Големина на текста:
Уни.кух.маш( УКМ )
В заведенията за хранене,
където се обработват ма-
лки количе. продукти се
затрудняват използването
на спец. машини. Те имат
висока производит но се
използват мн. малко вр за
да се механизира по
голям брой обработки и
да се повиши степента на
използване са създадени
УКМ Характерно за
всички УМ е, че за
механични обработки се
използват сменни меха-
низми които нямат
собствен ел. двигател а се
закрепят към общ задви-
жващ механизъм Експло-
атацията на една такава
УМ осигурява икономия
за механизиране на
обработките, ангажира по
малка производствена
площ, повишава се
степента на използване на
комплекта като цяло
Универсиалноста е раз-
лична зависимо от
количеството продукти,
т.е. от големината на
заведението. За малките
заведения е необходимо
машина с пълна уневер-
салност за по големи
заведения е необходима
универсална машина за
съответните подготовки :
за месо, зеленчуци, за
слад. Производство. При
централизирано производ
ство (там където имаме
кул.цехове и комбинати)
където се обработват
големи количества про-
дукти е целесъобразно
използването на специа-
лизирани високо прои-
зводствени машини . Об-
щият за всички предст-
авки елемент на УКМ е
универсален задвижващ
механизъм. Тои се състои
от ел двигател и реду-
ктор, поместен в общо
тяло. Редуктора предста-
влява двустепенна зъбна
или червяща представка,
предназначена за нама-
ляване на ъгловата ско-
рост и увеличаване на
въртящия момент.
Задвижващият механи-
зъм се закрепя в/устойка
или в/у количка като по
вр.на работа. Колелата се
застопоряват с цел да се
осигури неподвижност на
машината. Свързването на
приставката със
задвижващ механизъм се
осъществява, като тялото
на представката се
закрепва към кутията на
задвижв.механизъм, а
валът му и се зацепва с
изходящия му вал. На
вала на електродвигателя
има канал с правоъгълно
сечение, в който влиза
цилиндричен издатък на
вала на представката.
Представките предназна-
чени за присъединяване
към универсален задви-
жващ механизъм. Имат
различна конструкция на
раб.камара и на работа
инструменти. Намира
приложение като типове
УКМ П-0,6; П- 1,1 ; НК
цифрата означава мощно-
ст на електр.двигателя, а
индексът означава че е с
една или две степени на
ъгловата скорост. От
универсалното задвижва-
не ПУ-0,6 могат да се
образуват следните УМ :
ПГ-0,6 ; ПХ- 0,6 ; ПМ
0,6 ; О НК също се обра-
зуват 3 машини : НКГ (за
месо) ; НКВ (сладк. про-
изводство) НКО (пълна
универ.) Представките
към универсалното зад-
вижване руско производ-
ство се обозначават с
цифри и букви. МС-
схемен механизъм ;
МС2(вид на обработка)-
70 (производител).НКО-
също се състои електро-
двигател и редуктор
поместени в общо тяло,
представляващо алуми-
ниева отливка, монтирана
в/у тръбна стойка или
количка. Електродвига-
теля е с 2 степени; има
програмно у-во и термо-
защита. С програмното у-
во се регулира продължи-
телността на работния
процес. Термозащитата
служи да изключва
електродви-гателя в слу-
чай на претоварване и е
възможно неговото пов-
торно включване след
неговото изстиване. Пра-
вила за безопасна експ-
лоатация : Преди работа
се проверява закреп-
ването на представката.
Машината се пуска на
празен ход (без камерата
да е заредена с продукти)
проверява се посоката на
въртене на раб.части, а
също за наличието на
несвойствени шумове и
удари. При внезапно
спиране на машината,
изкл. се от електр. Мре-
жата, разтоварва се раб.
камера от продуктите.
Машина за обработка на
зелен. и за миене на зелен
Слабо замърсени зелен-
чуци се измиват чрез
обливане със струя вода.
Тази обработка се из-
вършва ръчно в омивални
басейни , в/у колички ва-
ни или с помощта на. За
този начин на измиване е
необходим голям специ-
фичен разход на вода.
Затова е приложим за
малки количества зелен-
чуци. При силно
замърсени зеленчуци в го
леми количества освен
динамичното действие на
водата е необходимо и
допълн. интензивно
триене на частите на
продуктите с помощта на
твърди фрикционни или
четкови раб. инструменти
При централизирано про-
изводство и поточни-те
линии за белене на карто-
фи са компле-ктовани с
вибрационна машина за
миене на зеле-нчуци фиг
2.26 1Бинкер2 у-ство за
разпръскване на вода 3
работна камера 4спирало
стоманен лента 5 про-
тивотежести 6 еластичен
съединител 7 отвор за
разтваряне 8 пружини 9
рама 11 работен вал 12 ел
двигател.Работната каме-
ра е пространството зат-
ворено м/у двата цилин-
дъра е лагеруван работен
вал,на които са закрепени
де балансиращи тежести.
Той се задвижва ел.
двигател, посредством
еластичния съединител.
По външ. повърхност на
вътр. цилиндър е монти-
рана спирало навита
лента . Раб камера е
отворена отгоре в горната
част са разположени раз-
пръскващите у-ва. Над 1-
та навивка на лентата е
разположен бункерът за
зареждане, а пред
последната се намира
отворът за разтоварване.
Водата преминава през
отвори в долната част на
раб. камера и се отвежда
в канализация. Външния
цилиндър е монтиран към
фундамента, чрез аморти-
сьор.Принцип на работа
При въртене на раб. вал,
работната камера се коле-
бае около геометричната
си ос, което колебание се
поема от амортисьорите.
Винтовата пластина оси-
гурява продуктите да
извършват сложно д-е, а
именно да се трият по
между си и да се мият.
Навивките на пластината
осигуряват и осовото
придвижване на продук-
тите по оста на камерата
на което се дължи и
непрекъснатото действие
на машината. Правила за
безопасна експлоатация :
Всички въртящи се
открити части (противо-
тежести, съединител) а
покрити с предпазни
метални кожуси. Интен-
зивността на колебанието
на камерата може да се
регулира, като се измени
положението на проти-
вотежестите.
Принципно у-во на аб-
разивна машина за
белене на картофи с
периодично действие
1 Отвор за зареждане
2 Работна камера
3 Абразивна облицовка
4 Отвор за разтоварване
5 Въртящ се абразив диск
6 Работен вал
7 Ремъчна предавка
8 Електродвигател
9 Кран-връзка с водопров
10 Водоразпръсквател
Описание на констукцият
Работната камера пред-
ставлява вертикален ци-
линдър облицован по
вътрешната повърхност с
абразивен материал. Пре-
двиден е отвор за разто-
варване, които по време
на раб.е затворен с капак.
В камерата е поместен
диск с вълнообразна по-
върхност, също облицо-
ван с абразивен материал
Той се върти около вер-
тикална ос и се задвижва
от ел.двигател, посред-
ством ремъчна предавка.
В камерата се разпръсква
вода, която се подава от
водоразпръсквателя и
през изходяща тръба се
отвежда в канализацията.
Принципи на действие :
Затварят се капакът на
изходящият отвор, отваря
се водния кран за
регулиране на струята
вода. Включва се елдвига
В машината се изсипва
опр. количество картофи,
средната продължително
ст на белене е от2-4 мин
и зависи от ф-мата, голе-
мината и срока на съхран
ение на картофите. След
което капакът на
изходящия отвор се
отваря и картофите се
изсипват в предварително
подготвен съд. Средната
продължителност и резул
татът от машин. белене е
толкова по-добър, колко-
то картофите са с по-
глатка повърхност и по
плитко разположение се
до очистват допълнителн
ръчно. Правила без експл
Маш се монтира в/у спец.
фундамент или на пода на
подготвителната за
зеленчуци. Присъединява
се към водопроводната
мрежа. Необходимо е да
има изграден утаител,
които да задържа
отпадъците и по този н-н
Да се предпази кана-
лизацията от запушване
При по-големи количес-
тва отпадъци, те могат да
се използват за храна на
животни или за произ-
водство на нишесте.
Основ недостатък на тази
машина е набиването на
повърхността на карто-
фите, което се дължи на
вълнообразната ф-ма на
диска Създадени са ма-
шини с конусен диск, при
които този недостатък е
избегнат. Съществува но-
жова машина за белене на
картофи при която диска
само разбърква
картофите, а беленето се
извършва от ножове
дискове разположени по
стените на раб камера и
се задвижват от индиведу
ални електродвигатели.
Машина за белене на
картофи с непрекъснато
д-вие При тази машина
картофите постъпват от
бункера за зареждане.
Работните инструменти
са абразивни валци, успо-
редно разположени, вър-
тящи се в една и съща
посока
К Канал
1 Бункер за зареждане
2Душова с-ма за
разпръскване на Н О
3 Работна камера
4 Преградни стени
6 Абразивни валци
7 Повдигащ механизъм
8 Корито
Конструкция Раб. камера
е паралепипедна , отворе-
на е отгоре и е разделена
с широки преградни стени
на отделни секции, които
са облицовани с
абразивен материал Във
всяка секция са разполо-
жени успоредно по ня-
колко абразивни валци с
вълнообразна повърхно-
ст, а над тях са разполо-
жени дюзите за
разпръскване на водата
Отделните секции са
свързани по м/у си чрез
отвори в преградните
стени, шахматно разполо-
жени и комплектовани с
регулиращи шайби. Рабо-
тните валци се задвижват
от електродвиг чрез вери-
жни предавки, а прена-
сянето на движението от
една секция в др Става
чрез верижни зъбни коле-
ла, монтирани на 1вия и
последния валц на сек-
цията Работната камера
под валците завършва с
корито в което се събира
разпръскваната вода и
след задържане на
отпадъците, водата се
отвежда в канализацията.
Единият край на
машината е закрепен на
ос към фундамента, а
другият кр може да се
повдига с помощта на
винт и по този начин М
получава наклон, проти-
воположен на посоката на
д-е на картофите
Принцип на д-вие
Картофите се изсипват
през бункера за заре-
ждане в раб. камера, вър-
тящите валци ги предви-
жват с вълнообразната си
повърхност в напречн
Посока като същевр
престъргват кората им,
времето за обработка на
картофите се регулира по
2 н-на чрез отворите в
преградните стени и чрез
наклона на раб. камера
Преминавайки от една
секция в др карт заемат
различно положение
спрямо абразивните
валци, при което кората
им се престъргва равно-
мерно и се отстранява
механично. Обелените
картофи напускат
камерата през изходящия
отвор, като непрекъснат
поток, след като се до
очистват ръчно. И тъй
като М е с непрекъснато
д-вие до очистването се
извършва в/у манипулац
лента.
М за рязане на зеленчуц
Нарязани се подлагат
зеленчуци, които
съдържат мн влага меки
са и лесно се деформират.
С рязането се цели не
само да се придаде опр ф-
ма проду-ктите, но да се
намалят и техните
размери. Прин-ципно у-во
на зеленчуко-резачен
механизъм ЗРМ с
хоризонтален ножов диск
1 Бункер за зареждане
2 Ножов диск
3 Загребваща лопатка
4 Работен вал
5 Отвор за разтоварване
6 Електродвигател
7 Ремъчна предавка
Машината се компле-
ктова с ножови дискове и
решетки В тялото на
машината е закрепен еле-
ктродв, които посред-
ством ремъчната преда-
вка, предава движението
на ножовия диск, заедно с
него се върти загреб-
ващата лопатка Продукти
те се пропускат през
бункера за зареждане и
излизат изтласкани бун-
кера . Машината се мон-
тира в/у работен плот без
фондамент .
Кутер машини
1 Предназначение- изпо-
лзват се за финно сми-
лане на месо и др про-
дукти или производст-
вото на полуфабр. и кол-
басни изделия. За разлика
от месомелачките кутер
машините смилат месото
чрез рязане, при което
получиния фаш има по
фин на структура с по
добре свързани съставки
и запазен сок Принципно
у-во на кутер машина с
вър-тяща чаша ф-ра2.9
1Омегообразна раб камер
2Лопатка
3 капак
4 сърповидни ножове
5Вертикален важен
6електродвигател
7 тяло
Работната камера се
образува от отворен съд с
ф-ма на част от сфера с
профилен издатък в сре-
дата Тя се носи от
вертикален вал, редуктор
и електродвигател.
Едната част от чашата е
покрита с капак непо-
движно свързан с тялото
на машината В затворе-
ното пространство м/у
чашата и капака е мон-
тиран хоризонтален вал,
на който са закрепени
двата сърповидни ножа.
Той получава движения
от общия задвижващ
механизъм на машината
Принцип на действие
предварително обезкосте-
но и обезжилено месо се
поставя в свободната част
на работната камера,
противоположно на тази с
ножовете и при включен
ел. двигател и при
въртене на чашата месото
се разпределя по цялата и
площ и преминава
многократно през зоната
на въртящите ножове.
След достигани на
необходимата степен на
раздробеност, маши-ната
има разтоварващо у-во,
въртящ се диск поме-стен
наклонено в чашата и при
нейното въртене, дискът
отклонява фаша и го
заставя да излезе от нея.
Кутер машините с
въртяща се чаша имат
голяма производителност
и намират приложение в
месо комбинатите, за по
малки количества-в заве-
денията се използват ку-
тер машини с неподви-
жна чаша.
Принципно у-во на КМ
с неподв. чаша ф-ра
2.10
Състои се раб камера,
отвор за зареждане с
капак, сърповиден нож и
лопатка.Раб камера се
състои от две полусфери,
който след като се
прикрепят една за друга
се обр затворено
пространство, в което се
намират всички останали
части. След прикрепя
нето на двете сферични
части, в горната част
оставя отвор за зареждане
на машината с месо.
Работните инстро-менти
са : сърповиден нож и
лопатка, който са
закрепени неподвижно
към раб. вал. Машината
се задвижва от собствен
ел.двигател или универ.
задвижващ механизъм.
Принцип на действие
Обезкостеното и обез-
жиленото месо се про-
пуска през отвора за
зареждане и попадайки в
раб. камера, месотосе
прерязва многократно. За
това спомага и лопатката,
която разбърква месото и
го подава към ножа под
различен ъгъл. След
достигане на необх.
Степен на раздробеност,
машината се спира, сваля
се капака с което се
блокира пусковото у-во,
след което отваря
сферичната камера,
изважда се фаша, а след
това се сваля и валът с
раб. инструменти. Прави
ла за безопас експлоатац
проверява се правилно ли
е извършено сглобяване-
то проверява се правилна
ли е посоката на въртене
на раб части, провер
разстоянието м/у
ножовете и чашата. След
работа в чашата се налива
гореща вода, включва се
електродв. за около2
мин, след което машината
се спира, водата се
изгребва а чашата и
капака се подсушават.
Принципно у-во на ку-
тер машина с обръща-
ща се чаша Ф-ра 2.11
1 електродвигател
2сърповидни ножове
3 Работна камера
4 Ръчна бъркачка
5 Капак
6Лост за обръщ на камера
7 Лопатка
8 Конзолно тяло
Сърповидния/работен ин-
струмент се върти в хори-
зонтална равнина, на
дъното раб. камера,задви-
жваща се от ел. двига-
теля, с чиито вал е свър-
зан неподвижно Каме-
рата се затваря с капак,
на който е монтиран
валът на ръчната бър-
качка. Той се превежда
във въртене ръчно. Маши
ната е с периодично дей
ствие.
Принцип на действие
Камерата се пълни с
продукт до определено
ниво, затваря се с капака,
с което се деблокира
пусковото у-во По време
на работа сърповидните
ножове многократно
накълцват месото, а с
ръчната бъркачка се
правят ръчно няколко
завъртания, с което се
осигурява и равномерно
разбъркване. След дости-
гане на необходимата
степен на раздробеност,
машината се спира, сваля
се капака и с помощта на
лоста камерата се обръща
и фашът се изсипва от
нея.
Машина за повърхност-
но набраздяване на месо
шницеловане
Предназначение за нап-
речно прерязване на мус-
кулните влакна чрез по-
върхностно набраздяване
Принципно у-во на МРМ-
15(машина за ряза-не на
месо). Състои се от: тяло,
капак, задвижващо у-во,
комплект раб.инст-
рументи.В тялото изра-
ботено от алуминиева
сплав са поместени всич-
ки останали части на ма-
шината. Работните инст-
рументи представляват 2
успоредни вала, на които
са монтирани дискови
назъбени ножове във вид
на фреза. Двата вала се
въртят в противоположна
посока един с/у друг и се
задвижват от електрови-
ател и представки:
ремъчна, червична и
зъбна. В горната част на
машината има надлъжен
отвор през който се
пропускат оформените
месни полуфабрикати.
Под този отвор под
наклон са разположени 2
успоредни гребена чийто
зъби влизат м/у хлабини-
те на дисковете ножове. В
долната част машината
има надлъжен отвор, пред
който излизат
обработените месни
полуфабрикати. Машина-
та се монтира в/у раб.
плот без допълнително
закрепване.
Принцип на действие-
оформените месни полу-
фабрикати се пропускат
м/у ножовете, които ги
придвижват надолу,
проникват на известна
дълбочина и ги набра-
здяват. Гребените не
позволяват на месото да
се усучи около воловете,
а го насочват към
изходящия отвор. За да се
получи качествено набра-
здяване месото се пуска
още веднъж, но се завър-
та така, че да се получи
набраздяване перпенди-
кулярно на първото.
Освен със самостоятелно
задвижване съществуват
и сменни механизми за
повърхностно набраздя-
ване ,които имат същото
у-во, а се различават само
по начина на задвижване.
Машини за омесване на
фарш
Правила за експлоатация
при работа на машината
се забранява избутването
месото към работните
инструменти, както и
ръчно издърпване от
изходящия отвор. Не се
разрешава работа с ма-
шината при свален капак
и за доброто набраз-
дяване на месото от
значение е състоянието на
дисковете ножове, които
трябва да бъдат добре
наточени. Предназначение
за разбъркване и
омесване на смляното
месо, за да се превърне в
еднородна маса в която
са включени
допълнителни продукти и
подправки.В централните
подготвителни за месо се
изпол машини с самосто-
ятелно задвижване. При-
нципно у-во на бъркач-
ката/за смляно месоФММ
-150, която е с вместимо-
ст на раб камера 150дм.кв
Ф-ра 2.14
1 Основен електродвигат.
2Клина ремъчна предавка
3 2бр двойки зъбни колел
4Коритообразна/раб каме
5 2бр червячни предавки
6 Електродвигател на об-
ръщащия механизъм
7 Спирална лопатка
8 Работни плотове
Разбъркването на месото
се извършва в коритообр
Раб камера, която е
отворена отгоре. В нея са
поместени 2 успоредни
вала, на които са закре-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Машини и апарати

В заведенията за хранене, където се обработват малки количества продукти се затрудняват използването на специализирани машини...
Изпратен от:
Боян Димитров
на 2016-01-19
Добавен в:
Пищови
по Технологии, машини и системи
Статистика:
13 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Полиграфско производство

03 юни 2008
·
137
·
5
·
1,541
·
75
·
1

Полиграфската продукция се отличава с голямо разнообразие: книги, вестници, списания, рекламна продукция, търговска илюстрация, хартиена конфекция, опаковки и др. Носители на печатното изображение могат да бъдат хартии, картони, метални повърхности...
 

Машини и апарати

Материал № 1218993, от 19 яну 2016
Свален: 13 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Технологии, машини и системи, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 5,658
Брой символи: 31,871

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Машини и апарати "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислав Маринов
преподава по Технологии, машини и системи
в град Две могили
с опит от  25 години
56

виж още преподаватели...
Последно видяха материала