Големина на текста:
1.НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ
1.Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и
невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на
непълнолетните.
В наказателното право наказателна отговорност за извършено престъпление може да
носи само физическо лице.Всякакви други живи или мъртви същества не могат да
бъдат субект на престъпление.Също така не се признава колективната наказателна
отговорност.
Законът изисква също физическото лице да е достигнало определена възраст-най-
малко 14 години. Малолетните до 14години са наказателно неотговорни.
Пълнолетните обаче отговарят на общо основание.
Необходимо е лицето, достигнало определена възраст да е вменяемо-да притежава
съзнание и съзнателна воля, да има способност да въздейства върху обществените
отношения.
Невменяемо е лицето, което поради умствена недоразвитост или продължително
или кратковременно разстройство на съзнанието не е могло да разбира свойството и
значението на извършеното или да ръководи постъпките си. Такова лице не е
наказателноотговорно, могат да бъдат приложени само принудителни медицински
мерки.
Видове субекти на престъпление.НК различава:
Общ субект на престъплението-може де бъде всяко наказателноотговорно лице. В
особената част на НК общия субект на престъплението фигурира в отделни състави
с термина "който".
Специален субект-някои престъпления могат да бъдат извършени не от всяко
вменяемо и достигнало определена възраст лице, а само от такова, което притежава
едно или друго определено качество.Това са например длъжностно лице,орган на
властта,български гражданин,майка,водач на превозно средство,и други.
Особени правила,относно наказателната отговорност на
непълнолетните.Институти,методи и мерки за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните по ЗБППМН.
Непълнолетните отговарят в намален размер и само,ако са разбирали свойството и
значението на деянието си и са могли да ръководят постъпките си. (т.е. не се
предполага)
В чл.60 НК се посочва,че "наказанието на непълнолетните се налага с цел преди
всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд".
(генералната превенция и острашаващото действие остават на заден план)
Режимът на наказателната отговорност на непълнолетните съдържа специфични
правила,а именно:
1.На тях могат да бъдат налагани само четири вида наказания:лишаване от
свобода,пробация,обществено порицание и лишаване от право да упражнява
1
определена професия или дейност. (без ДЗ, глоба, конфискация, лишаване от
длъжност, военно звание, ордени…)
2.Предвидените в Особената част на НК наказания по отношение на непълнолетните
значително се редуцират,като доживотния затвор без замяна и доживотния затвор се
заменя с лишаване от свобода,глобата се заменя с обществено порицание и др.(виж
чл.63 НК).Лишаването от свобода намалява значително по времетраене,като има
разлика между тези,ненавършили шестнадесет години и тези,които са ги навършили.
(под 16 г. няма пробация)
2а. Вж. 78а ал. VІ.
3.В чл.61НК е предвидено специално лично основание за освобождаване от
наказателна отговорност на непълнолетен,който:
(1) е извършил престъпление,което не представлява голяма обществена опасност.
(2) извършил го е поради "увлечение или лекомислие".
(3) ако прокурорът или съдът реши,че спрямо него могат да се приложат успешно
възпитателни мерки, предвидени в Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
При наличие на тези три предпоставки прокурорът може да прекрати досъдебното
производство,а съдът да реши да не бъде бъде предаван непълнолетния за съдене или
да не бъде осъден. Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно
производство или да прекрати образуваното досъдебно производство, той изпраща
преписката на комисията за налагане на възпитателна мярка. В тези случаи съдът
може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми за това местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или й
изпрати преписката за налагане на такава мярка.
4.Когато съдът определи наказание на непълнолетния лишаване от свобода по-малко
от една година и не отложи неговото изпълнение,непълнолетния автоматично се
освобождава от изтърпяването му и съдът го настанява във възпитателно училище
-интернат или му се налага друга възпитателна мярка,предвидена в ЗБППМН.
Възможно е и след присъдата. Ал. 3 и 4 на чл. 64 предвиждат кога не се прилага.
5.Непълнолетните изтърпяват наказанието лишаване от свобода не в затвор,а в
поправителен дом
6. Особености при освобождаването от изтърпяване: по-кратък срок при условно
осъждане (1 3 г.), възможност за освобождаване и при последващо умишлено
престъпление, по-кратък срок за предсрочно освобождаване до навършване на
пълнолетие (фактически 1/3); възпитателни мерки от местната комисия.
За борба с общественоопасните деяния сред малолетните и непълнолетните,освен
наказателноправни, са предвидени и възпитателни мерки по ЗБППМН (около 13) и
общовъзпитателни и защитни мерки; и органи като комисиите за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (наказанията се
налагат от местните /освен в изключението от съда по-горе/), интернати, домове за
временно настаняване на подрастващи и др.
2
2. Понятие за престъплението. Престъплението като деяние, престъпен
резултат, причинна връзка. Обществена опасност и противоправност на
престъплението.
Понятие за престъплението
Чл. 9, ал. 1 НК гласи,че "престъпление е онова общественоопасно деяние (действие
или бездействие),което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо".
Първото е вид деяние т.е. елемент на съзнателната волева дейност на
човека.Деянието е външно проявен конкретен акт на поведението на определено лице
със свои индивидуални особености.Не е деяние психично
преживяване,мисли,чувства,та дори и конкретно решение ,което не е било външно
проявено в съзнателната дейност на човека.Деянието е конкретен съзнателен волеви
акт.Затова липсва деяние,когато самият акт не е извършен под контрола на
съзнанието.
Деянието може да бъде в две форми:
1.действие-извършване на определени съзнателни телодвижения,насочени към
постигането на дадени изменения във външния свят.
2.бездействие- неизвършване на определени движения необходими за правилното
развитие на дадена общественозначима връзка,когато те са елемент от нея (Срв.
комисивни чрез бездействие.)
Стана ясно, че всяко престъпление е деяние, но не всяко деяние е престъпление.
Престъпление е само това деяние(действие или бездействие), което притежава точно
определени свойства.Според чл.9НК тези свойства са обществена опасност,виновност
и наказуемост.
Съставомерен резултат.
Всяко едно престъпление като деяние има за свой резултат някакви изменения в
действителността Когато обаче говорим за делението на престъпленията на
резултатни и формални, се интересуваме само от точно определени резултати,които
се посочват изрично в състава на съответното престъпление (съставомерни
резултати). При формалните престъпления отсъства изричното посочване на
резултат,от който наказателното право се интересува.
Причинна връзка.
Причинна връзка трябва да търсим само при резултатните престъпления в
смисъл:дали извършеното деяние е причинило настъпването на съставомерен
резултат,или той е настъпил независимо от него,т.е. се дължи на други причини.Само
когато се установи причинна връзка между деянието и съставомерния резултат може
да се говори за довършено престъпление.
3. Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на
деянието (неизбежна отбрана, крайна необходимост, оправдан стопански риск).
Обществена опасност на деянието.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развити теми за държавен изпит по Наказателноправни науки

Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-10-03
Добавен в:
Общи материали
по Наказателно право
Статистика:
1 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Наказателно право за Неучащи несваляни с над 20 страници Авторски
 
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
3
1
6 мин
13.08.2019
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
41
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Развити теми за държавен изпит по Наказателноправни науки

Материал № 1195755, от 03 окт 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 241 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 345
Брой думи: 126,571
Брой символи: 763,424
Цена: 50.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала