Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
Големина на текста:
Тема1
Т1. Характеристика и класификация на съвременните пристанища
Думата ”пристанище” е в превод от латински ”portus” и означава вход, врата. Първите прист.
са се появили мн преди нашата ера. През средните векове строенето на прист. допринася до
Велик. геое. открития, също така и до развитието на търговията и корабоплаването,както и
съсредоточване на голямо количество товари в пристанищата..В икономическо отношение
пристанището е производствено предприятие на морския транспорт. В организационно –
административно отношение пристанището е предприятие подчинено в даден момент на
Министерство на транспорта. Пристанището като система представлчва особена среда ,имаща
многослойна топология което обуславя нееднозначните определения на пристанището в
различни области на знанието. От организационна гледна точка съвременното пристанище
може да се представи като съвкупност от 2 елемента:
-държавна администрация – осъществява функцията на собственик на земята и
контролираща спазването на държавните, регионални, политически и икономически интереси
,стратегическо планирано строителство и притежаване на подходни пътища, защитни
съоръжения, канали и навигационни средства
-предприятие с различна форма на собственост в това число с участие на държавата,
която извършва производствена дейност с помощта на суперструкторите и инфраструктурите на
пристанището.
? Инфраструктура – състои се от няколко елемента:
1) сгради, които могат да са административни, производствени и складове
2) подходни пътища – автомобилни и шосейни пътища, водещи до пристанището
3) кейове и защитни съоръжения.
Към инфраструктурата спадат водоснабдяването, канализацията и др.
? Суперструктура – включва всички елементи на пристанищата, необходими за извършването
на претоварните операции.
В световен мащаб са известни следните форми за управление на пристанищата:
- пристанища, които принадлежат на държавата
- пристанища, които се контролират от съвета на пристанището
- пристанища, които се ръководят от публични компании
Управление на такива пристанища се осъществява от т.нар. съвет на директорите, който може
да се състои от представители на правителствени организации, пристанищни, жп и лоцмански
компании.
- смесен способ за управление на пристанища - представлява различни
комбинации от горепосочените.
ТРО като вид пристанищна услуга заемат централно място в производствената дейност
на пристанището. Във връзка с това пристанищата могат да се разделят на:
-пристанища, в които администрациите непосредствено организират претоварните
операции – администрацията сама ръководи всички пристанищни съоръжения и сама
организира и осъществява ТРО
-пристанища, в които администрацията не се занимава с организирането на ТРО –
администрацията се разпорежда с терминали, подходни пътища, складови съоръжения, с
швартоването на кораба; терминалите се дават под арента на частни компании, които
организират транспортното обслуцване на кораба.
От функционална гледна точка съществува традиционна класификация, която разделя
пристанищата на следните типове:
-пристанища с общо предназначение – обработката на различни кораби и товари се
извършва на едни и същи кейове
-специализирани пристанища – обработват се основно масови товари
-комбинирани пристанища – имат както специализирани кейове, така и обработват
различни товари на едни и същи кейове.
Според времето на експлоатация на пристанището може да има и друга класификация
според, която различаваме т.нар. пристанища от първо поколение. Функционирали са до 1960г и
са служели като интерфейсна връзка между морския и континентален
транспорт.Инфраструктурата им е била насочена към поддържането на стандартните функции
на пристанището – товарене, разтоварване и съхранение.
Пристанищата от второ поколение се характеризират с по – широк спектър на услугите,
които предлагат, имащи търговско измерение – опаковане, маркиране и др. През 1970г някои
пристанища са превърнати в огромни индустриални комплекси, при което тези от второ
поколение получили наименованието индустриални пристанища.
Пристанищата от трето поколение са се появили през 1980г, когато върху развитието на
пристанищата започнали да влияят такива фактори като контейнеризация и интермодализма в
световен мащаб. За тези пристанища са характерни тясно специализираните терминали и по –
сложно специализираните с товаро – разтоварно оборудване. Тези пристанища са се
превърнали в разпределителни центрове, предлагащи съответен набор от услуги.
? Интермодален транспорт – според речника термините на ООН интермодалният транспорт е
превоз на стоки в една и съща товарна единица или превозно средство с последователни
видове транспорт без претоварване на стоките при промяна на вида на транспортта.
? Мултимодален транспорт – според съвета на европейските министри на транспорта,
мултимодалния транспорт е превоз на товари от поне 2 различни вида транспорт.
Определение на търговско пристанище – то е територия с прилежащата към него акватория, на
която функционира сложна транспортно – производствена система, включително предприятия и
организациис различна форма на собственост, реализираща комплекс от административни и
търговски функции, свързани с преместване на товари на външна и вътрешна търговия от
сухопътните видове транспорт на водния транспорт и в обратно направление обслужване на
пътници, морски и речни съдове и на др. транспортни средства, осигуряващи икономическа,
екологична и др. вид сигурност на държавата, включително безопасността на търговското
корабоплаване.
Водният транспорт е най – масовия и най - ефективния транспорт с помощта, на който се
транспортират огромни количества товари, а пристанищата като елемент на водния транспорт
представляват опорни точки на световното корабоплаване и търговия. Важно значение за
развитието на пристанищата имат товаропотоците, преминаващи през тях.
Пристанищата могат да бъдат класифицирани по редица признаци. Според назначението си
се делят на транспортни. Те са предназначени за предаване на товари и пътници от един вид
транспорт на друг и могат да бъдат подразделени на:
-пристанища с общо предназначение – в тях се обработват различни видове товари и се
претоварват пътници. Пристанищните им съоръжеия са универсални. Те са най – големите
световни и национални пристанища. Съоръжени са с мощни високопроизводителни товаро –
разтоварни устройства, предназначени за обработка само на един вид товар.
-военни пристанища или т.нар. бази на военноморския флот – предназначени са за
обслужване на военноморския флот на съответната страна. Характеризират се с наличие на
големи рейдове, басейни за ремонт на кораби, имат специализирани складове за съхранение на
военно имущество и продоволствие. За отбраната им се изграждат фортификационни и
отбранителни съоръжения.
-промишлени пристанища – през последните години най – голямо развитие получиха
т.нар. рибни пристанища, оборудвани със специализирани хладилни складове и имат в състава
си преработващи предприятия. Съществуват и други промишлени пристанища, които
притежават различни специализирани складове и др. помощни съоръжения. Промишлените
пристанища се явяват бази на промишления флот и по правило притежават собствени
кораборемонтни цехове.
-пристанища убежища – предназначени са за укриване на граждански и търговски кораби
по време на щорм. За изграждането им се използват естествени заливи и бухти като в тях се
извършва драгиране за създаване на рейдове. В някои случаи в тези пристанища се изграждат
заградителни съоръжения с цел предпазване на пристанищата обежища от щурмови условия.
Според географското положения различаваме:
-речни пристанища – разполагат се на свободни реки и в зависимост от разположението
си се подразделят на руслови, т.е. цялата акватория на пристанището се намират в руслото на
реката, и извън руслови, т.е. акваторията и корабният фронт се намират в естествени и
изкуствени канали и заливи. Извън русловите пристанища обикновено се използват и като
зимни стоянки поради, което имат в състава си кораборемонтни заводи.
-водохранилища – разполагат се на големи водохранилища вълните, на които често
пъти са значителни по време на щорм и затова и те като морските пристанища имат
заградителни суоружения, защитни рейдове и защитени от вълнението корабни места като
според тези особености едновременно се явяват и пристанища убежища.
-устиеви пристанища – характеризират се с това, че в тях се срещат речни и морски
пътища. Този начина на разположение на пристанищата цели избягването на изграждане на
защитни съоръжения. Поради тези причини тези пристанища могат да бъдат причислени към
т.нар. вътрешно – морски пътища.
-брегови морски пристанища – изграждат се на открит морски бряг, а за защита на
корабите и кейовите места се изграждат заградителни съоръжения с голяма дължина.
-лагунни пристанища – изграждат се по дължината на лагуните, които са се образували
на пясъчните брегове в следствие на отлагане на естествени пясъчни коси, отделящи лагуната
от морето. Тези пристанища се нуждаят от изкуствено прокопани подходни канали, на които е
необходимо да се поддържа непрекъсната дълбочина, която постоянно намалява в следствие
на природните процеси.
-островни пристанища – разполагат се на острови и в повечето случаи нямат пряка
връзка с брега. Създават се за претоварване на товари от един тип кораби на друг или за
приемане на кораби, които имат голямо газене и немогат да влязат в основното пристанище.
Според продължителността на експлоатация, пристанищата от по вътрешните водни пътища
се разделят на постоянни, т.е. експлоатират се през цялата година, или временни, т.е.
функционират през част от годината, което може да е в резултат на хидрометеорологичните
условия или сезонността на товара.
Според нивото на водата морските пристанища биват открити и закрити. Закритите
пристанища разполагат с басейни, които са отделени от морето чрез шлюзове.
По отношение на международната морска търговия пристанищата се делят на:
-световни, т.е. приемащи и обработващи кораби, плаващи по всички океани и морета
-международни пристанища – в тях се приемат и обработват кораби, плаващи в басейна,
който се намира в самото пристанище
-пристанища с вътрешно значение или т.нар. каботажни пристанища – обслужват
вътрешните превози между пристанищата само на една страна.
Kласификация
2)-Прист могат да бъдат класифиц. по мн признаци, но едни от най-важните са: астопанско
значение, геог. положение, годишно производство на експлоатация, в зависимост от нивото на
водата на морето или реката и др. Според назначението си прист. се делят на :
*транспортни- те са предназн. за предаване на товари и пътници от един вид транспорт в друг
и се подразделят на: 1-прист. с общо предназн. – това са прист. в които се обработват
различни товари и се претоварват пътници. Пристан. съоръжения имат общо предназн.(те са
универсални), 2-специализирани прист.- те са предназн да обработване на едни и същ вид
товар. Тези прист имат високо производствени ТРУ, предназн. за преработване на един вид
товар.*военни-бази на военноморския флот –характеризират се с наличието на големи
рейдове, басейни за ремонт на корабите, спец складове за съхранение на военното
имущество.*промишлени прист – през последните год най-голямо развитие получават така нар
рибни прист, който са оборудвани със спец хладилни складове. Освен рибните прист. има и
др. прист свързани с промишлеността които съдържат спец. складове и др. съоръжения.*прист
обежище- те служат за укрепване на граждански или търговски кораби по време на щорм. За
такива прист се използват естествени заливи или бъхти, като в тях се извършва драгиране, за
създаване на рейдове. В тях се изграждат закрити помещения за предпазване от щормови
условия. Според геог. си положение прист биват:*речни прист-те са разполагат на свободните
реки, и в зависимист от разположениети си биват:1-руслови- цялата акватория и кейовите
стени на прист се намират непосредствено в руслото на реката, 2-извън руслови- акваторията
и кейовия фронт се намират в естест или закрити заливи и канали. Те се използват като зимни
стоянки.*устиеви прист –в тях се стещат речни и водни пътища. Те са разположени в устието
на реката, и при тях се избягва изграждането на защитни съоръжения, *островни прист –
разположени са на острови и в повечето случаи нямат пряка връзка с брега. Служат за
претоварване на товари или за приемане на кораби които имат голямо газене.*брегови морски
прист – изградени са на открити морски брегове и са защитени от заградителни съоръжения с

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пристанища - характеристика, товари, управление на товари

Характеристика и класификация на съвременните пристанища. Класификация на транспортно-манипулационни характеристики на товарите. Характеристика и класификация на манипулационните и ТМ процеси...
Изпратен от:
Ivan Simeonov
на 2015-12-02
Добавен в:
Общи материали
по Логистика
Статистика:
148 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Логистика за Неучащи несваляни с 20 - 1 страници Други
 
Подобни материали
 

Управление на транспорта

22 юли 2008
·
394
·
7
·
1,693
·
421

Товарния транспорт като логистична функция. Компоненти на транспортния процес. Основни резултати от транспортния процес. Транспортния договор като част от логистичната верига...
 
Онлайн тестове по Логистика
Тест по стопанска логистика за 3-ти курс
изпитен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Тестът е от 3-ти курс в ПУ при гл.ас. Катранджиев. Съдържа 21 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
21
44
1
4 мин
17.09.2014
Тест по стопанска логистика за 3-ти курс
междинен тест по Логистика за Студенти от 3 курс
Тестът засяга понятието Логистика, значението на Логистиката, Логистичните разходи, Основна задача на Логистиката. Съдържа 44 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи дисциплината.
(Труден)
44
45
1
6 мин
28.08.2013
» виж всички онлайн тестове по логистика

Пристанища - характеристика, товари, управление на товари

Материал № 1208910, от 02 дек 2015
Свален: 148 пъти
Прегледан: 168 пъти
Предмет: Логистика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 25
Брой думи: 12,156
Брой символи: 77,403

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пристанища - характеристика, товари, управление ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боби Савчев
преподава по Логистика
в град София
с опит от  19 години
71

виж още преподаватели...
Последно видяха материала