Големина на текста:
ЛЕКЦИИ ПО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ – 2013/2014
Търговски сделки – 1.10.2013
1. Търговски сделкипонятие и видове. Общи положения за търговските сделки.
Злоупотреба с право.
ТП урежда отношения, свързани с оборота и процеса на обрaщениe на стоки и услуги и други
отношения, които ги обслужватнапр. покриване на рискове.
Правното понятие, касаещо търговските сделки е по-различно и е свързано с понятието за Т.
Има два вида търговски сделки – 1/ едната група търговски сделки са абсолютни ТС (обективни)
те имат толкова силно изразен спекулативен х-р, че извъвршването им по занятие води до
придобиването на качеството търговец. Втората група (относителни ТС/субективни ТС) – 2/
свързват се с търговското качество на лицето, което ги извършва и тези сделки са уредени в ал. 1
на чл. 286 ТЗ, като според този текст търговска е сделката сключена от Т и свързана с
упражняваното от него занятие. Търговското качество на страните предопределя търговския х-р
на сделката, като тя трябва да е сключена от Т от една страна и трябва да е свързана с
упражняваното от него знаятие. Когато се говори за терминазанятиетук не се има предвид
извършването на нещо по занятие както по чл.1, ал.1 ТЗ, а по-скоро се касае до търговското
предприятие, което е търговската дейност на Т. В ал.3 са уредени и т.нар презупмтивни ТС. Ако
има спор дали дадена сделка е съврзана със занетието на Т или не, при съмнение се смята, че
сделката е свързна със занятието му.
Друг критерий за видове търговски сделкидали за едната страна сделката е търговска или и
за дветев този смисъл ТС биват едностранни и двустранни ТС. Това деление е до голяма
степен без правно значение, тъй като че в чл. 287 ТЗ е предвиднео, че ако за една от страните
сделката е ТС, тогава тя се смята за търговска и за двете страни. Сделките, които са уредени със
специален режимза тях се прилага напр. ЗЗП. Там има дефиниция на понятието потребител -
"Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са
предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо
лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята
търговска или професионална дейност.Когато страна по сделката е потребител, тогава се
прилага ЗЗП, в тази му част, в която той се конкурира с ТЗ. Сделките с неравноправни калузи са
нищожни. Има и правила във връзка с гаранционната отговорност.
Източници на ТС
Когато говорим за източниците на ТС нямаме предвид източници на ПО, а особен вид
ЮФ, които създават, изменят, отменят, спират д-е на влезли в сила ПН. В този смисъл
говорим за източници. Източниците на ТС са същите като източниците на ТП като цяло, но
режимът е такъв че в общата част на ТП няма правило, което да казва кои са източниците, като
такова правило има в чл. 288 от ТСтова правило важи и за ТП като цяло. Чл. 287 ТЗпоначало
материята се урежда от ТЗ + всички НА, уреждащи търговскоправни отношения. Такива НА са
КРБ (приницпи на ТПчл. 19, ал.1 – икономиката се основава на свободната стопанаска
инициатива, чл. 19, ал.3 – стопанската дейност се закриля от з-на; равни условия за стопанска
дейност); Основен източник на материята на ТС е ТЗчаст трета – 1996г., като тази правна
уредба вкл. общите правила, отнасящи се до всички ТС + последователна уредба на някои ТС
(търговска продажба, лизинг, комисионен д-р, спедиционен д-р, д-р за превоз, банкови сдлеки,
менителични сделки, лицензионенд-р). Тази правна уредба не изчерпва правния режим на всички
видове ТСнапр. по-подробна уредба на банковите сделки има в З-на за банките; ЗПУПС,
Нредба 3 за плащанията.; застрахователните д-риКЗ; инвестиционни услугиЗ-н за пазара на
финансови иснтрументи; правила за залозитеЗОЗ, правила за формата на сделкитеЗЕДЕП;
ЗКК, З-н за концесиите;
ПодзаконовиНаредба 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и
иструменти;
Чл. 288 ТЗ предвижда, че за неуредените случаи се прилага гражданският законт.е
гражданският закон е субсидиарен изтпчник на ТС. Това субсидиарно прилагане е предвидено не
само в чл. 288 ТЗ, но и в други отделни ПНнапр, в чл.347, ал.2 ТЗ има препращане към правната
уредба на д-ра за наем в ЗЗД.
Решения на КС, които тълкуват КРБ или отменят противоконституционнни з-ни, било то
търговски/граждански.
Субсидиарен източник на търговскоправните сделки е търговският обичайпри
непълнота на търговския закон се прилага гражданският, при непълнота на гражданския се
прилага търговският обичай. Има се предвид т.нар правен обичайхарактеризира се с 3 елемента
трайно и непрекъснато прилагане на някакво правило, съзнание за задължителност и санкция от
държавата. Страната, която се позозвава на обичая трябва да го доказва, съдът не е длъжен да
знае обичая. В някои случаи законът изрично препраща към обичаячл.299, ал,1, чл. 300 и чл. 303
ТЗв тези случаи търговският правен обичай следва да има предимство пред гражданския закон.
Правният обичай трябва да се различава от обичаите в практикатапри тях също се касае за
правило, което се прилага продължително време, но лиспва санкция от д-вата и невинаги има
съзнание за задължителност или не е така силно изразено. Обичаите в пркатиката се използват
при тълкуване волята на страните. Поначало законът признава на правния обичай значението на
ПН ( чл. 494, ал.2 ТЗ). В такъв случай тези обичай в практиката придобиват значение на правен
обичай и следва да имат предвимство пред гражданския з-н. Нарушенията на обичаите в
пркатиката са критерий за наличието на неолялна конкиренциятова води до нищожност на
определени сделки.
Тълкувателните решения на ОС на ГК на ВКС или на ГК и ТК на ВКС и ВАСте са
задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт и за органите на местно
самоуправление и за всички отгани, които издават АА. Имат значението на вътрешен източник.
Субсидарен източник е справедливостта.
Моралне е източник.
Добрите нрави - имат значение с оглед нелоялната конкуренция.
Външни източници на ТСсъщите като при ТП. Има директива, касаеща сроковете за плащане
при ТС. Съдът следва да тълкува вътрешните актове в съответствие с тази директива.
+ външен източник, които има предимство пред вътрешното правотрябва да е ратифициран,
обнародван и влязъл в силаВиенската конвенция за международната продажба на стоки.
+ частни кодификациине са източникнапр. Международната търговска камара в Париж -
еднообразни правила за гаранции при поискване; Комисия на ООНУНСИТРАЛМодел З-н за
гаранциитете не са задължителни.
Злоупотребата с право чл. 289 ТЗзлоупотребата с право представлява упражняване на
право по ТС, което обаче се упражнява с намерение да се увреди другата странат.е трябва да
има налице субективен елемент – animus docendi. Това правило поставя въпросиот една стрaна
то приема т.нар субективна теория за наличието на злоупотреба с право, която изисква намерение
за увреджане, което не се предполага, а трябва да се докаже от насрещната страна и по този белег
злоупотребата с право поставя в по-затруденено положение страната, срещу която се
злоупотребява с право отколкото при злоупотребата с право по ЗЗДтам критерият за наличието
й е обективенкогато правото се упражянва в противоречие с обществения интерес е налице
злоупотреба. Това са обективни критерии, които по-лесно могат да бъдат приложени. Другият
проблем, който поставя злоупотребата с право е, че не са ясни последиците от злоупотребата с
право –> ГПКпоследицадава защита на титуляра на правото. Не е ясно дали може да се търси
обезщетение за вреди? – би следедвало да може, но проблемът е че няма таква правна уредба,
защото злоупотребата с право не е деликт, не е противоправно поведениеа, хипотеза, при която
едно лице си упражнява свое право, макар и с някаква цел, която не е в съответствие с интереса.
2. Сключване на търговските сделкипублична покана и публично предложение. Значение
на мълчанието. Действие от чуждо име без представителна власт.
3. Форма на търговските сделкивидове и особености.Електронен документ и електронен
подпис. Сделки при общи условия
Сключване на ТС
+ Внимание обръщаме само на специалните правила в ТЗ. Специални правила в ТЗ са:
? публична покана - чл. 290 ТЗкаталози, ценоразписи, съобщения чрез средства за масово
осведомяване до неопределен кръг лица се смятат за покана да се направи предложениепри
анализ на текста се устанвоява, че се касае до изявления, които се отправят до неопределен кръг
от лица. Това е една от хипотезитеизявленията могат да са отправени и до определени лица
напр. при пускане на каталог в пощенската кутия. Характерното за тези изявления е, че поначало
съдържат съществените елементи на бъдещите ТС. В тарифата/ценоразписа от една страна са
описани вещите/услугите, за които се отнася тази публична покана, а от друга страна е включена и
цената. При тях има особеност, че те не са оферталипсва намерението за сключване на д-р. Там
се казвапредлагам тази и тази стока, ако ви харесва обадете се и си купете на тази
цена.Последицата е че страната, до която е отправено това предложение може да направи оферта
въз основа на тази публична покана и да каже, че иска да купи тази стока на съответната цена. В
този случай, ако лицето, отправило публичната покана не приеме предложенеито без да има
основателна причина (фактически въпрос, който се преценява конкретноби трябвало да е
някаква външна причина, независеща от волята муне напр. че няма на склад) – последицата е че
лицето, отправило поканата отговаря за вредите, причинени на предложителяпо същество се
касае за преддооворна отговорност по чл.12 ЗЗД. Има спорове какво е обезщетениетотрайна
пркатикасамо претърпени загуби, евентуално също така пропуснати ползи, изразяващи се в
т.нар вреди, свързани с довериеторазлкиката между условията на несключената сделка и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2021 в 01:24 потребител
18 мар 2021 в 09:06 потребител
 
Домашни по темата на материала
Сравнение на два бизнес сайта
добавена от daniela_borovo 02.11.2018
2
9
 
Онлайн тестове по Търговия
Международна търговия
любознателен тест по Търговия за Студенти
Тестът включва 21 основни въпроса,засегнати в дисциплината. Всички въпроси са затворени и изискват един или повече верни отговора.
(Труден)
21
6
1
5 мин
18.01.2015
Тест по финансиране на външнотърговските сделки
междинен тест по Търговия за Студенти от 4 курс
Тест за текущо оценяване по предмета Финансиране на външнотърговските сделки с преподавател Светослав Масларов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
30
161
4
1 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по търговия

Търговски сделки - лекции

Материал № 1217088, от 12 яну 2016
Свален: 92 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Търговия, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 153
Брой думи: 73,448
Брой символи: 424,748

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговски сделки - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала