Големина на текста:
№ 1 Футурология – възникване и развитие. Футурологичната теория като общо и
приложно знание
Стремежът за изучаване на бъдещето, за да се вземат по-добри решения, съществува още от
дълбока древност. Хората, които изучават бъдещето, се наричат футуролози, прогнозисти.
Науката, която основно се занимава с изучаването на бъдещето, най-често се нарича
футурология, прогностика, евристика. Съществен е приносът на Бертран дьо Жувенел, който
написва редица трудове, в които разкрива и съдържанието на понятието “предвиждане”.
Високо ценена е книгата на Жувенел “Изкуството да се предугажда”. Той разглежда
множество от бъдеща – възможни, вероятни, предпочитани. Бъдещето никога не може да се
предскаже, а могат само да се очертаят тенденции, да се откроят бъдещите възможности.
Икономиката като всяка социална с-ма може да се изследва в чист вид и в конкретна
ситуация. Изследването на икономиката в чист вид се осъществява от общата икономическа
теория. Синхронният анализ се прилага за описване същността на явлението, неговото
моментно състояние. Диахронният анализ се прилага за изследване на икономическия процес
във времето.
При изучаването на качествените х-ки на икономическите системи в отделна ситуация и
количествените отношения, разкрити от общата икономическа теория, се използва приложната
икономическа теория. Чрез използването на подходящи количествени методи и модели се
изучават и моделират конкретни модификации на икономическите процеси, измерват се
влиянията на факторите, които обуславят тези модификации.
Приложната икономическа теория позволява в конкретна ситуация да се получават серия от
вариации за разкритите от общата теория закони. Един от най-популярните футуролози –
Алвин Тофлър създава своя вълнова социална теория. Той създава модел на бъдещето, който е
основан в-у процесите, в-у обединените и взаимностимулиращите се процеси на промяна в
развитието на човешката цивилизация. В трилогията му за процеса на глобалната промяна
“Шок от бъдещето”, “Третата вълна”, “Новата власт” значимо място се отделя на
икономическите процеси. Широко застъпени са и възгледите му за промяна на плановия
инструментариум и за необходимостта от управление на промяната.
№ 2 Политика – същност, компоненти, технология на разработване. Политика за
устойчиво развитие
Политиката е комплекс от решения и съответна практическа дейност за реализиране
изискванията на обективните закони. Тя има три основни компонента – цел, стратегия и
тактика. Целта най-общо се определя като желано, програмирано състояние на обекта в
бъдеще. Под стратегия се разбира възприетият начин за постигане на целта. Разработването на
стратегията е своеобразно програмиране на управленските въздействия, на възможните
стратегии и избор на оптимална стратегия. Най-общо разграничението на критериите е:
Вътрешни и външни
Общи, частни и собствени
Постоянни и временни
Основни и второстепенни
Правилният избор на стратегия предполага подреждането на всички критерии в система.
Отделните видове критерии се комбинират в зависимост от вида стратегия.
Според времевия хоризонт, за който се разработват, стратегиите могат да се класифицират на
дългосрочни, средносрочни и краткосрочни. Подходът за изработване на стратегия изисква
оценката на вътрешните ресурси да се предшества от оценки на контекста, на средата, в която
функционира и ще се развива системата, за която се прави избор на стратегия.
Тактиката е третият компонент на политиката. Реализирането на избраната стратегия се
постига чрез адекватна на нея тактика. Тя може да се определи като съвкупност от методи и
средства за реализация на стратегията. Основната задача е изборът на оптимален вариант.
Последователността на този процес е следната:
1. дефиниране на целта
2. формиране на система от критерии за оценка на възможностите за постигане на целта
3. избор на оптимален вариант
4. внедряване на избрания вариант
Изборът на оптимален вариант на стратегия и тактика се осъществява по съответно
разработена методика. Тя включва многостранен и задълбочен анализ на огромно количество
информация.
Политика на устойчиво развитие – развитие, при което не се влошават параметрите на
природния, човешкия и техническия капитал. Същността на устойчивото развитие е
сигурността и стабилитета в една по-далечна перспектива. Необходимо е да се създават и
поддържат реални възможности за задоволяване на съществените потребности на всеки човек.
Основните принципи на идеята, въплътена в политиката на устойчиво развитие, са
екологичният и хуманистичният. Екологичният принцип се състои във възстановяването,
съхраняването и пълноценното възпроизводство на околната среда в основен критерий за
оценка на всички аспекти на стоп.живот. Хуманистичният принцип отразява изискване за
стабилност и сигурност на човешкия живот, на чов.отношения. Генералната асамблея на ООН
през 1977 г приема Програма за прилагане на дневен ред 21, в която са описани основните й
цели. Устойчивото развитие ще изисква балансирани взаимосвързани стратегии за
икономическо и научно-технологично развитие, ограничаване на бедността, човешко
добруване, социално равенство, защита на природните ресурси.
№ 3 Подходи при разработването на перспективи. Модел и моделиране – същност,
видове, методика на изграждане
Подходът при перспективните разработки х-ра възможността на изследователя да извърши
необходимия анализ на обекта и въз основа на него да подбере необходимия инструментариум
за изграждане модели на бъдещето му развитие. Основните подходи, които се прилагат при
прогнозирането и планирането са системен, комплексен, програмно-целеви, ситуационен и
поведенчески.
Системенния подход позволява обектът, за който се разработват вероятни модели на
бъдещето, да се разгледа като система.
Комплексния подход позволява чрез с-ма от форми и средства да се съчетават и да се
постига единство от цели и задачите за тяхното реализиране с различните видове ресурси.
Ситуационният подход дава възможността да се оцени конкретно възникналата ситуация .
Точната диагностика позволява да се използват благоприятно сложилите се обстоятелства.
Чрез п оведенческият подход се оценяват причините за поведението на определени с-ми и
лица, както и се предугажда бъдещо тяхно поведение.
Моделът позволява да се изучат зависимости, да се оценят последици от вероятности или
провокирани взаимодействия в новата действителност. Математическият модел
представлява някакво описание с математически средства на структурата и поведението на
икономически обекти.
В зависимост от това какви страни на оригинала се възпроизвеждат в модела, моделите се
разделят на субстратни, структурни и функционални. Субстратен модел е този, чийто
материал е идентичен на материала на оригинала . Структурен модел е този, при който се
моделира структурата на икономическия обект. Функционалният модел позволява да се
моделира функционалната страна на обекта. Важно изискване за изграждане на качествен
модел е постигане на подобие на модела с изучавания обект. В случая се ползва теорията на
подобието, която дава математически отговор на въпросите как да се спази подобието м-у
оригинал и модел. Някои автори класифицират моделите в 3 групи в зависимост от „изразните
средства”:
Изобразителният модел е подобие на оригинала . Използват се средства като фотография,
картина, глобус, макет.
Моделите-аналози представляват съвкупността от едни свойства с помощта на други
свойства.
Символичните модели използват различни символи за изобразяване свойствата на
изучавания обект.
Общата схема за изграждане на модели включва следните ЕТАПИ:
1. постановка на задачата
2. построяване на математически модел на изучавания обект
3. намиране на решение с помощта на модела
4. проверка на модела и на полученото чрез него решение
5. създаване на процедура за допълнително престрояване на решението
6. осъществяване на решението

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране и прогнозиране - лекции

Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
Изпратен от:
galinova
на 2008-04-02
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
2,129 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Прогнозиране и планирне
добавена от alex.ivanova.56 31.05.2017
1
19
маркетингова комуникационна система
добавена от elisss.yuksel 22.10.2015
2
9
Подобни материали
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
525
·
6
·
5,419
·
936
·
3

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
359
·
56
·
12,898
·
730

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Планиране и прогнозиране

08 яну 2012
·
206
·
48
·
11,066
·
456

Лекция по планиране и прогнозиране за Бургаски свободен университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
25 мин
25.10.2016
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране - лекции

Материал № 122088, от 02 апр 2008
Свален: 2,129 пъти
Прегледан: 861 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 16,600
Брой символи: 112,191

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране и прогнозиране - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения