Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО
ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНСКАТА
ДЕЙНОСТ
1.1.УПРАВЛЕНИЕТО КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН
Понятиетоуправлениесе използва в различните науки, за
обозначаване на функции присъщи на организираните системи (техническа,
биологична, социална). Управлението се определя като общо свойство на
всяка сложна динамична система. Функционирането, регулирането,
поддържането на всяка една система е невъзможно без процеса управление.
Управлението се възприема като предварително определено и
последващо целенасочено въздействие върху даден обект или система, за
да може неговото (нейното) поведение съобразно с обективните условия и
възможности да измени своето състояние в желаната посока (Илиев, 2005,
20) . По този начин управлението като вид въздействие се приема като
обща характеристика на трите вида управляеми системисоциални,
биологични и технически.
Управлението не съществува само по себе си. То винаги е насочено
към някакъв обект и означава известно въздействие върху него. Това е
процес, който може да се разглежда като серия от дейности, действия и
операции, които водят до определен резултат (Станчева и др., 1998).
Социалните системи за управление се отличава от управлението на
другите организирани системи по това, че основен компонент на
управлението са взаимоотношенията между хората като членове на
организацията или нейните подразделения. Обект и субект са социалните
1
отношения, зад тях стоят хора с техните цели, стремежи, задачи, поведение
и действие.
Управлението се характеризира с няколко признака:
-целенасоченост - управлението е процес на системни и
взаимносвързани действия за постигане на някаква желана цел;
-привеждане на системата от едно състояние в друго- управлението
се определя като привеждане на системата в ново състояние чрез
въздействие върху нейните променливи. Управлението се разглежда като
такова въздействие върху управленската система в резултат на което тя
придобива едно ново състояние - динамична устойчива система;
-управлението се разглежда и като възможност за постигане на
максимален ефект от работата на системата. От тази гледна точка
управлението се разглежда като дейност свързана с това какво предстои
да се прави, как да се направи то по-добре и най-ефективно. От тази гледна
точка управлението може да бъде формулирано катоизбор на желания
изход на процеса, контрол върху процеса и въздействие върху системата,
осигуряващо желания ход”;
-управлението е вземане на решения.
Какво е фирмено управление?. Ето няколко определения.
Според А. ФайолДа управляваш значи да водиш предприятието
към неговата цел, като извличаш максималните възможности от всички
налични ресурси” (Гвишиани, 1973, 262 - 263).
Мениджмънтът е процес, който се предприема от едно или повече
лица за координиране дейностите на други хора, с което се постигат
резултати, недостижими за човек работещ самостоятелно” (Станчева и др.,
1998, 15 ).
Управлението е постигане на нещата чрез други хора.”(пак там).
От тези и други дефиниции може да се каже, че управлението се
изразява в това, да се накарат другите хора да вършат онова, което
2
мениджърът иска. Резултатите към които той се стреми се свързват с
целите на организацията и повишаване ефективността на дейността.
Управлението означава умение за общуване и мотивация на хората,
организация и координиране на дейността, общо усилие за постигане на по-
добри резултати. Освен това управлението означава и вземане на решения.
Съобразно поставените цели мениджърът решава по какъв начин тези цели
ще бъдат постигнати, чрез какви средства, кой най-добре може да изпълни
работата и как ще се осъществява контрола върху дейността.
В аспекта на тези разсъждения могат да се обобщят следните по-
важни характеристики на процеса управление:
1.То трябва да осигури достигането на целите на организацията.
2.В управлението се работи със и чрез други хора - в този смисъл то
интегрира усилията на всички работещи в организацията.
3.Непрекъснато се балансира между икономичност и ефективност.
4.Трябва да се постигне най-доброто с ограничени ресурси.
5.Трябва да приспособява организацията към постоянно
променящата се среда.
1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОЦЕСАУПРАВЛЕНИЕ
Управлението може да се отнесе към сложните човешки дейности.
С основание за него се казва, че то е както наука, така и в голяма степен
изкуство. В психологически аспект то съдържа в себе си множество
противоречия. Едно от противоречията се отнася до обективния характер
на управлението и субективния начин на неговото осъществяване. Всички
управленски функции се реализират чрез решенията на ръководителя. Това
засяга неговите лични качества, интелектуални възможности, знания, опит.
Управлението изисква правилно реагиране във всяка една ситуация. Това е
възможно само при умело балансиране между множество противоречия за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психологически анализ на управленската дейност

Понятието "управление" се използва в различните науки, за обозначаване на функции присъщи на организираните системи (техническа, биологична, социална). Управлението се определя като общо свойство на всяка сложна динамична система...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-10-21
Добавен в:
Теми
по Психология на управлението
Статистика:
0 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Психология на управлението за Неучащи несваляни с 11 - 20 страници Авторски
 
Подобни материали
 

Теми за изпит по Психология на управлението


3. Социално влияние 1. Х-ка на социалното влияние – процес, при кой-то един човек оказва въздействие в/у друг или гру-па от хора, с цел получаване на определен резултат. Социалното влияние е по-силно в/у членовете на групата, които не са достатъчно...
 

Психология на управлението


Винаги по силният дразнител привлича вниманието (Ако човек отваря една врата и в същото време се чупи прозорец в стаята...
 

Психология на управлението - пищови


1. Въведение в психологията на управлението - развитие, връзка с други науки; 2. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на ПУ; 3. теоретични концепции в ПУ; 4. диагностика в управленската дейност. подбор на кадри...
 

Психологически анализ на управленската дейност

Материал № 1198845, от 21 окт 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 18 пъти
Предмет: Психология на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 19
Брой думи: 4,384
Брой символи: 25,693
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала