Големина на текста:
- 10 -
ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ 2
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ТОВАРИ И
ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОВАРОВИТЕ ГРАФИЦИ
I. Цел на упражнението
Запознаване с електрическите изчислителни товари, с показателите на
товаровите графици (ТГ) и със статистическия метод за определяне на
максималния товар.
II. Tеоретична постановка
1. Видове товарови графици
В зависимост от периодичността (повторяемостта) във времето
индивидуалните ТГ се подразделят на:
а) периодични при тях всички времена на работа t
р
са равни помежду
си, всички времена на пауза t
п
също са равни помежду си и товарът се изменя
по един и същ закон. Получават се при поточно и автоматизирано
производство;
б) циклични при тях t
р
са равни помежду си и товарът се изменя по
един и същ закон, но t
п
са различни;
в) нециклични при тях t
р
и t
п
са различни, но консумираната
електрическа енергия за цикъла е почти постоянна, т.е. w
ц
?
??
? const;
г) нерегулярни за тях не е спазено нито едно от горните условия.
Груповите ТГ се подразделят на:
а) периодични при тях всички потребители в групата имат периодичен
ТГ с една и съща продължителност на цикъла;
б) почти периодични консумираната енергия за един цикъл или друг
базисен период е почти постоянна, т.е. W
ц
?
??
? const;
в) нерегулярни.
Действителните ТГ винаги се променят в една или друга степен и имат
вероятностен характер. Затова, за избор на проводниците и електрическите
съоръжения, е необходимо променливият ТГ да се замени с еквивалентен
постоянен товар, наричан електрически изчислителен товар.
2. Електрически изчислителни товари
а) среден товар P
c
(Q
c
). Еквивалентен е на действителния променлив
товар по консумацията на електрическа енергия. За предприятия в
експлоатация се определя леко с помощта на електромери:
?
?
?
?
=
==
=
=
==
=
=
==
=
=
==
=
=
==
==
==
==
==
=
n
1
i
i
n
1i
ii
n
1
i
i
n
1i
i
T
TP
T
W
T
W
P
Ц
С
;
?
?
?
?
=
==
=
=
==
=
=
==
=
=
==
=
=
==
==
==
==
==
=
n
1
i
i
n
1i
ii
n
1
i
i
n
1i
i
T
TQ
T
V
T
V
Q
Ц
С
;
(2.1)
където W и V са отчетената електрическа енергия съответно от електромери-
те за активна и за реактивна енергия;
- 11 -
n броят на интервалите с продължителност Т, на които е разделен
периодът от време Т
ц
=n.T, за който се определят средните
товари.
Средният товар обикновено се определя за най-натоварената работна
смяна на електропотребителите и такъв смисъл имат коефициентите в
справочната литература. Най-натоварена смяна е смяната с най-голямо
потребление на електрическа енергия за характерно денонощие. Под
характерно се разбира такова денонощие, за което консумацията на
електрическа енергия е приблизително равна на средната за работен ден от
разглеждания период (месец, сезон, година);
б) средноквадратичен товар P
cк
(Q
cк
). Еквивалентен е на действителния
променлив товар по загубите на енергия.
???
=
==
==
==
==
==
=
=
==
==
==
=
n
1i
2
i
ц
n
1i
i
n
1i
i
2
i
ск
W
T
n
TTPP
.
(2.2)
където означенията са аналогични на тези от (2.1);
в) максимален товар P
м
(Q
м
, S
м
, I
м
). Еквивалентен е на действителния
променлив товар по топлинно действие и се използува за: оразмеряване на
тоководещите части по допустимо нагряване; изчисляване отклонението на
напрежението; пресмятане на максималните загуби на мощност и др. За
определянето на максималния товар са разработени две групи методи
детерминирани и вероятностностатистически [5]. При предприятия в
експлоатация най-подходящ е статистическият метод;
г) върхов ток I
в
. Получава се обикновено при пускови процеси и се
използува за: избор на предпазители; настройка на релейна защита и
автоматика; изчисляване колебанието на напрежението и др.
3. Определяне на максималния товар по статистическия метод
При статистическия метод товарът на група потребители се разглежда
като случайна величина, разпределена по нормален закон и се характеризира
с две числени характеристики: средна стойност P
c
и средноквадратично
отклонение ?
??
?
т
. Тези характеристики имат дименсията на случайната
величина. За тяхното определяне ТГ за изследвания цикъл (най-често
работна смяна) се разделя на n на брой еднакви интервала, всеки с
продължителност Т. Продължителността на интервала за усредняване
(дискретизация) Т се приема приблизително равна на три пъти
времеконстантата на нагряване на съоръжението. В общия случай се приема
Т=0,5 h, но се използуват и други стойности (най-често 1 h).
Средният и средноквадратичният товар се определят по (2.1) и (2.2) и
чрез тях се пресмята средноквадратичното отклонение ?
??
?
т
:
(
((
()
))
)
n
PP
РP
n
1i
2
сi
2
с
2
скт
?
=
==
=
––
=
==
=
––
=
==
=?
??
?
.
(2.3)
За даден ТГ стойността на средния товар не зависи от интервала Т, но
стойността на ?
??
? зависи от Т и затова той се поставя като индекс.
При статистическия метод максималният товар се определя с израза:
- 12 -
тсмт
tPP ?
??
?+
++
+=
==
=
,
(2.4)
където t e приетата кратност на разсейване.
Величината t се определя от функцията на разпределение на
нормирания нормален закон (табл. 2.1. и фиг.2.1.) и характеризира
вероятността действителният товар да бъде по-малък от пресметнатия по
(2.4) максимален. Като се задават различни стойности на t може да се получи
цялата гама от възможни електрически товари и вероятността те да не бъдат
превишени от действителния товар. В практиката обикновено се приема
t=+2,5, на което съответства вероятност Ф(+2,5)=0,9938 (защрихованата площ
на фиг. 2.1.).
При необходимост, максималният товар може да се преизчисли за друг
интервал Т' чрез израза:
TT
t
PP
т
стм
?
+=
?
?
, (25)
където Т е интервалът, за който е
пресметнато ?
??
?
т
.
4. Показатели на товаро-
вите графици
В справочната литература
вместо самите ТГ се дават
безразмерни показатели (коефи-
циенти), характеризиращи режима
на работа на електропотребителите
по мощност и по време, и даващи
връзката между изчислителните
товари. Възприето е показателите на
индивидуалните ТГ да се означават с малка буква k, а тези за групови ТГ с
голяма буква К. Видът на коефициента се означава с индекс. Обикновено
коефициентите се определят за ТГ за работна смяна. При друга
продължителност на ТГ също се поставя индекс.
При статистическо изследване на групови ТГ най-често се определят
следните коефициенти:
а) коефициент на използване, даващ информация за общата
използваемост на инсталираните мощности:
1
P
P
K
н
с
и
<=
<=<=
<==
==
=
;
(2.6)
б) коефициент на формата, характеризиращ равномерността на ТГ:
1
P
P
K
с
ск
ф
>=
>=>=
>==
==
=
;
(2.7)
в) коефициент на максимума:
1
P
P
K
с
м
м
>=
>=>=
>==
==
=
;
(2.8)
г) коефициент на търсене:
1
P
P
K
н
м
т
<=
<=<=
<==
==
=
;
(2.9)
д) коефициент на запълване на ТГ:
-3 -2 -1 0123
t
(t)
?(t)
0,3
0,2
0,1
Фиг. 2.1. Плътност на разпределение на
нормирания нормален закон

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Определяне на електрическите изчислителни товари и показателите на товаровите графици

Определяне на електрически изчислителни товари и показатели на товаровите графици. запознаване с електрическите изчислителни товари, с показателите на товаровите графици (ТГ) и със статистическия метод за определяне на максималния товар...
Изпратен от:
petyr.danovski
на 2015-12-18
Добавен в:
Упражнения
по Електротехника
Статистика:
28 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Проектиране на електрическа разпределителна мрежа за средно напрежение

20 мар 2006
·
808
·
7
·
144
·
184

Изчислителна част..Клонове - метод на икономично плътност на тока...Отклонения..
 

Проектиране на силов трансформатор

20 мар 2006
·
1,283
·
32
·
1,332
·
501
·
2

Задание ....Предварителни изчисления..Определяне на главните размери на трансформатора..Резултати от изчисленията...
 

Измерване на мощност и енергия

07 апр 2006
·
737
·
2
·
147
·
349

Теоретична постановка и изчислителни формули, схема на опитната постановка, опитни данни.
 

Измерване на активна мощност в трифазна верига

07 апр 2006
·
601
·
2
·
157
·
305

Теоретична постановка и изчислителни формули, схема на опитната постановка, опитни данни.
 

Физически свойства на твърдите горива

22 апр 2006
·
158
·
3
·
424
·
67
·
1

Физически свойства на твърдите горива..Зърнометричен състав..Насипна плътност..
1 2 »
 
Онлайн тестове по Електротехника
Батерии и акумулатори
тематичен тест по Електротехника за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците, както и за всички любознателни потребители. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
1
3 мин
11.08.2020
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Определяне на електрическите изчислителни товари и показателите на товаровите графици

Материал № 1212544, от 18 дек 2015
Свален: 28 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Упражнение
Брой страници: 5
Брой думи: 1,258
Брой символи: 7,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Определяне на електрическите изчислителни товар ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град Габрово
с опит от  2 години
1 773 125

виж още преподаватели...
Последно видяха материала