, здравословно
състояние, образованост и т.н. Ефектите от този до голяма степен естествен и
обективен процес са в относителното обособяване на големи групи от хора в
обществото – мъже, жени; деца, юноши, възрастни; грамотни, неграмотни; здрави,
болни; етноси; религиозни общности и т.н.
Социалната диференциация „в по-тесен смисъл се свързва с понятието
„социални различия” като израз на онези социални неравенства, които определят
цялостното социално положение на личността в обществото. Освен определител на
социалното положение е социално-груповата … принадлежност. Основоположник на
по-тясното разбиране… е Маркс Вебер: тя (социалната диференциация)
непосредствено се свързва със социалното разслояване (стратификация), затова те
или се отъждествяват, или социалната стратификация се приема като основно
измерение на социалната диференциация, при което е задължителна йерархичната
вертикална (стъпаловидна) неравнопоставеност… Най-общото равнище на социална
диференциация е източноевропейската социологическа традиция е делението на
макросоциални групи като резултат на целокупната функционална структура на
обществения производствен процес. Второто равнище е социално-професионалната
структура, върху основата на различията в характера и съдържанието на труда.
Най-конкретното равнище са групите професии, като основа на социалногрупови
образувания… На сегашния етап от развитието на обществата социално-
диференциращи фактори са: мястото на хората в системата на общественото
производство и тяхната роля в обществената организация на труда; тяхното
участие в структурите на властта (респективно длъжността, образованието,
квалификацията, ведомствено-институционалното деление и пр.); равнището на
доходите и цялостното имуществено състояние; социалногруповият произход и
микросредата; ползваните привилегии, помощи, предимства; социалният и
културният престиж; жилищният, селищният (и кварталният) статус и удобства и
т.н. Фактори за социалната диференциация могат да бъдат и редица етнически,
религиозни, расови и пр. различия.” (Златков, Ц. и Н. Тилкиджиев, Енциклопедичен
речник по социология, М8М, С., 1996:105)
ІІ. СОЦИАЛНА СТРАТИФИКАЦИЯ.
1. Понятие за стратификационна система.
Преди да се изведе понятието за стратификационна система е необходимо да се
дадат определения на следните понятия :
а) социално неравенство - това е съвкупност от природно обусловани и социално
произведени неравенства в обществото (неравенството е делене на хората на висши и
нисши) ;
б) социално различие - прави хората и групите различни ;
Социалното неравенство изразява количествените различия , а различията
отразяват качествените особености на всеки индивид . Структурата на неравенството в
обществото е производна от начина , по който теорията гледа на тях .
Социологическата теория заема важно място в теорията на неравенството ,
защото изучава отношенията между групите и индивидите (социални отношения) .
Стратификацията е важен елемент в социологическата теория. Социалното
неравенство е резултат и фактор на всеки социален процес. Той е основа на всеки
социологически анализ. Теорията за неравенството е важен елемент от социологията.
Основните понятия , с които социологията изгражда теорията за неравенството са :
1) социална позиция - точка в социалното пространство , свързана с извършване
на определени дейности и обусловена от разделението на труда и обществото (цялата
структура на обществото се изгражда от системи от социални позиции в рамките , на
които се извършват дейности)
Социалните позиции са абстрактни позиции на разделението на труда .
Структурите от позиции се променят във времето според икономическото развитие .
Всеки индивид заема три различни позиции : в производствено - икономическата
структура , в семейството , и през свободното време .
2) социална роля - това е съвкупност от очаквания спрямо дейността и
поведението на идивида , заемащ определена позиция (социалната роля отразява
механизма на взаимодействие между позициите)
Комбинацията от социалната позиция , социалната роля и дейностите изграждат
вертикалната структура на стратификационната система. Чрез тях се формират
качествени различия и разнообразия . Вертикалния разрез отразява неравенството и
измерва едно единствено качество на позициите, което е тяхната неравностойност (това
е основното съдържание та понятието социален статус). Социалния статус е мястото,
което има една позиция във вертикалната структура на стратификационната структура.
Социалния статус прави позициите по-желани и по-привлекателни като същото
свойство се отнася и за индивидите, които ги заемат. В социологическата теория има
две тълкувания на понятието социален статус, които са :
?Социалния статус обхваща различни видове неравенства и ги обобщава ;
?Под социален статус се разбира определен вид неравенства .
Според Макс Вебер престижа е основно и водещо измерение на социалния статус.
Той е социален ред в обществото .
2. Статус на позицията и статус на индивида
В социологията се приема , че социалния статус е характеристика на индивидите
. Всяка социална позиция съдържа определено ниво на социален статус за индивида ,
които я заема . Стратегиите , които може да използва индивида за повишаване на
социалния статус са :
1) повишаване на социалната му позиция ;
2) издигане на статуса на индивида като придвижва от една позиция на друга
(социална мобилност) ;
Разликата между старата и новата позиция е вертикална мобилност . Когато
новата позиция има по-висок статус от старата има възходяща мобилност .
3. Хоризонтална структура на стратификационната система на обществото.
Под хоризонтална структура се разбира групиране на позиции в
социологическите системи по начин, отразяващ качественото многообразие на
позициите. Основните начини за групиране на позициите в хоризонталната структура
на стратификационната система са няколко. Всички те изхождат от една основна
предпоставка разделението на труда. От гледна точка на разделението на труда
позициите се групират от гледна точка на сложността и характера на дейностите , с
които е свързана. Всяка социална позиция се свежда до три групи , които са :
1) професии ;
2) квази професионални занимания ;
3) непрофесионални занимания ;
Основна характеристика е качественото равнище на дейностите , които се
извършват и качеството на индивидите , които ги извършват .
При професиите има високо равнище за разлика от другите две . Професията е
клалификация от висш тип .За професиите е характерно , че изискват висше
образувание . Те се ползват със специални привилегии в обществото и имат
специфични форми на социална организация .Главната привилегия е , че професията
има монопол върху истината . Професията е занаят от висш тип .
Квази професиите притежават характеристиките на професиите, но не съвсем .Те
изискват по-ниско образование .
Непрофесионалните занаятия изискват ниско образование (чистач, леяр и други).
Тази базова структура е предложена от Алба Едлъртс през 1943 година. Тя се
нарича социо-професионална класификация и служи за изграждане на много модели на
стратификационната система на обществото.Основния проблем на тази класификация
е, че тя не обхваща всички класи в обществото.Включването на тези категориални
позиции изисква включването на критерия собственост-власт. Използването на тази
категория различна обоснованост на хоризонталната структура.
Има две концепции марксиска и неомарксиска , веберианска и неовеберианска.
Концепцията на Вебер за стратификационната система има три основания: статус ,
власт и собствеността.Неговата концепция е известна с името " Класа статус и партия ".
Класата е собственост, статуса е престиж, а партията е властта.Вебер смята , че това са
независими структури на стратификационната система и формират критерии за
вертикална стратификационна система . Възможността да се изведе хоризонталния
аспект е свързан с интеграцията на собствеността . От гледна точка на собствеността
обществото е континюъм. В единия край на него са едрите собственици и
потомствената аристокрация, в другия край са най-слабо развитите непрофесионални
занимания.Между двата полюса средни, дребни собственици и други.
Модификацията на концепцията на Вебер (неовеберианска концепция) формира
три комплекта (позиции) на хоризонталната структура на стратификационната система.
Първата позиция е частната собственост, втората позиция е икономическата власт, а

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 фев 2019 в 15:53 студент на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Проект за бездомните кучета (курсова работа)

02 мар 2007
·
2,435
·
10
·
1,282
·
664
·
2

Този проект е създаден по инициативата на Павел Чанов, Петър Лозанов, Николай Ноев, Димитър Митев, Найден Боримечков и Стефан Кръстев, ученици в 12г клас на Национална тъговско-банкова гимназия, гр. София.
 

Социална мобилност

18 дек 2010
·
119
·
2
·
645
·
163

Под социална мобилност се разбира всеки преход на индивид или група от едно социално положение в друго.Чрез това понятие ние сме в състояние да проследим хронологически как се е променяло социалното положение на индивид или група от даден момент...
 

Социология на културата

21 дек 2007
·
1,251
·
142
·
33,096
·
955

Целта на това пособие, както и на учебния курс по “Социология на културата”, не е да разработи съдържанието на някаква жанрово затворена социологическа дисциплина, а напротив, да предложи концепции и емпирични методи, които да бъдат релевантни и полезни
 

Социологическо проучване на “Винзавод Асеновград” АД

01 авг 2008
·
240
·
36
·
4,460
·
110
·
1

Винзавод "Асеновград е създаден въз основа на лозарската кооперация "Станимашки мавруд". Създадено е през 1947 г. под името “Спиртен монопол – Асеновград”.
 

Направления на социалната работа

07 авг 2008
·
114
·
2
·
918
·
70

Направления на социалната работа, семейство, социална защита на детството, хора с увреждания, СР със стари хора и СР с младежи.
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
80
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Социални процеси

Материал № 122484, от 04 апр 2008
Свален: 482 пъти
Прегледан: 235 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,659
Брой символи: 24,188

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социални процеси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения