Големина на текста:
1.Класификация на изкуствата –обща характеристика, видове
Класификация Изкуството е развиващо се във времето понятие. Известни са много
опити за класификация - първите опити са на Аристотел, Абат Дюбо, Кант, Хегел.
Освен класификацията на отделните видове изкуства познаваме и отделни деления –
вид, род и жанр.В изкуството могат да се разделят няколко класификации:1. Първата
класификация дели изкуството на два дяла:
традиционни;нетрадиционни.2.Класификация според начина на разпространяване:
- пространствени изобразителни изкуства, времеви – музика, литература; -
пространствено-времеви.3. Третата класификация дели изкуството на два вида: -
моноизкуства- солово пеене; - синтетични – използват изразни средства на друго
изкуство.Традиционните изкуства са 7:Архитектура;Изобразителни
изкуства;Словесни изкуства;Танц;Музика;Театър;Кино; Нетрадиционните изкуства са
тези, които са възникнали на основата на традиционните: Фотография;
Дизайн;Телевизия;Компютърна анимация
Функции: 1. Естетическа функция – участва навсякъде и има за цел да задоволи
естетическите потребности, да доставя емоционални усещания у личността – мощен
фактор за нравствено и художествено възпитание. 2. Възпитателна функция
( моделираща ) – формира нравствени критерии на обществото, като спомага за
приобщаване на личността към общочовешките ценности. 3. Познавателна функция –
дава възможност за своеобразно формиране на човешкото виждане за света
благодарение на познавателната информация, която то съдържа.
2.Традиционни изкуства – архитектура, словесни изкуства, музика
Архитектурата, словесните изкуства и музиката са част от основните видове на
традиционните изкуства. Архитектура - ( от гр. architexston – строител ). Тя е
изкуство, което обозначава художествено проектиране, изграждане и оформление на
пространствена среда. Архитектурата е едно от най-древните видове изкуства, което е
свързано с отношението на човека към заобикалящия го свят. Представлява необходима
част от духовни, материални и социални средства за съществуване на човешкото
общество. Архитектурата е важен фактор за проява и разгръщане на все по-
усъвършенствания начин на живот. Архитектурата се дели се на:
жилищна;обществена;промишлена. Др.класиф:вътрешна;външна.
Исторически са се обособили следните по-известни архитектурни стилове:
древногръцки; древноримски;романски; готически; ренесанс; класицизъм; рококо;
барок и др.Архитектурата е зависима от няколко фактора:от ландшафт, сеизмичност;
околна архитектурна среда – наличие на вече съществуващи сгради или други обекти;
специфика на художествените ценности; функционално предназначение;използване на
съвременни материали.
2. Словесни изкуства – възникнали са като изпълнителски. То борави само с едно
изразно езиково средство – словото.
3. Музика – появява се като ритуално-сугестивно въздействие. Изпълнителско
изкуство, което отразява чувства, емоции, идеи и човешки преживявания чрез
хармонично съчетани звуци. Тя е поезия на звука. В основата на музиката е
мелодията, която се изявява чрез съчетанието на ритъма и хармонията. Основните
изразни средства на музиката са: мелодия;тембър;динамика;темпо;щрих и др.
3.Традиционни изкуства – танци, театър, кино
Танцът, театърът и киното са част от основните видове на традиционните изкуства.
Танцът е изкуство , изразяващо се в способностите на човешкото тяло чрез
пластичните си движения да предава различните емоции, чувства и преживявания.
Подобно на някои други изкуства танцът при своята поява е едновременно творческо и
изпълнителско изкуство. Класифицира се на два отделни вида: битов (народен)
танц;сценичен танц (балет, опера, мюзикъл и др.).Театърът е древно изкуство,
предназначено за художествено претворяване на човешките взаимоотношения чрез
действие, изпълнено от актьори. Възникването на театъра е свързано с появата на
обреда и ритуала като специфична система за зрелищно въздействие. Силно развитие и
активна изява в обществения живот този вид изкуство намира в Древна Гърция.
Популярна форма на сценичното изкуство е кукленият театър. Куклата е основното
визуално изразно средство, което използват актьорите-кукло веди Има различни
системи на кукловодство, от които най-често използвани са:
кукла на ръка;кукла – марионетка;кукла на пръчка ( явайка ). Киното е известно като
„седмото изкуство”. Появата на киното стимулира човешките потребности от изкуство
способно да предава явления, развиващи се в динамично променящи се условия, в
неограничеността на времето и пространството. Основите на киното се поставят през
1895 година от братята Жан и Огюст Люмиер.
Един от най-често срещаните изразни възможности на филмовото изкуство са
подвижността на разстоянията между зрителя и действието. Киноизкуството има
голямо жанрово разнообразие. Филмите могат да се класифицират в три основни групи:
- художествено игрални ( екшън, драма, комедия, фантастика и др.);анимационни
( рисувани ) филми;- документални ( научно-популярни, учебно-образователни и др.).
4 ИИ – обща х-ка
Осн. видове ИИ са: живопис; графика; скулптура; декоративно-приложни изкуства. ИИ
могат да се разглеждат и като: изящни; декоративни приложни;/предназначени за
украса/; двуизмерни (или плоскостни ); триизмерни ;(реално – пространствени );
статични и др. Живописта е вид ИИ, при което худ.изображ. се изпълняват
посредством колоритните изразни ср-ва основно върху двуизмерна плоскост.
Живопис. Според предназначението и функциите си живописта се дели на: изящна
( кавалетна или преносима ); декоративна; монументална; декоративно-
монументална;театрално-декоративна.
Графика
Графиката е вид ИИ, което се основава на рисунката, със специфични начини на
създаване и изразни средства. Нейни основни изразни ср-ва са линията, щрихът,
петното. Произв-та на този вид изк. се наричат също графика. Към него спадат
гравюрите, графичната рисунка, кредовия картон и др.Според предназначението
графиката се дели на два основни дяла: изящна графика; приложна графика.
Класификацията се извършва и според: начини на изобразяване (повърхностна, висока
и дълбокопечатна гравюра, апликирана графика, графична рисунка, черно-бяла или
цветна и пр.) ;сюжетно-тематичното си съдържание (портрет, пейзаж, натюрморт и пр.);
според това дали е тиражирана или е в един отпечатък („уникална”) – напр.
монотипията и др.
Декоративното изкуство е дял на пластичните изкуства, представляващ всяко
приложно изкуство с оформителски функции в ансамблово пространство. Като понятие
включва декоративната живопис и скулптура, мозайката, стъклописта, резбата на
различни материали, кован метал, декоративни тъкани, сценографията, ландшафтна
украса, площадна и улична украса и други. По същност, приложното изкуство е
функционално, но и естетически издържано изкуство. Едно от средствата за
художествено възпитание на учениците е декоративно - приложното изкуство. Основано
на дълбоки художествени традиции, то трябва да навлиза в живота и културата на
децата и благотворно да влияе върху изграждането им. Класификацията на отделните
видове приложно - декоративни изкуства е зависима от няколко принципни
обстоятелства: според начина и технологията на изработването и украсата им; според
материалът, който се използва;според предназначението и функцията им.
Основните видове приложни изкуства са:
керамика;дърворезба;текстил;металопластика;силикатни форми; ювелирни
изкуства.Керамиката е изкуството да се изработват изделия, пана и плочки за стенна
украса и др. от порцелан, печена глина и фаянс.Различават се няколко класификации на
керамичните изделия: грънчарски ( груба керамика );порцеланови ( фина
керамика );фаянс;декоративно-монуентални.
2 тема ИИ – обща х-ка. Живопис и графика …..
Осн. видове ИИ са: живопис; графика; скулптура; декоративно-приложни изкуства. ИИ
могат да се разглеждат и като: изящни; декоративни приложни;/предназначени за
украса/; двуизмерни (или плоскостни ); триизмерни ;(реално – пространствени );
статични и др. Живописта е вид ИИ, при което худ.изображ. се изпълняват
посредством колоритните изразни ср-ва основно върху двуизмерна плоскост.
Според предназначението и функциите си живописта се дели на: изящна ( кавалетна
или преносима ); декоративна; монументална; декоративно-монументална;театрално-
декоративна.
Изящната живопис се хар-зира с изключително голямо жанрово разнообразие. Осн.е й
жанрове са:
фигурална композиция;нефигурална композиция; пейзаж; портрет; натюрморт;
интериор.Изящната живопис се отличава и с други жанрови разновидности: битова;
актова; анималистична; и др.
Към кавалетните видове се отнасят: живописната рисунка ( изпълнена чрез акварелни,
темперни, пастелни, смесени техники ); и произведенията на т. нар. „малък формат”.
Фигур.комп. - живописна творба, в която участват едно или повече чов. Изображ.,
животни, птици и др.
Изобразяваните чов. образи могат да пресъздават състояния, действия или да имат
символично значение.
Портрет това е живописно изображе- на чов. образ, при което чрез специфични изразни
ср-ва се предават конкретни индивидуални черти или психологически състояния.
Пейзаж – най-срещаният жанр в живописта. Чрез него се пресътворяват природни или
архитектурни мотиви от заобик. действит.Използват се огромните богатства на
колоритния начин на въздействие. Пейзажът може да бъде: природен, архит., смесен и
др. Натюрморт – жанр в живописта, който изобразява предмети от бита на човека или
заобик. го действит. Нефигурална композиция – изображение на геометрични форми
или съчетания от линии, щрихи или петна, чрез възможностите живописните изразни
ср-ва. Интериор – вид живописен жанр, който предава специфичната атмосфера на
вътр.арх.-рна обстановка и намиращите се в нея предмети, домашни животни, хора,
мебели и др. Материалите на живописта са боите. Това са багрилни вещества с точно
определен цвят. Изразните средства имат пряко отношение към нейната художествена
образност порди което тяхното познаване е от съществено значение, както за твореца,
така и за възприемащия Постигането на худ.израз в живописта се осъществява
благодарение на използването на: цвета ( колорита); кмпозиционнито изграждане;
линията; формата; обема; светлосянката и др.
Графика
Графиката е вид ИИ, което се основава на рисунката, със специфични начини на
създаване и изразни средства. Нейни основни изразни ср-ва са линията, щрихът,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изобразителна дейност

Класификация. Изкуството е развиващо се във времето понятие. Известни са много опити за класификация - първите опити са на Аристотел, Абат Дюбо, Кант, Хегел...
Изпратен от:
Пепи Георгиева
на 2016-01-14
Добавен в:
Общи материали
по Изобр. изкуство
Статистика:
132 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Тенденциите в българското изобразително изкуство

13 дек 2006
·
843
·
3
·
442
·
210
·
4
·
1

През последните години българското изобразително изкуство претърпява процес, белязан от противоречиви позиции...
 

Eпохата на готическите катедрали


През втората половина на XII век в живота на Западна Европа настъпват големи преобразувания, които променят коренно средновековното изкуство.
 

История на изкуството (визуални изкуства - живопис, скулптура, архитектура)

09 ное 2008
·
756
·
8
·
1,797
·
737
·
2
·
2

Праистория-палеолит,неолит,мезолит, античност-Египет,Древно царство,средно царство,ново царство,Месопотамия,Шумеро-акадски период,Старовавилонски период, Асирийски период,Ново Вавилонски период,Егейско изкуство,Минойско изкуство, средновековие, ренесанс..
 

Архитектура на църквата в Долна каменица

28 ное 2007
·
70
·
2
·
376

Описание на църквата в Долна каменица - архитектура и типология.
 

Боянската църква - архитектура и стенописи

11 дек 2007
·
230
·
3
·
475
·
121
·
3

В изграждането на Боянската църква биха могли да се разграничат три строителни етапа: първи - края на Х - началото на ХІ в., втори - средата на ХІІІ в. и трети - през ХІХ в. Първата (източна) част на църквата е малка, едноапсидна кръстокуполна сграда с
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Основи на изобразителното изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 28 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
28
3
1
13 мин
20.02.2015
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
8
1
6 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Изобразителна дейност

Материал № 1217484, от 14 яну 2016
Свален: 132 пъти
Прегледан: 190 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Общ материал
Брой страници: 17
Брой думи: 6,380
Брой символи: 41,590

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изобразителна дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
96 15

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 176 29

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения