Големина на текста:
наказателно изпълнително право
Изпълнение на наказанията е самата дейност, която се осъществява и която се
регламентира от наказателното изпълнително право.
Историческо развитие
ИН по принцип третира изпълнения на наказанията по НК. Затова връзката със самото
наказание е неразривна. Както наказанията са вървяли през вековете, така се е развивала
и дейността по изпълнението на тази наказания. От момента, в който то е лично
отмъщениев този период не е имало дейност по изпълнението. Всеки си е изпълнявал
както си е знаел, не е съблюдавал никакви правила и права. Тогава наказанията са били
много тежкиили бой, или смърт (и сега съществува, особено в арабския свят), до
изселване извън населеното място (отвъд река Тибър са отивали длъжниците. В онзи
ранен момент наказанието не винаги е било адекватно на извършеното нарушение и
никой не е възлагал на ИН-ята по-голяма функция извън отмъщението. С течението на
времетоп тази функция става обществена. Вече не е лично отмъщесние, но продължава
да има същия характер на отмъщение. По-късно, когато каночническото право бележи
връх, също основната цел е отмъщението. Едва 15-16 век, настъпва един хуманен период
започва идеята в дейността на изпълнението на наказанието да има ефективност. Тази
дейност върви само по отношение наказанието лишаване от свободапо превъзпитаване
и поправяне. По отношение на глобата, поправителен труд (като задължения, свързани с
провинението) никой не търси възпитателния ефект. Само в областта на лишаването от
свобода започва да се мисли, че трябва да се търси някакъв механизъм, - лицето да може
да изпита благотворното влияние на наказаниетолицето да се превъзпита. Редом с
този процес, върви един процес на обособяване на самостоятелни места за лишаване на
свободаместа, където ще се изтърпява. То се обособява в дълбока дейност. В древна
Гърция, Египет, Римно тези места са за използване на ИН лишаване на свобода
замъци, подземия, които са служели лицата да бъдат изолиранине са били нарочно
създадени. Цицерон първи описва затвора в Древен Рим. В древността основната цел на
ИН е била изолациятабез никаква връзка с външния свят и без никакви условия при
които да се търпи наказанието и затова там не се търси възпитателен ефект. Но тогава
затворите не са на държавна издръжкаедва през средните векове става така. Иначе в
древността те се издържат от владетеля, феодалния господар. Затова храната е била
много оскъдна и мерките за сигурност са били изключително примитивниоковавали са
се за стените. Целта е била да се намали разходът по издръжката на затворите. В един от
нашите Хрисовули има една такава обществена тегобапазител, охранител на
тъмницата. Съвременните затвори се появяват през Средните вековепериода на
Просвещението, на Великите революциикогато третото съсловие се опитва да изземе
властта от феодалите. Тогава, редом с борбата за икономическа власт, се налагат нови
идеи във философския и обществения животосъдените лица не трябва да се третират
като животни, а върху тях да почне да се осъществява възпитателно въздействие. Тогава
самата държава започва да финансира от държавния бюджет строителството и
поддръжката на затворите. Така се появяват първите затвори от съвре,нни затвори. В
края на 15 векпървия затвор. Хенри 2 – 1585 – заповядва да се дава на затворниците
хляб и вода и затворите да се издържат от обществениоблагодеяня. 1671 – В Германия
първото заведение като затвор. Император Леополд отделя специални средства от
държавния бюджет, за да се построи. През 1735 г. по инициатива на папа Климент 9 в
Рим се открива поправителния дом СВ. Михаил за малолетни. 1596 в Амстердаме
открит първият затвор за жени, самостоятелен, отделен от мъжете.
В 17-18 век има бурно развитие на самите схващания за затворите. Двама са видните
учени в тази насока, поставящи основите на съвременните принципи на ИН – 1)
феенският монах Жак Мавильонпървият, който прокламира съвременните принципи
на ИНтой иска всеки осъден да бъде в отделна килия, да има възможност да се
обучава, да извършва физически труд и упражнения, да има общуване с Бога, за да мое
така да си прочисти душата и тялото от вредните мисли, които са го накарали да
извърши престъплението. 2) Джон Ховънтиздава една клнига – 1778 за затворитеи
успява да приложи тези принципи в новозавладените земи в Америка. Когато през 1790
г. – във Филаделфияпървата пенетенциария (pena – наказание; други приемат, че е
израз на вид религиозно заведение за поправяне на нарушителя) се открива, започва да се
прилагат тези принципи, които Ховънт прокламира и така се оформя Филаделфийската
система на изпълнение на накзанията. Тя се нарича още пенсилванска. За тази система е
характерно това: тя се изгражда на базата на пълното мълчание. Първоначално това са
единични килии, в които осъдените прекарват цялото време. Те могат да се срещат
единствено със свещеника и единственото, което четат е библиятапречистване през
усамотение. По-късно тази система се пренася в Белгия и става известна като белгийска.
1823 – в град Облън, Ню Йорк се открива затворОблънската система на ИН. Тази
система е по-смекченаизолацията е само нощна. През деня се разрешава лицата да
работят и участват в общи мероприятия, като в първите месеци те нямат право да
работят. В по-късните периоди (между 3 и 6 години лицата могат да общуват помежду
си. По-късно тези системи се пренасят в Англия и Ирландия. Разликата между
английскта (първата степенот 9 до 12 месеци се настаняват в самостоятелни килии;
лицата могат да работят, но не може да работят; 2 степеннастаняват в общи
помещениямежду 5 и 7 осъдените могат да контактуват помежду си и с
администрация; 3 периодусловно освобождаване с възлагане на определени
задължения) и ирландската (има още една степен преди 3-таталицето се изолира в
помещение извън затворитеможе да се движи свободно, да контактува с външния свят,
но през нощта трябва да се връщаттова са съвременните нощни центрове) е в броя на
степените. Тези системии континенталните и американската стоят в основата на
съвременната пенитенциарна дейност. Тези първообрази са изключително примитивни и
много често не успяват да превъзпитат лицетоосновната цел. За съжаление, въпреки
развитието на технологиите, дори и сега, тази целлицето да не се чувства отритнато от
обществототази цел не може да се постигне. Тези системи въвеждат за първи път един
от основ принципипр на прогресивната система. Английската и ирландската система
затова се наричат прогресивни системи (въвеждат специфичен начин на поощряване на
доброто поведение на осъдени лицаколкото едно лице престоява и показва, че
наказанието му действа благотворно, толкова неговото положение става благоприятно.
Самите осъдени трябва да съдействат за собственото си поправяне и затова трябва да
бъдат стимулирани). Сега у насима първоначален режим и място, в което ще търпи
наказанието. Когато измине определен период от време режимът и мястото могат да
бъдат променени, но затова лицето трябва да покаже добри данни и добро поведение.
Ако е обратноторежимът се изменя в по-тежък. Когато се премести лицето на по-
благоприятен режим, то получава повече облагисредттва за лично свиждане, пратки и
др. Това е израз на прогресивната система (тя е противовес на старата, в която от
първия до последния ден промяна нямапри едни и същи условия. Прогресивната е
противовес на това положениекогато лицето е показало добри характеристично данни,
неговото положение се променя.
Дълги години дейността по ИН се езаключвавала само до лишаването от свобода. И това
е свързано не толкова до липсата на друго наказание. След 22 г. (първият Съветски
наказателен кодекспо-широка гама от наказания, вкл. без лишаване от свобода.
Голяма част от европейските системи предвиждат широк спектър). Наказанието
лишаване от свобода лишава най-голям кръг права и свободи на гражданите. Затова
всяка държава отделя максимално внимание на това наказание. Когато е лишаване от
свобода обществото има интерес, правата да бъдат гарантирани израз на
хуманизацията. Основната част от лекционния курс е свързана с това наказание.
Пробацията заемат съвсем малко място. Там степента на засягане е много по-малка.
Наказанието лишаване от свобода. Тенденцията, свързана с него и изпълнението му. Тя е
наказанието да бъде по-малко, т.е. максималният му срок да се намалява, за разлика от
тенденцията в нашето законодателство, където наказанието непрекъснато се увеличават.
Конспектът е на сайта на факултета
Места за лишаване от свобода
Действащият закона за изпълнение на наказания и задържане под стража (ЗИНЗподС)
предвиждачл. 41 – 1) затвори и 2) поправителни домове. Критерият за деление на
двата вида места е възраст. Непълнолетните лица се настаняват в поправителни домове.
Пълнолетнитев затвори. Малолетните са наказателно неотговорни. Към затворите и
порп домове се разкриват затворнически общежития. Последните биват два вида: 1)
закрит и 2) открит тип (грешка е да се пише трудово-поправителни общежития. Вече
няма такива. Общежитията са затворнически.; грешка е същоброят им не е открит,
закрит и преходен. Те са два вида: открит и закрит тип. Чл. 41 ЗИНЗС допуска към

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изпълнение на наказанието

Изпълнение на наказанията е самата дейност, която се осъществява и която се регламентира от наказателното изпълнително право...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-12-25
Добавен в:
Общи материали
по Наказателно право
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Наказателно право за Неучащи несваляни с над 20 страници Авторски
 
Подобни материали
 

Наказателно право

27 окт 2007
·
1,340
·
22
·
13,103
·
781

Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на НП. НП и другите клонове на обективното право...
 

Наказателно процесуално право

19 авг 2008
·
640
·
185
·
119,039
·
440
·
1

Това е особената част на наказателно процесуалното право...
 

Наказателно изпълнително право

10 авг 2010
·
574
·
13
·
12,133
·
522

Пищови по наказателно изпълнително право Варненски Свободен Университет...
 

Наказателно право

18 мар 2010
·
146
·
19
·
9,567
·
169

Основното което разграничава това право от мат.наказ.и от проц.наказ.право – основното е това че НИП започва там където свършва наказат.процес и тогава когато са прилож.нормите на наказ.право. назазат.право предметът му е общ.отнош.свързани с...
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
41
1
5 мин
09.08.2013
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
3
1
6 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Изпълнение на наказанието

Материал № 1213428, от 25 дек 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 25 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 35
Брой думи: 15,632
Брой символи: 78,632
Цена: 35.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала
Сродни търсения