Големина на текста:
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и
контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно
ниво. Фирмите, които произвеждат, обработват или доставят хранителни продукти, чувствуват
една увеличаваща се необходимост да покажат и документират, че контролират условията,
които имат влияние върху безопасността на храните. Това изискване се отнася и до техните
подизпълнители по договор. Налице е увеличаващ се стремеж на фирмите от хранителната
индустрия да бъдат в състояние да си създадат системи за управление и стандартизиран контрол
на безопасността на храните.
Системите, регламентирани от серията стандарти ISO 9000 и системата НАССР (Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки), разработени и внедрени на база на добрите
хигиенни и производствени практики (GHPs и GMPs), са едно предизвикателство пред
хранителната индустрия в България и сигурно средство за самоконтрол на качеството и
безопасността на храните.
Комисията на Codex Alimentarius (Кодекса за храните) е основана през 1961 г. от
Организацията на ООН за храните и селското стопанство (FАО). От 1962 г. тя отговаря за
прилагането на общите за FАО и Световната здравна организация към ООН (WHO) програми за
контрол на храните, чиято основна цел е да предпази здравето на консуматора и осигури
съответните хигиенни практики в търговията с храни. Комисията на Codex Alimentarius е
международен орган, в който членуват 158 страни, в това число и България. "Кодекс
алиментариус" (от латински "Закон за храните") е съвкупност от стандарти, системи от
практики и други препоръки, представени по еднакъв начин и гарантиращи, че произведените
хранителни продукти не са вредни за консуматора и могат да се търгуват между страните без
ограничения.
Стандартите за безопасност на храните са дефинирани в Споразумението по прилагането на
санитарните и фитосанитарни мерки. Към тях се отнасят хранителните добавки, остатъците от
ветеринарни препарати и пестициди, замърсителите, методите за анализ и вземането на проби,
както и ръководствата за хигиенните практики. Основните принципи на Codex Alimentarius за
хигенното производство на храни се базират на осъществяването на ефективен контрол на
1
храните и хигиената при тяхното производство.Те проследяват хранителната производствена
верига от първичното производство до представянето на храната за консуматора.
Хигиената при производството на храни заема голямо място в дейността на Комисията на
Codex Alimentarius още от нейното основаване. Кодексът (системата) на Комитета за хигиенното
производство на храни е създаден през 1963 г. с посредничеството на правителството на САЩ .
Контролът на безопасността на храните има за основна цел да защити консуматора и да
подобри значително здравния статус на населението и потенциала за развитие на хранителния
сектор, а така също да намали загубите от развала на суровини и хранителни продукти.
Новото законодателство и нормативи в Европейския съюз (ЕС) относно правилата за
здравеопазване, хигиена и безопасност на храненето, поставят ударението върху личната
отговорност на производителите и доставчиците за безопасността на храните. В Директива
93/43 ЕЕС на Съвета на Европа от 14 юни 1993, озаглавена "Директива за хигиена на
хранителните продукти", са изложени нови правила и процедури за повишаване на доверието на
консуматорите в безопасността на предлаганите хранителни продукти. Тази директива
задължава фирмите, произвеждащи хранителни продукти за износ, да имат внедрена НАССР-
система. Директивата изисква всички участници в бизнеса с хранителни продукти да направят
анализ на опасностите, които съществуват при производството и дистрибуцията.
В тази връзка нашият Закон за храните, Законът за ветеринарното дело и поредицата от
наредби (излезли и предстоящи), акцентират върху хигиената и безопасността на храните.
България, която е кандидат за членство в Европейския съюз, трябва да хармонизира и внедри в
нашето национално законодателство и нормативни документи, множество директиви на ЕС и
стандарти, регламентиращи изискванията към продуктите, в това число и към храните. Това
налага обединяване на усилията на национално ниво за решаване на въпроса с безопасността на
храните.
Качеството и безопасността на хранителните продукти са важни въпроси както за
потребителите, така и за промишлеността и правителството. Преди 1990 г. българските
хранителни продукти бяха добре приети на всякъде по света, но реституцията на земята
разруши големите колективни ферми, хранителнопреработвателникомбинатии мащабния
млеко и месо добив. Последващите български правителства започнаха процеса на хармонизация
на националните стандарти с по-строгите международни критерии на ЕС и на Световната
търговска организация. Задачата е да се създаде в България политика за безопасност на храните
според изискванията на ЕС. Стратегията за безопасност на храните включва намерението да се
2
обединят и ускорят усилията на Министерството на земеделието и горите на Министерството на
здравеопазването, както намерението да се намали броят на лабораториите или да се увеличи
тяхната специализация Насоката на европейската политика по отношение на контрола на
храните, предпоставя всички части от хранителната верига да се подлагат на официален
контрол. С хармонизацията на законодателството си България въведе правната рамка за
официалния контрол на всички части на хранителната верига. В момента този контрол е
отговорност както на Министерството на здравеопазването, така и на Министерствата на
земеделието и горите.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1. Основното европейско законодателство.
Новото основно хоризонтално законодателство, което поне на сегашния етап на развитие се
смята като завършено в структурно отношение, включва:
? Регламент 178/2002 г. “Основи на закона за храните и учредяване на EFSA”;
? Регламент 852/2004 за хигиена на хранителните продукти;
? Регламент 853/2004 “Специфични хигиенни правила за храни от животински произход”;
? Регламент 882/2004 Осъществяване на официалния контрол така, че да се осигури
спазването на Закона за храните и фуражите;
? Регламент 854/2004 “Специфични правила за организиране на официалния контрол на
продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация;
? Директива 2004/41 за отменяне на някои директиви, касаещи хигиената на храните и
условията за производство и предлагане на хранителни продукти от животински произход и
промени в директиви 89/662 (относно ветеринарните проверки по отношение на търговията
вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар) и 92/118 (за определяне на
ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността
на продукти, които не са подчинени на посочените изисквания на специалните правила на
Общността, в глава I от приложение А към Директива 89/662 и по отношение на патогените
в Директива 90/425).
Институции и органи на ЕС по отношение управление на безопасността на храните
Европейска комисия;
oБезопасност на храните;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Eвропейска агенция по безопастност на храните

Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно ниво...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-07-20
Добавен в:
Курсови работи
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Eвропейска агенция по безопастност на храните

Материал № 1190422, от 20 юли 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 35 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 5,457
Брой символи: 32,262
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала