Големина на текста:
БАНКОВО ДЕЛО
Английската банка става централна банка на Великобритания:
по законодателен път
Банкнотата е:
Полица срещу банките
Банковата система представлява съвкупност от:
няма верен отговор/ Банковите и банкоподобните институции
Банкнотите и монетите в обръщение са част от баланса на управление:
Емисионно
Билионните монети са предназначени за:
обслужват дребните плащания
БНБ в условията на Паричен съвет:
обявява основния лихвен процент
БНБ:
няма верен отговор
БНБ е:
емисионна банка
БНБ има право да извършва:
кредитни операции срещу обезпечение
БНБ в условията на Паричен съвет съставя:
два баланса ///обявява основния лихвен процент
Бюджетната, фискалната и парично-кредитна политика имат:
еднакви цели
Българското законодателство за БНБ предвижда максимална граница на отчисленията за задължителните
резерви:
до 15 на сто от всички активи
Валутният борд е монетарен орган, упълномощен чрез закон да извършва своята дейност. Кой е този закон
у нас?
Законът за БНБ.
В Европа първите книжни пари се появяват във:
Франция
В какъв процент от размера на кредита се застраховат в полза на б...
120-150 %
В коя част на баланса на банка се отразява емитиран капитал?
Пасива
В исторически аспект парите възникват и се развиват:
Успоредно с вазн. и разв. на стоковото производство
Високото ниво на инфлация се отразява ….. :
Средство за съхранение на стойността
В основата на съвременната инфлация стои:
Несъответствие м/у стоковата и паричната маса в обръщение
В периода до 9 септември 1944 г. за банковата ни система е характерна:
двустепенна структура
В условията на пазарна икономика банковата система има:
двузвенен характер * Няма никакви звена, тя е хомогенно тяло Няма никакви звена, тя е хомогенно тяло*
В условията на Паричен съвет, функциите му се изпълняват от управление:
Емисионно
В условията (основата) на съвременната инфлация стои:
несъответствие между стоковата и паричната маса в обращение
Депозитна разписка на сарафа се появява като:
матер. удостоверение на опоределени кредитни задължения
Двузвенната банкова система означава наличието на:
централна и търговски банки
Един от най-изявените представители на теория на парите като техн. средство:
Адам Смит
Един от основните недостатъци на преките инструменти за парично-кредитна политика е:
недостатъчна гъвкавост
Едно от основните предимства на косвените инструменти за парично-кредитна политика е:
постигане на единство между различните видове политики
Еднозвенната банкова система е характерна за:
командно-административен тип икономика
За банковата система в периода след 9 септември 1944 г. е характерна:
силна концентрация/// няма верен отговор
Задължителните минимални резерви се определят като процент от:
привлечените депозити на търговската банка
За характера на съвременните пари:
Съвременните пари са необменяеми срещу злато и връзката между тях и златото и изтъняла до прекъсване
Защо централните банки са банки на държавата?
Защото могат да отпускат кредити на бюджета или да съхраняват бюджетен излишък
Защо централните банки са банки на банките?
защото обслужват и контролират търговските банки
Защо централната банка е банка на нацията?
Защото съхранява златните и валутни резерви на държавата
Защо валутният борд в България се водиборд от второ поколение”?
Защото се омекотяват някои от елементите на борда
Икономическия растеж като цел на парично-кредитна политика се изразява в:
висок темп на брутния вътрешен продукт
Икономическата функция на централаната банка се проявява в сферата на
Предприетите мерки в областта на различните парично-кредитни политики
Използването на парите в процеса на измерване на стоковите стойности се свързва сфункцията:
Мярка на стойността
Източникът на лихвата, която длъжникът заплаща на своя кредитор е:
неговия собствен доход
Как се характеризира валутният борд във функционален аспект?
Като механизъм за регулиране на парите в обращение, при който се прилага строга финансова дисциплина
Как се проявява контролната функция на централната банка?
Чрез контрол върху търговските банки, извършван от управлениеБанков надзор”.
Какво означава лична независимост
Липса на обвързаност между членовете на ръководството на Централната банка с членовете на правителството
Какви пари могат да съхраняват особените сметки?
Пари на юридически лица, з акоито е открито производтсво по несъстоятелност.
Какво се разбира под посреднически банкови услуги?
Всички посочени по-горе (услуги с ценни книжа, доверителни услуги, услуги по управление на инвестиционните
портфейли).
Какви видове ипотеки могат да се учредят в банките?
Законна и договорна
Какво преставлява забраната за рефинансиране в условията на валутен борд?
Забрана централната банка да отпуска кредити на търговските банки
Какво представлява специализираната банкова система
Система от англо-саксонски тип, където банките изпълняват само определени банкови функции
Какво е задължително да получи клиентът при откриването на спестовен влог?
Спестовна книжка
Какъв минимален внесен капитал се изисква за учредяването на търговска банка?
10 млн. лв.
Какво представлява универсалната банкова система
Система от европейски или немски тип, където банките изпълняват всички банкови функции
Какво представява консервативният договорен фонд?
Нискорисков фонд
(реализира доход от влагане на средства на вложителите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана
доходност).
Баласнираният фонд
Среднорисков и има доходност по-висока от доходността на банковите депозити, но има и риск, свързан с цените
на акциите на борсите.
Агресивните фондове - - вискорорискови и високодоходни.
Какво представлява емисионната функция на Централната банка?
единствено централната банка има право да пуска в обръщение банкноти и монети
Какви видове банкова независимост познавате
Всички посочени по-горе (юридическа и фактическа, икономическа и политическа, лична)
Какви подходи се използват при характеризиране на валутния борд?
Институнциален и функционален
Като основен фискален агент на правителството централна банка:
организира движението на парични средства от и към бюджетните фондове
Кога и на каква основа се създават първите търговски банки у нас?
1987 г., на основата на изградени преди това асоциации
Кога и къде се поставя началото на централното банкиране в света?
1694 г. в Лондон
Коя е институцията, която най-често се оприличава на балутен борд
Центаралната банка
Коя е причината съотношението лев-евро да не се променя?
Наличието на валутен борд в страната
Кредитната експанзия води до:
Стимулиране на икономиката и увеличаване на парите в обръщение
Кредитната рестрикция води до:
ограничаване на кредитирането и намаляване на парите в обръщение
Кредитните пари се появяват в обръщение:
в Средновековието
Купюрен строеж на парите се нарича:
Съотношението между номиналните стойности на монетите и банкнотите в обръщение обусловено главно от
равнището и съотношението на цените
Купюрният строеж на парите се регулира от:
Емисионната банка
Лихвените проценти са:
междинна цел/// крайната цел на парично-кредитната политика
Мандатът на членовете на Управителния съвет е:
няма верен отговор
Меркантелистите са представители на:
Металическа теория за парите
Металическото парична обръщение се разграничава на:
Монометалическо и биметалическо
Мобилизирането на свободен паричен ресурс и неговото преразпределение е свързано с:
кредитното посредничество
Монетите от неблагородни метали се наричат:
Билионни монети
Мястото и ролята на банките в стопанските процеси и отношения отразява:
няма верен отговор
На предявяваните към парична стока изискванията най-точно отговарят:
Благородните метали злато и сребро
Общественото доверие се поддържа от централна банка чрез характеристиката й:
банка на банките
Основната задача на централна банка се отнася до:
поддържане на стабилността на паричната единица
Основната цел на БНБ е:
осигуряване настабилност на националната парична единица и провеждане на парична политика
Основния капитал на БНБ е:
20 млн. лв.
Основните изисквания предявявани към парите са:
Качествена еднородност, делимост, лесна преносимост, съхраняемост

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 яну 2023 в 17:14 потребител на 32 години
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
363
·
16
·
4,426
·
424

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Баково дело

14 ное 2009
·
1,350
·
209
·
40,092
·
1
·

Настоящто учебно помагало по дисциплина „Банково дело” е предназначено за студенти от всички специалности, изучаващи тази дисциплина. Учебникът съдържа...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
122
·
11
·
1,743

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
284
·
11
·
2,085

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Същност на кредита. Видове кредити

26 сеп 2009
·
322
·
7
·
1,925

Кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване, приемане (акцептиране), гарантиране или поемане на менителнично поръчителство...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
7 мин
22.10.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
41
4
1
7 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въпроси и отговори по Банково дело

Материал № 1205925, от 19 ное 2015
Свален: 111 пъти
Прегледан: 186 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 3,818
Брой символи: 23,220

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по Банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала