Големина на текста:
ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ
СЪДЪРЖАНИЕ
Дял първи: ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОВЕКОВНОТО ОБЩЕСТВО
1. Класическо средновековие в Европа, Азия и Северна Африка / 7
2. Средновековни градове /21
3. Цивилизацията в своя зенит / 57
4. Възраждането като културно-исторически феномен /110
5. Световни религии / 140
Дял втори: ЕВРОПА XI — XV В.
1. Католическа църква / 181
2. Кръстоносни походи /247 -
'Л. Италия — от разпокъсаност към консолидация / 292 1. Спешена Римска империя на
германската нация/332
5. Кралство Франция — централизирана държава / 360
6. Централизирано английско кралство / 400
7. Монархии на Пиренейския полуостров /425
1. Арабски халифат /425
2. Кралство Испания / 442
3. Кралство Португалия /457
8. Кралства на Скандинавския полуостров / 465
1. Кралство Дания /471
2. Кралство Швеция /477
3. Кралство Норвегия / 482
9. Западни славянски кралства / 488
1. Кралство Чехия / 488
2. Кралство Полша / 524
10. Кралство Унгария /545
Дял трети: ИЗТОКЪТ IX - XIV В. / 573 1. Китайска империя / 575
5
2. Индия — през султанат към империя / 591
3. Японска империя / 605
4. Османска империя / 620
5. Монголска империя / 636
ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОВЕКОВНОТО ОБЩЕСТВО
1. КЛАСИЧЕСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ В ЕВРОПА, АЗИЯ И СЕВЕРНА АФРИКА
Средновековният свят преминал първия, ранен етап от своята история и навлязъл в
нов, по-висш стадий на развитие. Феодалният обществен строй се оформил
окончателно. Аграрната система господствала. Създали се условия за динамизиране на
икономическия живот. Върху основата на постигнатия материален стабилитет
възникнали и укрепнали градовете. Превърнали се не само в центрове на занаятчийска
и търговска дейност, но и в средища на културен и религиозен живот, те дали тласък
на производството и потреблението. Начинът на живот получил по-разнообразни и
съвършени форми. При създадената обстановка продължила да процъфтява
цивилизацията, завоювала високи върхове. Настъпила забележителната епоха на
Възраждането. Нейните творци създали безсмъртни непреходни ценности на
материалната и духовната култура. Световните религии будизъм, християнство,
ислям — прокламирали своите концепции за света като цяло, за природата, обществото
и човека в съответствие с принципите на хуманизма, с повелите на Божественото и
човешкото право.
През новия етап получил своите характерологични очертания типичният модел за
политическо устройство на феодализма. Както на Изток, тъй и на Запад в основни
линии приключили бурните демографски процеси,
7
настъпила известна стабилизация на установените социални отношения. Държавната
система като орган за управление укрепнала. От феодално разпокъсана и раздробена,
тя се трансформирала в централизирана монархическа институция. Това се отнася не
само за Европа, но и за Азия. В Европа в централизиран тип държава се превърнали
Свещената Римска империя, Византия, Франция, Англия, а в Азия Китай, Япония,
Монголия и др. Властта била съсредоточена в ръцете на монарха, който управлявал
административния апарат. Усъвършенствали се обществените отношения.
Възникнали различни върховни органи на управление. През 1265 г. в Англия бил
създаден Парламент, през 1302 г. били свикани Генералните щати във Франция. В края
на XIII в. в германските княжества се появили Лангтази. В империята бил учреден
Райхстагът. Халифът в Арабския халифат провеждал своите решения Чрез везир, в
областите чрез емир, а в градовете чрез шейх. В съответствие с учението на
Конфуций в Китай императорът налагал своята воля по силата на най-
строгото подчинение: младшия на старшия, децата на родителите, войника на
военачалника, чиновника на ръководителя, а целият народ изпълнявал безпрекословно
волята на императора. В Япония върховната власт принадлежала на императора, който
възлагал най-важните функции на управлението на регенти и канцлери.
Хронологически граници. Европа, Азия и Африка се развивали с различни темпове, но
навлезли едновременно в новия, по-висок стадий на своето обществено устройство.
Европа встъпила в него около средата на XI в., независимо от това, че градовете в
по-напредналите страни се появили значително по-рано: в Италия през IX, а във
Франция през X в. В Азия и Африка, където обстановката била по-сложна*
хронологията на събитията придобила по-шйрока амплитуда. Така напр. в Китай, най-
могъщата държава в Азия, зазоряването на развитото средновековие се сипнало към
VIII — IX в., а в Индия, втората голяма държава в региона — към XI — XII в. Докато
Япония отбелязала втория етап на феодализма към IX — X в., Корея изживяла ранното
сред-
8
новековие до VII в., а възходящият етап на феодализма обхванал времето от VIII до
XVIII в.
В Арабския халифат през 945 г. Абасидите били изместени от династията на Буидите
(935 — 1055), които завладели Багдад и по време на своето управление покорили
Западен и Южен Иран, а също така и Ирак. Пред-вождани от Тогрул бек (ок. 993 —
1063), селджуките подчинили редица страни в Близкия и Средния Изток: през 1038 —
1044 г. завладели Хорасан, 1042 — 1051 г. — Западен Иран, 1043 г. — Хорезм, 1054
г. — Азербайджан, а 1055 г. — Багдад. Каим, халифът на Абасидите, присъдил на
Тогрул бек титула султан, а след това и званието „цар на Изтока и Запада".
По това време в Африка функционирали различни държавни обединения. В Западната
част на континента се простирали Гана, Мали, Сонгхай, Моси, Ткрур, Фута-Таро,
Хауса, Канем и Борну, Йоруба, Етиопия, Судан. В Източна Африка се намирали Китара-
Буньоро, Буганда, Анколе, Торо, Буха, Руанда, Бурунди, Суахили. В по-голямата част
от тези държави градовете, които възниквали, се превърнали в търговски средища и в
пристанища, в управленски и културни центрове.
Хронологията на събитията в историята на населението в Централна и Южна Америка до
появата на Хр. Колумб все още продължавала да се детайлизира. До средата на X в.
майте, прогонени вероятно от масов глад или природни бедствия, изоставили своите
първоначални местоживелища, където процъфтявали градовете Сейбал, Искун и др., и
се установили в северните територии на полуостров Юкатан. В новата държава, която
създали, възникнали градски центрове като Чичен-Ица, Майяпан, Ушмал и др. Град
Майяпан* основан 987 г., станал столица на държавата, навлязла през XII в. в
повиеш етап от своята история, продължил до към средата на XV в.
През времето от XI до XII в. толтеките изоставили своите домове в Тенаюка, Монте
Албан, и се заселили в северен Юкатан, където се включили в държавата на ацтеките
и преживели през XI — XV в. зенита на своето могъщество. Империята на инките,
обитаващи планинс-
ките плата на Андите, преминала динамичен път на развитие. В края на XIV и
началото на XV в. управлявал Инка Юпанки Пачакутека, който разширил границите на
своята държава. Столицата на империята Кучко се превърнала в оживен център на
политическия живот, религията и културата.
Етнически потенциал. Човечеството застанало пред прага на развитото феодално
общество с увеличен жизнен състав. Приема се, че около началото на XI в.
населението на земята вече наброявало между 250 — 300 млн., докато към 1500 г. —
възлизало на около 400 — 500 млн. души. По континенти приблизителната демографска
картина получила конкретни очертания. Азия продължила да държи палмата на
първенството по количествени показатели: в нейните земи били съсредоточени към 250
млн. Европа достигнала 65 — 80 млн., докато Африка наброявала между 70 и 90 млн.
Умножила своето население и Доколумбова Америка, достигнала около 50 млн. души.
По броя на своите поданици челно място в света заел Китай, превишаващ в началото
на XVI в. 100 млн. души. През времето от XI до XV в. Индия се движела в рамките на
50 млн., Япония — на 15 млн. В Африка нараснали поданиците на Гана, Мали и
Сонгхай. В Доколумбова Америка възпроизводството на населението протичало добре в
империята на инките (Перу) и в държавата на ацтеките (Мексико).
Възходящото развитие на демографските процеси в Европа след Великото преселение на
народите било прекъснато от чумната епидемия („Черната смърт"), поко-сила през XIV
в. около една четвърт от населението. В началото на следващите столетия — XV и
XVI, настъпило известно стабилизиране на възпроизводството на народностите.
Франция, най-многолюдната страна в Европа по онова време, разполагала с повече от
15 млн. След нея се нареждали Италия и Германия с около 11 млн. души.
Великобритания заедно с Ирландия не надхвърляла 5 млн. жители.
В резултат на завоеванията на араби, монголо-тата-ри, турци и др. намаляло
населението в Азия. Общо взе-
10
то жизненият потенциал спаднал с около два-три пъти. Настъпил период на застой. Не
се забелязало нарастване на хората от 1200 до 1300-та година. Както и в предишни
времена, компактната част от населението на Земята била съсредоточена в държавите
на субконтинента Южна Азия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по История на Средновековния свят

Дял първи: възходящо развитие на Средновековното общество. Класическо Средновековие в Европа, Азия и Северна Африка. Средновековни градове...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-11-22
Добавен в:
Общи материали
по Средновековна обща история
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Свещената Римска империя (Германия)


През различните години името на кралстовто било наричано с различни имена като в някои извори през 1034г. се говри за Римска империя, 1157г. Свещенна империя...
 

Великото преселение на народите и краят на Западната Римска империя.


Разглежда залеза на Западната Римска империя.Великото преселение на народите и появата и развитието на варварските кралства....
 

Нашествия и етнически промени.

21 мар 2010
·
130
·
38
·
20,452
·
315

Славяни, прабългари, авари и Източната Римска империя до началото на 7век...
 
Онлайн тестове по Средновековна обща история
Тест по история за 8-ми клас. Формиране на Средновековната цивилизация (IV- Xв.)
междинен тест по Средновековна обща история за Ученици от 8 клас
Тестът е междинен, над 1-ви раздел. Предназначен за ученици, които учат история в 8-ми клас. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
12
1
1 мин
06.10.2016
Тест по Средновековна история за 8-ми клас
състезателен тест по Средновековна обща история за Ученици от 8 клас
Теста включва 10 въпроса за 8-ми клас. Той има състезателен характер и цели да установи нивото на знания по история в осми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
10
30
1
1 мин
02.04.2014
» виж всички онлайн тестове по средновековна обща история

Теми по История на Средновековния свят

Материал № 1206503, от 22 ное 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 964 пъти
Предмет: Средновековна обща история, История
Тип: Общ материал
Брой страници: 362
Брой думи: 60,251
Брой символи: 381,140
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала