Големина на текста:
STRUKTURA NA LANDSHAFTITE
СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТИТЕ
1.СЪЩНОСТ НА СТРУКТУРАТА.ВИДОВЕ СТРУКТУРИ.
Най-често структурата на една материална система се определя
като взаиморазположение на съставните й части, нейното вътрешно устройство.Всеки
ландшафт представлява материална система и се състои от подсистеми, различни по
състав и величина. Взаимодействието между тях образува структурата на ландшафта.
Тя е относително постоянна както в пространството, така и във времето, т.е.
темпорално.
Структурата на съвременните ландашафти е много важен
методологичен въпрос, изясняващ пространственото взаиморазположение,
вещественият състав, устройството, връзките и взаимодействието между
геокомпонентите и между самите ландшафти. Всеки ландшафт притежава определена
структура на геокомпонентите, понеже е диалектически взаимосвързана много
компонентна система.
Както доказват редица ландшафтолози, съществуват редица
структури на ландшафтите: пространствена, функционална, темпорална /времева/ и др.
От тях на първо място трябва да се изучи пространствената структура, която от своя
страна се диференцира на хоризонтална и вертикална.
2.ХОРИЗОНТАЛНА СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТИТЕ
2.1.Същност на хоризонталната структура.
Тя представлява сложна свързана система от ландшафти от един или повече
таксономични рангове.В съвременната епоха в повечето случаи системата на
структурата се влияе повече или по-малко от дейността на човека. Хоризонталната
структура е различна по сложност в отделните територии. На най-ниско таксономично
равнище /микроландшафтно, топологично/ закономерното съчетание от морфологични
единици /микроландшафти и елементарни ландшафти/ обуславя характера на
хоризонталната структура. Някои ландшафтолози я наричат морфологична структура.
2.2.Дървовиден график на хоризонталната структура
Най-често тя се представя чрез т.нар. дървовиден график.
Вид ландшафт
1 2 3
м и к р о л а н д ш а ф т и
1.1 1.2 1.3 1.42.1 2.2. 3.1 3.2 3.3
е л е м е н т а р н и л а н д ш а ф т и
В същност този дървовиден график представлява обърнат надолу с короната
широколистен дървесен вид, чиито клони и листа изразяват разположението и порядъка
на съответните ландшафтни диференциации.
Сложността на хоризонталната структура на ландшафтите нараства
при по-високите таксономични рангове поради увеличаване на диференциацията им и
тяхната нееднородност. Особено ясно това се наблюдава при планинските територии
даже върху неголеми площи,което показва следния дървовиден график.
планиско-ливаден тип ландшафт
планиско-ливаден субнивален подтип ландшафт
върху туфобрекчи върху андезито-дацити групи ландшафти
1 23 4 видове ландшафти
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 микроландшафти
планинско-ливаден алпийски
върху андезито-дацити
5 6 7
7.17.2
Хоризонтална структура на ландшафтите върху средно-високата част
на южния макросклон на Елбрус
От горния пример може да се добие представа за сложността на хоризонталната
структура и за начина на нейното графично представяне.
Закономерното усложняване на хоризонталната структура на
ландшафтите в планинските територии се обяснява в най-голяма степен с
влиянието на климатичните ландшафтоформиращи фактори. Както е известно, с
изкачването в планините се понижават температурите на въздуха и на почвите, а
също така и на другите природни геокомпоненти. Освен това увеличава се
количеството на влагата и цялостното овлажнение, в резултат на което се изменя
повърхностния и подпочвения отток , интензифицира се разрушаването на
скалите, изменя се характера на растителната покривка и процесът на
почвообразуването и на редица други природни процеси.Изменението на самите
климатични условия е обусловено преди всичко от неотектонските и
съвременните движения на земната кора / бързи земетресенията и бавни
епейрогенните/. Те са изиграли и играят понастоящем главна роля за издигане на
различните планинските системи на голяма височина. Освен това климатичните
условия са обусловени от природногеографското местоположение на
планинските масиви и вериги по географска ширина и географска дължина, от
отдалечението им от големите морски и океански басейни и от др. фактори.
Усложняването на пространствената хоризонтална структура се обуславя и
от нееднородността на скалния състав и строеж на територията. Във
високопланиските части на Алпите, Кавказ, Хималайте и на редица др.планини
усложняването на хоризонталната структура на ландшафтите се увеличава под
влияние на съвременното заледяване, а така също и под влияние на съвременните
интензивни природни процеси каменопади и срутища, снежни лавини, кално-
каменни поройни потоци и др. Всички посочени причини доказват усложняването
на хоризонталната структура на съвременните ландшафти, свойствено въобще за
планинските територии.
Следва да се отбележи още, че в различните ландшафти устойчивостта на
структурата не е еднаква. Напр. В планините по-устойчива е структурата на
горските ландшафти, отколкото на нивалните и на планиско-ливадните. В
последните по-интензивно протичат процесите на физическото изветряне и
денудацията под въздействието на гравитационните сили. В планинско-горските
ландшафти по-слаби са колебанията на температурите през годината и
денонощието, склоновете са добре залесени и по такъв начин укрепени с
растителност, поради което са по-бавни изветрителните процеси, оттокът и
плоскостната ерозия и денудацията.
В равнинните територии хоризонталната структура на съвременните
ландшафти не така сложна и нееднородна, както в планините, но и там
различията са пределно ясни. Те се обуславят от същите природни фактори,
предизвикващи ландшафтоизменящи процеси на значително по-обширни
територии. В равнините хоризонталната структура на ландшафтите по-често е
подложена на промени не само под вдлияние на природни процеси, но и под
влияние особено на стопанската дейност на човека. Обаче тази разностранна
дейност въздейства не само на част от територията на един или друг ландшафт, а
на цяла редица различни ландшафти и на цели ландшафтни региони. Така напр. В

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Структура на ландшафтите

Най-често структурата на една материална система се определя като взаиморазположение на съставните й части, нейното вътрешно устройство.всеки ландшафт представлява материална система и се състои от подсистеми, различни по състав и величина...
Изпратен от:
Nina
на 2016-01-30
Добавен в:
Лекции
по Физическа география и ландшафтознание
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
 

Структура на ландшафтите

Материал № 1221396, от 30 яну 2016
Свален: 10 пъти
Прегледан: 14 пъти
Предмет: Физическа география и ландшафтознание, География
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,277
Брой символи: 9,151

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Структура на ландшафтите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала