Големина на текста:
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНА ВАЛУТНА СИСТЕМА
Идеята за изграждане на международната валутна система преди всичко
цели да постигне :
-Засилване на сътрудничеството и преди всичко на
координацията в областта на паричната и валутната политика и политиката
на капиталовите пазари;
-Установяуване и прилагане на по- устойчиви валутни курсове;
-Намаляване на отклоненията между тях до възможния
минимум;
-Либерализиране движението на капиталите;
-Развитие и задълбочаване на сътрудничеството между
националните емисионни банки и др.
Основите на европейското валутно сътрудничество са положени с Римския
договор от 25.03.1957 г., който постави началото на европейската икономическа
и политическа интеграция. В най общ вид валутната търговия се свързва със
валутния пазар .
Валутата или валутната единица е названието на паричната единица на
дадена страна, когато трябва да се съпоставя с други парични единици, т е когато
в определена степен тя изпълнява функцията на световни пари. Развитието на
световната търговия налага стоките да се оценяват освен в паричните единици на
страната, в която са произведени, и в паричните единици на страната, която ги
внася. А това само по себе си изисква съпоставимост на разнородните парични
единици, които до началото на 70-те години се съизмерваха косвино чрез злато.
КОНВЕРТИРУЕМОСТ , или конвертабилност , се нарича правото на
свободна разменяемост на една валута с друга, без за това да е необходимо
каквото и да е било разрешение от правителствени, банкови и валутни органи на
страната, където се извършва обменът. Същностна черта на валутната
конвертируемост е правото на икономическите субекти свободно да избират
пазара- вътрешен или външен, в зависимост от собствените си интереси.
Конвертируемостта като връзка със световния пазар, предполага откриване на
вътрешния пазар за външна конкуренция.,т.е. отворен характер на националната
икономика.
ПАРИТЕТЪТ на местната валута е относителната стойност, която тя
приема и в чиято основа могат да бъдат златните или валутни резерви на
страната. Основен фактор влияеш върху паритета , е експортната насоченост на
страната,което определя валутните и резерви.,а те са еквивалент на банковия
баланс на страната,който по силата на международни споразумения /МВФ/ може
да се държи във вид накнижно златоили специални права на тираж, както и в
налично злато.
Друг фактор , е ефектът на ЛИХВИТЕ .Една държава може да увеличи
привлекателността на валутата си за международните инвеститори, като повиши
вътрешните лихви, което би повишило печалбите на инвеститорите , ако вложат
пари или закупят нейни облигации.
Конкретният механизъм за установяване на валутните курсове се управлява
от Националната централна банка, която по същество създава и регулира валутния
пазар.
Европейската парична единица ЕВРО е основна валута на Европейската
валутна система. Тя има по- широко приложение:
-откриват се текущи и депозитни сметки;
-извършват се плащания;
-депозитни операции;
-кредитни операции и др.
Правителствата започнаха да имитират бонове и облигации вече само в
ЕВРО. В евро бяха преоформени и съществуващите дългове.
ТЕМА 2. ФОРМИ НА ПЛАЩАНЕ. АКРЕДИТИВНА ФОРМА НА
ПЛАЩАНЕ.
Формата на плащане е един от най- важните елементи на всеки външно-
търговски договор. Формата на плащане определя техническия ред за
протичане на платежните операции и гарантира срещу евентуален риск.
В международния платежен оборот са се наложили няколко класически
форми на плащане, като АКРЕДИТИВЪТ, ИНКАСОТО,ОТКРИТАТА
СМЕТКА, ПРЕВОДЪТ идр. Коя от посочените форми ще бъде договорена ,
зависи от редица фактори, по съществени от които са наличие на доверие
между партньорите, икономическите позиции на отделните фирми,
конюнктурата на стоковите пазари и много други. Основно приложение в
платежните отношения на фирмите в сферата на международната търговия
намират АКРЕДИТИВЪТ и ИНКАСОТО .
ДОКУМЕНТАРЕН АКРЕДИТИВ. Това е писмен ангажимент на една
банка, поет по нареждане на вносителя, да заплати на посочено физическо или
юридическо лице износител , определена сума в определен срок срещу
представяне на стокови документи и при спазване на строго фиксирани
условия. Акредитивът се нарича документарен, тъй като е свързан с
представянето на стоково- разпоредителни документи, доказващи
изпълнението на определена стокова доставка. В един акредитив участват
следните лица:
-НАРЕДИТЕЛ или АКРЕДИТИВОДАТЕЛ това е лицето, по
чието нареждане банката открива акредитива. Това са вносителите или
купувачите при външнотърговските сделки.
-БЕНЕФИЦИЕНТ е лицето, в чиято полза се открива
акредитивът. Това са износителите или продавачите при ВТС.
-АКРЕДИТИВНА БАНКА е банката, която открива или издава
акредитива.При една акредитивна операция участват обикновено две банки
едната е винаги акредитивна, а другата е авизираща или уведомяваща .
Основните реквизити на документарния акредитив са :
-1 . Име и адрес на акредитивната банка;
-2 . Име и адрес на авизиращата банка;
-3 . Име и адрес на наредителя ;
-4 . Име и адрес на бенефициента;
-5 . Акредитивната сума;
-6 . Видът на акредитива;
-7 . Видове и брой на документите;
-8 . Описание на стоката- вид, количество , цена и др.
-9 . Срок на валидност и дата на експедиция.
Документарното валутно ИНКАСО е такава форма на плащане, при която
износителят след експедиция на стоката нарежда на своята банка да инкасира чрез
друга банка паричната стойност на доставената стока срещу предаване на
документите на вносителя.
В документарното валутно инкасо участват:
- НАРЕДИТЕЛизносителят на договорената стока;
- БАНКАНАРЕДИТЕЛ ; ИНКАСИРАЩА БАНКА;
- ПЛАТЕЦтова е вносителят, който извършва плащането.
Останалите форми на международни плащания имат твърде ограничено
приложение , главно поради значителните рискове и несигурност.
ТЕМА 3. ВИДОВЕ АКРЕДИТИВИ. ПРЕДИМСТВА НА ОТДЕЛНИТЕ
ФОРМИ И РИСКОВЕТЕ ОТ ТЯХ
ДОКУМЕНТАРНИТЕ АКРЕДИТИВИ се делят на няколко вида, в
зависимост от характера на задълженията на участващите в тях лица, както и от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 мар 2016 в 23:50 студент на 38 години от София - УНСС, факулетет - Финансово счетоводен факултет, специалност - финанси, счетоводство и контрол, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
6 мин
11.11.2016
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
17 мин
19.01.2015
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Развити теми по Външна търговия за гимназиите

Материал № 1199384, от 24 окт 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 6 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 37
Брой думи: 10,274
Брой символи: 60,208
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала