Големина на текста:
1 .СЪЩНОСТ НА ЛА. ЛАНДШАФТНО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ.ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН.
ПОЯВА НА ГРАДИНСКОТО И ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО.СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ С ДРУГИ ИЗКУСТВА
През 1828 – Гилборт Мисън, поставя началото на наименованието – в Италия при обединяване на партньори по
интереси за земята. През 1865 е р първия защитен природен обект – долината Йосемит, а през 1899 е основано
Американското общество на ландшафтните архитекти. През 30 те години на 20 век – опита се пренася от Америка в
Европа. През 1903-1914 са отворени три факултета по териториално планиране в Англия, а през 1930 г е основан
института на ландшафтните архитекти, а малко по-късно вече е програма за обучение към архитектурните факултети
на висшите училища.
ЛА – обхваща 3 вида дейности :
*ландшафтно планиране и оценка *ландшафтен дизайн *проектиране на градски открити пространства и
площадки
Ландшафт е природо географски комплекс, той е част от околната среда и характерен пейзаж – териториален комплекс
със специфична структура и своеобразен облик.
Ландшафтния архитект е широкообхватна професия,т0й трябва да владее екология, география, дендрологи,
психология и др.
Ландшафтното планиране е широкообхватна интердисциплинарна дейност свйрзяня с широк кръг научни области –
биология, геология,климатология и др. То обхваща и синтезира опита на различни специалисти – имащи отношение
към екологично ориентираното използване на природните ресурси.
ПОЯВА НА ГРАДИНСКОТО И ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО.
ГПИ се заражда още в робовладелския строй – в зората на човешката цивилизация, когато човека започнал да
отглежда растения за бита си. Това са създаденете градини и паркове в Египет,Асирия, Вавилония, Древна Гърция и
Древен Рим.
По-късно по времето на феодализма се създават истинските шедьоври на ГПИ – прочутите градини и паркове в Азия и
Европа. То непрекъснато се развива през ренесанса, барока, епохата на капитализма и епохата на социализма
Ландшафта е комплекс от два компонента :
*природен – почви, води, климат, растителност и фауна
*антропогенен – човешките видоизменения на природата –селища, инфраструктура, промишлени обекти
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ С ДРУГИ ИЗКУСТВА
-архитектурата е изкуство, което борави с по-статични и по-неизменни по форма, вид и естетика елементи
-Растителността за разлика от основните статични елементи при другите изкуства има определен период на
дълголетие – тя расте, променя се и загива
-Недълготрайността на растителността в сравнение с архитектурните паметници и паметниците на другите видове
изкуства - затруднява проследяването на развитието на парковото изкуство, особено в древността
-Косвена и откъслечна информация съществува от запазени релефи, фрески,мозайки и писания на древни поети
2.АСИРИЯ И ВАВИЛОНИЯ. ПЕЙЗАЖ, КУЛТУРА, АРХИТЕКТУРА. ВИСЯЩИ ГРАДИНИ. ЗАТВОРЕНИ
ПАРКОВЕ.ЛОВНИ ПАРКОВЕ.ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО
АСИРИЯ И ВАВИЛОНИЯ. ПЕЙЗАЖ, КУЛТУРА, АРХИТЕКТУРА. Вавилонската държава възниква в равнината покрай
долното течение на реките Тигър и Ефрат. Там имало гори, които дали отражение върху парковото изкуство. В Асирия
градините на царете били в планинските области. При военните походи се пренасяли чуждоземни дървесни видове.
Разликите между Асирийци и Вавилонци са, че асирийците изграждали дворците върху изкуствени хълмове, а
вавилонците били известни с висящите градини.
ВИСЯЩИ ГРАДИНИ. Били разположени по поречието на река Ефрат. Смятани са за едно от седемте чудеса на света.
Имали квадратна форма 123х123 м. Наречени били висящи защото напомнят амфитеатър.Терасите били с аркади и
сводове, носени от кухи колони /представлявали хем огромни саксии, хем водосток за водата/. Градините били
поливани със съвършени хидравлични машини – водата се изкачвала от Ефрат и се спускала на падове. Квадратната
форма на плана – диктувала геометрична композиция от прави алеи, правоъгълни басейни и т.н.
ЗАТВОРЕНИ ПАРКОВЕ.ЛОВНИ ПАРКОВЕ. За разлика от геометричните градини на египтяните тук се изграждали
красиви паркове за лов, тържества и излети. Дворците били сред хълмове-тераси и гори. Композицията на парковете
била природо-съобразно свободно решение с архитектурни елементи – храмове, водни площи, павилиони разположени
сред палмови масиви и вечнозелени дъбове. Цветята били използвани сравнително малко. Висящите градини и
ловните паркове са предвестника на днешните зоопаркове
ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО.
*хидроизолация – метод измислено от вавилонците от тръстика, глина и асфалт и оловни плочи – даващ начало на
озеленените покриви
*водна система за довеждане на водата от р. Ефрат и създаване на система за оросяване на растителността
*водни ефекти – падове, фонтани
*висящите градини били конструктивна система със сводове и колони – начало на арх. Конструкция
3.ДРЕВЕН ЕГИПЕТ.ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ. АРХИТЕКТУРА,РЕЛИГИЯ, ЕСТЕТИКА. ЖИЛИЩНИ ГРАДИНИ.
ДВОРЦОВЕ ПАРКОВЕ. АЛЕЯ НА СВИНКСОВЕТЕ. ДВУСТРАННА СИМЕТРИЧНА ПАРКОВА КОМПОЗИЦИЯ
ДРЕВЕН ЕГИПЕТ – съчетава равнинния ландшафт на река Нил, и пустинния ландшафт в останалата част.
Река Нил и благоприятния климат, са създали подходящи условия за възникване на селища, за развитие на
земеделието и изкуствата. Напластена с плодородни наносни почви и характерната богата флора влияели върху
поминъка иразвитието на строителството. Египетското изкуство и архитектура са тясно свързани с религията, култа към
покойниците и вяра в отвъдния живот.
Дългия път на парковото изкуство започва още с утилитарните египетски градини – едно от най-старите огнища на
човешката цивилизация. Имало е класово разпределение – бедни жители с къс земя и богати притежаващи обширни
паркове и градини с водни басейни, животни и птици.
ДВОРЦОВЕ ПАРКОВЕ. Робския труд намирал особено приложение в строителството където условията били тежки,
както и при изграждане на градини и паркове. Чрез експлоатация на огромни робски маси се изграждат грандиозни
дворци, храмове, паметници и градини. Дворците били изградени сред свещени гори и красиви паркове. Тогава се
поставя началото на редовото засаждане. Около дворците са създавани погребални градини. Храмовите градини са
композирани на два сектора – отделен сектор за отглеждане на плодове, зеленчуци и билки и друг сектор за
използване по време на храмовия ритуал, където ежегодно са изпълнявани жертвоприношения. Употребявали са се
много цветя – олицетворение на любовта и уважението към ближния. Правени са и венци за украса на покойника.
ЖИЛИЩНИ ГРАДИНИ. Изпълнявали са едновременно светски и религиозни функции – за разходки и за контакт с
боговете, имали са богата флора. Те били със стопански характер – разположени са били в близост до река Нил.
Появяват се дървени конструкции, наподобяващи днешните перголи за подпиране на лозите.
АЛЕЯ НА СФИНКСОВЕТЕ. - Алеята на сфинксовете в Лусор, водеща от Нил към храма на Амон РА – е първата
геометрична паркова алея, първият булевард украсен със сфинксове и палми.
ДВУСТРАННА СИМЕТРИЧНА ПАРКОВА КОМПОЗИЦИЯ – жилищните и вилни градини се характеризират с ясно и
строго проведено геометрично решение. Симетрията е основен композиционен принцип при разполагането на
архитектурните и градинските елементи
4.ДРЕВНА ГЪРЦИЯ.ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА ГРЪЦКАТА КУЛТУРА. РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕ И НА
ДРЕВНОГРЪЦКАТА АРХИТЕКТУРА. ВИЛНИ ГРАДИНИ. ОБЩЕСТВЕНИ ПАРКОВЕ. ХЕРООНИ, ГИМНАЗИУМИ.
НИМФЕУМА В БАЛЧИК
ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА ГРЪЦКАТА КУЛТУРА.
*архаика – 7-6 в. пр. Хр. Градинското изкуство се развивало под влияние на Египет, Асирия и Вавилония. Създадени
били светилища към храмовете Зевс, Аполон, където в добре организирана паркова среда се организирали игри.
Свидетелство за това е Омировия епос. Изграден е и храмовия комплекс Акрополът – всред парк в скалиста местност с
кипариси
*класика – 490-330 г – тогава Перикъл издигнал Атина до могъща република с много роби и малко свободни граждани.
През този период е изграден архитектурно-градоустройствения ансамбъл на Акропола с Партенонът, Пропилеите и т.н.
Появяват се за първи път обществени паркове, наречени гимназиуми, предназначени за спортуване и философски
беседи. Почти всички градове си имали свои гимназиони със своите басейни, стадиони и алейно засадени дървета
*елинистичен период – значението на обществените паркове е намаляло за сметка на частните градини около вилите
на управляващата класа, които имали характер на вилни градини за удоволствие. Вилните градини водят от началото
на вътрешния двор на къщата около който са подредени жилищните помещения. При по-богатите тези вилни градини
били със склуптури и големи вази, а при по-бедните с каменни плочки и саксии.
Древните гърци боготворяли дърветата – кипариси, маслини, вечнозелени дъбове и смокини.
Парковите композиции били очертани в игриви геометрични линии, които се нагаждали хармонично на терена –
Гърците приемали терена във вида в който го е създала природата
ХЕРООНИ – свещена сграда посветена на герой от Епоса, обкръжена със сенчеста растителност – кипарис, дъб,
предназначена била за тържества
ГИМНАСИИ – училище или място за физическо обучение – Комплекс от няколко помещения с различни функции –
включвал красива природна среда, спортни игрища и т.н.
НИМФЕУМА В БАЛЧИК - светилище на нимфите,обикновено до водоизточник. Колоните са издялани от цели каменни
блокове,с височина близо два метра.Каменната чешма е съществувала от 1865 година.Над нея е изградена висока
стена от балчишки камък. Любимо място в момента е за сватбени церемонии
5.ДРЕВЕН РИМ. РАЗВИТИЕ И УПАДЪК. ВИЛНИ ГРАДИНИ /УРБАНА,СУБУРБАНА, РУСТИКА, ФРУКТ0АРИЯ/. ВИЛА
ТУСКИ. ВИЛА ЛАУРЕЦИУМ.ДВОРЦОВАТА РЕЗИДЕНЦИЯ НА АДРИАН. ПРИНЦИПИ НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО
ДРЕВЕН РИМ. РАЗВИТИЕ И УПАДЪК.
*първи период - до имперски период силно влияние на елинизма - Гръцката култура и изкуство са повлияли
Римската култура, която се приемала за една от най-богатите в древната история. В Рим се разрастнало огромно
строителство, в чийто изпълнение били привличани гръцки майстори и творци, които прилагали постиженията на
гръцкото изкуство. Цицерон бил последовател на гръцката култура
*Втори период – период на Августите - насажденията имат по-голямо значение от архитектурата. В градините не се
търсело величие а природосъобразност – насажденията се налагали с биологичните особености – цели ансамбли от
кипариси, палми и портокалови дървета
*трети периодкризата – характеризира се с претрупаност на градините с архитектурни форми. От подкастрена
растителност се правели фигури на животни, римски лабиринт и т.н. Периода се характеризира с имперска
импозантност и диктатура
ВИЛНИ ГРАДИНИ – първите градини били със стопански характер, а по-късно се изграждат и вили с различно
предназначение. Тези които се използвали за живеене и били разположени в градинска обстановка се наричали вила
урбана. Вилите извън града се наричали вили субурбана. Вилите с чисто стопански характер се наричали вили рустика.
Вилите с овощни градини и плодохранилища се наричали вили фруктуария.
Като цяло вилите били поставяни на места с красив изглед, някои били изградени на терасиран терен и решени в
архитектурно-геометричен стил.
ВИЛА ТУСКИ – собственост на римския общественик, писател и юрист – Плиний. Представлявала градска вила със
цветен партер, мраморни, басейни, статуи, алеи и топираия. Включвала още хиподрум и градински масив – свещенна
гора с храмове. Дворът бил разделен на три – свещенната гора, декоративната градина до сградата и хиподрум – алея
от партера към градината.
ВИЛА ЛАУРЕЦИУМ - собственост на римския общественик, писател и юрист – Плиний. Била красива сграда,
разположена на равнинен терен край морето, изградена в опростени архитектурни форми, с тераси и панорамни
площадки – била използвана за почивка
ДВОРЦОВАТА РЕЗИДЕНЦИЯ НА АДРИАН – огромен градски архитектурен и парков ансамбъл с библиотека, театър,
казармени сгради, плувен басейн, аркади, перголи и храма на Венера със свещен кът. Оригинално съоръжение в парка
бил кататориума – малък остров, обкръжен с канали. От двореца и парка имало красив изглед към околността.
От известните дворцови градини следва да споменем и прочутата Златна къща на Нерон, чийто тераси, гори и водни
площи се разпростирали на площ от 2000 дка.
Изригването на Везувий през 79 година стават причина да се запазят и до днес непокътнати – ценни данни за римския
свят.
ПРИНЦИПИ НА ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО
*геометрично решение на градските вилни градини и терасовидно на извънградските
*изящно оформяне на пространствата особено на дворцовите градини – с басейни, водни ефекти, художествена
украса
*създаване на топиарията и прилагане на перголите
*желание за покоряване на природата и претворяването и в строго архитектурно художествени композиции
*въвеждане на каменна настилка, напоителни канали, улици, резервоари и т.н.
6.ПАРКОВОТО ИЗКУСТВО В ДАЛЕЧНИЯ И БЛИЗЪК ИЗТОК. ВИЗАНТИЯ. ЗАПАДНО НАХЛУВАНЕ НА ИСЛЯМА -
ИСПАНИЯ. ОБРАЗЦИ НА ГАРДИНСКОТО И ПАРКОВО ИЗКУСТВО – АЛХАМБРА И ГЕНЕРАЛИФ. ОСОБЕНОСТИ НА
ИСПАНСКИТЕ ГРАДИНИ
ВИЗАНТИЯ. Исторически, политически и административни различия са сред причините Римската империя да бъде
разделена на две части. През 324 г е построен Константинопол – столицата на Византия. Влиянието на културата на
Древен Рим продължило. В очертанията на дворцовите градини се появили първите среновековни градини. В началото
имали повече утилитарни отколкото естетически функции. Малко по малко обаче започнало еволюиране на идеята за
градините от функционални нужди – към естетически. Например водната площ служела за украса и поливане, но била
поставяна в средата на градината, а около нея имало цветни лехи в геометрични форми. Имало и фонтани от мрамор,
появява се и терасовидното оформяне на двора.
ЗАПАДНО НАХЛУВАНЕ НА ИСЛЯМА - ИСПАНИЯ.Арабите нахлуват в Пиренейския полуостров през 8-век и остават
там 8 века. От родните пустини със слънце и пясък – маврите /арабите/ донасят в Испания жаждата си за зеленина и
вода. Те са удивително възприемчиви – асимилират Персийската култура, и създават в Испания свое оригинално
градинско изкуство, в което се вплитат различни източни традиции + влияние на Древна Гърция, Рим и Византия. Само
в долината на река Гуадалкивир били изградени над 5000 луксозни вили и градини.
ОБРАЗЦИ НА ГАРДИНСКОТО И ПАРКОВО ИЗКУСТВО – АЛХАМБРА И ГЕНЕРАЛИФ - От градините изградени от
маврите в Испания най знакови са тези към дворците Алхамбра и Генералиф наморащи се в ГРАНАДА
Дворцов комплекс Алхамбра – издигнат е от Юсуф I през 1354 г върху вазвишения, включвал
*дворът на миртите – отличавал се е с простота, правоъгълен басейн в средата, фланкиран от двете страни с две
ленти с широчина 3 м от вечнозелени мирти
*дворът на Даракса – което означава очите на Султанката – има интимен облик и се отличава с по-голямо участие на
зеленина, фонтан в средата който освежава въздуха и 6 цветни лехи от чимшир и кипарис
*дворът на лъвовете правоъгълен плочник в средата на който бил разположен фонтанът на лъвовете, издялан от
масивен кехлибар и оформен с 16 скулптурни фигури на лъвове от черен гранит
*дворът Патио дела рекса – архитектурно оформен двор с кипариси и осмоъгълен басейн.
Дворцов комплекс Генералиф –градината Генералиф е разположена на 50 метра от комплекса Алхамбра, Към тази
малка градина води тържествена алея оградена с подкастрени кипариси новото тук е терасовидно образувана система
от затворени дворове – Дворът на канала с тънки водни струи от двете страни, дворът Мирадор – в който имало П
образен басейн, като средното пространство на П – то, било оформено с цветни лехи.
Втория важен център на арабската култура в Испания след град Гранада – бил град Севиля
ОСОБЕНОСТИ НА ИСПАНСКИТЕ ГРАДИНИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История и основни композиционни принципи на градинско-парковото изкуство

Развити теми по ландшафтна архитуктура при доцент Бояров и Чангулев - всички въроси от конспекта...
Изпратен от:
Мартин
на 2016-02-12
Добавен в:
Доклади
по Архитектура и градоустройство
Статистика:
88 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Доклади по Архитектура и градоустройство от София за Студенти в УАСГ от факултет Aрхитектурен специалност Архитектура магистър несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Сантяго Калатрава


Архитект, инжинер, художник, скулптор – лицата на Сантяго Калатрава са много , но именно те дават този характер на сградите му. Неговите работи често напомнят органични структури от природата:...
 

Анализ на архитектурна композиция (вход на морската градина- Варна)


Първообразът на градска градина за обществено ползване възникнал през 1862 г. С подкрепата на кмета Халил ефенди и турския комендант на Варна...
 

Археологически музей - Варна


Анализ на архитектурна композиция- Археологически музей, Варна.
 

Основни характеристики на съвременното жилище


Лекция по вътрешна архитектура в Лесотехнически университет софия.
 

Постройките на първомайстор Никола Фичев


Реферат, представящ в синтезиран вид информация за творчеството на уста Колю Фичето от град Дряново. Неговите архитектурни постижения са разгледани в няколко категории: постройки във гр. Велико Търново(обществени, култови сгради); постройки в други ......
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

История и основни композиционни принципи на градинско-парковото изкуство

Материал № 1223731, от 12 фев 2016
Свален: 88 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 31
Брой думи: 16,542
Брой символи: 106,029

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История и основни композиционни принципи на гра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала