Големина на текста:
I.Каква е ролята на международните финансови институции за Република България.
Международните финансови институции (МФИ) са създадени от повече от една държава и са
субекти на международното право. Акционерите в тях са обикновено националните правителства, но не е
изключено такива да бъдат и други международни институции или организации.
Международните финансови институции могат да осигурят директно финансиране (за големи
проекти), и кредитни линии чрез търговските банки, които са посредници при кредитиране на малки и
средни проекти. Международни финансови институции също могат да предлагат и други финансови
инструменти като гаранции по заеми, мецанин финансиране и други.
МФИ могат да предоставят и техническа помощ за подготовка и изпълнение на проекти.
Българската народна банка работи в сътрудничество с международните финансови
институции, което резултира в постигнатата трайна макроикономическа стабилизация през
изминалите години. След приемането на България в Европейския съюз характерът на
сътрудничеството с тези институции се променя и от традиционното подпомагане на
структурната реформа и развитието на конкурентноспособен частен сектор в страната, чрез
различни механизми на финансиране и програми за оказване на техническа помощ, се насочва
към пълноценно участие в тяхното управление и взимане на решения по проблемите на
международната финансова система.
В съответствие със Закона за Българската народна банка, БНБ действа като фискален агент и
депозитар на държавата по дялови участия на България в международните финансови
институции и по държавни или държавногарантирани дългове.
Международен валутен фонд
България е приета за член на МВФ на 25.09. 1990 г. Тя се присъединява към групата на
Холандия. Първоначалната й квота е определена на 310 млн. СПТ, а впоследствие нараства на
640, 2 млн. В контекста на общото увеличение на СПТ през 2009 г. делът на България в МВФ е
повишен на 1 251 млрд. СПТ (около € 1 366 млрд.), което е 0,29 % от гласовете на членуващите
във Фонда страни.
За периода 1991 – 2007 г. нашата страна е получила от МВФ финансова подкрепа на
обща сума от 2,2 млрд. СПТ по линия на 13 краткосрочни споразумения. Това са: осем
стабилизационни стенд-бай споразумения; три за извънредно финансиране (системно
трансформационно споразумение за финансова подкрепа на платежния баланс) и по едно за
разширено кредитиране и подпомагане на структурната реформа.
Последните задължения са погасени през 2007 г., когато България изплаща окончателно 204, 8
млн. СПТ (около 450 млн.лв.). След влизането на страната в ЕС МВФ не упражнява надзор върху
бюджетната политика на правителството и няма „право на последна дума“ при определянето на
основните макроикономически параметри. Формално погледнато, на този фон контактите се
представят като мониторингова връзка, каквато МВФ има с всички останали страни от ЕС.
Критичното отношение към действията на МВФ у нас може да се свързва със:
-Съмнения относно качествата на методите за проектиране на икономическото развитие;
-Неяснота относно неикономическите критерии, които МВФ използва в своята практика;
-Негъвкавост при търсене на решения в рамките на дадена икономическа философия;
-Непоследователност при изискванията за провеждане на конкретни управленски въздействия,
което поражда подозрения за подхода на МВФ при формулиране на препоръките си.
1
-МВФ не отдава необходимото внимание на привличане на представителите на отделните
политически сили и неправителствени организации при изработването на препоръчваните
решения.
-Детайлното разписване на действията на правителството не стимулира творчество при
макроикономическото управление.
Сътрудничеството с МВФ носи и редица позитивни въздействия:
-България започва членство в МВФ 1990г.– времето на едностранен мораториум върху
обслужването на външния ни дълг. Взаимоотношенията на страната с МВФ се единствения мост
към световния финансов свят;
-Ползваните финансови ресурси от МВФ са предоставени при най-добри кредитни условия в
световен план;
-Договореностите с МВФ стимулират отношенията с външните институционални и частни
инвеститори, повишават тяхното доверие към провежданите икономически реформи в страната;
-Взаимоотношенията с МВФ стимулират и икономическия растеж и просперитет;
-МВФ спомага за извършване на подготвителните действия и въвеждането на ПС;
-Достъпът до информационните материали на МВФ повишава нивото на икономическата
информираност и подобрява качеството на научно - изследователската дейност в страната;
-Общуването с представителите на МВФ е от полза за общото равнище на компетентност,
преценки и умения на местните управленски структури
Макар критиката към МВФ да е значителна, положителните въздействия на Фонда- да подпомага
за преодоляване на неравновесията на ПБ, да спомага за устойчиви темпове на икономически
растеж и т.н. определят неговото важно място не само у нас, но и на световната сцена.
Световна банкова група - включва 5 институции:
-Международна банка за възстановяване и развитие (IBRD);
-Международна асоциация за развитие (IDA);
-Международна финансова корпорация (IFC);
-Агенция за многостранно гарантиране на инвестиции (MIGA) и
-Международен център по регулиране на инвестиционните спорове (ICSID)
Общата цел на тези международни организации е да предоставят финансова и
техническа помощ на развиващите се страни за постигане на стабилно, устойчиво и балансирано
икономическо развитие.
В Световната банкова група членуват 187 страни, представлявани от техните финансови
и икономически министри. Персоналът й наброява 11 хил. служители от 160 страни. Освен
централата във Вашингтон, тя има представителства в 120 страни. За финансовата 2014 г.
Световната банкова група разрешава заеми, инвестиции и гаранции за общо $75 млрд. Това я
превръща в една от най-големите институции, които финансират икономическото и социалното
развитие в света.
Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР)
Започва своята дейност 1946 г., с цел възстановяване на съсипаната по време на ВСВ
индустриална инфраструктура. Днес основните й клиенти са развиващи се страни с най-нисък
среден доход на глава от населението. На тях тя предоставя изгодни (нисколихвени) заеми със
срок до 30 години. Кредитните ресурси се набавят чрез заеми от капиталовите пазари.
За първите две години след началото на глобалната финансова криза (2008-2013 г)
банката удвои своя кредитен портфейл и увеличи три пъти заемите си. На регионален принцип те
се разпределят към страни от: Латинска Америка (31 %); Централна и Югоизточна Европа (23
2
%); Източна Азия (13 %); Южна Азия (15 %); Африка (10%) и средния изток (8%). Според
целевото си предназначение заемите се предоставят за подпомагане на икономическата си
политика и управленските реформи, за транспорт, здравеопазване и социална дейност,
водоснабдяване, енергетика и минна индустрия.
Световната банка е и своеобразна „банка на знанието“, защото подготвя и предоставя
информация и ноу-хау по всички въпроси и във всички сфери, в които се ангажира с финансова
подкрепа (инфраструктура, здравеопазване, образование, държавна администрация, защита на
околната среда и други).
България е член на МБВР от 1990 г. Дяловото й участие в капитала на банката се
определя от нейната квота в МВФ. Тя е 5 125 броя акции, т.е 0,33% от капитала на обща
стойност $ 629, 1 млн. Интересите на България в Съвета на изпълнителните директори се
представляват от изпълнителния директор за Холандската група. Тази група има 4,52 % от
гласовете в Съвета на изпълнителните директори на МБВР.
При изпълнението на агентски функции към държавата Българската народна банка си
сътрудничи с Министерството на финансите по въпроси, свързани с участието на държавата в
МБВР, например консултации по стратегията на МБВР за България, заемни споразумения и
гласувания на документи от Съвета на гуверньорите.
Международна асоциация за развитие
Създадена през 1960 г. по инициатива на САЩ. Целта й е да съдейства за повишаване
икономическото развитие и жизнения стандарт на най-бедните страни. Затова се предоставят
особено изгодни финансови услуги, благодарение на които трябва да се повишава Пт и да се
подобрява икономическото и социално състояние на бенефициентите. Годишно се одобряват
заеми в порядъка на $15 млрд., което превръща тази институция в най-големия социален донор
на бедните страни. Типичният заем на МАР е безлихвен (за неговото получаване тя начислява
само такса за управление в размер 0, 75 % от предоставената сума), със срок от 40 г. с 10 –
годишен гратисен период.
Към края на 2014 г. е предоставена финансова подкрепа на 80 страни, в които
годишният доход на глава от населението не превишава $1 150 или такива, за които заемите на
МБВР се оказват недостатъчни. Половината от помощта се насочва към африканските страни на
юг от Сахара, 32% за Източна Азия и Пасифик, 4 % - За Европа и Централна Азия и по 1% за
Северна Америка, Латинска Америка, Карибския басейн и Средния Изток.
По отрасли заемите се разпределят към: транспорта (14%), образованието (13%) и
селското стопанство (12%), следвани от градското развитие (10%), социалната сфера (8%) и
финансовия сектор (7%).
По принцип, МАР и МБВР предоставят два вида заеми на правителства от развиващи се страни.
-С инвестиционния заем се финансират определени проекти, например в инфраструктурната
сфера
-С пряка бюджетна помощ се финансират програми за секторни и глобални реформи
Това финансиране е продължение на съществуващата по-рано практика за предоставяне на заеми
за структурно приспособяване. Освен финансирането, двете институции оказват техническа
помощ.
Международната финансова корпорация (МФК)
Създадена през 1956 г. като самостоятелна дъщерна институция на Световната банка.
Нейната цел е да стимулира частната стопанска инициатива в развиващите се страни и по-
конкретно – създаването, модернизацията и разширяването на частни предприятия. В нея
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международни финансови институции и ролята им в България

Международните финансови институции (МФИ) са създадени от повече от една държава и са субекти на международното право. Акционерите в тях са обикновено националните правителства, но не е изключено такива да бъдат и други международни институции или...
Изпратен от:
Reneta Petrova
на 2015-10-27
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
24 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Тема: банкови системи

05 май 2006
·
2,195
·
2
·
391
·
152

Финансовите системи на съвременните държави се характеризират с много на брой и разнообразие финансови институции. Те могат да бъдат класифицирани по различни признаци в зависимост от национални особености на съответната държава.
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,832
·
4
·
924
·
485
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Управление на финансови проекти в индустриално предприятие

10 дек 2007
·
426
·
22
·
4,124
·
180

Терминът "проектно финансиране" се използува отдавна в речника на банкерите; инвеститорите. Някои банки у нас имат звена, занимаващи се с финансиране на проекти. Въпреки това представата на много от предприемачите у нас за това какво представлява...
 

Финансови пазари и финансови институции

09 яну 2008
·
517
·
12
·
4,085
·
220

Финансовата система представлява съвкупност от финансови инструменти, пазари и институции, тяхната взаимна връзка и обусловеност. При функционирането на тази система се управляват ресурси. Определят се цените на финансовите активи и се предлагат...
 

Практика на одитиране на централната банка

19 мар 2006
·
822
·
3
·
1,498
·
67

Практика на одитиране на централната банка - характеристики на ЦБ, функции, правна рамка, ключови играчи в контрола на централните банки, висша одиторска институция и т.н.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
9
1
13 мин
14.08.2019
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Международни финансови институции и ролята им в България

Материал № 1200019, от 27 окт 2015
Свален: 24 пъти
Прегледан: 38 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,520
Брой символи: 22,284

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни финансови институции и ролята им в ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала