Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
По Политология
На тема:
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО
ПРАВИТЕЛСТВО
Изграждането на Електронното Правителство(ЕП) е сложен и дълъг процес . Той
изисква силна политическа воля , разработване и приемане на модерна правна рамка ,
анализ и реорганизация на работните процеси в администрацията и не на последно
място изграждането и интегрирането на информационната и комуникационна
инфраструктура във и между отделните държавни инстикуции и ведомства.
1.ОСНОВНА РОЛЯ на ЕП е да отговори на нуждите на обществото от качествени и
леснодостъпни административни услуги . След реализирането на ЕП ще се постигне:
1.1.Намаляване на времето , усилията и цената за ползване на административни
услуги от гражданите и бизнеса , както иза намиране и достигане на лични и публични
данни.
1.2.Повишаване ефективността и намаляване себестойността на предоставяните от
администрацията услуги
2.КРИТИЧНИТЕ ФАКТОРИ за успеха на ЕП могат да бъдат сведени до следните пет
ключови области , които ще доведат до успешен процес на трансформоция на
отношенията между администрацията и бизнеса и гражданите:
2.1.Наличие на политическа воля:
С формиране на Министерството на държавната администрация и
административната реформа ( МДААР ) се създават необходимите условия –
организационни , ресурсни и функционални – за прилагане на системен подход при
осъществяване на реформата в администрацията и въвеждане на ЕП като част от тази
реформа.
2.2.Осигуряване на необходимия финансов ресурс :
В проектобюджета са предвидени значителни средства по бюджетите на всички
държавни ведомства за дейности и инвестиции , свързани с ЕП и електронното
предоставяне на публични услуги.Това вкючва както необходимите средства за
технологично обезпечаване на нуждите на институциите – хардуер , софтуер ,
комуникационна свързаност , така и инвестиции за развитието на електронни регистри ,
база данни и електронни услуги . За първи път се отпуска значителен финансов ресурс
в размер на 15 млн.лева по бюджета на МДААР за централизирани дейности по
изграждане на ЕП . Сериозен финансов ресурс е предвиден па линия на донорски
програми като Phare , като е осигурено и национално ко-финансиране .
2.3.Институционално осигуряване , включително на управленски капацитет , и
повишаване на квалификацията и провеждане на обучение на държавните служители за
ЕП и информационните технологии (ИТ) :
В рамките на МДААР се създаде дирекция „ ЕП ” . Предвижда се подобряване на
хоризонталната комуникация и координацията между ангажираните ведомства , и
специално между ръководителите на ИТ-звената в държавната администрация .
Планира се промяна в статуса на звената , отговарящи за ИТ в държавните институции
– от оперативни функции към стратегическо управление на прехода към ЕП . МДААР
вече създава програми за масивно обучение на държавните служители по въвеждане на
ЕП и използване на ИТ .
2.4.Цялостно развитие на информационното общество и най- вече достъп до
компютри и интернет , компютърна и дигитална грамотност .
Развитието на информационното общество е приоритет на правителството .
Поддържането конкурентна среда в сектора на телекомуникациите ще гарантира все по
– високо проникване на интернет в бизнеса и домовете на гражданите . Специално
внимание ще бъде отделено за преодоляване на цифровото разделение чрез
осигуряване на места за публичен достъп до услуги , като библиотеки , читалища ,
изградената национална мрежа от близо 100 телецентъра . Обучението по компютърна
грамотност обхваща от тази година всички български деца .
2.5. Осъзната необходимост от страна обществото за развитие на ЕП .
Проведените изследвания показват наличие на дисбаланс в търсенето на
електронни услуги – необходимостта от развитие на ЕП е по-ясно осъзната от бизнеса ,
отколкото от гражданите . МДААР ще координира и провежда комуникационни ,
обучителни и разяснителни програми за въвеждане на ЕП .
Осигуряването на тези фактори ще позволи на администрацията да развие до
качествено ново ниво направеното до момента , ще направи възможна реформата в
държавната администрация и ще улесни интеграцията на България в европейските
структури .
3.ПРОЦЕСЪТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ на ЕП може да бъде разделен на три етапа :
3.1. 2002 г. – подготвителен етап , свързан с приемането на стратегическите
документи : Стратегия за модернизация на държавната администрация от
присъединение към интеграция и Стратегията за ЕП .
3.2. 2003 – 2005 г. – експериментален етап , свързан с въвеждането на 20-те
индикативни електронни услуги за гражданите и бизнеса , дефинирани от Европейската
комисия , въвеждане на електронни документи и електронния подпис в работата на
администрацията , и като цяло работа по базисни , концептуални и методически
проекти.
3.3. 2005 – 2008 г.- същински етап на динамично развитие , през който ще се извърши
ре-инженеринг на бизнес процесите в администрацията и повсеместно въвеждане на
електронни услуги , включително и транс гранични услуги в рамките на единния
европейски пазар .
През изминалите години беше извършена значителна подготвителна работа както на
централно , така и на ведомствено ниво . Беше осигурена в значителна
администрацията с хардуер и софтуер , както и с комуникационната свързаност . Беше
разработен и следван план за изпълнение на Стратегията за ЕП (2003 – 2005) .
През периода 2002г. – 2004г. редица администрации започнаха изграждането на
Интернет системи за обслужване на техните служители . Министерството на
икономиката бе едно от първите ведомства , което структурира вътрешната си
информация и по WEB - базиран интерфейс я предостави на своите служители .
Съществуването и функционирането на ЕП зависят от своевременното и всестранно
прилагане на електронния документ и електронния подпис . Законът за електронния
документ и електронния подпис и наличието на доставчици на удостоверителни услуги
осигуряват необходимата за това среда . Работната група „Приложение на стандарти ,
свързани с ЕП ” разработи четири документа , регламентиращи механизъм за постигане
на между –системна интеграция и оперативна съвместимост на информационните
системи в състава на ЕП . Освен това групата разработи и публикува в Интернет
„Прототип на Регистър на стандартите за е-правителство ” , включващ понастоящем
108 хоризонтални стандарта .
4. БЯХА ИЗПЪЛНЕНИ РЕДИЦА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ за предоставяне на онлайн
административни услуги на централно , областно и общинско ниво. Някои по-важни от
тях са :
4.1.Министерски съвет – централен портал за услуги на ЕП , който да интегрира
електронните услуги на отделните администрации като единна входна точка на ЕП .
4.2.Национален осигурителен институт – електронни услуги за справки за социално и
здравно осигуряване на гражданите , подаване на декларации за социално и здравно
осигуряване на работещите от фирмите , подаване на декларации за трудовите
договори на работещите от фирмите .
4.3.Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Дирекция „ГРАО”
промяна на регистрация по настоящ адрес за гражданите , проверка на регистрация в
изборните списъци за гражданите .
4.4.Министерството на финансите – Главна данъчна дирекция : подаване на ДДС
декларации за фирмите , подаване на декларации за подоходно облагане от
гражданите , подаване на декларации за корпоративен данък от фирмите .Агенция за
„митници” : подаване на декларации за митническо облагане.Дирекция
„Информационни системи” : подаване на оферти за малки обществени поръчки от
фирми .
4.5.Министерство на труда и социалната политика - Агенция по заетостта : търсене
на работа в бюрата по труда .
4.6.Министерство на икономиката и енергетиката – Агенция по обществените
поръчки : електронен регистър на обществените поръчки .
4.7.Министерство на културата – Национална библиотека „ Св . Св. Кирил и
Методий” : търсене на каталожна информация на издания .
4.8.Област и община Стара Загора – интегриран портал за услуги на областта и
общината . Електронни услуги от областната управа : издаване на акт за държавна
собственост на имот , подаване на жалба до Регионалната дирекция на МВР .
Електронни услуги от общината : издаване на копие от акт за раждане , издаване на
удостоверение за разрешение за строеж .
От двадесетте индикативни услуги за бизнеса и гражданите четиринадесет се
извършват пълноценно – чрез транзакция или двупосочно взаимодействие .
Извън двадесетте приоритетни услуги Регистърът на административните структури и
на актовете на органите на изпълнителната власт дава точна информация и възможност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 окт 2020 в 15:02 в момента не учи на 33 години
03 окт 2020 в 14:16 студент на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2015
14 апр 2020 в 23:28 потребител
12 фев 2018 в 15:12 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - информационни технологии, специалност - Информационно брокерство, випуск 2019
15 яну 2018 в 16:15 студентка на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Славянска филология, випуск 2012
20 яну 2016 в 23:17 студент на 30 години
04 дек 2015 в 19:40 студентка на 32 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Факултет машиностроене и уредостроене, специалност - Техника и технологии за опазване на околната среда , випуск 2013
06 юни 2014 в 01:47 студентка на 36 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Бизнес икономика, випуск 2015
05 юни 2014 в 19:08 студентка на 35 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", випуск 2007
22 мар 2014 в 17:13 студент на 41 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Библиотечно-информационни науки, випуск 2015
 
Домашни по темата на материала
Съшност на полити4еския субект
добавена от v.velinovvv 04.10.2015
1
5
Подобни материали
 

Политология - лекция

13 окт 2008
·
268
·
3
·
507
·
312

Лекция по Политология в УНСС при М. Иванов.
 

Политологията като академична дисциплина

31 юли 2007
·
324
·
2
·
389
·
55

Развитието на политологията минава през 3 етапа: Исторически аспект. Еволюционен аспект. Сравнителен подход...
 

Политология

01 юни 2008
·
407
·
8
·
2,709
·
300

Лекции по политология за тези, които учат право. Лекциите са от проф. Филип Узунов...
 

Дипломация

27 май 2009
·
387
·
16
·
5,124

Международните отношения, външната политика и дипломацията са система от необходими взаимоотношения и връзки, цели, задачи, принципи и практическа дейност...
 

Характеристика на българската партийна система

02 юни 2009
·
97
·
6
·
402
·
56

Политическите партии правят нещо важно, те произвеждат от това множество от интереси, по-малко на брой важни, релевантни за политическия живот интереси...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Развитие на електронното правителство

Материал № 120048, от 30 мар 2008
Свален: 163 пъти
Прегледан: 79 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,382
Брой символи: 13,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на електронното правителство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения