Големина на текста:
1
ТЕМА 7- НЕСЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛ
УЧЕБНИ ЦЕЛИ:
В тази тема разглеждаме несъвършената конкуренция. Ще разгледаме по-
конкретно пазарните структури от типа монопол, монополистична конкуренция и
олигопол. Накрая ще разгледаме проблемите при измерване концентрацията на
пазара и антимонополното законодателство.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
В края на тази тема ще можете да:
? да дискутирате проблемите, свързани с монопола;
? да обясните особеното при монополистичната конкуренция;
? да опишете олигополното поведение и антимонополното законодателство
Фирми, които са в състояние да определят,както цените, така и коли-
чеството на предлаганата продукция, се наричат търсещи цената фирми, а
пазарите, на които предлагат – неконкурентни или несъвършени пазари.
Неконкурентните пазари се обособяват в зависимост от степента на фирмения
ценови контрол, като монополни пазари, конкурентно – монополистични пазари
и олигополи. Всяка от тези пазарни структури има свои особености.
1. Монопол
В учебната литература по „Микроикономическата теория” под монопол се
разбира ситуация,когато на пазара има един производител (продавач) и
множество потребители (купувачи). Например в учебника на Дж.Сломан
„Икономикс” се посочва,че „монопола съществува,когато в отрасъла работи
само една фирма”
1
. Сходно е становището на К.Макконел,С. Брю и Ш. Флинн -
„съвършеният монопол съществува,когато една фирма се явява единствен
производител на продукта,за който няма близки заместители”
2
.
В тези си твърдения учебната литература се опират на становищата на
научните изследвания.
Известната изследователка на несъвършената конкуренция Дж.Робинсън
отбелязва,че ”монопола - е условие на пазара,когато дадена фирма
произвежда или продава един или няколко продукта, не произвеждани или не
1
Сломан Дж. Экономикс. С.пб. 2005 г.; с.190
2
Макконел К., Брю С., Флинн Ш. . Экономикс , М.2011 г.; с.241
2
продавани от някаква друга фирма, т.е. стоки, за които не съществуват близки
„субститути”
3
.
От такива позиции следва, че монополизираният отрасъл се състои от
една фирма и, че продукта на тази фирма е уникален, т.е. няма близки замес-
тители и потребителите нямат алтернатива при неговата покупка. Подобна
ситуация напълно съответства на семантиката на думата монопол „власт на
един”.
Ключовият момент е, че монополистът осигурява цялото предлагане на
пазара.
Монополистът може да реши колко да доставя и каква цена да наложи.
Той може да определя количеството и цената. Той контролира предлагането,
но търсенето се определя от клиентите на пазара. Монополистът, естествено,
може да се опита да влияе на търсенето чрез реклама и връзки с
обществеността. Влиянието на монополиста на пазара е още по-голямо, когато
няма близки заместители на въпросния продукт. Това, колко тясно е
дефиниран продуктът, е от определящо значение.
В икономическата литература се посочват различни класификации на
съществуващите монополни форми, като се използват различни критерии:
а) Според критерия произход монопола може да бъде:
- Природен монопол поражда се от собствеността върху уникален
природен ресурс, с помощта на който произвеждания продукт няма близък
заместител.Следователно съществуват две условия за възникване на
природен монопол: частна собственост, върху ресурса и уникалността на
дадения продукт. Пример за подобен монопол може да бъде колекционерското
вино („Шампанско”), което се произвежда само във Франция в провинцията
Шампан, на ограничена територия, където има уникално съчетание на
климатични условия,температури на въздуха и състав на почвата. От гледна
точка на антимонополната политика на държавата, природния монопол прилича
на естествения, по отношение на който е невъзможно създаване на
конкурентна среда и който подлежи само на пряк държавен контрол и
регулиране.
- Случаен монопол той възниква при случайни, благоприятни за даден
стопански субект съотношение на търсене и предлагане на неговия продукт на
пазара. На този монопол обръща внимание К. Маркс, отбелязвайки, че „ под
случаен монопол ние разбираме монопол, възникващ при купувачите или
продавачите от случайното съотношение на търсенето и
предлагането”
4
.Главната особеност на тази форма на монопола е епизодичния,
3
Робинсон Дж. . Экономическая теория несовершенной конкуренции, М 1986, с. 465
4
Маркс К. . Энгельс Соч. т. 25, с.194
3
кратковременен характер. Много често случайния монопол се свърза със
съществуването на пазарен дефицит.
- Икономически монопол е иманентно явление за болшинството типове
пазарно стопанство. Обуславя се от преимуществата на едромащабното
производство или от дефиренциацията на продукта за потребителя. Като
правило тази форма на монопола има по-дълъг срок на съществуване, по-
малко е защитен от конкуренцията и в този смисъл има по-малко
продължителен живот от природния монопол.
Б) Според степента на защитеност монопола бива: открит и закрит
- Открития монопол няма някаква специална защита от конкуренцията
извън ” естествените” икономически причини.
- Закрития монопол притежава специални мерки за защита,които не
позволяват в дадения отрасъл да се формира конкурентна среда. Най-често
това са бариерите на входа (на влизане), които държавата налага с помощта на
патенти, лицензи и сертификати, даващи на даден производител монополното
право да произвежда определена продукция. Използването на подобни мерки е
свързано с по-глобални в сравнение с демонополизацията икономически и
социални интереси, например със защитата на интелектуалната собственост.
В) Според методите на реализацията на своето особено положение
монополите се подразделят на: прост и с ценова дискриминация - тъй
наречения сложен монопол.
- Простия монопол възниква,когато стопанския субект ( продавач или купувач)
установява единна цена за всички контрагенти на своята стока, продавана на
един пазар.
- Ценовата дискриминация, като метод за реализация на монополно положение
се състои в това,че на един пазар се определят различни групи контрагенти на
монопола и за тези групи се определя различна цена за една и съща стока.
Подобна ситуация възниква при определени условия:
1. Фирмата да може самостоятелно да определя цената,т.е. да бъде
монополист;
2. Контрагентите на пазара да могат да бъдат разделяни на групи по
някакъв признак и за всяка група да съществува различна еластичност на
търсенето
3. Да е невъзможна препродажбата на получената стока.
Фирмата монополист при установяване на ценова дискриминация може да
максимизира както обема на продажбите,така и общия си доход.Освен това
ценовата дискриминация може да бъде средство за конкурентна
борба,позволявайки изместването от пазара на други конкуренти.Често

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Несъвършена конкуренция и монопол

Тема 7 от конспекта за изпит по Микроикономика, 1 курс, 2 семестър. В тази тема разглеждаме несъвършената конкуренция. Ще разгледаме по-конкретно пазарните структури от типа монопол, монополистична конкуренция и...
Изпратен от:
Ivka Stoyanova Svetlin Mihaylov
на 2015-09-23
Добавен в:
Теми
по Микроикономика
Статистика:
52 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика за 1-ви курс на тема "Търсене и предлагане"
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Тест по микроикономика за търсенето и предлагането. Съдържа 13 въпроса по темата, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
13
580
1
13.11.2013
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
422
1
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Несъвършена конкуренция и монопол

Материал № 1194653, от 23 сеп 2015
Свален: 52 пъти
Прегледан: 115 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 25
Брой думи: 8,111
Брой символи: 46,233

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Несъвършена конкуренция и монопол"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала