Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”
ВЪПРОСНИК
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”
1.Дефиниране на понятия и терминологични уточнения за туризма.
Особености на туристическата дейност. Туристически продукт.
Класификация на туристическия продукт.
2.Теория за туризма. Туристически мултипликатор. Видове теории. Връзки на
теорията за туризма с други научни структури.
3.Развитие на теорията за туризма. Влиянието на новите морални ценности
върху туристическата индустрия. Характерни особености на посттуризма.
Нови форми на визуални възприятия и нагласа на туристите.
4.Състояние и развитие на туризма. Темп на развитие на международния
туризъм. Туристически потоци. Пристигания и заминавания на туристите.
5.Теория на конкуренцията. Конкурентоспособност и конкурентно
предимство. Взаимодействие на теорията на конкуренцията с други научни
структури. Развитие на теорията за конкуренцията.
6.Конкурентоспособност на туристическия продукт. Параметрична и
функционална конкурентоспособност. Ситуации на конкуренция.
Информационни системи.
7.Оценка на конкурентоспособността на туристическата дейност.
Особености на конкурентоспособността на туристическата дейност.
Критерии и показатели за конкурентоспособността на туристическите
дейности. Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности.
8.Оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт. Критерии
и показатели за конкурентоспособността на продукта. Методи за измерване
на конкурентоспособността на туристическия продукт. Методи за оценка на
конкурентоспособността на туристическия продукт.
9.Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното
право. Концентрация на стопанската дейност. Комисия за защита на
конкуренцията.
10.Общотеоретични въпроси на моделирането на туристическите
комплекси. Същност и съдържание на моделирането. Туристическите
комплекси в полезрението но моделирането. Методи и методология в
моделирането на туристическите комплекси.
11.Моделиране на ресурсите в туристическите комплекси. Моделиране на
природните ресурси в туристическите комплекси. Моделиране на
инфраструктурата в туристическите комплекси. Моделиране на
антропогенните ресурси в туристическите комплекси.
12.Моделиране на управлението в туристическите комплекси.
Моделиране на жизнения цикъл в туристическите комплекси. Моделиране на
йерархичните структури в туристическите комплекси. Моделиране на
трудовите процеси в туристическите комплекси.
13.Моделиране на туристическия пазар. Моделиране на търсенето и
предлагането в туристическите комплекси. Маркетингови подходи в
моделирането на туристическите комплекси. Моделиране на рекламата в
туристическите комплекси.
14.Туристическата фирма – обща характеристика. Същност на фирмата в
туризма. Типология на туристическите фирми. Характеристика на
туристическите фирми в Република България.
15.Фирмен туристически продукт. Същностна характеристика и особености.
Видове и форми. Параметри и измерители.
16.Иновационна и инвестиционна политика на туристическата фирма.
Иновации и иновационна политика в туристическата фирма. Инвестиции и
инвестиционна политика в туристическата фирма. Оценка на риска и
ефективността на иновациите и инвестициите в туристическата фирма.
17.Планиране на дейността на туристическата фирма. Понятие за фирмено
планиране в туризма. Стратегия и политика на фирмата в туризма.
Технология на фирменото планиране в туризма.
18.Приходи, разходи и печалба на туристическата фирма. Приходи и
доходи на туристическата фирма. Разходи и себестойност на туристическата
фирма. Печалба на туристическата фирма и възможности за нейната
максимизация.
19.Технологии в хотелиерството. Същност и съдържание на технологиите в
хотелиерството. Технология на обслужването на рецепция и на
камериерското обслужване. Технология на обслужването с храни и напитки
по стаите.
20.Организация и управление на хотелиерството. Организация на
хотелиерската дейност. Управление на хотелиерската дейност. Франчайзинг
в хотелиерството.
21.Разработване на ресторантьорския продукт. Проектиране на
ресторантьорския продукт. Изисквания за съставяне и приготвяне на
менюто. Търговски помещения.
22.Технология и организация на обслужването в търговската зала.
Технологичен процес на обслужване. Сервиране. на предястия, супи,
основни ястия, десерт и плодове, на високоалкохолни напитки и
безалкохолни напитки, вина и смесени напитки. Форми и технология на
обслужване в ресторантьорството.
23.Същност и изследователски методи на социалната психология.
Същност на социалната психология. Изследователски методи на социалната
психология. Социалната психология на ХХІ век.
24.Аз-концепцията: какви сме... и какви можем да бъдем. Природа на „аз-а”
и самооценката като личностна характеристика. Измерения на Аз-
концепцията. Връзка на Аз-концепцията с туристическата мотивация.
25.Културна интеракция. Междуобществен културен контакт. Културният шок
от междуобществените контакти. Контакт, сблъсък и приспособяване към
новите култури в туристическите дестинации.
26.Туристическият модел на ХХІ век. Поведенчески модели в туризма.
Промяна в ценностите на туристите. Постмодерният туризъм и
информационните технологии.
27.Тенденции в развитието на туристическото поведение. Доминиращи
модели на туристическо поведение. Предпочитания на туристите в
условията на глобализация. Измерения на бъдещото туристическо
поведение.
28. Туроператорска и агентска дейност. Същност и съдържание на
туроператорската и турагентската дейност. Планиране, организиране и
продажба на туристически пътувания с обща цена. Провеждане на
организираните туристически пътувания с обща цена.
29. Формиране на туристически пакети. Планиране на туристически маршрут.
Пряка и непряка организация на туровете.Туристическа обиколка и типове
турове.
30. Транспортно обслужване по сухоземен и въздушен транспорт.
Транспортно обслужване при напълно придружените турове при автобусните
екскурзии. Воден транспорт - круизно обслужване при туристически
пътувания. Специфика на круиза.
31. Транспортно обслужване по въздушния транспорт. Организация на
обслужването с редовни полети на авиокомпаниите. Организация на
обслужването с чартърни полети - характеристики, икономически смисъл и
заявители на подобни полети. Видове чартърни програми.
32. Същност на екскурзоводското обслужване. Туристическият продукт и
значението на екскурзоводството. Екскурзоводско обслужване при
провеждане на пътуване. Технология на екскурзоводското обслужване.
33. Персоналът в екскурзоводското обслужване. Видове екскурзоводи
според принадлежността на екскурзовода към субекта в туризма. Видове
екскурзоводи според вида на туристическата дейност. Видове екскурзоводи
според динамиката при провеждане на пътуване.
34. Организация на екскурзоводското обслужване. Взаимодействие на
екскурзовода с организатори на туристически пътувания. Взаимодействие с
доставчици на туристически услуги. Взаимодействие с бюрата за
туристическа информация и с браншови организации на екскурзоводите.
35. Особености на екскурзоводската дейност. Особености на
междукултурните отношения. Екскурзоводската дейност в междукултурните
отношения. Екскурзоводът като „културен посредник”.
36. Теми и беседи в екскурзоводското обслужване. Теми и беседи при
градски тематични екскурзии и при градски обзорни екскурзии. Теми и
беседи при специализирани екскурзии – при посещение на свещени сгради,
при обиколки на музеи, при посещение на археологически зони. Теми и
беседи при екскурзии свързани с ландшафта.
37.Външно оформление на туристическите обекти. Функции на
екстериорния дизайн в туризма. Фасадата и прилежащите й елементи.
Околно пространство и местоположение.
38.Вътрешно оформление на туристическите обекти. Единство на
дизайнерското решение. Композиционни елементи. Цветови спектър и
осветление.
39.Въздействие на естетизацията на туристическата среда върху
потребителите. Особености на новото потребителско поведение. Области
на преживяването. Особености на въздействието на естетизацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2020 в 15:06 студент на 29 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, специалност - Международен бизнес, випуск 2021
17 юни 2019 в 16:16 студент на 37 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Български и География, випуск 2018
23 апр 2017 в 11:57 потребител на 29 години
 
Домашни по темата на материала
Спешна помош за подробна курсова работа - Бургас.
добавена от veselinvasilev 02.05.2018
1
32
 
Онлайн тестове по Икономика на туризма
Тест по въведение в туризма
изпитен тест по Икономика на туризма за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по дисциплината въведение в туризма за студенти, изучаващи Икономика на туризма. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
239
1
1 мин
22.07.2013
Маркетинг на туризма - НБУ - Дистанционно обучение
тест по Икономика на туризма за Студенти
Въпроси върху 1-ва и 2-ра тема. Маркетинг в туризма и Стратегическо планиране, маркетинг и глобализация в туризма. Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
1 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на туризма

Развити теми за държавен изпит в "Икономика на Туризма" в УНСС

Материал № 1194352, от 21 сеп 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 1,141 пъти
Предмет: Икономика на туризма, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 407
Брой думи: 147,957
Брой символи: 957,325
Цена: 100.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала