Големина на текста:
Изкуството е продукт на творческа художествена дейност,
представляваща своеобразно обобщение на многостранното човешко
познание ,опит и съпреживяване.Като средство за междуличностно
общуване то е носител на емоционално-естетическо познание , обогатяващо
представите и интелекта на индивида.Изкуството е развиващо се във
времето понятие и в това негово качество е основната причина за неговата
уникалност и заедно с това многообразност от форми и начини на
художествени изяви и възможности за естетическо въздействие.През
втората половина на ХIX век с утвърждаването на импресионизма се
маркира един повратен момент в развитието на съвременното
изобразително изкуство.Според известния а американски изкуствовед и
теоретик Майър Шапиро развитието на кубизма и на абстрактното изкуство
насочи вниманието върху проблема на формата и допринесе за изостряне
възприемчивостта към творческия елемент, експресионизмът подготви
очите ни да приемат по-простите и по силно действителните начини на
изказ.
Настоящите форми на изява на изобразителните и останалите видове
изкуства бележат постоянен стремеж към преоткриване на начини за
установяване на изразност, естетически ценности и възможности за
въздействие.
Съвременното пред ситуация, изкуство е изправено, в която личността на
художника е само елемент от общата структура на неговата изява.Все по-
голямо значение придобиват средствата за неговото послание, чрез които
общуват в публиката.
В периода на началната училищна възраст се изграждат основите на
изобразителните познания и практически умения на учениците, създават се
условия за развитие на индивидуални творчески решения, формират се
първите изяви на критично отношение към собствените изобразителни
продукти и произведенията на пластичните изкуства.Изобразителната
дейност на малките художници и проявяваща се в тях характерна
импулсивност са органически обвързани, взаимно се влияят и допълват и не
може да се противопоставят.Въпреки това не трябва да се забравя, че
обучението не залага основно на спонтанността и емоционалността, а само
разчита на тезидетски качества“ , за да се осъществят заложените цели и
задачи в учебните програми,свързани с развитието на основно с
формирането на естетически ценности и критерии на младата личност.
Една от основните черти на съвременната образователна политика е
подчертаният стремеж към създаване на предпоставки за творческа свобода
на учителя художник, изявяваща се и чрез възможностите за приложение на
алтернативни подходи и нетрадиционни форми при реализацията на
учебния процес.Чрез тях не само се осъществяват образователните и
възпитателните програмни насоки и се съдейства за реализацията на
конкретното учебно съдържание, но се създават благоприятни условия за
провокиране на емоционално-естетическата отзивчивост, интелектуалната и
изобразително-творческа активност на учениците.
Изобразителната дейност в ситуациив последните десетина години е
съществено нов елемент от учебния процес в началното училище.Тя
подпомага до голяма степен развитието на визуалните мисловни процеси и
творческото въображение на децата, спомага за обогатяване на
емоционалната им чувствителност, социалната адаптация на емоционалната
им чувствителност, социалната адаптация и едновременно с това
усъвършенства техните изобразителни умения и възможности.В някои
случаи планираните действия могат да се променят съдържанието си в хода
на урока в зависимост от създалата се ситуация или да се разчита на
комбинация между двата начина.
Изпълнявайкисюжетниролеви игри“, влизайки вдиалогс
определени обекти от заобикалящия свят, децата се запознават с тяхната
форма , структура, цветови стойности и други специфични особености.Чрез
създаване на подходящи декори,маски, костюми и други атрибути децата
може да пресъздадат народни приказки, обичаи и веселия, като
например:“Кукери“,“Коледари“,“Сурвакари“, “Пролетен карнавали
пр.Впоследствие се насочват към създаване на рисунки ,пластики и
комикси, в които отразяват своите впечатления, преживявания и
настроения, които са своеобразенпродуктот осъществените ситуации.
Сценичните форми като алтернатива на урочната дейност провокират
чувствителността и въображението на учениците. Трябва да се има предвид,
че непринуденото участие на децата в ситуационните игри, съчетани с
изобразителна дейност, допринася за трайно обогатяване на отношението
им към изобразителното изкуство , благоприятства по ефективното
провеждане на учебно-възпитателния процес.В повечето случаи
изобразителните резултати зависят не толкова от възрастовите особености
на децата , колкото от тяхното активно и дейностно участие, предполагащо
и едновременно усвояване на определени нови познания и изобразителни
умения.За продуктивността на изобразителната дейност важно значение има
и умелият подбор от учителя на темата , целта и задачите на урока, от
това , дали ситуационните дейности ще са елемент от мотивационната
част,или ще обхванат изяло учебния час.
Изобразителната дейност в ситуация се осъществява при подготовката и
протичането на своеобразни сюжетно-ролеви дейности,свързани най- често
със случки от ежедневието, опазване на околната среда,света на приказките
и вълшебствата и пр.В настояща практика са познати три основни вида
изобразителни ситуации- “житейска“, “студийнииабсурдни“.Освен че
съдействат за развитие на изобразителните възможности на децата , те
спомагат за адаптирането им към обществото и обогатяването на социалния
опит и светоглед.Провеждането на подобна изобразителна дейност е
своеобразно предизвикателство не само към децата , но и към
учителя.Изборът на ситуациите , подготовката и подходът към тяхното
разкриване и провеждане изправя учителя пред разрешаване на множество
неспецифични за традиционните уроци задачи.В преобладаваща част от тази
нетрадиционна форма на обучение учителят се поставя в ролята на
режисьор и се ангажира да координира , а в много случаи творчески да
коригира първоначално предвидения от него сценарий.Участието на
сценичните форми като алтернатива на класноурочната дейност
провокират емоциите на децата , стимулират възможностите им за
изразяване на творчески решения при практическата изобразителна
дейност.
Житейскитеситуации обхващат предимно характерни и типични
преживявания или случки от ежедневието на децата.При осъществяването
им използва личният социален опит на децата-радостни или интересни
събития, познанията за околната среда , семейни признаци, посещения на
културни обекти- галерии , фестивали, кино, театри и др.
Особено интересна нетрадиционна форма са т.нар. “студийниситуации, за
които е характерно , че децата да се насочат към въпроси като:“Какво би
станало ако …?“,“Как бихте постъпили при..“ и други, след което да се
предприемат определени изобразителни дейности.
Не помалко емоционални са уроците , в които децата участват във
фантазниситуации.По този начин се дава простор за изяви на
нестандартното мислене и творческо въображение, тъй като всичко може да
се случи.По време на беседата децата участват активно със свои идеи и
предложения.Учителят е водещ, като дава възможност на децата да
споделят невероятните си представи,като коментират конкретните си
изобразителни намерения.
В начална училищна степен успешно се реализират т.нар.
проблемниизобразителни задачи ,чрез които децата създават фантазни
образи, използвайки за тази цел разнообразни способи ,но съобразени с
възрастовите им или индивидуални особености.
Особено интересна задача , открояваща се с активиране на богатството
и свобода на детска фантазия, е създаването на одухотворени образи чрез
превръщането на различни обекти в изображения на хора или животни.В
повечето случаи детскатаизмислицаноси елементи на индивидуално
хрумване“ – найчесто неочаквано , невероятно или с комичен
оттенък.Изобразителната задача може да е диференцирано поставена по
трудност според съответната подготовка и практическите умения на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2020 в 11:09 в момента не учи на 38 години
03 юни 2020 в 13:17 студентка на 38 години от Варна - Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, факулетет - Управление, специалност - Мениджмънт на хотели и ресторанти, випуск 2012
02 юни 2020 в 12:30 студент на 27 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Иновации в началното образование, випуск 2020
01 юни 2020 в 19:22 в момента не учи на 55 години
31 май 2020 в 13:51 студент на 28 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Иновации в началното образование, випуск 2021
30 май 2020 в 17:31 студент на 44 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, випуск 2015
28 май 2020 в 23:42 учител на 56 години
26 май 2020 в 16:50 студент на 28 години от София - Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, факулетет - Блок "Търговски маркетинг", специалност - Маркетинг, випуск 2019
26 май 2020 в 13:59 студент на 21 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
25 май 2020 в 16:07 ученик на 17 години от Плевен - СОУ "Иван Вазов", випуск 2022
 
Подобни материали
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,344
·
3
·
549
·
2,904

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,495
·
6
·
1,205
·
3,378
·
1

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Тестови въпроси по изобразително изкуство

24 юни 2008
·
145
·
8
·
1,292

Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Верните отговори са посочени с зелен цвят.
 

Изкуството на Древна Гърция

13 мар 2009
·
429
·
11
·
2,544
·
497
·
1

Материалът представя развитието на архитектурата, скулптурата и изобразителното изкуство в Древна Гърция....
 

Урок по изобразително изкуство за втори клас - "Весели рисунки"

10 яну 2010
·
481
·
3
·
462
·
857
·
1

I.Организационна част: Учител: Добър ден, ученици! Седнете. Казвам се госпожа Шабан и ще ви преподавам този час.Има ли отсъстващи за часа? Пригответе се за работа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Тест по Изобразително изкуство за 8-ми клас
изпитен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 8 клас
Тестът е изпитен за 8-ми клас и се фокусира върху понятията от изобразително изкуство и историята на изкуството. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Степента на трудност не е висока, тъй като възможните отговори са само два - А или Б.
(Лесен)
20 минути
11
55
1
1 мин
11.11.2016
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 1
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 45 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
45
8
1
25 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителната дейност

Материал № 1208496, от 30 ное 2015
Свален: 262 пъти
Прегледан: 336 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,106
Брой символи: 14,527

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Едуард Кендерян
преподава по Изобр. изкуство
в град Велико Търново
с опит от  1 години
80 1

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
96 15

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения