Големина на текста:
ТЕСТ 1
1.В кое от следните предположения не се съдържа
определението за предмета на икономическата наука?
В-материалните и духовни потребности.
2.Икономическата система е :
А-особена форма на връзки между отделните
производители.
3.Ако икономиката се изследва като цялостна
система,този анализ е:
Б-Макроикономически.
4.Позитивната икономическа теория изучава:
А-каква е икономическата действителност.
5-Допускането „при равни други условия „ в
икономическия анализ:
Б-улеснява анализа.
6.Икономическата теория:
Г-се състои от постановки,които се приемат от
всички икономисти.
7.Какво от посоченото изучава микроикономиката?
в-производството на обувки и техните цени.
8.Анализът на съвременното икономическо развитие
на България, дава основание за следните твърдения:
В-наблюдават се черти на смесена икономика.
9.Икономическите проблеми могат да се решат:
А-с помощта на икономическите модели.
10. Кой от посочените икономисти не е лауреат на
Нобелова награда по икономика
В-Алфред Маршал;
ТЕМА 2
1.Конкуренцията е:
Г)всички отговори са верни.
2.Понятието „съвършена конкуренция” предполага,
че:
Г) верен е само отговор А).
3.Олигополът предполага, че:
Г) използват всички подсочени модели на
поведение.
4. Основател на теорията на олигополите е ;
Г) Дж.М.Кейнс
5. Характерна черта на монопола за разлика от
съвършения конкурент е:
В) намаляване на производството и покачване
цената на продукцията.
6. Търсенето на дадена стока означава:
Г) субективно желание на потребителя подкрепено
от обективните (парични) възможности на
купувача.
7. Действали законът за търсенето при следните
ситуации:
А)-не ; Б)-не
8. Ако две стоки са взаимозаменими, напр. чай и
кафе, при покачване на цената на кафето:
Б) Ще се покачи търсенето на чая.
9. Ако се е покачило търсенето на дадена стока, а
предлагането е останало неизменно, това ще доведе
до:
Б) покачване на равновесната цена и намаляване
обема на продажбите.
10. Ако предлагането на стоката е представено от
вертикална линия, то това предлагане е:
Б) абсолютно нееластично.
TEMA 3
1.Еластичността на търсенето спрямо цената
означава:
Б) Силата на реакцията на потребителите по
отношение на измененията в предлагането.
2.Еластичността на търсенето спрямо цената се
измерва чрез:
В)съпоставяне на изменението на търсенето
количество в % с изменение на цената в %.
3.Как ще характеризирате търсенето, ако цената
спадне с 1%, а търсенето количество нарасне с повече
от 1 %:
А) еластично.
4.Кривата на абсолютно еластичното търсене е
разположена:
Б) права хоризонтална линия;
5.Какво означава, че еластичността на търсенето
спрямо цената е=1(Еpd=1):
1% спад на цената предизвиква 1% увеличение на
търсенето.
6.Когато предлагането е нормално еластично, а цената
нарасне с 5% можем да очакваме, че:
А) Предлаганото количество ще нарасне с 5 %;
7.Кръстосаната еластичност на търсенето се
установява по отношение на:
В) взаимнодопълващи се стоки;
8.Търсенето на луксозни стоки е по-еластично от
търсенето на малоценни стоки-
Да.
9.Ако спадането на цената от 100 лв на 90 лв не
доведе до изменение в продажбите, то търсенето е
нееластично.
Не.
10.Ако Е pd=0,99, то търсенето е еластично;
Не.
ТЕМА 4
1.Кардиналният подход за полезността предполага:
А)възможност да се измери полезността на
различни стоки в условни единици;
2.За максимизация на съвкупната полезност
потребителят трябва да разпредели дохода си така,че:
Г) пределната полезност от всяка стока,
пресметната на един лев разходи да бъде еднаква.
3.Верни или неверни са твърденията,че:
А)-да; Б)-да; В)-не; Г)-да
4.Положението и наклона на кривата на безразличие
за отделния потребител се обясняват:
Б)само с неговите предпочитания и вкусове;
5.Вярно или невярно е всяко едно от твърденията, че
пределната норма на заместване:
А) показва степента на заместване на една стока с
друга при преминаване към по-висока линия на
безразличието;
6.Потребителско равновесие се постига :
А) в точка на допиране между кривата на
безразличие и бюджетната линия;
ТЕМА 5
1.В икономиката действа закон за намаляващата
производителност на факторите на производството.
По какъв начин тогава ще се поддържа икономически
растеж:
В) ще се включват все повече ресурси.
2.Основните икономически въпроси какво, как и за
кого да се произведе се решават на микро-и макро
равнище. Кой от тях се решава само на макро
равнище?
Г) какво ще бъде равнището на инфлацията.
3.Когато икономическите проблеми се решават
частично от пазара и частично от държавата, то
икономиката е :
Г) смесена.
4.Ако в обществото обемът на производствените
ресурси се е увеличил, то:
А) икономиката е в състояние да произведе повече
стоки и услуги.
5.Икономиката е ефективна, ако са постигнати:
Г) и пълна заетост, и пълно използване на
останалите ресурси.
6.Кривата на производствените възможности показва:
В) алтернативната комбинация на стоки при
наличие на дадено количество ресурси.
7.Основният проблем, с който се сблъскват всички
икономическите системи са:
Г) оскъдност
8.в всяка икономическа система основните въпроси:
какво , как и за кого да се произвежда се решават в
микро-и макроравнище. Кои от следните въпроси
може да се реши на микроравнище:
А) какво и колко да се произведе.
9.Алтернативните разходи за нова дискотека са:
Г) цената на другите стоки и услуги, чието
производство е пренабрегнато пред постояването и
оборудването на дискотеката.
10.Изокостата е:
В) линията, показваща комбинацията от
икономически ресурси, които фирмата мове да
придобие по пазарни цени и при пълно използване
на своя бюджет.
ТЕСТ 6
1.Всяка точка, намираща се на изокостата или на
изокваната означава:
В) комбинацията на физическия обем на
ресурсите.
2.Изокваната илюстрира:
А) производствената функция
3.Постоянните разходи на фирмата са:
В) разходи, които фаирмата прави дори и да не
произвежда.
4.Коя от кривите не получава U- образна форма:
В)AFC.
5.В дългосрочен план:
А) всички разходи са променливи
6.Връзката между всички възможни варианти, на
съчетаване на факторите на производството и обема
на продукцията се изразява чрез :
В) производствената функция.
7.Средните общи разходи достигат минималната
величина, когато :
В) MC=ATC
8.Кое от твърденията е неверно :
Б) върху пределните разходи не оказват влияние
цените на факторите на производството.
ТЕМА 7
1.Към целите на предприемача не се отнасят:
Б) създаване на допълнителни работни места в
икономиката.
2.Висш орган на управление на акционерно
дружество е:
В) общо събрание на акционерите.
3.Фирма предвижда получаването на банков кредит за
строеж на ново предприятие. Годишният лихвен

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 апр 2021 в 08:38 потребител
22 яну 2021 в 14:00 студент на 39 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
ЕФЕКТ на ДОХОДА - ??? МИКРОикономикс
добавена от stoqn_slavov1 15.06.2020
0
3
Подобни материали
 

Пазар на съвършена конкуренция

31 мар 2011
·
192
·
12
·
2,860
·
345
·
1

Пазар на съвършена конкуренция. Монополът, олигопол, монополистичната конкуренция...
 

Несъвършена конкуренция. Чист монопол

01 апр 2006
·
1,737
·
6
·
1,645
·
419
·
1
·
1

Несъвършена конкуренция, същност на несъвъшената конкуренция, причини, показатели за измерване на пазарната власт, чист монопол и др.
 

Пазарни структури. Пазарът при съвършена конкуренция

14 апр 2012
·
46
·
2
·
553

Пищов за изпит по микроикономика на тема: Пазарни структури. Пазарът при съвършена конкуренция...
 

Несъвършена конкуренция. Чист монопол

26 юни 2007
·
544
·
6
·
1,384
·
162
·
1

В реалната икономика господстват пазарните структури на несъвършена конкуренция.
 

Микроикономика (въпросник и лекции)

19 дек 2007
·
1,431
·
9
·
2,982
·
462

Микроикономическия анализ в теоретичен аспект се основава на теорията за общото пазарно равновесие. Тази теория за първи път се развива от швейцарския икономист Леон Валрас. Той е дългогодишен преподавател в Лозанския университет...
1 2 3 4 5 » 6
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
422
1
27.05.2015
Тест по Микроикономика за 10-ти клас
изходен тест по Микроикономика за Ученици от 10 клас
Тест за изходно ниво по Микроикономика, включва: Увод в икономическата теория, Теория на пазара, етц. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
36
1
1 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Въпроси и отговори по Микроикономика

Материал № 1208072, от 29 ное 2015
Свален: 78 пъти
Прегледан: 208 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 7
Брой думи: 1,250
Брой символи: 8,016

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Микроикономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала