Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
Големина на текста:
Тема 1
Основни понятия и дефиниции в Туризма
Изучаването и анализа на туризма се основава на точни и общоприети дефиниции, които описват
неговите характеристики, класифицират различните видове туристически потоци, обясняват тяхното
разпределение и влияние, както и различните видове дейности, предизвикани от тях.
Основните дефиниции в туризма са приети на конференцията на ООН по въпросите на туризмаи
международните пътувания (Рим 1963) и от комисията по статистически данни към ООН през април
1968 г.
Тези дефиниции са обновени на конференцията на световната организация по туризма през юни
1991 г.в Отава.
Тези дефиниции са приети от повечето държави членки на организацията
Теоретични понятия и дефиниции
ТуризъмСъществуват многобройни определения за думата туризъм.
-Думата произлиза от термина Тур и се използва за пръв път от френския писател Стендал през
1830 г.
-Друго популярно определение от 1961 г. Гласитуризма означава пътуване, при което човек
се връща в началната точка; обиколно пътешествие обикновенно по работа, за удоволствие или
обучение, по време на което се посещават различни места и чиито маршрут обикновенно е планиран
-Друг изследователОгилдиее първият, който влага икономическо значение в определението
на туризма. И по-точно това, че туристът, икономически погледнато е потребител, а не производител.
Той описва туризма като движение, изпълняващо две условия:
а) отсъствието от дома за сравнително кратък период
б) средствата, изразходвани по време на отсъствието са получени от дома, а не спечелени от
посетеното място
-Туризмът е многоаспектен феномен, който включв движение До и престой Във дадена
дестинация извън местоживеенето.
-Туризмът се състои от 3 основни елемента:
а) динамичен елементпредставлява пътуване до избрана дестинация
б) статичен елементпрестой в дестинацията
в) елемент, който произтича от двата предходни елемента и се занимава с въздействието на
икономическите, физически и социални подсистеми, с които туризма е в директен или косвен контакт
-Според професор Хаджи Николов по своята същност туризмътозначава пътуване
(пътешествие), което се извършва индивидуално или групово и завършва винаги в мястото, от където е
започнало.
-Туризмът е съвкупност от отношения и явления, които се създават при пътуване и пребиваване
на хора, които не са местни жители, доколкото пребиваването се превръща в постоянно
местожителство и не се свързва с дейност за печалба.
-Международната академия по туризъм предлага следното определениетермин, който се
прилага при пътуване за удоволствие, съвкупност от човешки дейности, създадени за реализиране на
този вид пътуване.
-Промишленост, която сътрудничи за задоволяване на потребностите на турзма.
-Според проф. Пеев в най-общ вид, туризмът е икономическа система, която задоволява
социалните потребности на човека и потребности на човешката общност, чрез своя продукт, чрез
нематериални и материални услуги.
-Според друго определение, туризмът е временното движение на хора извън тяхното нормално
местоживеене и месторабота, дейностите осъществявани при престоя в тези места и съоръжения,
създадени за задоволяване на техните нужди.
-Така при дефинирането на явлението туризъм се очертвата 4 подхода:
а) Като дейност на човека, осъществявана през свободното му време
б) като стопански отрасъл, обединяващ предприятия и дейности, които задоволяват туристите
в) като движение в пространството
г) като система
-Световната организация по Туризъм (СОТ) – „Дейността на хора по време на престоят им на
място извън постоянното им местожитество за период по-кратък от година, свързани с развлечения,
бизнес или други цели.
-Така се различават и трите основни форми на туризма:
а) Вътрешен туризъмиз страната.
б) Активен туризъмрецептивенчужденците са повече от местните.
в) Пасивен туризъмемтивенжител на дадена страна пътува в друга държава.
Рекреациятози термин с латински произход (recreatio), означава процес, при който се
възстановяват и развиват психическите сили на човека.
Наред с производствената дейност, домашния труд и удовлетворяването на билогическите
потребности, рекреационната дейност е едно от най-важните проявления на дейността на хората,
необходими за техния нормален живот.
Рекреацията се осъществява при най-различни условия в дома, извън него, по време на
туристическите пътувания. Тя може да бъде активна (с упражнения на различни дейности) и пасивна
(почивка и отмора)
Рекреацията е по-широко понятие от туризма, защото включва всички форми на психофизично
възстановяване (активни и пасивни)
Докато туризмът включва само рекреацията, при което задължително се осъществява пътуване
извън постоянното местожителство.
Отдихтова е термин взаимстван от руския език и е много близък по съдържание с
рекреацията. Може да се приеме, че той изключва единствено рекреацията с цел лечение при прекарано
заболяване
Така от трите понятиярекреация, отдих и туризъм, с най-широко съдържание е рекреацията, а с
няй-тясно туризма.
Свободно време различават се няколко видя времеработно и извън работно
До голяма степен свободното време съвпада с извън работното време и от неговия обем зависи
колко време ще отделя човек за осъществяването на рекреационни дейности.
Рекреационни потребности това са потребностите от възстановяване на
психическите и физически сили и от всестранното развитие на хората
Биват: обществени, групови и индивидуални (лични), материални и духовни, комплексни и
специфични, първични и вторични.
Околна средатова понятие се появява през 70-те години на миналия век. А сега
включва не само земята, въздуха, водите, флората и фауната, но обхваща и хората, техните творения и
социалните, икономическите и културните условия, които влияят върху живота им. Околната среда е
един от основните ресурси на туризма.
Турист по смисъла на Закона за Туризма в РБ от 2004 г., турист е всяко физическо
лице, потребяващо основна или допълнителна туристическа услуга
За статистиката се използват и понятията за посетител и международен посетител, определени от
СОТ.
Международен посетител (турист) това е човек, който посещава държава, на
която не е жител и е извън обичайната за него среда, за не повече от 12 месеца и чиято основна цел на
посещения не е упражняването на дейност, за което получава заплащане от посетената държава.
Вътрешен турист това е човек, живеещ в дадена страна, който пътува до мястов
същата страна, извън обичайната за него среда, за не повече от 12 месеца и чиято основна цел на
посещение не е упражняането на дейност, за която получава възнаграждение от сътветната дестинация.
Екскурзианттова е посетител, чийто престой не превишава 24 h, т.е. той не реализира
нощувка в посетената дестинация
Пространствени понятия и дефиниции
Туристически обекти според ЗТ в РБ това са:
1.Средства за подслонхотели, мотели, вилни и туристически селища
2.Места за настаняванекурорти, пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни
стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи
3.Заведения за хранене и развлеченияресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни
заведения, кафе-сладкарници, барове
4.Места за упражняване на туропераотскатурагентска и информационна дейност
5.Плажове
6.Ски пистите
7.Центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги
(балнеоложки, спортни, развлекателни и др.)
8.Музеи, резервати, паметници на културата и на историческото наследство по закона за
паметниците на културата и музеите
9.Национални паркове, природни паркове, резервати, защитени местности и природни
забележителности, по закона за защитените територии
Туристическа дестинация географско пространство, което се избира от съответния
посетител като цел на туристическото пътуване, разполага с необходимите за престоя съоръжения за
настаняване, хранене, развлечения и други рекреационни дейности и е действителният продукт и
конкурентна единица в туризма, която трябва да се управлява като стратегическа бизнес единица
Курорт това са местности или населени места с природни фактори, които действат
благоприятно върху организма на човека и могат да се използват за лечебни или профилактични цели.
Курортите биват групирани по следния начин:
1.По лечебен факторбланеолечебни, климатолечебни и балнеоклиматолечебни
2.По медицински профилпрофилирани по отделни заболявания и непрофилирани
3.По предназначениелечебни курорти и курорти за почивка и отдих
Курортен комплексобособена територия, строителни граници в населено място или
в непосредствена близост , предназначена за курортно лечение, отдих, туризъм, спорт
Селище с туристически функции в България има над 1000 селища, разполагащи с
благоприятни условия за развитието на туризма. Има и около 40 много функционални туристически
селища без постоянно население.
В зависимост от своята специализация селищата биват планински (41%), центрове за познавателен
туризъм (26%), балнеоложки центрове (13%), морски куророрти (8%), и други (12%).
Според Бъчваров в селищата с постоянно население е концентрирана 70% от легловата база на
туризма в България, а броят на туристическите селища е 760.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни понятия и дефиниции в туризма

Изучаването и анализа на туризма се основава на точни и общоприети дифиниции, които описват неговите характеристики, класифицират различните видове потоци,обясняват тяхното разпределение...
Изпратен от:
Гери Щерева
на 2015-09-15
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за 2-ри курс. Процеси за разработване на пазара
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса от темата "Процеси за разработване на пазара". Всички въпроси имат само един верен отговор. Предназначени са за студенти по Маркетинг от 2-ри курс.
(Труден)
10
129
1
06.10.2016
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
101
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Основни понятия и дефиниции в туризма

Материал № 1193853, от 15 сеп 2015
Свален: 10 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,496
Брой символи: 17,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни понятия и дефиниции в туризма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
6

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 338

виж още преподаватели...
Последно видяха материала