Големина на текста:
Теорията на Жан Пиаже за развитието на интелекта
И принципи на функциониране на интелекта.
Стадии в развитието на тяхната характеристика.
Съвременни изследвания на стадиите на Ж. Пиаже
Жан Пиаже вярва, че интелектът развива жизненото отношение на детето към
света. Разбирането на езика, на перцепцията, на моралните съждения не е възможно
извън интелекта и неговото стадийно развитие.
Пиаже отделя в интелекта няколко характерни свойства:
Интелектът е вързан с биологичните процеси, които изразяват самия жизнен
процес;
Интелектът преодолява ограниченията на биологични наследствени структури;
от тази наследствена връзка получава способа на функциониране;
Функцията на интелекта е неизменима през целия жизнен цикъл независимо, че
се реализира чрез различни когнитивни структури. Това постоянство на
функциите Пиаже означава като „функционален инвариант”. Най – важното
биологично наследство е групата функционални характеристики, а не вродените
структури с техните ограничени възможности;
Интелектът се развива във взаимодействието на детето с външния свят.
Интелектът структурира отношенията със средата;
Интелектът притежава адаптивна функция; адаптацията се изразява в различни
форми и е свързана с равновесието между асимилацията и акомодацията;
Асимилацията е процес на възпроизвеждане на обектите в съответствие със
съществуващите интелектуални схеми. Тя може да се изрази като конструиране на
реалността. Асимилацията съществува в единство със своята противоположност –
акомодацията.
Схемите, с които се осъществява асимилацията, не остават неизменими. Те са
подложени на непрекъснати преобразувания. Между асимилацията и акомодацията
съществува динамично единство. Асимилацията задава насочеността на
акомодацията, а самата акомодация- прекъснатостта в непрекъснатостта.
Детето усвоява от реалността само това съдържание, което асимилира със
съществуващите схеми. Асимилацията и акомодацията разкриват тъждеството на
когнитивния опит и неговото влияние върху конструирането.
За да обясни процесите на акомодацията и асимилацията, Пиаже въвежда още
едно понятие – схема. Схемата е когнитивна структура, която се отнася към клас от
действия, организирани в определена последователност или цялост. Схемата
отразява:
Насочеността и последователността на действията (схема на хващане, на
разглеждане);
Някакво функционално единство; изграждане на нещо ново;
Някаква категория, стратегия, която обединява различните действия.
Пиаже използва още едно понятие – операция, за да обясни функционирането на
интелекта. Операцията е „продължение на действието и неговото теоритизиране”.
Операциите дават възможност на детето да разкрие различни свойства и
отношения. Самия образ на реалността включва в своето съдържание операциите. С
помощта на операциите детето може да изгради различни инварианти, които са
част от картната на света.
Пиаже обособява 4 стадия в развитието на интелекта:
1. Сензомоторен стадий (от 0 до 2 г.)
Започва постепенно диференциране на Аз-а от не-Аз-а. Взаимодействието се
извършва чрез сензомоторните схеми, а не с техните знакови репрезентации.
Картината на света, която детето изгражда, се определя от сензомоторните схеми,
не са интериоризирани и изцяло обратими. На този стадий детето изгражда някои
инварианти. То започва да разбира непрекъснатото съществуване на обектите. През
този етап започва да се преодолява ограничението, свързано с перцептивната на
конструирането на обектите.
Този стадий е представен от 6 подстадия. На всеки от тях детето реализира
своето отношение към света по различен начин.
Пиаже определя 4 начина на реализиране на взаимодействие с обектите от света,
които заобикалят детето: рефлекси, първични, вторични и третични кръгови
реакции.
Първоначалното въздействие се извършва върху основата на няколко рефлекса,
дадени още от раждането (първи подстадий – от 0 до 1 месец). Постепенно
рефлексите претърпяват различни преобразувания и координации и възникват
първичните кръгови реакции (от 1- до 4 месец)
Между рефлексите, съставящи първи стадий, и първичните кръгови реакции
съществуват различия:
Рефлексите са: Първични кръгови реакции:
- аутистични, застинали, цялостни;
- при взаимодействие с обектите от
реалността не настъпват изменения.
- също аутистични, детето е потопено
повече в прилагането на схеми,
отколкото в изследването и
разбирането на реалността;
- детето е дълбоко егоцентрично.
Първичната кръгова реакция предполага едно по – дълбоко дефиниране между
Аз-а и не-Аз-а. Това, което е характерно за тази реакция, е свойството да се
повтарят и образуват устойчиви схеми. Тя е съсредоточена върху тялото на детето
или около това, което е около него, и е слабо ориентирана към реалността.
Вторичната кръгова реакция (3-ти и 4-ти подстадий – от 4 до 12 месеца) е една
нова и по – развита форма на функционална асимилация. Това, което е характерно
за тази реакция, е ориентирано към цели, отиващи зад предела на тялото.
Първични кръгови реакцииВторични кръгови реакции
- по – аутистични , съсредоточени върху
собственото тяло.
- алоцентрични, ориентирани към това,
което е извън тялото, към обектите от
околния свят.
Схемите обогатяват координациите от предходния стадий (например
възникналите преди това координации между сензорни и моторни схеми) и стават
по – преднамерени и обобщени, започват да се прилагат към по – широк клас от
обекти. Повтореният също се отличават с някои особености: настъпва
диференциране на цел и средство, както и координирането на тези реакции в по –
сложни схеми, което дава възможност за постигане на различни цели.
Третичните кръгови реакции са още по – сложна форма на реализиране на
взаимодействията и те се появяват през 5-тия подстадий.
Вторични кръгови реакцииТретични кръгови реакции
- повтарящи се реакции, но при тях
детето смътно схваща връзката между
своите действия и резултата от тях;
- тук повторението е без определен
смисъл.
- също повтарящи се реакции, но
повторението е с определени вариации,
което осигурява изследването на
потенциалните възможности за обекта.
Третичната кръгова реакция възниква от вторичната. Тя запазва повторението,
но то е насочено към отриването на новото в обекта.
В края на сензомоторния стадий (от 18 до 24 месец) възникват още по – сложни
координации. Възниква нещо като „сензомоторна” дедукция. Постигането на целта
става чрез активното експериментиране.
Прилагането на съществуващите схеми в новите ситуации създава условия за
откриване на нови средства.
Разделението на целите и средствата дава възможност да се изградят нови
средства и да се осмислят случайните проби и ефектите от тях, за да започне
съзнателно използване на случайното, което е получено от действията.
2. Дооперационален стадий (от 2до 7 г.)
Развива се знаковата функция на съзнанието. Детето започва да разграничава
обозначаващото от обозначаваното. Действията, с които се възпроизвежда
реалността, са освободени от своята външна форма. Те са представени в знакова
форма, която обобщава взаимодействията от непосредствената зависимост на „тук и
сега”.
Интелектуалните структури притежават способността да обхваната
едновременно особеностите на обекта. Последователността на събитията да се
представи като едновременност. Знаковото представяне на обектите и действията с
тях прави движението във времето по – пластично. Детето може да координира
отношенията между минало, настояще и бъдеще. Асимилирането на обектите не е
подчинено само на прагматични цели, а е свързано и с получаване на определено
знание за обекта. В резултат от знаковата представеност, интелектуалните
структури се освобождават от непосредствените ограничения. Това опериране със
знаковата представеност на обектите дава по – големи възможности при
изграждането на картината на света през този стадий.
Друга особеност на интелекта в етапното му развитие според Пиаже е
егоцентризмът. С това понятие се обозначава позицията на детето в света. Детето
разбира света чрез своята гледна точка, без да допуска съществуването на друга
(чужда). Идеята на Пиаже за егоцентризма е израз на конструктивизма като подход,
за разбирането на интелекта. Тя се изразява във възможността светът да бъде
интерпретиран по различен начин.
През дооперационалния стадий егоцентризмът се изразява в неспособността на
детето да застане на чужда позиция и да се разгледа тази позиция като единствена
от възможните. Егоцентричната позиция има 2 фундаментални следствия:
Детето не изпитва потребност да обоснове собствените си разсъждения;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 3)
galna написа на 12 окт 2009 ОТГОВОРИ
студент на 41 години от Велико Търново , Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий"
Не мога да сваля нищо от тук.Плащаме ,пък накрая само гледаме само заглавията
zlaaatka написа на 25 апр 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 20 години от Симеоновград , СОУ "Свети Климент Охридски"
много сте некоректни плащаме а не можем дори да прочетем материал,а камо ли да го изтеглим.проверете си сайта.Защо се получава това
mimozka_v написа на 18 фев 2009 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от София , СУ "Св. Климент Охридски"
 
Подобни материали
 

Причини за злополуките по пътищата според различните теории

13 апр 2007
·
279
·
9
·
1,441

Различни изследвания сочат, че причините за ПТП по пътищата са съществени изменения в структурата на аварийността. Те са преди всичко отражение на поведението на участниците в движението
 

Вундеркиндите - децата чудо

03 юли 2007
·
197
·
5
·
1,583
·
93

Всички се възхищават от "живите компютри" и от други подобни на тях самородни таланти, умеещи в най-млада възраст да творят чудеса с възприемчивостта си към знания и със силата на паметта си.
 

Предмет на психологията

15 апр 2008
·
277
·
18
·
5,163
·
170
·
1

Предметът на психологията на направления и на изучаване. Структуралистичен и функционален подход. Бихевиористичен подход – същност, класическо-оператно и социално научаване...
 

Методи на психологическите изследвания в консултирането

09 дек 2009
·
170
·
13
·
3,392
·
120

Притежава се от психодиагностичните и психотерапевтичните техники, но то самото има голяма част в психологическото изследване...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
769
1
25.09.2012
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
98
1
2 мин
13.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Теория на Жан Пиаже за развитието на интелекта

Материал № 119405, от 28 мар 2008
Свален: 658 пъти
Прегледан: 414 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 1,037
Брой символи: 9,458

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на Жан Пиаже за развитието на интелекта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения