Големина на текста:
Въпрос 2. Основни теории за същността на парите.
1.Металическа теория за парите. Главните постановки на това икономическо направление са:
-Богатство са само ония блага, които могат да се реализират в пари, т.е. отъждествяват
богатството с парите;
-Производството е предпоставка за създаване на богатство и затова то трябва да се развива;
-Пълноценните златни и сребърни пари са единствен вид пари и разглеждат златото и
среброто като пари по своята природа;
-Парите в една държава изпълняват функциите на мярка на стойността и съкровище, а на
международния пазар функцията на световни пари;
-Препоръчват внос на благородни метали по всякакъв търговски и нетърговски път, не само
чрез износ на стоки, но и чрез държавна политика, включително война;
-Отричат възможността за замяна на пълноценните златни и сребърни пари с книжни и
кредитни пари.
2.Теория за парите като техническо средство. Основоположник на тази теория е Адам Смит. Той
разглежда парите като техническо средство, което спомага за обръщението на стоките и за
размяната. Адам Смит приема, че парите изпълняват функцията средство за размяна и не
представляват богатството на народите, а са само средство за обръщение или средство за
закупуване на други стоки. Като пари приема, че могат да се използват и парични знаци
вместо злато и сребро.
3.Номиналистическа теория за парите. Според привържениците на тази теория парите се
възприемат като една абстрактна единица, условен знак или обикновено название. Тази теория
отрича стоковия характер на парите и ги третира като едно творение на държавната власт.
Номиналистическата теория по-късно се развива в следните три варианта:
-Теория за идеалната сметна единица;
-Държавна теория за парите
-Функционална теория за парите.
4.Количествена теория на парите се заражда 16-17 в. вследствие на т. нар. революция на цените.
Представители: Шарл Монтенескьо, Дейвид Рикардо, Ървинг Фишер и др. Представителите
на количествената теория приемат, че с увеличаването на количеството на парите се
повишават стоковите цени, а стойността им намалява.
5.Кейнсианска теория. Джон Кейнс. Той твърди, че хората имат желание да притежават
определено количество реални парични средства. Кейнс създава вариант на регулираната
количествена теория за парите. Той разглежда парите като законно платежно средство напълно
откъснато от златото, тъй като е привърженик на книжните пари. Счита че чрез държавно
регулиране на количеството на парите и валутните курсове може да се регулира развитието на
цялата икономика. Според Кейнс, паричната политика по принцип не оказва съществено
влияние върху инвестициите и потреблението. Най-често силата на влиянието на парите се
свежда до лихвения процент.
6.Монетаристка теория. Автор и неин най-виден представител е Милтън Фридман. Той
формулира т. нар. нов количествен метод. Лансира тезата, че почти навсякъде икономическата
нестабилност е резултат от погрешно организирано предлагане на пари. Англо-американската
икономическа школа формулира т. нар. монетарно правило – паричната маса трябва да расте
средногодишно с 3-5 % независимо от състоянието на стопанската конюнктура и фазата на
икономическия цикъл. Основната теза в монетаризма е необходимостта да се поддържа
устойчиво нарастване на паричната маса в икономиката.
На базата на изложеното може да се изведе следната обща дефиниция за същността на парите:
парите са вид актив, абсолютно ликвиден, за да изпълнява разменната функция и функцията на
съхранение на стойността. Всеки актив, който изпълнява тези две функции е прието да се нарича
пари. За разлика от останалите форми на богатство, парите могат непосредствено да се разменят
за други ценности, стоки и услуги. Следователно, парите не са единствената и най-
разпространена форма на богатство. Разликата е в това, че парите са абсолютно ликвидни.
Въпрос 4. Развитие на парите.
1.Натурална размяна – това е най-нормалния обмен на продукти. При нея едни продукти се
разменят за определено количество други продукти в зависимост от договорките между двете
страни. Затрудненията при натуралната размяна възникват от необходимостта от двойно
съвпадение на желанията на продавача и купувача.
2.Златна епоха – постепенно златото започва да изпълнява функциите на разменно средство.
Причините за това са, че то не променя вида си продължително време, лесно се дели на по-
малки части и има висока стойност, защото не е често срещан метал в природата.
Самородното злато не е удобно за размяна, тъй като е мек метал и бързо губи стойност.
Появяват се монети. Златото разкъсва размяната и тя става на два такта: стока срещу злато и
злато срещу стока. Така размяната между хората се ускорява. Формира се по-голямо търсене
на стоки и парични стимули за тяхното производство. Търговията между отделните държави
се е извършвала чрез златните монети. Наличието на множество монети с различна стойност и
недостигът на злато ограничава международната търговия. Недостигът на злато води до
пускането в обръщение и на сребърни пари в някои европейски страни, в които златото не е
достатъчно. Постепенно в повечето европейски държави започват да доминират сребърните
пари, а Франция е била с двойна валута от злато и сребро. Тази френска биметална валутна
система е била възприета по-късно от Белгия, Швейцария и Италия, а след това била
разпространена в рамките на по-късно създадения Латински валутен съюз. В държавите от
Германския съюз господства сребърната валута.
3.Златния стандарт е паричен стандарт, при който стойността на парите съответства на дадено
количество злато. При златния стандарт парите са или монети, съдържащи определено
количество злато, или банкноти, за които се гарантира замяната им със злато в предварително
определено количество. Паричните единици, използващи златен стандарт, имат постоянен
обменен курс една спрямо друга. През 70-те години на 19 век. цената на среброто намалява
значително вследствие на нарасналото производство и европейските държави започват една по
една да преминават към златния стандарт. В САЩ през 1900 г. е приет закон за златния
стандарт. През 19 век. почти целият свят е използвал златния стандарт, а само отделни
държави – например Мексико и Китай са продължили да използват сребърните монети.
4.Златно-банктнотно обръщение. Развитието на европейските икономики и недостатъчния
добив на злато водят до пускане в обръщение на заместители – книжни банкноти. Банкнотата
е имала следните характеристики:
-Изработена е от хартия;
-Няма собствена стойност, а само представителна, т.е. тя представлява определено
количество злато;
-Банкнотата е обезпечена със златно покритие.
Опитът при използването на банкнотите показал, че те успешно заместват златните пари, тъй
като първоначално са били напълно обезпечени със злато. Обмяната на банкнотите срещу
злато продължава до началото на Първата световна война (1914), след което в паричното
обръщение на националните икономики то е отменено. Появяват се книжните пари, които не
са обезпечени със злато.
5.Златно-доларов стандарт – от 30-те години насам повечето страни започват да дефинират
националните си валути като книжни пари или резерви, а не в злато. Доларът постепенно се
налага като предпочитана от страните валута, в която отделните държави държат своите
резерви. През 1944 г. в Бретън Уудс, щата Ню Хемпшир, САЩ, е свикана международна
конференция, от 1 до 22 юли. В резултат на водените преговори и дискусии възниква новата
международна валутно-финансова система под името Бретън-Уудска система. Основният и
принцип гласи, че обменните курсове трябва да бъдат фиксирани. Ролята на златото в новата
система се изпълнява от долара. Той е единствената валута, която има фиксиран златен
паритет. Всички останали валути имат доларови паритети, т.е. изразяват цената си в щатски
долари, а през долара и в злато.
6.Валутен пазар. През 1971 г.администрацията на американския президент Ричард Никсън
едностранно обявява, че повече няма да допуска обмяна на доларови акции срещу злато и
налага мито за вноса в САЩ в размер на 10 на 100. За първи път доларът, а с него и всички
други валути, се определят не от стойността на дадена стока (злато), а от търсенето и
предлагането, т.е. според курса на пазара. САЩ успяват да предизвикат преговори, които се
провеждат във Вашингтон и да постигнат през декември 1971 г. споразумението
“Смитсонийн“. По силата на това споразумение останалите страни се съгласяват да повишат
стойностите на своите валути. Така МВС се променя от система базирана на фиксирани
обменни курсове, на система базирана на плаващи курсове. Петролният шок от 1973-1974 г.
ускорява инфлацията, тъй като четирикратно увеличава цените на суровия нефт на
международния пазар. След този факт страните една след друга се отказват от поддържането
на фиксирани валутни курсове и Бретън-Уудската система окончателно си разпада.
7.В днешно време. Сегашната система е определяна като “амалгама“ от плаващи, фиксирани и
смесени валутни режими. Характерно е, че голям брой държави с развита икономика са
избрали режим на свободно плаване на своите валути. Този режим е предпочитан и от
държави, чиито икономики преживяват хроническа слабост и поради това резервите им са
недостатъчни за поддържане на фиксиран курс. В края на 20-ти век по-слабо развитите страни
вече привързаха валутите си към долара, еврото или йената. Днешната парична система
напълно е скъсала връзката си със златото и сега то се използва като резерв от централните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2023 в 14:29 ученик на 27 години от София - 128 СОУ "Алберт Айнщайн", випуск 2015
 
Подобни материали
 

Произход същност и еволюция на парите.

11 дек 2007
·
550
·
4
·
4,631

1.Произход и причини за възникването на парите Темата пари е вечна, но тя е особено привлекателна и актуална през последните над две столетия във връзка с прехода към развито стоково стопанство. Произходът на парите се свързва от различните автори и...
 

Количествена теория за парите.

02 апр 2009
·
158
·
3
·
1,048
·
162

Количествената теория за парите се заражда през XVIV- XVII век, когато от Америка към Европа се считат огромни количества злато и сребро. Във връзка с това цените на стоките в Европейските страни нарастват...
 

Теория на парите

10 дек 2008
·
176
·
11
·
2,255
·
102

Курсова работа по теория на парите за втори курс студенти във икономически ВУЗ.
 

Факторът време и промяна стойността на парите във времето

05 яну 2007
·
964
·
2
·
437
·
216

Бъдеща и настояща стойност на капитала. Нетна настояща стойност.
 

Финанси - учебник (126 страници)

29 окт 2007
·
4,725
·
121
·
21,262
·
2,291
·
2
·

Теоретични основи на финансите Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
19
1
2 мин
31.08.2018
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
40
2
1
14 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по финанси

Лекции по някои от въпросите по Обща финансова теория

Материал № 1198613, от 20 окт 2015
Свален: 260 пъти
Прегледан: 320 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 27
Брой думи: 8,426
Брой символи: 52,085

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по някои от въпросите по Обща финансова  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Славена Христова
преподава по Финанси
в град Търговище
17

виж още преподаватели...
Последно видяха материала