Големина на текста:
I. Еволюционистката социология на Хърбърт Спенсър
1.Биография
Хърбърт Спенсър е роден на 20 април 1820г. в Дарби,Англия.Неговият баща е частен
учител,като е бил и секретар на философското дружество в Дарби.Семейството има 7
деца, но всички умират още в непълнолетна възраст с изключение на Хърбърт. Той е
аутсайдер от изнституционална гледна точка; не е работил в университет или
академичен институт. Той още от рано поел пътя на самоук и се отказал от
систематичното образование –предпочитал да чете научните книги и периодика на
баща си и неговите приятели, не пожелал да влезе в Кеймбриджкия университет.Така
постъпва на работа към строящата се по онова време железопътна линия между
Лондон и Бирмингам.През 1841г.Спенсър се връща в родния си дом, където се
занимава самостоятелно с ботаника и прави някои механични изобретения.Дори е
получил патент за изобретението си на резачна и рендосвачна машина.Първото му
съчинение е ‘Неконформистът’.
Работил е като редактор на списание “The Economist”. Написал е първия си трактат
по социология, преди да е чел Конт.Едва през 1852 г. е започнал да го чете.Заедно с
Конт е оновоположник на едно от най – мощните идейни течения –
позитивизма,оказал е голямо влияние в развитието на социологията.
След 35 – годишната си възраст до края на живота си се оплаквал от психическо и
физическо неразположение, понякога изпадал в нервни кризи. Не е ясно защо не е
стъпвал в брак.. Той умира през 1903 г. По това време настъпва залеза на “първия
позитивизъм”
2.Епистомологични принципи на социологията
Подобно на Конт,Спенсър също смята натрупаните човешки знания и натрупания
човешки опит за първостепенен проблем.Изучаването на този опит трябва да бъде
свободно от предубеждения.Трябва да се тръгне от нещо позитивно,т.е. от
нещо,съществуването на което не подлежи на съмнение, което е
очевидно(емпиричният факт,явлението). Спенсър се интересува от разграничаването
на основните области на човешкия познавателен опит.Тези области са три – областта
на “здравия разум”, областта на позитивните науки на научните знания и на
спекулативните знания(метафизиката, теологията).
Относно критерия за достоверността и истинността на човешките знания гледната
точка на Спенсър съвпада с тази на Конт. Такъв критерий са емпиричните факти,
които съществуват независимо от познаващия субект и потвърждават или пък
опровергават истинността на знанията. За разлика от Конт обаче Спенсър отстоява
свой възглед за областта на спекулативните знания. Метафизичните и
спекулативните знания нямат емпиричен произход и не могат да бъдат емпирично
верифицирани. Но Спенсър смята, че истинността на спекулативните твърдения не
само не може да бъде доказана,но не могат и да бъдат опровергавани. Ето защо той
предпочита гледната точка на агностицизма и въвежда категорията “непознаваемо”.
Ето защо теологията,метафизиката,вярата и т.н. не са напълно безпочвени и имат
някакво право на съществуване.
Според Спенсър социологията като позитивна наука трябва да бъде философски
необвързана и е необходимо да се ограничава в рамките на познаваемото,т.е. в света
на явленията- както постъпват всички останали позитивни науки. Но по правило и
знанията, които образуват областта на “здравия разум”, се отнасят до света на
явленията.За Спенсър няма съществена разлика между всекидневното и научното
знание, доколкото и едното,и другото имат за основа емпиричните факти и откриват
класове явления на основата на наблюдения и обобщения.Предвижданията, които се
правят с помощта на тези типове знания, потвърдени от емпиричния опит, доказват
общата им природа като знания. Различията между всекидневните и научните знания
не са по природа, а по някакви други признаци.
Спенсър смята,че всекидневното познание не е способно и фактически не борави с
класови явления,т.е. с абстрактни факти, а предимно с конкретни факти. От негова
гледна точка всекидневното познание, ”здравият смисъл” или “здравият разум”, е
преди всичко качествено познание, което лимитира, стеснява познавателния
хоризонт, силно ограничава възможностите за предвиждане.Той характеризира
всекидневното знание като “неразвита наука”.
От гледна точка на Спенсър генезисът на социологията има за основа всекидневните
знания на хората за техния обществен живот. Появата на социологията като наука е
резултат от еволюционния процес на познавателното усвояване на обществото. В
основата на еволюцията на научното знание Спенсър поставя диференциацията и
интеграцията, аналитиката и синтетиката. Тази схема обхваща три големи класа –
абстрактни, конкретни и абстактно – конкретни науки. Социологията се отнася към
конкретните науки, защото тя изучава обществените явления като цяло.
Важен момент в схемата е разликата между абстактно – конкретните и конкретните
науки от гледна точка на целите, които се поставят пред тях. При кокретните науки
анализът е подчинен на целта да се постигне синтетично обяснение на явленията. А
при другите науки синтезът е подчинен на целта да се провери истинността на
аналитичното обяснение,те разкриват факторите и законите, на които се подчиняват
явленията и процесите. Докато конкретните науки изследват законите на
резултатите, на продуктите на действието на факторите.
В книгата си “The study of Sociology” Спенсър изтъква “трудностите в изграждането
на социологията като наука”, в т.ч. превъзмогването на ценностната обвързаност на
социологията.Той се стреми да се противопостави на т.нар. волна или неволна
намеса на различни ценности в социологическото познание.
Според Спенсър социологията изучава явления, които не могат да бъдат
непосредствено наблюдавани, измервани, обработвани и т.н., както това е възможно
при физиката, химията, биологията и др. Социологията има работа с явления
“разсеяни в пространството и времето”, тя трябва да сравнява много детайли на
социалните явления и в сложността от връзки и отношения да открие обективно
характерното и закономерното.
Спенсър обръща специално внимание на активната роля на чувствата, които се
подбуждат от личните интереси на изследователя.Преди да пристъпи към научно
изследване на явленията, социологът има формирана жизнена позиция, която
включва интереси, представи, чувства, склонности, предразсъдъци. В неговата
жизнена позиция е закрепена определена система от ценности, които могат да се
проявят като сериозна пречка за установяване на строго теоретична научна позиция
към обекта на социологическото познание. И за да се избегне негативното участие
на жизнената позиция социологът трябва да търси единствено обективната истина
(според Спенсър – “спокойствие на духа” ).
Негативна роля в социологическото познание има също и преклонението пред
политически институции и авторитети на политическата власт,възхищение пред
военни успехи и др. Само безпристрастният социологически анализ разкрива
обективното съдържание на изследваните явления.
Чужди на “позитивното” социологическо познание са според Спенсър чувствата и
свързаните с тях ценностни отношения( патриотизъм или пък нихилизъм). Ако
социолога не се освободи от тези чувства, той разглежда едностранчиво както
социалния живот на своята страна, така и явленията и цялостния живот в другите
страни. Други прегради по пътя на социологическото познание са съсловната
принадлежност, алтруистичният или егоистичният морал и религията.
Според Спенър за да се предпази социологическото познание от негативната
ценностна обвързаност са необходими “интелектуална дисциплина”, душевно
спокойствие и интелектуално хладнокръвие. Безпристрастните социологически
съждения и “правилното социално самосъзнание” на социолога са зависими от
степента на развитие на обществото и ще се осъществяват с еволюционното
преодоляване на реалния социален антагонизъм, което “се съпровожда от отслабване
на интензивността” на пречещите на познавателните цели чувства.
Както и Конт , Спенсър също е впечатлен от постиженията на естествените науки в
епохата, в която живее.Неговата теория на науката е опит за осмисляне на
натрупания научен опит, на кристализиралите научни структури, модели на мислене,
подходи, критерии и получили общовалидност в съответните научни среди
стандарти.Обществото се изследва така, както и природата и заради природата на
модерното общество, чууто конституиращи принципи са тези на овещняването на
социалните отношения. За Спенсър биологията е пример и ресурс на принципи,
стандарти и подходи за социологията като наука.Той е родоначалник на биологизма
в социологията.Формулира своя унверсален закон за еволюцията на основата на
биологията.
Според мен е хубаво, че Спенсър обръща внимание на отношението на социолога
към изследвания обект, защото ако той не спазва “препоръки” (ако мога така да кажа)
резултатите от изследването няма да са вярни. В България например се наблюдава
нещо подобно при електоралните изследвания. Когато даден кандидат поръча
предизборно изследване резултатите в негова полза са почти винаги по – високи.
3. Законът на еволюцията и обществото като свръхорганизъм
В своето съчинение “Първи принципи” Спенсър описва универсалния характер на
еволюцията. Той преди всичко се спира на категориите “пространство”, “материя”,
“движение”, ”сила”.Той формулира закони по отношение на тези категории,такива са
законите за неунищожимостта на материята, за непрекъснатост, ритъм и насоченост
на движението, за постоянство на силата.Най – общото определение на универсалния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Еволюционистката социология на Хърбърт Спенсър

Хърбърт Спенсър е роден на 20 април 1820г. в Дарби,Англия. Неговият баща е частен учител,като е бил и секретар на философското дружество в Дарби. Семейството има 7 деца, но всички умират още в непълнолетна възраст с изключение на Хърбърт.
Изпратен от:
pac_master_boy
на 2008-03-28
Добавен в:
Биографии
по Социология
Статистика:
161 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Историческа социология на модерните институции

21 апр 2009
·
42
·
2
·
486
·
63

Социологията е наука за обществото. Тя изучава социалните правила и процеси, които свързват и разделят хората не само като индивиди, но и като членове на асоциации, групи и институции...
 

Ерих Фром и бягството от свободата

23 дек 2007
·
355
·
5
·
1,131
·
85
·
1

Ерих Фром (1900 – 1980) е немско-американски философ, социолог, психолог, един от най-известните мислители на XX век и представител на неофройдизма. Доктор по философия от Хайделбергския университет (1922), Фром завършва курс в Психоаналитичния институт..
 

Възникване на социологическото познание

09 мар 2009
·
57
·
3
·
618
·
37

Възникване на социологическото познание. Предшествениците на позитивната социология – Огюст Конт, Хърбърт Спенсър и Емил Дюркем
 

Въведение в теорията на социологическото познание. Социологията като наука- обща характеристика. Предмет и обект. Функции и задачи. Взаимодействие с други науки. Конкретни социологически дисциплини.

17 дек 2008
·
178
·
3
·
476
·
131
·
2

Въведение в теорията на социологическото познание. Социологията като наука - обща характеристика. Предмет и обект. Функции и задачи. Взаимодействие с други науки. Конкретни социологически дисциплини...
 

Социологията - наука за света, който ни заобикаля

03 яну 2008
·
291
·
6
·
1,032
·
1

Проблемът за историческото начало на социологията е от принципиално естество. Без основно разрешаване на този проблем историята на социологията като предмет води до съвсем неприемлива неопределеност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Еволюционистката социология на Хърбърт Спенсър

Материал № 119485, от 28 мар 2008
Свален: 161 пъти
Прегледан: 161 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Биография
Брой страници: 7
Брой думи: 1,806
Брой символи: 16,160

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Еволюционистката социология на Хърбърт Спенсър"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения