Големина на текста:
1. Идеите и процесите за европейската интеграция след Втората
световна война. Създаването на Европейските общности.
Първоначалния тласък за икономическа интеграция след Втората световна
война се инициира с предложение на Държавния секретар на САЩ Джордж
Маршал през 1947 г., за масирана икономическа помощ за Европа, ако
европейските държави взаимно си сътрудничатза преодоляването на последиците
от войната /плана Маршал/.
Бащите на европейската идея са Жан Моне, Робер Шуман и Пол Анри
Спаак.
Жан Моне работи за идеята за европейското обединение. Той става един от
основните поддръжници на сливането на западноевропейската тежка идустрия и
главен архитект на редица планове и проекти за постигането на тази цел. Автор е
на Плана Моне (1947 г.), имащ за основна цел възстановяването на
икономиката на следвоенна Франция, което е зависело единствено от
възстановяването на общоевропейската икономика.
Робер Шуман - тогавашния външен министър на Франция произнася
декларация в посока създаването на тази общност. ПланШуман, който лежи в
основата на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС).
Пол Анри Спааквъншенминистър на Белгия, предлага да се организира
конференция, която да подготви доклад как виждат развитието на идеята.
През 1951 г. в Париж е подписан учредителния договор на Европейската
общност за въглища и стомана /ЕОВС/, чиято цел е създаване на общ пазар,
икономически растеж, увеличаване на заетостта и повишаване на жизненото
равнище в държавите учредителки:
1. Франция;
2. Федерална Република Германия;
3. Италия;
4. Белгия;
5. Нидерландия;
6. Люксембург.
През 1957 г. в Рим са подписани договорите за създаването на Европейската
икономическа общност /ЕИО/ и на Европейската общнот за създаване на атомна
енергия /ЕВРАТОМ/.
Държавине учредителки отбелязват желанието си да изградят все по-тесен
съюз между народите.
Целите са:
1. Общ пазар на територията на всичките 6 държави;
2. Митнически съюз;
3. Постепеннопремахване на пречките пред свободното движение на стоки,
лица, услуги и капитали;
4. Общи политики в областта на селското стопанство, търговията,
транспорта, конкуренцията.
ЕОВС, ЕИО и ЕВРАТОМ са самостоятелни субекти на международното
публично право.
Заедно с подписването на Римските договори е подписана и Конвенция за
някои общи институции за европейските общности:
1. Единно събрания;
2. Единен съд;
3. Европейски икономически и социален комитет като форум за обсъждане
на въпроси, свързани с единния пазар. Той дава възможност на заинтересованите
групи в Европа профсъюзи, работодатели, земеделски производители
официално да изказват мнението си по законодателните предложения на ЕС.
През 1965 г. в Брюксел е подписан договор за сливане, с който се създава
единна комисия и единен съвет за трите общности и с това се поставя началото
на процеса за създаване на Европейската общност /ЕО/. Доразвиват се вече
набелязаните цели и се добавят нови:
1. Икономически и валутен съюз;
2. Общи политики, хармонично развитие на икономиката;
3. Сближаване между страните членки /хармонизиране на
законодателството/.
Към държавите-учредителки се присъединяват още държави, като днешният
им брой е 28.
През 1973 г. ЕО се разширява с Великобритания, Дания и Ирландия.
През 1981 г. се присъединява Гърция.
През 1986 г. се присъединяват Испания и Португалия.
2. Изграждане и развитие на Европейския съюз от Единния европейски
акт и Договорите от Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон. Етапи на
развитието на ЕС.
През 1986 г. е подписан Единен европейски акт, засягащ изграждането на
единен вътрешен пазар и задълбочаване на сътрудничеството в областта на
външната политика.
През 1992 г. е подписан Договора от Маастрихт за ЕС. Според
терминологията с подписването на този договор, учредителните договори на
Европейските общности се превръщат в първия стълб на ЕС. Договора за ЕС
/ДЕС/ обхваща още 2 стълба:
1. Обща политика в областта на външните отношения и сигурността;
2. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи
/полицейско сътрудничество и съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси/.
През 1995 г. с присъединяват Австрия, Финландия и Швеция.
Договорът от Амстердам /1997 г./ има за цел засилване на полицейското
сътрудничество между държавите членки, с оглед борбата срещу организираната
престъпност, тероризма, трафика на хора, оръжие и наркотици и създаване на
условия за сътрудничество между правораздавателните органи по
наказателноправни въпроси.
Договорът от Ница е подписан през 2001 г. Той внася нови изменения в
Договора от Маастрихт и Римските договори, като реформира
институционалната структура на ЕС, за да осигури ефективното и
функциониране и при бъдещото източно разширение.
През 2004 г. е подписан Договор за Конституция на Европа, който не бива
ратифициран от част от държавите членки и спира процеса на ратификация.
През 2004 г. се присъединяват още 10 държавиЧехия, Словакия, Унгария,
Литва, Латвия, Естония, Полша, Словения, Малта и Кипър.
През 2007 г. се присъединяват България и Румъния и през 2013 г. Хърватия.
През 2007 г. е подписан Договора от Лисабон, по чиято сила ЕС придобива
юридическа правосубектност и става приемник на ЕО.
3. Отпада.
4. Правен статут на ЕС. Субекти на правото на ЕС.
С ДЕС договарящите се страни създават помежду си ЕС, на който държавите
членки предоставят области на компетентност, за да постигнат бъдещите им
цели.
ДЕС и Договора за функционирането на ЕС /ДФЕС/ стоят в основата на
съюза и имат еднаква юридическа сила. Целта е изграждане на все по-тесен съюз
между народите в Европа, в който решенията се вземат с възможно най-голямо
зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите.
Съюзът по силата на Лисабонския договор заменя ЕО и е нейн правоприемник.
По силата на този договор ЕС има юридическа правосубектност.
Общи цели /чл.3 от ДЕС/:
1. Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на
своите народи.
2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода,
сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното
движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на
външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и
борбата с престъпността.
3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие
на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова
стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел
пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване
качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес.
Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава
социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете,
солидарността между поколенията и защитата на правата на детето. Той
насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и
солидарността между държавите-членки. Той зачита богатството на своето
културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на
европейското културно наследство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Право на ЕС

Идеите и процесите за европейската интеграция след Втората световна война. Създаването на Европейските общности...
Изпратен от:
gulay_mesut
на 2015-12-03
Добавен в:
Теми
по Право
Статистика:
5 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Право за Студенти несваляни с 11 - 20 страници Други
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,093
·
2
·
405
·
735

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
282
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
175

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,708
·
2
·
327
·
252
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
 

Конституционно право

07 юни 2006
·
3,019
·
25
·
5,946
·
342
·
6

Развити теми по конституционно право.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Общинско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е предназначен за студенти по Право, съдържа 12 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор. Фокусът е върху Общинското право.
(Лесен)
12
37
1
2 мин
27.10.2016
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
21
1
1 мин
31.07.2018
» виж всички онлайн тестове по право

Право на ЕС

Материал № 1209294, от 03 дек 2015
Свален: 5 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Право
Тип: Тема
Брой страници: 16
Брой думи: 4,876
Брой символи: 28,038

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Право на ЕС"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения