Големина на текста:
ТЕМА 3. СОЦИАЛНАТА РАБОТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СИСТЕМНИЯ
ПОДХОД И ЦЯЛОСТНОСТТА. ЕЛЕМЕНТИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Ако трябва да се даде най-обща характеристика на системния подход, би
следвало да се изтъкне, че той означава начин на мислене, при който са основни
цялостните, интегративни свойства на обектите, разкриването на техните връзки и
структури, разглеждането им като системи или множества от свързани по подходящ
начин подсистеми и елементи.
В литературата се посочва, че главно значение при системния подход има
постигането на т. нар. синергична характеристика на обектите, което, казано с други
думи, означава, че „системите трябва да се "строят" така, че едновременното
функциониране на отделните, но взаимносвързани части, да осигури по-голяма обща
ефективност, отколкото сумата от ефективностите на отделно взетите части”.
Указват се и процедурите, посредством които се реализира системният подход, а
именно:
? определяне на системообразуващите компоненти на системата за разлика
от другите компоненти;
? отделяне на йерархичните равнища и подсистеми на дадената система и
определяне на системообразуващите връзки между тях, елементите и т. н.;
? фиксиране на входовете и изходите на системата, за разлика от входовете
и изходите на отделните елементи и подсистеми, с цел да се изучат по-
нататък въздействията на ходовете и реакциите на изходите на системата;
? определяне на условията и границите на съществуване на системата.
Прилагането на системния подход изисква преди всичко да се изясни понятието
система. Това е множество от взаимносвързани компоненти, които си взаимодействат
по начин, определен от поставената цел, способно е да изменя своето състояние и
притежава свойства, еднакви и различни от свойствата на компонентите, които
образуват системата. Средата е „това обкръжение около системата, с което тя
непрекъснато взаимодейства и където проявява и формира своите свойства”. Следва да
се изтъкне, че взаимодействието между компонентите и средата е значително по-слабо,
отколкото взаимодействието между самите компоненти /респ. между елементите/. В
отношението си с външната среда системата има вход, изход и функции. Поведението
на системата обхваща всички действия, които системата предприема, или промяната на
параметрите на изхода под въздействие на външната среда.
Подсистемата се определя като съвкупност от компонентите /елементи/, които
са свързани по определен начин помежду си и осигуряват нейната относителна
самостоятелност. Самата тя също се характеризира със свои функции и програми на
поведение.
Елементът е звеното, което представлява последното равнище на деление на
системата, което не се подлага на по-нататъшен анализ.
От позициите на системния подход социалната работа би могла да се
характеризира като сложна вероятностна обществена система. Тя притежава
йерархична структура, сложни /сами по себе си/ подсистеми с голям брой връзки между
тях, голям обхват на задачите и разнообразие на състоянията. Характерно за нея е, че тя
не е обособена като организационна система, тъй като отделни нейни части
принадлежат към различни структури.
Основната цел на системата за социална работа е оказване на навременна и
адекватна помощ или услуги на лицата, семействата или групи от населението, които се
нуждаят от тях.
Като субект на социалната работа могат да се разглеждат: държавата,
различните видове социални служби, социалните работници, работодателите,
религиозни и благотворителни организации, неправителствени и други организации с
идеална цел, които определят начините и правилата за действие и отпускат
необходимите за нейното осъществяване средства.
Обекти на социалната работа са онези лица или групи от населението, които са
изпаднали в рисково състояние. В най-широк смисъл тук се включват: безработни лица;
лица, които поради едни или други увреждания не могат в достатъчна степен да
полагат грижи за себе си; лица в неравностойно положение – наркомани, проститутки,
излежаващи присъди, както и живеещите в условия на лишения и бедност под
определения жизнен минимум.
Връзката между субектите и обектите на социалната работа се реализира
посредством взаимоотношения, регламентирани от правото /законова и подзаконова
уредба, наредби, правилници, инструкции/, традициите, религията, нормите в
обществото, а наред с това и посредством разработването на прогнози, стратегии,
планове и програми.
Основни относително самостоятелни подсистеми на социалната работа са:
работа по безработицата; социално подпомагане; работа с деца; работа за преодоляване
на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; работа за
преодоляване на наркоманията; работа за ограничаване на проституцията; работа с
лица, които излежават или са излежали присъди.
Елементи на системата са отделните хора /последната нейна неделима част/,
независимо от тяхната принадлежност към субекта или обекта на управление.
Посочените по-горе подсистеми представляват сложни образувания, които имат
йерархичен строеж. Така например държавната система за работа по безработицата
включва три равнища национално /Министерство на труда и социалната политика и
Агенция по заетостта/; регионално /Регионални служби по заетостта/; местно /бюра по
труда/. Държавната система за социално подпомагане също е на три нива – национално
/Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане;
регионално /Регионални дирекции за социално подпомагане /; местно /Дирекции за со-
циално подпомагане /.
Работата за преодоляване на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните е организирана на две равнища – национално /Централна комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/ и местно
/комисии към общини, райони и кметства, Детски педагогически стаи, социално-
педагогически интернати, възпитателни училища-интернати и др./.
По аналогичен начин може да се разглежда и йерархията на другите подсистеми.
Следва да се отбележи, че отделните подсистеми и елементи са свързани помежду си с
голям брой връзки. Например функционално необходими връзки се наблюдават между
подсистемата "социално подпомагане" и подсистемата "работа с деца", тъй като част от
функциите на първата подсистема са насочени към подпомагане на деца в рисково
положение /напр. на семейства под прага на бедност/, което като проблем се отнася към
втората подсистема.
Подсистемите "Работа за преодоляване на наркоманията", "Работа за
ограничаване на проституцията" и "Работа с лица, излежаващи или излежали присъди"
са съответно свързани с подсистемите "Работа с безработни" или "Социално
подпомагане", поради това, че лицата, които попадат в първите три групи, обикновено
имат проблеми, свързани с тяхната ресоциализация и намиране на работа или пък се
нуждаят от епизодична или по-дълготрайна социална помощ. При разглеждане на
социалната работа като система следва да се изяснят още два въпроса. Първият от тях е

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 фев 2020 в 15:42 студент на 38 години от Ловеч - Технически колеж към ТУ "Габрово", факулетет - Компютърни системи и технологии, випуск 2019
03 ное 2016 в 11:54 потребител
 
Подобни материали
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
507
·
2

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
325
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
764
·
18
·
5,674
·
488
·
1
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Паралел между доброволно допълнително социално осигуряване и задължително социално осигуряване

15 дек 2007
·
588
·
14
·
1,948
·
187

Социалното осигуряване има за задача да предпази лицата, при които са се сбъднали определени социални рискове (болест, инвалидност, старост и други) от негативните икономически последици на същите. Социално осигурителните плащания от страна на държавата
 

Принципи на социалната работа

20 мар 2008
·
843
·
9
·
1,879
·
484

Като термин, социалната работа се разбира като вид професия и като система от специализирани институции, и все по-многообразни практики, които за да бъдат ефективни, следва да използват интегрирано знания от фундаменталните...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социалната работа от гледна точка на системния подход и цялостността. елементи на социалната работа

Материал № 1219453, от 21 яну 2016
Свален: 2 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,331
Брой символи: 8,686

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социалната работа от гледна точка на системния  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала