Големина на текста:
1 Модерно сестринство - задачи, функции и роля на съвременната медицинска сестра
Сестринството е система от здравни грижи, извършвани от сестрата с цел задоволяване на здравните
потребности на пациентите, семейството, обществото, като мястото на оказваните грижи може да бъде
болница, хоспис, дома на пациента, училище, предприятие извънболнично или др. заведение.
Специфични особености на медицинския труд :
1.Дейността на медицинския труд е насочена към човека.
2.Професионалните и етични изисквания се сливат в едно
3.В ръцете на медицинските специалисти са живота и здравето на хората
4.Необходимост от спазване на лични, семейни, и медицински тайни на човека.
5.Добро владеене техниките на комуникация и разговор
6.Високо осъзнато чувство за отговорност при изпълнение на всякакъв вид манипулации и процедури.
Етапи на сестринската професия- знания,умения, поведение.
Взаимовръзка м/у задачи, функции и роля Роля- съвкупност от дейности
Основната роля на м.с./СЗО/ се състои в това да подпомага човека- болен или здрав, за запазване или
възвръщане на здравето, чрез изпълнение на задачи, които той самият би изпълнил, ако имаше за това сила,
воля или притежаваше необходимите познания, за да може да възвърне своята самостоятелност
Аспекти на сестр. дело : грижи (провежда здр. обучение, дава консултации, ) и помощ ( способства за
преодоляване на ограниченията във възможностите поради здр. проблем, социален проблем, липса на знание)
Цел- изпълнение на задачи за достигане на здр. благополучие на пациента.
Задачи- определят работата която трябва да се извърши
Задачи на м.с:
1Създаване възможност за въздействие върху процеса на реформата, чрез активизиране на собсвеното
участие.
2.Утрърждаване на позитивна нагласа в обществото и мед. общност спрямо сестринската професия и
здравните грижи.
3.Подготовка и утвърждаване на националната стратегия и план за действие в областта на сестринските
грижи.
4.Развитие на обществения и професионалния диалог за сестрински грижи, статуса и ролята на сестринската
професия вътре и извън системата на здравеопазването.
5.Изграждане на авторитетна, стабилна и силна съсловна организация.
Функции- съвкупност от дейности насочени към дадена цел, изпълнявани от едно и също лице.
Функции на м.с. според СЗО :
1.Осигуряване и ръководство на сестринската помощ.
2.Обучение на болните и персонала за осигуряване на медико- санитарна помощ (здр. възпитание)
3.Умения на м.с. за работа в медицински екип.
4.Развитие на практическото сестринство чрез прилагане на анализ на ситуациите и научните изследвания.
Измерение на функциите на м.с: Зависими, взаимозависими, автономни.
Функции на м.с.:
1.Промотивни- подпомагане на личността и семейството да поемат по-голяма отговорност за собственото
здраве
2.Профилактични- участва в преодоляване на рисковите фактори и ограничаване на социално значимите
заболявания.
3.Педагогически - провежда обучение на пациентите и техните близки
4.Социални дейности- ориентирани са към променящите се здр. потребности на личноста, семейството,
обществото.
5.Полагане на здр. грижи- традиционните медицински дейности
6.Мениджмънт- управление на здр грижи
2 Историческо развитие на мениджмънта приносът на учените и влиянието на
различните школи. 3 Функции на мениджмънта.
1
МЕНИДЖМЪНТА е процес на координиране и оказване на влияние в/у подчинените да работят за
постигане целите на организацията посредством интегриране на ресурси чрез планиране, организиране,
координиране и контролиране (осн. функции на Мдж).
Като самостоятелна научна дисциплина менинджмънта се обособява в началото на 20в. и се развиват 3
основни школи - класическа, школа на човешките отношения и школа на организационното поведение.
Класическата школа включва 3 направления
1.Научен менинджмънт- свързва се с името на Фредерик Тейлър .Поставя се акцент върху материалното
стимулиране
2.Административен менинджмънт - Хенри Файол разделя менинджмънта на 5 дейности-планиране
,организиране,ръководене, координиране и контрол
3.Бюрократичен менинджмънт - създател е немския социолог Макс Вебер. Според него основните
характеристики на идеалната бюрокрация включват - специализация на труда,формални правила и
процедури, безличност, строго определена йерархия и повишение на базата на заслугите.
Школа на човешките отношения - опира се на постиженията на психологията и се свързва с имената на
Фолет , Мейо и други.
Школа на организационното поведение - насочва се към поведенческите аспекти при анализа на
организацията. Представители:
Честър Бърнард - изучава формалната и неформалната организация
Абрахам Маслоу - най популярната теория за мотивацията
Ликрет - теория за лидерството
Курт Левин - тория за груповата динамика
Виктор Вруум - мотивационна теория на очакванията
Мак Грегър - теории Х и У. Според теорията Х средният човек не обича труда , бяга от отговорност .Според
теорията У повечето хора обичат труда
Основни принципи на мениджмънта в сестринството:
1.планиране- първа главна функция
2.ефективно използване на времето
3.вземане на решения
4.управление на клиничната практика
5.формулиране на социални цели
6.организиране - втора главна функция
7.промяната
8.организационна култура
9.ръководенетрета главна функция
10.мотивация
11.ефективна комуникация
12.развитие на персонала
13.контрол и оценяванемогат да се разглеждат като 4-та и 5-та главни функции на мениджмънта
14.всички тези функции са независими и взаимозависими една от друга.
Съвременни теории за менинджмънт:
-Теория за системите - системата представлява група от взаимосвързани части, която действа като едно
цяло за постигане на общите цели. Всички здравни институции са отворени системи, с 4 основни елемента -
вход, преобразуване, изход, обратна връзка..
-Ситуационна теория - опитва се да обвърже определена ситуация с конкретно поведение на
ръководителя.
-Теория Z - създател Уилям Оучи - отнася се към школата на организационното поведение, но е съчетание
между положителните страни на теориите Х и У.
-Теория на организационния хуманизъм - според тази теория работника има нужда да използва целия си
капацитет както на работното място, така и в дома. Водеща е вътрешната мотивация на работника . На
служителите трябва да се дава по-голяма свобода , което води до по-голяма удовлетвореност от работата.
Нива на мениджмънта и типове мениджъри
В зависимост от нивото на което се вземат решенията и мястото на мениджъра в йерархията на
организационната структура се различават 3 основни нива на менинджмънт и съответно 3 типа мениджъри:
2
висш менинджмънт и мениджъри на висше ниво - директор по сестринство, главна сестра ,помощник
администратор. Необходимо е най високо ниво на концептуална компетентност-75%
средно ниво (координиращ мениджмънт - старша сестра - концептуална способност 20%, технически
умения - 10%; мениджмънт на чов.р-рси – 70%
низше ниво-отговорна сестра, лидер на екип (оперативен менинджмънт - отговаря за предоставянето на
преки сестрински грижи на един или повече пациенти - технически умния - 90%
Основната идея на сестринския менинджмънт е фокусът в/у човешкото поведение., а най важната роля на
сестрата мениджър е управлението на клиничната практика.
Функции на м.с- мениджър:
І.Управленски:
1.планиране на здравни грижи
2.управлението на сестринските дейности
3.участие в общото управление на отделението
4.управление на персонала
5.управление на информацията
6.управление на процеса на промени
ІІ. Професионални:
1.концепции за подържане качеството на ЗГ
2.участие в разпределението на средствата по клинични пътеки
3.ръководство на сестринските грижи
4.изпълнение на сестринските дейности
Фактори въздействащи в/у развитието на управленческите функции на ст. и гл. м.с.-
Специфични навици и умения които трябва да притежава м.с. мениджър:
І. личностни умения:
ІІ. управленчески умения:
ІІІ. интелектуални умения:
4 Организация и организационни структури.
Организацията представлява група от хора, работещи заедно, в условията на формални и неформални
правила на поведение, за постигането на определена обща цел .
Организацията е структура, която обезпечава формалната рамка за осъществяване на мениджърси процес,
осигуряване ефективна система на работа, комуникационна мрежа, идентичност на индивидите и
организацията и стимулира удовлетворението от работа. Организацията е процес, които се отнася до
процедурите, политиките и методите, използвани за постигането на определена обща цел.
Организационни теории: І. Класическа организационна теория- опира се върху идеалната организационна
структура и върху индивидуалната продуктивност. Ключови елементи на класическата организационна
теория: 1. Централизирана структура на властта. 2.Високоспециализирано разпределение на работната сила.
3.Строга йерархия на мениджмънта 4.Строги правила и разпоредби 5.Рутинни формални комуникации.
6.Поддържане на подробна документация.
ІІ.Хуманитарна организационна теория- фокусира върху формалните и неформалните организационни
структури и върху хората в рамките на организацията. Набляга на производителността на групата, а не на
индивидуалната продуктивност и на факторите, които повишават или понижават груповата продуктивност.
ІІІ.Съвременна организационна теория- характеризира се със системния подход. Разглежда организацията
като сложни, динамични социални системи, като отворени структури в които индивидите, структурата,
крайните продукти и средата допринасят за успеха на организацията.
Организационна структура: отнася до начина, по които се формира дадена група, линиите на комуникация
и средствата за канализиране на властта и вземането на решения.
Формална структура - е стриктно планирана и се описва в нейната организационна схема. Тя предоставя
рамка за определяне на мениджърската власт, задължения и отговорности, описва заеманите постове,
отговорности по изпълнение на задачи и взаимо връзките. Организационната схема обозначава нивата на
Мдж в организацията и включително само работещите на заплата.
Неформална структура е социална по характер и се развива за да удовлетвори потребностите на индивида
от приятелство, чувство за принадлежност и сила. Характеризира се с неясни или променящи се линии на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 сеп 2022 в 22:53 потребител
 
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - Медицина на бедствията и авариите
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ за подготовката на студентите за изпитите по здравен мениджмънт. Въпросите са 28 и са от затворен тип
(Лесен)
28
99
1
1 мин
22.08.2011
Тест по икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по Икономика на здравеопазването за студенти от специалността здравен мениджмънт, мениджмънт на социалните дейности и др. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
20
86
1
1 мин
02.07.2012
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Лекции по управление на здравните грижи

Материал № 1197166, от 12 окт 2015
Свален: 386 пъти
Прегледан: 557 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 34
Брой думи: 14,781
Брой символи: 96,580

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по управление на здравните грижи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала