Големина на текста:
1.Напишете етапите на интернационализация на компания .
1.анализ и оценка на готовността на компанията за интернационализация – SWOT и
CORE анализ
2.анализ и оценка на стоките и услугите, с които компанията ще се
интернационализира
3.анализ и оценка на пазарите, на които компанията се стреми да навлезе
4.анализ и оценка на пазарния потенциал на отрасъла, в който компанията навлиза
5.анализ, оценка и избор на бъдещи партньори и стратегия за навлизане на пазара
6.крайна оценка относно потенциалния обем (най-вероятният дял) на продажбите на
компанията
2. Позитивни и негативни последици от глобализацията според вас.
В.ж. таблица
3. Какво мотивира бенефициента да изполва банкова гаранция?
При банковите гаранции най-общо се открояват две цели или мотиви за плащането:
1. когато трето лице (най-често наредителят) не изпълни свое задължение към
бенефициента; в този случай задължението на банката-гарант е да замести
неизпълненото от длъжника;
2. когато наредителят причини щети от неизпълнение или от лошо изпълнение на
условия, посочени в гаранцията; тук плащането на гаранцията има за цел да обезщети
бенефициента.
4. Кои са форсмажорните и специалните клаузи в договорите при външно-
търговска сделка? Защо?
СПЕЦИФИЧНИ КЛАУЗИ
• Клаузи за забрани за транзит на стоката през определени територии или регламенти
при ползването на транспортните средства и условия.
Необходимост от набавянето на специфични документи извън регламентираните в
международната търговска практика.
• Международният договор може да е написан на два езика – на страна на купувача и на
страната на продавача или на трети, общ език - английски език.
ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
• В договора трябва да бъдат регламентирани и форсмажорни събития и обстоятелства,
които възникват в процеса на изпълнение на сделката, непредвидими са и не могат да
бъдат предотвратени:
- природни, стихийни бедствия, които рефлектират върху производството или доставката
на стоката;
- икономически, административни, политически и социални обрати: ембарго, забрани за
износ, блокади, правителствени преврати и др.
Форсмажорните условия могат да доведат до анулиране на сделката или нейното
отсрочване за друг период.
ГАРАНЦИИ
Определяне на различни видове гаранции - отговорността на продавача пред купувача.
Гаранциите се определят чрез т.нар. гаранционен период, в който:
• продавачът отговаря пред купувача за качеството и количеството на стоката.
• посочва се периодът на пробна експлоатация. :
• спазване на техническите изисквания, които са подробно представени в договора или в
различни спецификации към договора.
• качеството на влаганите материали или суровини при изработване на стоката;
• изпълнението на задълженията по монтажа и пускането в експлоатация.
5. Защо се спазват INCOTERMS?
Въпреки че INCOTERMS са препоръчителни, а не задължителни правила, те се спазват
от контрагентите по международната сделка, защото помагат да се избегне правната
несигурност, чрез определянето на ясни задължения между купувача и продавача в
договорите. В своята същност INCOTERMS са набор от правила и търговски термини за
условия на доставка, използвани при търговията със стоки, разработени от
Международната търговска камара. Те са стандартни кодифицирани обозначения за
условия на доставка(франкировка), включени доброволно в съдържанието на търговските
договори, с които се разпределят задълженията на страните по договора във връзка с
предаването на стоката, разпределението на разноските за физическото и пренасяне и
момента за преминаването на риска за нея.
6. Защо ТНК доминират и се казва, че те налагат тенденциите във външната
търговия?
ТНК са наречени от Обединените Нации “производителната основа на глобализиращата
се световна икономика.” На тях принадлежи по-голямата част от световния
производствен капацитет, технологични познания и международни финансови
транзакции. Те се занимават с добива, рафинирането и дистрибуцията на по-голямата
част от световния нефт и природен газ. С тяхната дейност е свързано и построяването на
повечето от световните електроцентрали. ТНК са завзели и по-голямата част от добива
на минерали в света. На ТНК принадлежи производството и продажбата на значителна
част от автомобилите, самолетите, комуникационните сателити, компютрите,
електрониката, химикалите, лекарствата и биотехнологиите в света. Транснационалните
компании (ТНК) са един от факторите за увеличаване на световното неравенство. Поради
тяхната икономическа мощ малките местни фирми биват изместени или отпадат от
пазара. Засилващата се тенденция към сливания и поглъщания в световен мащаб води
до това, че голяма част от тези корпорации финансово стават по-мощни и стабилни от
една, а понякога и няколко страни със средни размери. Навлизането на ТНК в бедните
страни носи полза поради създаването на работни места, внасянето на ноу-хау, нови
технологии и оказването на конкурентен натиск върху местни монополисти. ТНК оказват
съществено влияние върху вътрешната и външна политика на северните индустриални
държави. Интересите на най-силните правителства в света са често пряко свързани с
разширяващите се стремежи на транснационалите. Тези корпорации заедно с
правителствата на държавите, в които оперират постепенно реорганизират световните
икономически структури, а по този начин и баланса на политическите сили чрез поредица
от междуправителствени търговски и инвестиционни съглашения. Тези споразумения
служат като рамка, в която се развива глобализацията, давайки възможност на
международната корпоративна търговия и инвестиции да се разрастват все по-успешно
по целия свят.
7. Защо фирмите се обръщат към посредници? Какви са приликите и разликите
между дейността на търг. агенти, дистрибутори, търговски представители и
посреднически фирми ?
Посредничеството е дейност, при която неутрална трета страна, посредник, помага на
две или повече страни за постигане на споразумение с конкретен ефект от общ интерес.
Глобалната конкуренция мотивира фирмите да търсят иновативни начини за навлизане
на нови пазари, като обикновено мениджърите имат стимули за интегриране на канали за
дистрибуция – чрез посредник – за да минимизират разходите по сделките.
8. Кои са факторите, от които зависи възнаграждението на един посредник ?
Фактори , които влияят върху възнаграждението на
дистрибутора:
• същност и конкурентоспособност на стоките;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 апр 2020 в 18:57 учител от София
09 фев 2020 в 01:45 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Психология, випуск 2015
11 дек 2019 в 18:41 ученичка на 22 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2016
19 мар 2019 в 10:53 студент на 37 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, факулетет - редовно обучение, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
09 окт 2017 в 13:11 студентка на 42 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Мениджмънт в международния бизнес, випуск 2019
20 юни 2017 в 22:12 студентка на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2020
15 май 2017 в 12:38 студент на 42 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - 17228, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
26 апр 2017 в 10:44 в момента не учи на 22 години, випуск 2017
07 мар 2017 в 12:26 студентка на 42 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, специалност - Финанси, випуск 2009
27 фев 2017 в 14:58 студент на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - Регионално развитие, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Икономика на предприятието – научна и учебна дисциплина

04 яну 2008
·
331
·
2
·
719
·
21

Това е първа част от курс на Икономика на предриятието като включва характеристика, обект, предмет...
 

Валутен пазар и валутен курс

16 яну 2009
·
224
·
10
·
2,083
·
102
·
1

Съвременната световна икономика се глобализира във все по-голяма степен. Ако националната валута на икономическите субекти, участващи в международните сделки не е приемлива форма за разплащане...
 

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.

26 мар 2006
·
2,372
·
21
·
2,944
·
659
·
1
·
4

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. - същност, определения, формули и таблици за процесите.
 

Пазарна икономика

11 дек 2006
·
2,113
·
2
·
170
·
126
·
1

Пазарната икономика е икономическа постройка, при която повечето от разпределянето на ресурсите става чрез взаимодействието между продавачи и купувачи на стоки и услуги.
 

Стокознание - Хранителни стоки

16 ное 2008
·
233
·
11
·
5,818
·
1

Съдържа описание и анализ на видовете хранителни стоки в Стокознанието.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Въпроси и отговори по международен бизнес

Материал № 1211001, от 11 дек 2015
Свален: 39 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 13
Брой думи: 3,032
Брой символи: 19,472

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по международен бизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала