Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКААРМЕНУХИ ПИРЯН (45 ЧАСА; II КУРС
МО)
I. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1. Характеристика (определения)
2. Изработване на платежния баланс
2.1. Икономически субекти
2.2. Базови принципи за регистриране
2.3. Операции (раздели) в платежния баланс – състои се от четири раздела:
3. Платежният баланс – инструмент за икономически анализ
3.1. Видове салда
3.2. Неравновесия на платежния баланс при съвременните условия
1. Характеристика (определения)
Платежният баланс е документ, който позволява да се оценят икономическите отношения м/у
различните нации. Този термин се използва за отразяване на общия оборот на услуги, финансови
транзакции и др. м/у една страна и останалия свят. Като паричен термин, платежният баланс е
сборът на всички плащания от и към чужбина. Той е счетоводен документ, който регистрира
транзакциите със стоки, услуги, валута и др., които страна прави с останалия свят за определен
период от време, обикновено 1 година. Дефиниция според МВФ – статистическо състояние, при което
за даден период от време се регистрират:
- транзакции със стоки, услуги и доходи на една икономика с останалия свят.
- трансфери в/у собственост.
- кредити, които взема или заемите, които предоставя страната.
- записване на трансфери за средства без да има насрещно задължение или вземане – с цел
уравновесяване на баланса (от счетоводна гледна точка).
От това определение следват забележките:
1) При този баланс става дума за анализ на потоци. Балансът разглежда различните движения м/у
една икономика и другите страни за един предварително определен период от време. 2) Този баланс
се основава на транзакциите, т.е. икономическа сделка или покупко-продажба. Смята се, че за
транзакция се говори, когато една от двете страни предоставя на другата стоки, услуги и доходи.
Икономическите сделки представляват акт, чрез който се предава право на собственост в/у стока или
се прави икономическа услуга, или право на собственост в/у един актив преминава от един
икономически субект в друг.
2. Изработване на платежния баланс
Основава се в/у анализа на системата за регистриране и в/у идентифицирането на
икономическите субекти и операциите включени в платежния баланс.
2.1. Икономически субекти
2.1.1. Резиденти
- български физически лица, намиращи се в България или в чужбина за период по–малък от 2 г.
- български или чужди предприятия развиващи дейност в България.
- физически или юридически лица от чужда националност оставащи в България повече от 2 г., с
изключение на чиновници в мисиите и военнослужещи.
2.1.2. Нерезиденти
- български или чуждестранни предприятия развиващи дейност извън България.
- български физически лица намиращи се в чужбина за повече от 2 г., с изключение на
военнослужещи и чиновниците от различни мисии.
- чуждестранни физически лица, оставащи в България по – малко от 2 г.
1
Следователно филиалите на български дружества в чужбина са нерезиденти, а чуждите филиали
в България са резиденти.
2.2. Базови принципи за регистриране
2.2.1. Принцип на двойното записване (регистриране) – всяка транзакция, която се регистрира
трябва да бъде представена с две вписвания на сумите, точно еднакви, но в обратен смисъл.
Различават се:
- автономна операция – регистриране на транзакцията.
- резултатна (последваща) операция – финансово регистриране на операцията.
Пример: експорт на стоки е автономна операция, а регламентирането му в пари - резултатна
2.2.2. Принципът кредит–дебит – платежният баланс се състои от две основни колони: кредит и
дебит. Кредитът (Kt) се определя от (+), а дебитът (Dt) от (-). Съществува трета колона – салдо (Sdo)
– разликата от предишните две колони.
Съществуват два метода при регистриране на операциите в колоните:
І–ви метод – произтича от различията м/у автономните операции и последващите операции.
- автономни операции се записват в кредита, ако пораждат приходи и в дебита, когато пораждат
разход.
- последваща операция ще се впише в кредита, ако води до разходи и в дебита, когато
поражда приходи.
Пример: Експортът на стоки ще се впише в кредида, а покупката на ценните книжа от чужбина – в
дебита. Плащане с банков превод от резидента на нерезидента при покупка на ценни книжа от
чужбина се вписва в кредита. Финансирането на експорта чрез предоставяне на заем от страна на
нерезидента се записва в дебита, защото има плащане от местния резидент в полза на чуждия.
ІІ–ри метод – на него се основава МВФ; засяга операциите свързани с имуществото
(притежанието) на агентите резиденти. Това имущество включва реални авоари (стоки), финансови и
парични авоари (чуждестранни облигации) и финансови и парични задължения (дългове).
Записването в кредита или дебита зависи от повишаването или намаляването на конкретните
притежания. Съществуват два принципа: при първия всяка операция, която довежда до намаляване
на притежанието на резидента се записва в кредита – един експорт се записва в кредита, защото
предизвиква намаляване на реалното имущество; в кредита ще бъде записан влогът на резидент в
банка на нерезидент, което означава задължение на банката и следователно повишаване на
задълженията на нерезидента; при втория принцип всяка операция, която повишава притежанието на
резидента се записва в дебита – импорт, чужди преки инвестиции. Следователно имаме вписване в
кредита при намаляване и в дебита при повишаване, когато се засяга реално и парично имущество.
Имаме вписване в кредита при повишаване и вписване в дебита при намаляване за парични
задължения.
2.3. Операции (раздели) в платежния баланс – състои се от четири раздела:
І. Текуща сметка (баланс на плащанията по текущи сделки или операции)
А. Търговски баланс (стоков/видим) – износ, внос на всички стоки. Валутната сума на всички
износни стоки се отразява в актива на баланса, т. е. това е кредитна операция, защото поражда
постъпления. Валутната сума на всички вносни стоки се включва в пасива на баланса, т. е. това са
дебитна операция, защото поражда плащане.
Б. Невидим баланс – отразява :
- услугите – банкови, застрахователни, информационни, посреднически, консултантски и др.
- доходите от внос и износ на капитал – лихвите, подадени или получени от други страни; кредита
и дивидентите от вложени в чужбина капитали
- едностранните преводи – частни (дарения, издръжки) и държавни (различни помощи)
ІІ. Капиталова сметка – всички сделки, при които се променя собствеността в/у чуждестранни
финансови активи (включва всички трансфери на капитал-нето)
III. Финансова сметка
- преки инвестиции в чужбина и България
- портфейлни инвестиции – различни акции и облигации
2
- други инвестиции – търговски кредити, заеми, валутни депозити
ІV. Грешки и пропуски - служи за уравновесяване на баланса, държейки сметка за непреброените
или грешно преброените (или недекларираните операции). Статистическото изравняване на тези
операции се извършват от държавни органи – централната банка и/или министерство на финансите.
Така от една страна се променя размерът на валутните резерви, а от друга, с величината на
резервите се намалява разликата между актива и пасива на финансовата сметка (кредита и дебита
по текущите финансови операции). За да се запази балансовия принцип, промяната на официалните
резерви се отразява в платежния баланс с обратен знак, т.е. увеличаването на резервите се отразява
като разход в дебита и обратното.
3. Платежният баланс – инструмент за икономически анализ
3.1. Видове салда
3.1.1. Търговско салдо – отразява разликата м/у износа и вноса на стоки. Може да бъде активно
(I<X) или пасивно (I>X).
3.1.2. Салдо на стоките и услугите - търговското салдо + салдото на операциите и услугите.
3.1.3. Салдо на текущите операции- разликата м/у кредита от текущите операции и дебита по
текущите операции (стоки, услуги, трансфери)
3.1.4. Салдо на общия платежен баланс (резултативно салдо) - салдото по текущи операции +
салдо на капиталовата сметка + салдо на финансовата сметка. То е активно, когато сумата от
получените средства от други страни е по-голяма от сумата на средствата/плащанията.
3.2. Неравновесия на платежния баланс при съвременните условия
Платежния баланс позволява да се проследи еволюцията на икономическите отношения на една
страна с останалия свят. Следователно това е един фундаментален документ, характеризиращ
икономическата политика на държавата. Идентифицирането на излишъци и дефицити позволява да
се направи оценка на ползите на страната. Различните пунктове от баланса са индикатори, които
служат за ориентиране на икономическата политика. По-конкретно:
- износът и вносът на стоки позволяват да се оцени конкурентноспособността на нацията и
интензивността на натиска на вътрешното търсене в/у възможностите за развитие на местното
производство.
- операциите по финансовата сметка свидетелстват за проникването чуждия капитал в
икономиката на една страна или обратно – за проникване на националния капитал в чуждите
икономики
- наблюдението върху капиталовите оепрации показва появяването на спекулативни атаки срещу
националната парична единица, които централната банка е длъжна да овладее
Съществуват съвременни данни, които свидетелстват за изменение на структурата на
международните икономически отношения:
- нараства ролята на международните сделки с финансови активи, които се обособяват в
самостоятелна група
- във все по–голяма степен международното движение на капитали става водещо, докато
търговията със стоки и услуги отива на втори план. Движението на капитали се извършва под
влияние на фактори, които не са пряко свързани с международната търговия
- в движението на преките инвестиции се наблюдава относителна самостоятелност – тя се
свързва с нарастващото значение на транснационалните корпорации, като това движение се
извършва в рамките на корпорациите
В резултат на тези промени, както и поради провеждането на различна валутна и
външнотърговска политика, все повече се наблюдава липса на равновесие в платежния баланс. Така
от 1989 г. до 1996 г. САЩ винаги имат текущ дефицит, който намалява от 1993 г. до 1996 г., но след
това се усилва. Япония се характеризира с излишък в платежния баланс, който след 1994 г. се
увеличава все по-малко. Европейските страни се характеризират с дефицит, който от 1993 г., в
различни периоди клони към излишък. Тези страни образуват така наречената Триада. При другите
страни платежния баланс има перманентен дефицит.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 фев 2016 в 12:23 студент на 37 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Обща характеристика на международната икономика


Международната икономика се определя като динамична и вътрешно единична съвкупност от материални връзки. Международните икономически отношения водят началото си от времето когато се създават първите държавни формации...
 

Международна икономика и интернационална нестабилност

08 фев 2008
·
171
·
2
·
968
·
21

МИ и интернационална инфлация, МИО и вносът на инфлация. Според съвременната теория на МИО и теорията за отворената икономика, съвременната инфлация има световно стопански характер...
 

Международна икономика

09 дек 2008
·
319
·
29
·
5,547
·
1
·
1

МИО водят началото си от времето, когато се създават първите държ. формации...
 

Бедност и богатство в съвременната международна икономика

02 юни 2009
·
116
·
13
·
1,831
·
85

Светът се развива с много бързи темпове - производството непрекъснато се увеличава, а и от там светът става много по-богат...
 

Международна икономика – “ ГАТТ и СТО “


Реферат за икономическите организации Гатт и СТО и присъединяването на България към тях.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
10 мин
26.03.2013
Тест по международна икономика
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 2 курс
Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
212
1
05.04.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Теми по Международна икономика

Материал № 1209611, от 05 дек 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 54
Брой думи: 26,924
Брой символи: 169,502
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала