Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКААРМЕНУХИ ПИРЯН II КУРС МО
I. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
1. Характеристика (определения)
2. Изработване на платежния баланс
2.1. Икономически субекти
2.2. Базови принципи за регистриране
2.3. Операции (раздели) в платежния баланс – състои се от четири раздела:
3. Платежният баланс – инструмент за икономически анализ
3.1. Видове салда
3.2. Неравновесия на платежния баланс при съвременните условия
1. Характеристика (определения)
Платежният баланс е документ, който позволява да се оценят икономическите отношения м/у различните
нации. Този термин се използва за отразяване на общия оборот на услуги, финансови транзакции и др.
м/у една страна и останалия свят. Като паричен термин, платежният баланс е сборът на всички плащания
от и към чужбина. Той е счетоводен документ, който регистрира транзакциите със стоки, услуги, валута и
др., които страна прави с останалия свят за определен период от време, обикновено 1 година. Дефиниция
според МВФ – статистическо състояние, при което за даден период от време се регистрират:
- транзакции със стоки, услуги и доходи на една икономика с останалия свят.
- трансфери в/у собственост.
- кредити, които взема или заемите, които предоставя страната.
- записване на трансфери за средства без да има насрещно задължение или вземане – с цел
уравновесяване на баланса (от счетоводна гледна точка).
От това определение следват забележките:
1) При този баланс става дума за анализ на потоци. Балансът разглежда различните движения м/у една
икономика и другите страни за един предварително определен период от време. 2) Този баланс се
основава на транзакциите, т.е. икономическа сделка или покупко-продажба. Смята се, че за транзакция се
говори, когато една от двете страни предоставя на другата стоки, услуги и доходи. Икономическите сделки
представляват акт, чрез който се предава право на собственост в/у стока или се прави икономическа
услуга, или право на собственост в/у един актив преминава от един икономически субект в друг.
2. Изработване на платежния баланс
Основава се в/у анализа на системата за регистриране и в/у идентифицирането на икономическите
субекти и операциите включени в платежния баланс.
2.1. Икономически субекти
2.1.1. Резиденти
- български физически лица, намиращи се в България или в чужбина за период по–малък от 2 г.
- български или чужди предприятия развиващи дейност в България.
- физически или юридически лица от чужда националност оставащи в България повече от 2 г., с
изключение на чиновници в мисиите и военнослужещи.
2.1.2. Нерезиденти
- български или чуждестранни предприятия развиващи дейност извън България.
- български физически лица намиращи се в чужбина за повече от 2 г., с изключение на военнослужещи и
чиновниците от различни мисии.
- чуждестранни физически лица, оставащи в България по – малко от 2 г.
Следователно филиалите на български дружества в чужбина са нерезиденти, а чуждите филиали в
България са резиденти.
1
2.2. Базови принципи за регистриране
2.2.1. Принцип на двойното записване (регистриране) – всяка транзакция, която се регистрира трябва да
бъде представена с две вписвания на сумите, точно еднакви, но в обратен смисъл. Различават се:
- автономна операция – регистриране на транзакцията.
- резултатна (последваща) операция – финансово регистриране на операцията.
Пример: експорт на стоки е автономна операция, а регламентирането му в пари - резултатна
2.2.2. Принципът кредит–дебит – платежният баланс се състои от две основни колони: кредит и дебит.
Кредитът (Kt) се определя от (+), а дебитът (Dt) от (-). Съществува трета колона салдо (Sdo)
разликата от предишните две колони.
Съществуват два метода при регистриране на операциите в колоните:
І–ви метод – произтича от различията м/у автономните операции и последващите операции.
- автономни операции се записват в кредита, ако пораждат приходи и в дебита, когато пораждат разход.
- последваща операция ще се впише в кредита, ако води до разходи и в дебита, когато
поражда приходи.
Пример: Експортът на стоки ще се впише в кредида, а покупката на ценните книжа от чужбина – в дебита.
Плащане с банков превод от резидента на нерезидента при покупка на ценни книжа от чужбина се вписва
в кредита. Финансирането на експорта чрез предоставяне на заем от страна на нерезидента се записва в
дебита, защото има плащане от местния резидент в полза на чуждия.
ІІ–ри метод – на него се основава МВФ; засяга операциите свързани с имуществото (притежанието) на
агентите резиденти. Това имущество включва реални авоари (стоки), финансови и парични авоари
(чуждестранни облигации) и финансови и парични задължения (дългове). Записването в кредита или
дебита зависи от повишаването или намаляването на конкретните притежания. Съществуват два
принципа: при първия всяка операция, която довежда до намаляване на притежанието на резидента се
записва в кредита – един експорт се записва в кредита, защото предизвиква намаляване на реалното
имущество; в кредита ще бъде записан влогът на резидент в банка на нерезидент, което означава
задължение на банката и следователно повишаване на задълженията на нерезидента; при втория
принцип всяка операция, която повишава притежанието на резидента се записва в дебита – импорт,
чужди преки инвестиции. Следователно имаме вписване в кредита при намаляване и в дебита при
повишаване, когато се засяга реално и парично имущество. Имаме вписване в кредита при повишаване и
вписване в дебита при намаляване за парични задължения.
2.3. Операции (раздели) в платежния баланс – състои се от четири раздела:
І. Текуща сметка (баланс на плащанията по текущи сделки или операции)
А. Търговски баланс (стоков/видим) – износ, внос на всички стоки. Валутната сума на всички износни стоки
се отразява в актива на баланса, т. е. това е кредитна операция, защото поражда постъпления. Валутната
сума на всички вносни стоки се включва в пасива на баланса, т. е. това са дебитна операция, защото
поражда плащане.
Б. Невидим баланс – отразява :
- услугите – банкови, застрахователни, информационни, посреднически, консултантски и др.
- доходите от внос и износ на капитал – лихвите, подадени или получени от други страни; кредита и
дивидентите от вложени в чужбина капитали
- едностранните преводи – частни (дарения, издръжки) и държавни (различни помощи)
ІІ. Капиталова сметка – всички сделки, при които се променя собствеността в/у чуждестранни финансови
активи (включва всички трансфери на капитал-нето)
III. Финансова сметка
- преки инвестиции в чужбина и България
- портфейлни инвестиции – различни акции и облигации
- други инвестиции – търговски кредити, заеми, валутни депозити
ІV. Грешки и пропуски - служи за уравновесяване на баланса, държейки сметка за непреброените или
грешно преброените (или недекларираните операции). Статистическото изравняване на тези операции се
извършват от държавни органи – централната банка и/или министерство на финансите. Така от една
страна се променя размерът на валутните резерви, а от друга, с величината на резервите се намалява
разликата между актива и пасива на финансовата сметка (кредита и дебита по текущите финансови
2
операции). За да се запази балансовия принцип, промяната на официалните резерви се отразява в
платежния баланс с обратен знак, т.е. увеличаването на резервите се отразява като разход в дебита и
обратното.
3. Платежният баланс – инструмент за икономически анализ
3.1. Видове салда
3.1.1. Търговско салдо – отразява разликата м/у износа и вноса на стоки. Може да бъде активно (I<X) или
пасивно (I>X).
3.1.2. Салдо на стоките и услугите - търговското салдо + салдото на операциите и услугите.
3.1.3. Салдо на текущите операции- разликата м/у кредита от текущите операции и дебита по текущите
операции (стоки, услуги, трансфери)
3.1.4. Салдо на общия платежен баланс (резултативно салдо) - салдото по текущи операции + салдо на
капиталовата сметка + салдо на финансовата сметка. То е активно, когато сумата от получените средства
от други страни е по-голяма от сумата на средствата/плащанията.
3.2. Неравновесия на платежния баланс при съвременните условия
Платежния баланс позволява да се проследи еволюцията на икономическите отношения на една страна с
останалия свят. Следователно това е един фундаментален документ, характеризиращ икономическата
политика на държавата. Идентифицирането на излишъци и дефицити позволява да се направи оценка на
ползите на страната. Различните пунктове от баланса са индикатори, които служат за ориентиране на
икономическата политика. По-конкретно:
- износът и вносът на стоки позволяват да се оцени конкурентноспособността на нацията и
интензивността на натиска на вътрешното търсене в/у възможностите за развитие на местното
производство.
- операциите по финансовата сметка свидетелстват за проникването чуждия капитал в икономиката на
една страна или обратно – за проникване на националния капитал в чуждите икономики
- наблюдението върху капиталовите оепрации показва появяването на спекулативни атаки срещу
националната парична единица, които централната банка е длъжна да овладее
Съществуват съвременни данни, които свидетелстват за изменение на структурата на международните
икономически отношения:
- нараства ролята на международните сделки с финансови активи, които се обособяват в самостоятелна
група
- във все по–голяма степен международното движение на капитали става водещо, докато търговията със
стоки и услуги отива на втори план. Движението на капитали се извършва под влияние на фактори, които
не са пряко свързани с международната търговия
- в движението на преките инвестиции се наблюдава относителна самостоятелност – тя се свързва с
нарастващото значение на транснационалните корпорации, като това движение се извършва в рамките на
корпорациите
В резултат на тези промени, както и поради провеждането на различна валутна и външнотърговска
политика, все повече се наблюдава липса на равновесие в платежния баланс. Така от 1989 г. до 1996 г.
САЩ винаги имат текущ дефицит, който намалява от 1993 г. до 1996 г., но след това се усилва. Япония се
характеризира с излишък в платежния баланс, който след 1994 г. се увеличава все по-малко.
Европейските страни се характеризират с дефицит, който от 1993 г., в различни периоди клони към
излишък. Тези страни образуват така наречената Триада. При другите страни платежния баланс има
перманентен дефицит.
II. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ
1. Същност и причини за появата на международната търговия (Исторически преглед)
2. Еволюция на теориите за международната търговия
2.1. Меркантилизъм
2.2. Теория за абсолютните предимства на Адам Смит
3. Теория за сравнителните предимства на Рикардо
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 фев 2016 в 12:23 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Бедност и богатство в съвременната международна икономика

02 юни 2009
·
116
·
13
·
1,831
·
85

Светът се развива с много бързи темпове - производството непрекъснато се увеличава, а и от там светът става много по-богат...
 

Международна икономика

16 ное 2009
·
223
·
2
·
2,017
·
151

Международна сделка – операция м/у партъори от различни националности, с различна ценностна с-ма...
 

Международна икономика

16 сеп 2009
·
270
·
11
·
2,667
·
158

Лекции по международна икономика - включва Световно стопанство - възникване и развитие; Роля на МИО в съвременното световно стопанство; Суборнизация между МИО и МПО; Политизация на МИО; Основни тенденции в развитието на световното стопанство и др.
 

Международна икономика

19 апр 2010
·
737
·
151
·
44,241
·
948
·
1

Лекции по Международна икономика на специалност Финанси...
 

Международна икономика - казус

27 ное 2011
·
82
·
10
·
3,293
·
133

Причини за възникване на кризата:финансови иновации на фондовия пазар в САЩ. Финансиализация на икономиката на водещите индустриални държави и по-специално на икономиката на САЩ. Глобализация на финансовия сектор в светованта икономика...
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международна икономика
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 2 курс
Тест по международна икономика за НБУ, за студенти от 2-ри курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
212
1
05.04.2013
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Теми по Международна икономика

Материал № 1209609, от 05 дек 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 58
Брой думи: 29,803
Брой символи: 186,871
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала