Големина на текста:
застраховка Злополука - Дженерали Застраховане АД
Общи положения
Застраховани лица по онлайн застраховка Злополука – индивидуална или групова, могат да
бъдат български граждани и чуждестранни физически лица, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, които към момента на сключване на застраховката са на
възраст от 7 до 69 години, включително. По тази застраховка НЕ се застраховат:
Лица със загубена работоспособност над 50%
Лица под 14 години, поставени под пълно запрещение, лица по риска „смърт от
злополука”.
Лица, които към момента на сключване на застраховката са на възраст до 7 или над
69 години.
Покрити застрахователни рискове
Сключвайки онлайн застраховка Злополука, застрахованото лице е с пълно покритие на
рисковете, включващо основно и допълнителни покрития.
Основно покритие на застраховка Злополука:
Смърт на застрахования вследствие на злополука, настъпила до една година от
датата на настъпване на злополуката;
Трайно загубена или намалена работоспособност на застрахования вследствие на
злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката;
Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука,
настъпила за първи път до един месец и повторно до три месеца от датата на настъпване на
злополуката;
Важно: В основното покритие на застраховката не се включва рискът „Смърт на застрахования
вследствие на злополука, настъпила до една година от датата на настъпване на злополуката” по
отношение на лица до 14 години, както и лица, поставени под пълно запрещение независимо от
клаузата, по която се сключва застраховката.
Допълнително покритие на застраховка Злополука:
Разходи за медицински транспорт и/или репатриране ( покритието важи само за
територията на Република България);
Медицински разходи вследствие на злополука (покритието важи само за
територията на Република България);
Дневни пари за болничен престой (застрахователят изплаща посочената в договора
за застраховка сума за всеки ден болничен престой, с изключение на първите три дни);
Онлайн застраховка Злополука се сключва по една от следните клаузи:
Клауза А – индивидуална застраховка Злополука. Клаузата включва рисковете от
основното и допълнителните покрития – разходи за медицински транспорт и/или
репатриране, медицински разходи вследствие на злополука и/или дневни пари за болничен
престой, смърт на застрахования вследствие на злополука, трайно загубена или намалена
работоспособност на застрахования вследствие на злополукаи временна
неработоспособност на застрахования вследствие на злополука”;
Клауза Б – групова застраховка Злополука. Клаузата включва рисковете от
основното и допълните покрития.
Срок на застраховка Злополука
Онлайн застраховка Злополука – индивидуална и групова се сключват за срок до една
година.Срокът на застраховката се определя така, че при изтичането му, застрахования/те да не
надвишава/т 70 годишна възраст. Застраховката влиза в сила в 0.00 ч на деня, посочен в
електронния застрахователен сертификат, само при заплатена обща стойност на
застрахователния договор.
Застрахователна сума и застрахователна премия
Застрахователната премия по застраховката се определя по действащата тарифа на
застрахователя в зависимост от срока и конкретните обстоятелства. Заплаща се еднократно при
сключване на полицата. Минималният размер на застрахователната премия е 5 лева или общо
5.10 лева с включения данък от 2%. Застрахователната премия и данъкът върху нея се заплащат
еднократно при сключване на полицата.
Застрахователно обезщетение
Застрахователят изплаща дължимата застрахователна сума или обезщетение в срок до 15 дни от
датата, на която са представени необходимите документи и поисканите доказателства за
установяване на застрахователното събитие и размера на плащането.
ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ 8. Застрахователят не дължи плащане в случаите на: 8.1.
самоубийство или опит за самоубийство; 8.2. злополука, последвала при извършване или при
опит за извършване от застрахования на престъпление от общ характер или настъпила, докато
застрахованият е задържан от орган на властта или се намира в затвора; 8.3. смърт, настъпила
вследствие на изпълнение на смъртно наказание, наложено с влязла в сила присъда; 8.4.
злополука, причинена или предизвикана от застрахования или лице, което има право да получи
застрахователна сума, както и при умишлени действия или измама от страна на застрахования
или от лице, което има право да получи застрахователна сума. Ако има няколко ползващи се
лица, това важи само за дела на извършителя; 8.5. война (независимо обявена или не),
гражданска война, узурпиране на властта, въстание, бунт, революция, употреба на военна сила,
размирици, тероризъм или друго събитие от подобно естество, включително всички действия,
предприети за предотвратяване или защита срещу действителни или очаквани терористични
прояви и други събития от подобно естество; 8.6. земетресение или атомни и ядрени експлозии,
радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно /йонизиращо/ лъчение; 8.7. участие
на застрахования в хазартни игри и облози, криминални действия или сбивания, с изключение
случаите на самоотбрана; 8.8. участие на застрахования в дейности или мероприятия с
експериментална, клинична или научно- изследователска цел; 8.9. бременност, раждане или
аборт, заболяване на зъбите, както и произтичащо от тях медицинско лечение, освен в случаите
на оказана спешна медицинска помощ в обем, необходим за извеждане на застрахования от
опасност за живота му вследствие на злополука; 8.10. употреба на алкохол, опиати, наркотици,
допинг, стимулиращи или други упойващи вещества; 8.11. професионални заболявания; 8.12.
хронични заболявания, освен в случаите, когато същите са възникнали в срока на действие на
договора за застраховка; 8.13. психични разстройства; 8.14. фертилитет in vitro, лечение на
стерилитет; 8.15. болести, предавани по полов път, включително СПИН, освен в случаите,
когато същия е причинен в срока на застраховката от медицински манипулации; 8.16.
трансплантация на органи, тъкани и клетки, освен в резултат на злополука, когато това е
необходимо за извеждане от опасност живота на застрахования; 8.17. хемодиализа и
хемотрансфузия; 8.18. пластични козметични операции и други козметични медицински услуги;
8.19. лечение с методите на нетрадиционната медицина, психотерапия и акупунктура, балнео
и/или санаториално лечение; 8.20. неспазване на предписания режим и/или лечение; 8.21.
управление на превозно средство от застрахования след употреба на алкохол над допустимата
по закон концентрация, след употреба на опиати или други упойващи вещества, както и при
липса на правоспособност за управление на съответната категория превозно средство; 8.22.
събития, съществували или настъпили преди влизане в сила на застраховката, независимо дали
са били известни на застрахования, както и заболявания, съществували и/или лекувани преди
началната дата на застраховката, или заболявания, възникнали след изтичане срока на договора;
8.23. упражняване на опасни спортни дейности, като: участие в експедиции, ралита и
изпитания, алпинизъм, скално катерене, катерене, изискващо употреба на въжета и водачи,
пещерно дело, различни форми на летене – безмоторно летене, делтапланеризъм,
парапланеризъм, моторно приземяване, парашутизъм, подводен спорт, гмуркане, конен спорт,
ловен спорт, ловна стрелба, зимни спортове /извън определените за това места/, водомоторен
спорт, автомобилизъм и мотоциклетизъм, каскадьорство, сапьорство и други подобни на тях;
участие в спортни състезания, демонстрации или изпитания на автомобили, мотоциклети,
моторни лодки, самолети и др.; управление на самолет вън от служебни задължения по редовни
и чартърни полети
Застаховка Живот – Metlife - Бъдеще +
"Бъдеще +" е застраховка Живот при достигане на определена възраст или по-ранна смърт,
създадена да предложи пълна финансова защита за Вас и Вашето семейство, независимо от
трудностите, през които преминавате.
Този застрахователен продукт обединява характеристиките спестовност и рискова защита и
осигурява изплащане на фиксираната застрахователна сума след изтичане на срока на полицата,
с включен окончателен гарантиран бонус за всички лоялни клиенти на Компанията и
допълнителната доходност натрупана от инвестиции.
Продуктът предлага следните покрития:
1.Изплащане на фиксирана застрахователна сума при преживяване, при падеж на
полицата.
2.Изплащане на фиксирана застрахователна сума при по-ранна загуба на живот,
независимо от причините.
3.Удвояване на платимото обезщетение при загуба на живот вследствие на злополука.
4.Изплащане на обезщетение при настъпване на пълна трайна или частична
нетрудоспособност вследствие злополука.
5.Компанията поема плащането на дължимите вноски по полицата в случай на пълна
трайна нетрудоспособност на платеца (Притежателя) на полицата, която ще продължи
за остатъка от живота му.
Бъдеще + предоставя на клиентите и възможност за защита на покупателната способност на
вложените от тях пари посредством опцията Индексация. С тази опция, при последователно
ежегодно индексиране на годишната премия, клиентът създава допълнителна спестовна сметка,
която акумулира суми до падежа на полицата и осигурява допълнително рисково покритие,
платимо при преждевременна загуба на живот.
Гарантираната застрахователна сума се определя от:
Възраст
Пол
Продължителност на застрахователния план
Плащането на застрахователната премия е възможно в зависимост от желанието на клиента:
Веднъж годишно
На полугодие
На тримесечие
"Бъдеще +" е гъвкава програма и от гледна точка на допълнителните защити, които клиентът
може да избере и да добави към своята полица.
Детайли
Продължителност
10, 15, 20 или 25 години или до достигане на 50,55, 60 или 65 годишна възраст
Възраст

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Застраховане

Разработени въпроси за освобождаване по предмет Застраховане на персонала...
Изпратен от:
Velimira Borisova
на 2016-01-03
Добавен в:
Доклади
по Застрахователно дело
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на застраховка "гражданска отговорност"

09 яну 2012
·
344
·
10
·
3,732
·
474
·
1

Застраховка „гражданска отговорност” на автомобилите е най-разпространения застрахователен продукт на българския застрахователен пазар, където са регистрирани около 3 милиона и 300 хиляди автомобила в българия и с около 90% обхват на застраховката...
 

Общи условия на лизинговото застраховане


Класификацията на лизинговите рискове в чисто икономически аспект може да бъде направена, разграничавайки следните категории...
 

Застрахователния договор

15 май 2008
·
273
·
4
·
719
·
119

Необходима предпоставка за сключването на такъв договор е наличието на застрахователен интерес, изразяващ правно отношение, в което се намира застрахованият с предмета на застраховка.
 

Застраховка „ Гражданска отговорност ” за собственици и водачи на МПС

14 яну 2009
·
352
·
6
·
700
·
222

"Гражданска отговорност" е най – известната застраховка на отговорности, защото тя е задължителна за всички превозни средства в България...
 

Застраховка Гражданска отговорност за чужбина (“Зелена карта”)


Въвеждането на застраховка “Гражданска отговорност” за чужбина, известна още като застраховка “Зелена карта” възниква след Първата световна вайна с тенденцията към нарастване на пътническия и товарния транспорт и възникващите проблеми за отговорността...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни събития
изходен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
32
70
1
2 мин
08.07.2013
Застрахователни продукти
тематичен тест по Застрахователно дело за Студенти
Тест за проверка на основни знания за застрахователните продукти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
12
8
1
2 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застраховане

Материал № 1214666, от 03 яну 2016
Свален: 34 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 3,973
Брой символи: 26,056

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застраховане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала