Големина на текста:
1.Уводна част
Един от факторите, които имат изключително важно значение за съществуването на
живота на Земята е нейната газова обвивка, наречена атмосфера. Тя взема участие в
изолирането и разпределението на земната топлина, без което температурните
колебания през деня и нощта биха били в граници несъвместими с живота. Играе
ролята на щит, който намалява силата на метеоритния поток и смъртоносната радиация
от Слънцето. Проводник е на звуковите трептения, без които Земята би била едно от
тихите места във Вселената. Източник е на жизненоважния за дишането кислород. Тази
поредица от изброявания може да бъде продължена с още много примери, доказващи
изключителната важност на атмосферата за всички живи същества на планетата.
Масата на атмосферата се изразява с колосалното число 5,15 .10
15
т. Структурата и е
слоеста и се състои от няколко сфери, разделени една от друга с преходни слоеве,
наречени паузи. Най-плътния слой, граничещ със земната повърхност се нарича
тропосфера. Дебелината му в средните ширини е около 8-10 км, над полюсите 10-12 км,
а над екватора 16-18 км. В тропосферата са съсредоточени около 4/5 от общата маса на
атмосферата, около 80 % от атмосферния въздух и почти цялата количество водни
пари. Характерно за нея е понижаването на температурата по вертикала на всеки 100м с
около 0,65 °C, неустойчивостта и налягането. Тук се формират и развиват циклоните,
антициклоните и другите процеси, определящи времето и климата. Над нея е
разположена стратосферата. Дебелината и варира от 8-10 км над полюсите до 55 км над
екватора. В нея се намира озоновия слой. Над нея е мезосферата с височина 50-85 км.
Между 80-100 км е йоносферата, в която се наблюдават полярните сияния.Следват
термосфера 100-160 км и екзосфера 800-1600 км.
Най-интензивно експлоатирания от човечеството компонент на атмосферата е
атмосферния въздух. Той осигурява кислорода за всички живи организми. Чистият
въздух е с еднороден състав. Благодарение на непрекъснатия естествен обмен той
представлява смес от газове с почти постоянен състав. Основната му част е азотът
(78,09 %). Особено значение има кислородът (20,93 %). Останалите компоненти са
инертни газове (около 0,95 %) – аргон, хелий, неон, криптон, ксенон. И 0,03 % са
въглероден диоксид.
В атмосферата, особено близо до земната повърхност, на височина 20-30 км, винаги
присъства и вода. Агрегатното и състояния може да бъде – твърдо, течно и газообразно,
а количеството и може да достигне 4 % от състава на атмосферния въздух. Срещат се
също така и известно количество течни и твърди вещества във вид на аерозоли.
2. Дефиниции
До голяма степен въпросите, свързани със замърсяването на атмосферата, при
изучаване опазването на околната среда се свеждат до изследване замърсяването на
атмосферния въздух.
Присъствието над определени граници в атмосферния въздух на различни газове,
пари микроскопични частици, твърди и течни вещества, които отрицателно действат
върху живите организми и влошават условията им на живот, се нарича замърсяване
Според Световната здравна организация замърсен въздух е този, в който
замърсяващото вещество присъства в такова количество и такова време, че причинява
вреда или допринася за увреждане на хората, околната среда и материални обекти.
Според друга дефиниция под замърсяване на атмосферата се разбира всяко
отклонение на от нормалния състав на атмосферния въздух, получено по естествен път
или предизвикано от човешка дейност.( Н. Апостолов, Н. Найденов, 1993). Четвърто
определение детерминира замърсяването на атмосферата като всяко отклонение от
нормалния състав на въздуха. Според друго определение замърсяването на атмосферата
представлява попадането във въздушната среда на нови, нехарактерни за нея физични,
химични и биологични агенти или превишаване на формираното за тях, с течение на
годините ниво.(Ангелов и др. 1990). В Закона на чистотата на атмосферния въздух (ДВ
бр. 45/1996 г.) под замърсяване на атмосферния въздух се разбира всяко постъпване на
вредни вещества в него.
Съдържанието на замърсителите се определя от тяхната концентрация, като маса на
замърсителя, намираща се в 1 m
3
въздух [mg/m
3
; g/m
3
; ?g/m
3
] или като отношение на
обем на замърсителя към обем на въздуха (т.н обемни единици – те не се влияят от
температура и налягани по време на измерването)
1 об. част замърсител към 10
6
об. ч. въздух = ppm
1 об. част замърсител към 10
9
об. ч. въздух = ppb
Максималната концентрация на особено опасни вещества, която не оказва вредно
влияние върху човешкото здраве, се нарича пределно допустима концентрация (ПДК).
Тя е най-високата концентрация, която при продължително въздействие върху човека
през целия му живот не оказва пряко или косвено въздействие и не допуска
патологични изменения в организма му и по-отдалечени последствия върху неговото
поколение. Наличието на замърсители до такава концентрация не трябва да намаляват
работоспособността и дълголетието. Определят се два вида ПДК:
Максимално еднократна – за време от 30 минути за дадено място.
Средноденонощна – при провеждане на измерването за 24 часа.
.
3. Исторически сведения
Още в дълбока древност хората умеели да различават здравословните от
нездравословните места, където може да се живее. Дори в трудовете на древногръцкия
лекар Хипократ се споменава за заболявания при хората, свързани с неблагоприятното
въздействие на въздуха. Промишлената революция през 19-ти век поставя началото на
широко мащабно използване на природните богатства и рязко увеличаване на
производството на промишлени продукти, което на свой ред довежда до замърсяване
на околната среда с различни отпадъчни продукти. С развитието на промишлеността,
енергетиката и транспорта, непрекъснато се увеличават и веществата замърсяващи
атмосферата. В исторически план замърсяване на атмосферата е отбелязано още през
1272 г., когато кралят на Англия Едуард 1-ви е забранил използването на т.н “мокри
въглища”. Главна причина за това е било голямо задимяване на небето над Лондон.
Един от първите писмени документи за ограничаване на замърсяването на въздуха от
изгаряне на въглища е указът но Карл 2-ри през 1661 г. Значително по-точни сведения
за замърсяването на въздуха и въздействие на замърсителите върху околната среда има
от началото на 20-ти век. Така например през 1930 г. в долината на река Маас в Белгия
е отбелязано тридневно задимяване на атмосферата, в резултат на което стотици хора
заболели, а 60 от тях починали. През 1931 г. е отбелязано задимяване в продължение на
9 дни в околностите на Манчестър (Англия). В този случай са умрели 592 души.През
1948 г. в град Донор, щат Пенсилвания през време на четиридневно задимяване са
заболели почти половината от 14 хилядното население на града. През 1956 г. в Лондон
продължително задимяване отнема живота на 1000 души. Срез най-катастрофалните
случаи на замърсяване на въздуха са тези в Совесо – Италия (1976г.), Бопал-Индия
(1984г.), Чернобил-Украйна (1986г.) През тази година парламентът приема закон за
чистия въздух и Англия пристъпва към намаляване на използването на “меки” въглища,
които се превръщат в основен замърсител на атмосферата. Множество подобни случаи
са описани и за големи промишлени центрове на САЩ и Русия.
Еволюцията на замърсяването на атмосферата ясно може да се проследи в ледовете
на Антарктида и Гренландия. При изследване на проби лед взети от различна
дълбочина, е установено, че в тях се съдържат различни химически примеси – олово,
сяра, мед, въглищна пепел, цинк, и други съединения. Така например, доказано е, че в
леда образуван през периода от 1200 до 1900 година, съдържанието но олово, сяра и
цинк остава постоянно и съставлява 1/3 от отлаганията на тези вещества за времето от
1900 до 1970 година. При сравняване на състава на пробите лед взети от различна
дълбочина и място, учените стигат до извода, че замърсителите имат естествен и
изкуствен (антропогенен) произход. Химическите съединения намерени в леда
образуван преди хиляди години показват, че и през онези времена атмосферата е
замърсявана в известна степен с различни примеси от естествен произход.
4. Класификация на атмосферните замърсители
Според източниците на замърсяване на атмосферата
? Естествени (природни) – резултат от определени природни процеси
? Изкуствени (антропогенни) – резултат от човешката дейност
Според произхода на замърсителите
? Първични – изхвърлят се директно от източници, които могат да се
идентифицират. В тази група се включват CO, SO
2
, H
2
S, NO, NH
3
, CH, прах,
дим, сажди и др.
? Вторични получават се във въздуха при взаимодействието на два или повече
първични замърсители, или при взаимодействието на първичен замърсител и
нормална съставка на атмосферата. Тук попадат голяма група разнообразни
съединения, като: SO
3
, H
2
SO
3
, H
2
SO
4
, NO
2
, N
2
O
3
, HNO
2
, HNO
3
, O
3
,
фотохимичния смог и др.
Според агрегатното състояние: твърди и течни частици (аерозоли), газове
Според ефекта на въздействие върху здравето на хората
? Непосредствен (остър) ефект – проявява се през първите 24 – 48 часа от
повишаване на атмосферното замърсяване.
? Краткотраен – наблюдава се през първите седмици или месеци след
пребиваване в зона с високо атмосферно замърсяване.
? Хроничен – установява се при хора, които дълги години живеят в район със
замърсена атмосфера.
? Индиректен ефект – въздействие на замърсителите върху условията на живот
Според начина им на отлагане върху земната повърхност: сухо отлагане,
отлагане с валежите, смесено отлагане.
5. Основни видове атмосферно замърсяване

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Замърсяване на въздуха

Един от факторите, които имат изключително важно значение за съществуването на живота на Земята е нейната газова обвивка, наречена атмосфера. Тя взема участие в изолирането и разпределението на земната топлина, без което температурните колебания...
Изпратен от:
Станислав Николов
на 2008-03-30
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
850 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Топлинно замърсяване

24 мар 2011
·
187
·
2
·
593
·
805
·
1

В енергетично отношение замърсяването на природната среда се изразява в разсейване в нея на големи количества топлина.Това е така нареченото топлинно замърсяване...
 

Опазване на чистотата на водата

11 фев 2009
·
303
·
5
·
1,069
·
764
·
1

Темата „Опазване чистотата на водите” се изучава от учениците в 5. клас. Чрез нея се актуализират и обобщават знанията за състава, свойствата на водата, водния кръговрат и водните басейни...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
561
·
14
·
296
·
1,206
·
3
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Топлинно замърсяване

02 юни 2012
·
57
·
10
·
278
·
181

Озоновият слой е защита за живота на Земята. Загубите на озон в определени моменти се изчисляват на 0,5 процента на ден! Липсата му води до парников ефект. Разрушаването на озона ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на Земята....
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
597
·
2
·
6
·
558
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(Труден)
10
1
1
4 мин
25.07.2018
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
149
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсяване на въздуха

Материал № 120235, от 30 мар 2008
Свален: 850 пъти
Прегледан: 421 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 3,909
Брой символи: 35,621

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсяване на въздуха"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения