Големина на текста:
Международно бизнес училище
БОТЕВГРАД
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма
Учебна дисциплинаПраво и интернет
КУРСОВА РАБОТА
ТЕМА: Електронно правителство на Българияинтегрирано
управление на национално и местно ниво
Въведение
Достигането до значимо обществено развитие е свързано с икономически растеж,
повишаване на заетостта и развитие на човешките ресурси, осигуряване на прозрачно
управление и намаляване на корупционните практики, създаване на по-конкурентна бизнес-
среда и подобряване на административното обслужване. Това създава предпоставка за едно
сериозно предизвикателство пред държавната машина в България и са предпоставка за
изграждане на концепцията заправителство онлайн” (е-правителство)
1
т.е.
административният апарат с целия набор от властови, човешки и технологичен ресурс
следва да подпомага общественото развитие, като създаде адекватна информационна,
комуникационна и управленска среда и прилага съвременни ИТ с цел гарантиране на
административната ефективност. Изграждането на ефективно електронно управление в
България е важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация,
повишаване качеството на административното обслужване и гарантиране ефективното
функциониране на администрацията в условията на пълноправно членство в Европейския
съюз.
Основни понятия
Електронното правителство представлява един от основните елементи на
публичното електронно управление заедно с другите компоненти, като: електронна
демокрация, електронна търговия (в частта й, свързана с държавното и браншовото
регулиране), електронни публични доставки, електронно здравеопазване, електронно
обучение и пр.
Електронното управление е не просто разширение и усъвършенстване на
конвенционалните управленски технологии, неговите цели са не просто подобряване на
управлението, облекчаване на персонала, икономии на средства и пр. Това е нова
философия и парадигма на управление. Електронното управление (е-управление)
2
отразява
визията за: демократично ръководене на процесите и явленията в обществото и
1
http://cio.bg/3899_pravitelstvo_onlajn_po_sveta_i_v_balgariya__dostizheniya_i_perspektivi
2
утвърждаване на принципите на правовата държава; засилване ролята на индивидуалните
права в обществения живот правото да се търсят, получават и разпространяват
информация и идеи, защита на личните данни и неприкосновеността на кореспонденцията;
интегриране на хората в неравностойно положение; подобряване на взаимодействието
между публичната власт и гражданското общество; за подобряване на качеството на
обществените услуги и ефективността на държавното управление.
Е-управлението включва като свои компоненти: отношенията администрация
граждани; администрациябизнес; администрацияадминистрация; администрация
служители; е-управление на равнище общини; е-достъп до информация, образование,
квалификация и услуги; е- здравеопазване; е-демокрация и е-механизми за граждански
контрол върху дейността на публичните власти. Би могло да бъде възприето следното
определение за електронно управление
3
: „съвкупност от стратегически и тактически мерки,
политики и технологични решения, определящи рамката за развитие и функциониране на
информационното общество”.
Терминъте- правителствов българските условия се възприема предимно като
услуги, които държавата предоставя на гражданите и бизнеса по електронен път чрез
използване на постиженията на съвременните информационни и комуникационни
технологии.
Работата по изграждане, развитие и използване на възможностите, които предоставя
електронното управление, е обявена за приоритет в дейността на българското
правителство по развитието на информационно общество у нас през последните 6–7
години. В тези области са разработени стратегии и план за действие, които своевременно
се актуализират. Работата по е-управлението е тясно свързана и с провеждането на
цялостната административна реформа у нас за ориентиране на държавната администрация
към потребностите на гражданите. Макар че изпълнението на реформата беше обект на
специално внимание от правителството, резултатите изглеждат скромни на фона на
постиженията на страните от Централна и Източна Европа. Финансовата осигуреност на
2
http :// ejournal . vfu . bg / bg / pdfs / Svetla _ Mihaleva -
Koncepciata _' Elektronno _ pravitelstvo '_ v _ kontektsta _ na _ elektronnoto _ upravlenie . pdf
3
www . law . uni - sofia . bg / Доклад за състоянието на е-правителство в България
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2016 в 23:15 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
12 яну 2016 в 20:53 студентка на 37 години от Ботевград - Международно висше бизнес училище, випуск 2011
 
 

Електронно правителство на България – интегрирано управление на национално и местно ниво

Материал № 1190057, от 15 юли 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,111
Брой символи: 14,261
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала