Големина на текста:
1. Предмет и историческо развитие на генетиката като наука
Предмета на генетиката като наука е свързан с две понятия- унаследяване и
изменчивост.Като унаследяването е – св-вото на организмите да предават
белезите си и характерните си черти на потомството /наследяване/.
А изменчивостта е св-вото на организмите и техните белези да проявяват
вериабилност и да се променят под влиянието на различни ф-
ми.Генетиката като наука не само обобщи най-прогресивните идей на
естествените науки,но стана и тяхна теоретична основа.Историческото
развитие на генетиката може да се обособи в 6 етапа: предисторически
перид ,характеризиращ се с представите и хипотезите за унаследяването;
Хибридологичния метод за генетичен анализ; създаване и развитие на
хромозомната теория за наследствеността; възникване и развитие на
мутационната генетика; молекулярно-биологичната същност на
наследствената информация/молекулярна генетика/; създаването на
рекомбинираната ДНК технология и развитие на методи за клониране на
ДНК и организми; Периодът на класическата генетика започва от 1900 г.
2.Клетка-устройство на клетката.Хромозоми-строеж,брой св-ва,
морфологични особености.
Клетката е функционална система,притежаваща всички св-ва на живата
материя.Тя се саморегулира и самовъзпроизвежда,носи в себе си генетична
информация и програма за индивидуално развитие на организма и играе
важна роля в еволюционния процес.В природата не съществува
универсална клетка-има множество разнообразни едноклетъчни
организми,както и многоклетъчни,изградени от голям брой диференцирани
клетки.Живите организми с клетъчно устройство се делят на прокариоти и
еукариоти.Прокариотните клетки нямат ядро,а елкариотните имат. При
еукаритните организми осн.част от геетичния материал е включен в
хромозоми.Те са постоянни компоненти на клетъчните ядра,имащи
способността да се самовъзпроизвеждат и да запазват морфологичните си
и функционални особености. Всяка хромозома се състой от центрично
прищъпване,в което е разположена центромера.Теломери-крайни райони
на хромозомните рамене.Ядърцев организатор или вторично прищъпване.
Дълго рамо и късо рамо.В зависимост от разположението на центромерата
съществуват няколко морфологични типове хромозоми-метацентрични,
субметацентрични, акроцентрични и телоцентрични.Броят на хромозомите
в соматичните клетки на организмите,разможаващи се по полов път е
представен от два комплекта и се нарича диплоиден хромозомен набор/2n/.
Организмите на всеки вид имат постоянен хромозомен брой в ядрата на
свойте клетки.
3.Делене на клетката.Митозис и мейозис,гаметогенезис-същност и
значение.
Деленето на клетката е сложен механизъм,осигуряващ в дъщерните клетки
наследствена информация,идентична на информацията в изходната
майчина клетка.Еволюционно устойчивите универсални процеси
отговарящи за приемствеността на наследствените св-ва са:
Митозис-при делене той е изключително важен биологичен процес,
наречен клетъчен цикъл.-обхваща цялата съвкупност на последователни
изменения от едно делене до следващо делене,с което се образуват две
нови клетки.Фазите на митозиса са – интерфаза,профаза,прометафаза,
метафаза,анафаза,телофаза. Мейозис-в процеса на еволюцията се е
изработил специален механизъм за делене на клетките,при който се
получават гамети с хаплоиден брой хромозоми.Този специфичен начин на
делене при формирана на половите клетки се нарича мейозис,включващ
две последователни деления на ядрата-първо мейотичното делене
/редукционно/ и след това еквационно. Гаметогенезис- новите клетки
получени след мейозиса не са в състояние да функционират директно като
гамети.Поради това те трябва да претърпят някой преобразувания за да
достигнат до състоянието на зрели полови клетки-гаметите.Съвкупността
на процесите от началото на мейозиса до завършване на пълното
формиране на гаметите се нарича гаметогенезис.
4.Генетична същност на размножителния процес,Оплождане.Атипични
ф-ми на полово размножаване.Жизнен цикъл и полов процес.
Наследствеността и изменчивостта са тясно свързани с размножителния
процес.В процеса се наблюдава голямо разнообразие,но при всички ф-ми
се установява закономерно предаване и запазване на генетичната
информация в следващите клетки. Оплождане- това е процес на сливане на
женската и мъжката полова клетка и последващото обединяване на двете
хаплоидни ядра в диплоидна клетка-зигота.Половото размножаване на
организмите е свързано с тяхната морфологична и физиологична полова
диференциация и с половия процес,включващ образуване на
гаметите,сливане на гаметите при оплождането и обединяване на ядрата на
мъжката и женската полова клетка.Атипични ф-ми на полово размножаване
– при него новия организъм води началото си от неоплодено яйце или
зигота,образ.чрез сливане на две клетки едната от коите е малоценна в
биологично отношение.В зависимост от това са познати три основни ф-ми
на атипично размножаване: партеногенезис-води началото си от
неоплодена яйцеклетка,без участието на сперматозоид.;андрогенезис-
развитието на зародиша става само за сметка на мъжкото
ядро;гиногенезис-само на женското ядро.Жизнения цикъл при половия
процес- е редуването на хаплофазата и диплофазата при животните и
растенията.Хаплофазата в жизнения цикъл на орг. Винаги се характеризира
с единичен набор от хромозоми в клетките,а диплофазата с двоен набор.
5.Генетичен анализ.Понятие за ген,генотип,фенотип и норма на реакция.
Генетичния анализ има три основни принципа на действие;
Първият принцип е свързан с правилния подбор на обекта за изследване
Вторият принцип се основава до прилагането на подходящ количествен
анализ за отчитане на появата на признаците в редица последователни
поколения;Третият принцип на метода е свързан с прилагането на
индивидуален анализ в потомството,анализира се индивидуално всяко
растение в групата на потомците.В зависимост от това дали се проследява
унаследяването на една,две или повече двойки алтернативни признаци се
говори за монохибридно,дихибридно и полихибридно кръстосване.
Двойката наследствени ф-ри ,определяща появата на алтернативните
признаци се нарича ген.Генотип-представлява съвкупността от всички гени
в живия организъм или всички наследствени заложби,който обуслявят
способността му да реагира спрямо условията на средата,да развива едни
или други свои особености,признаци и св-ва.Фенотип-представлява
съвкупността от всички проявени признаци на индивида,вседствие
взаимодействието на генотипа ис условията на средата.Норма на реакция
се нарича когато в границите в даден генотип може да се прояви във
фенотипно отношение по-късно са наречени норма на реакция.
6.Монохибридно,дихибридно и полихибридно кръстосване.Закон на
Мендел.Анализиращо кръстосване.
При монохибридното кръстосвне се проследяват унаследяването на една
двойка алтернативни признаци.Проявеният първи признак Мендел нарича
доминантен,а непроявените признаци,останали в скрито състояние се
наричат рецисивни.Закона на Мендел гласи- при кръстосването на
индивиди ,различаващи се по една двойка алтернативни признаци в първо
поколение/F1/ се проявява само единият от тях –доминантният. Това е
Закон за еднообразието на признаците в първо поколение.Вторият закон на
Мендел е Закон за разпадането на признаците- гласи при кръстосването на
индивиди от F1 продукт на монохибридно кръстосване ,във F2 се
получават потомци носители както на доминантният така и на рецесивния
признак. Дихибридно кръстосване- състои се в това че се кръстосват
родителски форми ,който се различават едновременно по два алтернативни
признаци.Третият закон на Мендел гласи- при кръстосването на
индивиди,който се различават по повече от един признак ,съответните
признаци се унаследяват свободно и независимо един от друг.
Полихибридното кръстосване- в случей когато родителите на хибридите
се различават по повече от два алтернативни признака,кръстосването м/у
тях се нарича полихибридно, а получените хибриди-полихибриди.За
полихибридното кръстосване също важът законите на Мендел за
унаследяването на признаци-едообразието в първо и разпадането във второ
и следващите поколения независимото комбиниране на алтернативните
признаци на разпадането и хипотезата за чистотата на гаметите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по Генетика

Предмет и историческо развитие на генетиката като наука...
Изпратен от:
катерина
на 2016-01-29
Добавен в:
Общи материали
по Генетика
Статистика:
41 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Генетика за Неучащи несваляни с 7 - 10 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Генетика
Тест по Генетика за ученици на тема "Наследственост и изменчивост"
тематичен тест по Генетика за Ученици
10 въпроса за наследственост и изменчивост за проверка на уменията, всеки един от въпросите има само един верен отговор.
(Труден)
10
5
1
2 мин
02.08.2018
» виж всички онлайн тестове по генетика

Теми по Генетика

Материал № 1221305, от 29 яну 2016
Свален: 41 пъти
Прегледан: 46 пъти
Предмет: Генетика, Биология
Тип: Общ материал
Брой страници: 10
Брой думи: 3,010
Брой символи: 19,913

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по Генетика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала