Големина на текста:
Международно частно право Казуси Казуси
Автор RValtcheva
29 Jan 2009
1 – 30.10.2008 г. : Казус на ликвидация 07.10.07 г.
През март 2007 г. Дружество със седалище в България сключило договор, по силата на
който продавало хранителни продукти и добавки на украинска фирма. Материалите се
доставяли периодично в хладилни складове на украинската фирма, намиращи се в
Румъния, Молдова и Украйна. За превоза украинската фирма сключила договор със
спецализиран български автомобилен превозвач. Една от доставките на обща стойност
200 хил. Евро пристигнала в склада в Румъния с твърде влошено качество, като в
товарителницата било описано, че стоката е бързо разваляща се и трябва да се превози в
срок от 20 дни от натоварването. Тя обаче пристигнала на 31- ия ден и украинците
решили да търсят отговорност за това. В момента на разтоварване на лошокачествената
стока в склада шофьорът на камионапо невнимание го преобърнал и разрушил стената
на халето, където се съхранявали и други стоки на същата украинска фирма.
Въпроси:
1.Квалифицирайте фактите.
2.Определето Международната компетентност (МК) относно търсенето на отговорност.
3.Определете приложимото право (ПП).
4.Какъв ред за екзекватура ще се следва?
5.Изяснете формулата за привързване lex voluntatis?
6.Какво е съотношението между източниците на МЧП?
7.Кое е особеното в уредбата на европейското изпълнително основание при безспорни
вземания?
Отговори:
1. В така изложения казус, следва да се извърши правна квалификация на фактите. Това
е процес, при който фактите се свързват с релевантните норми на МЧП. В конкретния
случай сме изправени пред две правоотношения: Първото е договор за покупко
продажба с международен елемент, който се изразява в това, че седалището на
продавача е в България, а седалището на купувача е в Украйна. Мястото на дейност на
купувача е в Румъния, Молдова и Украйна. Второто е договор за превоз, сключен между
българския превозвач и украинската фирма. Местоизпълнението е в Румъния. Във
връзка с това правоотношение са възникнали вредиделикт, при което българският
превозвач е нанесъл вреди на украинската фирма. Шофьорът е деликвент, но фирмата
превозвач отговаря за действията му. Според Виенската конвенция за международна
продажба на стоки собствеността преминава към купувача от момента на предаване на
стоката на превозвача. В товарителницата е описано, че стоката е бързо разваляща се, но
купувача не е уведомен за това. От казуса следва, че стоката е развалена от забавата.
Оттук следват и изводите, че отговорността на превозвача произтича от договора за
превозкакто забавата от 11 дни, така и деликта. Тоест търси се и договорна и
деликтна отговорност.
2. Първо се определя МК към договоната отговорност: Договорът за превоз е
автомобилен. Към казуса има отношение Конвенцията за международен автомобилен
превоз на стоки (CMR). В чл. 1 от същата е указано приложното поле на конвенцията: от
казуса следва, че попадаме в хипотезата на чл. 1: България е странасъдоговорителка
по конвенцията, мястото на приемане на стоката е в България, а мястото на доставянето
и е в Румъния. Според чл. 31 ищецът може да сезира съдилищата по местожителството
на ответника или главното му седалище или мястото, където стоката е била приета за
превоз или мястото, предвидено за доставянето й. Следователно ищецът може да сезира
българският съдпо седалището на ответника (българската фирмапревозвач) или
румънския съд по мястото на доставяне на стоката. Конвенцията още определя всички
права и задължения на страните по договора за превоз.
МК на българския съд: страните нямат имунитет. Казусът се развива през март 2007 г. -
по това време България е държавачленка в ЕС. Следователно у нас има пряк и
директен ефект Регламент 44/2001 г., който определя компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела („Брюксел 1“).
Проверява се дали сме в обхвата на регламента по чл. 1 – в случая да, не сме
изключенията. Не попадаме в хипотезите на чл. 22 - няма изключителна компетентност.
Няма мълчаливо учредена компетентност по чл. 24, няма и споразумение за избор на съд
по чл. 23, както и по-слаба страна (потребител, застрахован, работник). Преминаваме в
търсенето до обща компетентностпо чл. 2 от регламента във връзка с чл.60. Искове
срещу лицата с местоживеене в държавачленка ( т. е. седалище, централно
управление, основно място на стопанска дейност), независимо от тяхното гражданство,
се предявяват пред съдилищата на тази държава членка. Следователно общата
компетентност е на българския съд. Следва да си зададем въпрос дали може да има
специална компетентност? Отговорът намираме в чл. 5 и 6 от регламент 44: Срещу лице
с местоживеене в държавачленка, може да бъде предявен иск в друга държава членка,
по дела свързани с договор за продажба на стоки по мястото където са доставени
стоките (местоизпълнение). В нашия казус това е Румънияследователно особено
компетентен е румънския съд.
Относно МК към деликта: Отново по регламент 44 проверяваме дали има изключителна,
компетентност, мълчаливо учредена компетентност, споразумение за избор на съд или
по-слаба страна. В случая няма, следователно отново преминаваме към общата
компетентност по чл.2 във връзка с чл. 60 от регламент 44: българският съд е
компетентен да разгледа извъндоговорните отношения за вреди. Отново има и
специална компетентност на румънския съд, тъй като съгласно чл. 5, параграф 3 от
регламента компетентен е и съда по мястото на настъпване на вредите, а именно: в
Румъния.
3. ПП относно договора за превоз: отговорността на превозвача се определя се от
преките норми на Конвенцията CMR. Относно договора за продажба: Проверява се в
другите международни източнициВиенската конвенция за международна продажба на
стоки. В чл. 1 е обсега на приложение на конвенцията. В този казус местата на дейност
на двете страни са в различни държави. Тъй като в чл. 2 не попадаме в нито една от
хипотезите за изключване от обсегаконвенцията следва да се прилага. Конвенцията е
диспозитивна и би могло да се изключи приложението й с уговорка в договора между
страните, но това не е станало.
ППРимска конвенция. Чл. 4, параграф 2 въвежда една презумпция, че договорът е в
най-тясна връзка с държавата, в която страната, която трябва да изпълни
характеризиращото задължение по договора е установила своето обичайно
местоживеене (централна администрация за ЮЛ). При договор за покупко - продажба
продавачът дължи характерната престация, а седалището на дружеството е в България.
Следователно приложимо е българското право. Има се предвид материалното право
ТЗ и ЗЗД.
ПП към деликт: В случая сме изправени пред приложното поле на регламентРим??
(864/2007), който влиза в сила от януари 2009 г. И урежда приложимото право към
извъндоговорните задължения. Съгласно чл. 4, параграф 1 ПП към непозоленото
увреждане е правото на държавата, където е настъпила вредатав казуса това е
Румъния. Но следва да се съобрази факта, че деликта е ричинен във връзка с договора за
превоз, който е едно предходно отношение между същите страни. Следователно
съгласно чл. 4, параграф 3 от регламента: приложимо към деликта е българското право,
за да се достигне резултат на единен статут.
2 - 05.11.2008 г.
Осемнадесет годишен датчанин (бивш българин), живеещ в Базел от 5 години, сключва
договор в София сКеремидиООД за покупка на 10 000 бр. Керемиди. Продавачът е
дружество, регистрирано в Германия, където е и неговото главно (действително)
управление, но развиващо основната си дейност по производство и търговия с керемиди
у нас. Купувачът се обърнал към продавача, след като е посетил неговия интернет сайт:
keremidi.bg, в който са били посочени конкретни спецификации на продукти, цени и
налични количества. Продавачът не знае, че купувачът е чужд гражданин и е
предполагал, че керемидите ще се използват на територията на нашата страна. В
действителност те ще служат за покриване на селскостопанска ферма в Алпите, където
купувачът отглежда крави и където живее със семейството си (60 % от сградите служат
за лични нужди). Цената е платена при сключването на договора в София.
Непосредствено след това керемидите са вдигнати от купувача. Датчанинът (все още 18
годишен) сключва договор за превоз на керемидите в Базел с дружествопревозвач,
регистрирано в Италия, но имащо основно място на дейност (ОМД) в Австрия.
Превозвачът извършва превоза. При пристигането на керемидите, се оказва, че 70 % от
тях са счупени. Датчанинът предявява у нас иск за намаляване на цената и обезщетение
за претърпените вреди срещуКеремидиООД и иск срещу превозвача, с който
претендира обезщетение за повредите, причинени на товара по време на превоза.
Въпроси:
1. Квалифицирайте фактите.
2. Определето Международната компетентност (МК)
3. Определете приложимото право (ПП) към дееспособноста.
Към казуса е дадено допълнително, че правния статус на ФЛ се определя от правото на
държавата по обичайното местопребиваване на лицето. Дееспособността в Швейцария
настъпва на 20 годиник, а в Данияна 18 г. Виенска конвенция за международна
продажба на стокиприлага се само ако всички по договора знаят, че има
международен елемент.
Отговори:
1. В така изложения казус, следва да се извърши правна квалификация на фактите. Това
е процес, при който фактите се свързват с релевантните норми на МЧП. В конкретния
случай сме изправени пред две правоотношения: Първото е договор за покупко
продажба, сключен между купувачът, с датско гражданство, 18 годишен, с обичайно
местопребиваване в Базел, Швейцария и продавачаюридическо лице, регитрирано

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 сеп 2020 в 19:09 ученик на 23 години от Пловдив - СОУ "Св. Климент Охридски", випуск 2016
27 сеп 2020 в 19:15 студент на 41 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2018
29 авг 2020 в 15:49 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - право, випуск 2020
02 юни 2020 в 18:20 потребител на 24 години
05 мар 2020 в 08:06 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
11 фев 2020 в 19:55 потребител
11 фев 2020 в 19:14 потребител
25 яну 2020 в 15:14 студент на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Бизнес администрация, випуск 2020
21 яну 2020 в 14:57 ученик на 25 години от Русе - НУИ "Проф. Веселин Стоянов", випуск 2013
20 яну 2020 в 23:55 родител
 
Подобни материали
 

Международна компетентност

20 фев 2012
·
24
·
4
·
1,707

Това е властта на един правораздавателен орган да разгледа и реши международно гражданско дело и да постанови акт като с него органа предоставя в някои случаи защита и санкция в др. случаи признава права или служи като правопораждащ факт за...
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Казуси по Международно частно право

Материал № 1219326, от 21 яну 2016
Свален: 62 пъти
Прегледан: 77 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Казус
Брой страници: 9
Брой думи: 3,737
Брой символи: 22,459

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Казуси по Международно частно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала