Големина на текста:
17. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Социологическо разбиране на социалната политика.
Социалната политика е понятие, което произтича от латинското наименование
“социо” общество и гръцкото “политикос” – управление.Тя представява социалните
намерения и конкретните действия на официалните власти на макро, мезо и
микроравнище с цел постигане социална сигурност на гражданите в обществото.
В исторически аспект, в зависимост от различните особеностти на държавите,
социалните политики и практики преминават през различни етапи:
Времето до първата световна война – СП в това време се възприема, като
мерки за регулиране на социалните рискове, бедност и маргинализация.В този период
СП има система от поддържащ характер и много често я определят като “червен кръст”
– политика за подпомагане на нуждаещите се;
Времето между двете световни войни – отново СП има характер на
системо – поддържаща социалните отношения;
Времето след втората световна война – той се характеризира с
обособяване СП като теория, която обяснява реалната социална практика;
Като изходна дефиниция на социалната политика възприемаме следната:
“Социална политика е съвкупната специфична дейност на правителствените и
неправителствените органи и организации за регулиране на социалните отношения
между различните по своето социално положение субекти.”Този подход се определя
като фукционален и разглежда социалната политика като регулиране на отношенията
на неравенство в обществото.
Икономическата социология проявява научен интерес към социалната политика
като теоретично направление, тъй като изучава как политиката (в случая социалната)
като неикономически фактор влияе върху съвместния живот на хората и им осигурява
социална защита и сигурност, както и условия за достойно човешко съществуване.
На базата на казаното на първо място ще формулираме два типа контакти на
тази научна дисциплина.
Първият тип са вътрешните и представяват контактите между регулативните
механизми във връзка със собствеността; труда и условията на труд; разпределението
на доходите и потреблението; социалното осигуряване и здравеопазването.
Вторият тип контакти са външни и се изразяват във взаимодействието на СП с
външни за нея дисциплини като техника, икономика, социология, социална психология,
право.
Основни срезове на социалната политика
Разглеждаики СП като цялост, ще конкретизираме четири фундаментални среза
на първо същностно ниво, а именно: онтологичен, пространствен, фукционален и
времеви.
Най напред ще рагледаме онтологичният срез / отговаря на въпроса “какво е
това?”/
Тук от една страна стоят общите методологични въпроси на СП – изходни
категории и понятия, фукции и цели, обекти и равнища.СП като практика представява
реализирането от държавни, частни нестопански органи и фондации, съответно на
нейните основни фукции.
Следващият срез на националната СП на първо равнище е пространственият
/отговаря на въпроса “къде е това?”/
Тук от една страна, се има предвид лявоорентираната СП.Тази политика пледира
за относително изравняване на потреблението посредством осъществяваното от
държавата вторично разпределение.Изходен пукт на тази политика са нормите за
1
потребление, които трябва да бъдат осигурени и за тези лица, които не са ги
постигнали.
При съвремената дясноорентирана СП /неолиберална/ намесата на държавата се
ограничава в гарантирането на закоността и борбата с корупцията, което е свързано с
подобряване на системите за индивидуална и колективна сигурност.Самите социални
политики и мероприятия се изпълняват предимно на регионално и фирмено равнище.
Следващият срез на първо равнище е времевият /отговаря на въпроса “кога става
това?”/
Тук най – напред /от късното средновековие почти до края на ХІХти век/ СП е
насочена от управяващите към населението.На този етап тя е отправена към
проблемите на бедността и е монистична и нерегулируема.За в бъдеще тя се очертава
да бъде плуралистична и многомерно регулативна.В своя настоящ и конкретен етап
между минало и бъдеще СП се характеризира като двупосочна и дуалистична, т.е. тук
активно участват държавата и работодатели от една страна и работещи от друга.
Следващият основен срез на СП е фукционалният /отговаря на въпроса “как
съществува?”/
Тук от една страна се има предвид държавно регламентираната СП и
институции, от друга страна се имат предвид спонтанно формиращите се активни
социални мероприятия и политики във връзка със спазване на човешките права,
инфраструктурни подобрения, екологични нарушения и др.
Навлизането в дълбочината на проблема изисква да представим някои срезове на
второ равнище.Ако например приемем като една цялост “социалната политика като
практика”, то може да формираме следният йерархичен срез.От него става ясно че
свързващото звено между двата полюса които са, от една страна държавната СП и от
другата фирмената СП , свързващото звено е регионалната /общинската/ СП.Основните
въпроси се отнасят до финансовите и ресурсните възможности на общините,
социалните инвенстиции, общинските социални програми, взаимодействието на
фирмите, намиращи се на територията на общината.
Следващият срез се формира разглеждаики като цялост “теорията на социалната
политика”.Този срез се нарича систематологичен.
От една страна тук стои рутината СП .При нея няма обвързаност между теория и
практика, както и между отделните нейни раздели /например в областта на труда,
социалната сигурност, здравеопазванет/.Даваните цифри за неиното усъвършенстване
за някакъв период много често не са обосновани и са лишени от смисъл.
На другият полюс стои творческата социална политика.Тук е установено
оптимално сътрудничество между учени и практици, съответните анализи са научно
обосновани, социалната политика е систематологична и дълбинна, а съответните
показатели са реални.
Между двата полюса зоната на контакта стои т.нар. реалистична СП.При нея се
отчитат характиристиките на социално – икономическата обстановка, интересите на
отделните съсловия и групи, възможността за увеличаване на заетостта в зависимост от
прогнозите за икономическо развитие на страната, възможностите за повишаване на
индивидуалната и колективната сигурност.
Интердисциплинните срезове на СП позволяват да се видят всички нейни страни
в дълбочина и ширина, да се извършат сравнения със СП в други страни, както и да се
изведат полезни изводи за нейното настояще състояние и бъдещо развитие.
Субекти на СП са държавата и нейните специализирани органи,министерства и
ведомства.Модерното схващане за обект на СП са всички членове на обществото,
крайното схващане – само маргинализираните слоеве в обществото /хора с умствени
2
недъзи и др., времено неработещи и др/.Друго схващане за обект на СП са всички
трудови актове, главно на обществото, които са в трудово правни отношения.
Съществуват две основни форми на СП: активна СП – тя има превантивен
характер и изпреварващи социални рискове характер / квалификация и
преквалификация на работника/.Тази СП осигурява частната заетост на безработните.
Тук се заделят средства за превантивна СП и средства за активна политика в областта
на образованието. Втората форма е пасивна СП – тя представява разбиране за СП след
фактите и е последваща по характер.Пасивната социална политика е осигурителна и
подпомагаща.Включва в себе си няколко основни форми – социално осигуряване,
социално подпомагане и социално обслужване.
Модели на социална политика.
Различните концепции по отношение типовете модели СП са: ляво
орентирани /егалитариски модели/; дясно орентирани /либерални и неолиберални/;
оцентриски тип; В научната литература са описани няколко модела на социална
политика, в които се отразяват специфичните характеристики на обществено-
политическото устройство на съответните страни и аксиологията на доминиращите в
тях идеологии:
Либерален модел – основната цел на либералната социална политика е
свързана с изравняване на стартовите позиции на хората и с даване на реални шансове
за разгръщане на тяхната предприемчивост, творчество, новаторство, лична
отговорност и пр. Този модел се отличава със следните показатели: min участие на
държавата в регулирането на социалният бюджет; задължително социално осигуряване
на нискодоходни граждани; гарантиране на конвентиционалноекзистенциален
минимум /договорна гаранция на бедността.Тази гаранция се осъществява чрез вноски
от работодателя и осигурените лица, високо доходните групи сами осигуряват себе
си /застраховка срещу рискове/.Този модел се основава на идеята за свободата на
личността да определя трудовото и социалното си поведение;
Социалнопазарен модел – смисълът на този модел се изразява в това,че
принципът на свободния пазар се съчетава с принципа на социалното равенство и
социалната справедливост.Основната социална цел е да се обвърже свободната
инициатива на гражданите със социалния прогрес на обществото върху основата на
конкуренцията.Социално – пазарният модел на социална политика, гарантиращ
социална сигурност на гражданите, е изграден върху два основни принципа:
колективно-либерален и доходнопропорционален.
Колективно – либерален модел – гарантира на всички индивиди конвентиционално
екзистенциален минимум в точно определени от закона случаи; стимулира се
индивидуалната отговорност, всеки сам, чрез активен труд да осигурява социална
защита;
Доходно – порпорционален модел – държавата осигурява такъв размер на средства,
които поддържат жизненото равнище на попадналите в социален риск групи до такова
равнище, което не са имали в трудово активния си период; финансирането на
социалните плащания се осигурява от рабодотателите, от осигурителните лица и от
държавата; държавата поема задължението да финансира приравнителните вноски и
плащания за изравняване на тези доходи, които тези лица са имали преди риска.Тези
социални плащания са пропорционални на доходите, получили лицата преди
настъпване на социални рискове.
Модел на държавно обезпечаване /Егалитарен модел/ – изграден е на
принципа на егалитаризма. Равенството се осъществява върху базата на
разпределението на доходите и резултатите от труда. Този модел се характеризира със
следните принципи - централизирано управление на фонд “средства за социални
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
iffity_m написа на 21 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
dobyr e
Последно сваляне: на 21 май 2010
plamitotm88 написа на 18 май 2010 ОТГОВОРИ
ученик
добрееее
 
Домашни по темата на материала
Характеристика на субектите на социалния пазар
добавена от merysashko 16.04.2013
0
12
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
163
·
2
·
1,223
·
361

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
632
·
10
·
978
·
316

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
 

Социални услуги

12 май 2008
·
542
·
22
·
4,059
·
406
·
1

Последните изменения в Закона за социално подпомагане бяха обнародвани в ДВ бр.120 от 29.12.2002 г. и са в сила от 01.01.2003 г. Правилникът за прилагане на Закона за социално подпомагане също бе изменен в съответствие с новите моменти в закона и бе...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална политика

Материал № 121626, от 01 апр 2008
Свален: 403 пъти
Прегледан: 136 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,399
Брой символи: 22,234

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения