Големина на текста:
1.Въведение:
?Име на фирмата :
?Предмет на дейност : Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в
първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерски, ресторантьорски, тур-
операторски и всякакъв вид туристически услуги след съответен лиценз,
търговско представителство, посреднически и комисионни сделки, транспортни и
спедиционни сделки в страната и чужбина, консултантски услуги, сделки с
чуждестранна валута, осъществяване на дейност като заложна къща.
?Адрес -БЪЛГАРИЯ
област Добрич, община Балчик
Кратко представяне: гр. Балчик се занимава с производство и продажба на
бетонни изделия.
2.Счетоводна политика на предприятието
I Общи положения:
1.1Регистрация и статут
….. е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност от ….., с
предмет на дейност Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерски, ресторантьорски, тур-операторски и всякакъв вид
туристически услуги след съответен лиценз, търговско представителство,
посреднически и комисионни сделки, транспортни и спедиционни сделки в страната и
чужбина, консултантски услуги, сделки с чуждестранна валута, осъществяване на
дейност като заложна къща.
1.2 В счетоводната политика на …. се прилагат съвкупност от принципи
регламентирани в чл.4 от ЗСч:
1.Текущо начисляване на приходите и разходите към момента на тяхното възникване и
включването им във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.
2.Действащо предприятиепредприятието е действащо и ще остане такова в
предвидимо бъдеще.
3.Предпазливостс цел получаване на действителен финансов резултат,
предполагаемите рискове и очаквани загуби се оценяват и отчитат при третиране на
стопанските операции.
4.Достоверно представяне на резултатите и финансовото състояние на предприятието.
5.Предимство на съдържанието пред форматасделките и събитията се отразяват
счетоводно съгласно икономическата същност и финансова реалност, а не формално
според правната им форма.
6.Съпоставимост между приходите и разходитеразходите, извършени във връзка с
определена сделка /дейност/ се отразяват във финансовия резултат за периода, през
1
който предприятието е отчело приходи за тях, а приходите се отразяват за периода,
през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
7.Сравнимост на информацията - запазване по възможност на прилаганата счетоводната
политика с цел постигане на съпоставимост на финансовите показатели.
8.Уместност и разбираемост на информациятаинформацията, която е включена във
финансовите отчети е разбираема и необходимо достатъчна за вземане на решение от
ползвателите на отчета.
Принципите регламентирани в ЗСч са развити и намерили отражение в изискванията на
националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.
II Елементи на счетоводната политика:
1 Активи и пасиви
1.1. Дълготрайни материални активи:
-Машини, съоръжения и оборудване
-Компютри, периферни устройства, софтуер
-Транспортни средства
-Стопански инвентар
Възприетият подход при представяне на ДА в баланса е те да отговарят на
определението за ДМА съгласно т.3.1. от СС 16.
Активът е дълготраен, ако икономическата полза от неговата употреба е през повече от
един отчетен период.
Друго изискване е стойностният праг на същественост - цената на придобиване на един
актив имащ самостоятелно приложение да бъде не по-малка от 500 лв.
Амортизируемите активи се амортизират на базата на линеен МЕТОД НА
АМОРТИЗАЦИЯ. Прилага се ГОДИШЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ОТЧЕТ.
Начисляват се амортизации на дълготрайните активи, съобразно полезния живот на
отделните активи, определени от ръководството на дружеството за всеки клас активи.
В началото на отчетната година се съставя и утвърждава индивидуален амортизационен
план и обобщен. За всеки новопридобит ДМА или ДНМА амортизационния план се
актуализира през годината; Отразяването на начислените АМОРТИЗАЦИИ по
оборотната ведомост (баланса) се прави всеки месец.
Предполагаемата ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ на амортизируемите ДМА и ДНМА е
значителна, когато тя надвишава 10% (или друг критерий) от цената на придобиване
(т.е. когато остатъчната стойност е под тази степен на значимост същата е незначителна
и се пренебрегва). Подходът при определяне на първоначалната оценка на ДМА е по
цена на придобиване при покупка.
Преоценка и обезценка, както и формиране на преоценъчен резерв се извършва съгласно
СС 36.
1.2. Нематериални дълготрайни активи
Един актив се класифицира и отчита като нематериален, когато отговаря на
дефиницията в т.2 на СС 38.
Методът на амортизация е Линеен като счетоводните амортизации са равни на
данъчните:
- Програмни продукти
Подходът при определяне на първоначалната оценка на ДМА е по цена на придобиване
при покупка и по себестойност при собствено производство
2
Последващите разходи, свързани с нематериалните активи, се отчитат като разход в
момента на възникването им, ако те са необходими за поддържане на първоначално
предвиденото стандартно състояние на актива.
1.3 Търговски и други вземанията са в лева, оценени са по стойност на тяхното
възникване, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на Българската
народна банка към 31.12.2006 г.
Вземанията най-общо се класифицират на:
-текущивземания, които са погасени до датата на изготвяне на баланса.
Контрагентът е надежден и дружеството не очаква проблеми със събирането им. Срок
най-много до 90 дни.
-просрочени-вземания, които не са погасени с рамките на определени срокове
-несъбираеми- вземания от физически лица над 90 дни от възникването им се
преразглеждат от ръководството. При взето решение за отписване същите се завеждат
задбалансово.
1.4. Паричните средсва и еквиваленти, включват: касови наличности и депозити на
виждане (разплащателни, ДДС и други текущи сметки) ;парични средства в лева са
оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валутапо
заключителния курс на Българската народна банка към 31.12.2006 г.
1.5. Основният капитал на дружеството е в размер на 5 хиляди лева и е формирано от 50
дяла по 100 лева на всеки.
1.6. Задължения в лева са оценени по стойност на тяхното възнкване, а тези в
чуждестранна валута по заключителния курс на Българската народна банка към
31.12.2006 г.
IV Признаване на приходите и разходите:
Признаването на приходите и разходите е извършено при спазване на принципите
текущо начисляване и съпоставяне между приходите и разходите.
V Данъчно признаване:
Съгласно българското законодателство дружеството начислява корпоративен
данък върху данъчната печалба като прилага ставка 10 на 100.
3.Управленска структура
Предприятието има 1 офис в гр. Балчик и за него отговаря управителя на фирмата.
3
УПРАВИТЕЛ
СЧЕТОВОДСТВОРАБОТНИЦИ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 сеп 2022 в 06:07 ученик на 22 години от Сливен - Седмо ОУ "Панайот Хитов", випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
4 мин
30.07.2018
Тест по данъчна политика за текущ контрол и изпит на студенти
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът съдържа 55 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчна политика и контрол.
(Труден)
55
14
1
11 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Курсова работа за проведена практика в предприятие

Материал № 1202213, от 05 ное 2015
Свален: 24 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 4,119
Брой символи: 26,847

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа за проведена практика в предприятие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала