Големина на текста:
Конспект по ТМИИ в НУ
1.Същност на изкуството. Видове изкуства.Основни класификации и систематизации на
изкуството.
2.Основни функции на изкуството.
3.Традиционни изкустваархитектура, словесни изкуства и музика.
4.Традиционни изкустватанц, театър и кино.
5.Изобразително изкуствообща характеристика, основни видове.
6.Живописвидове, жанрово разнообразие, изразни средства, техники и материали.
7.Графика - видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техники и материали.
8.Скулптура - видове, жанрово разнообразие, изразни средства, техники и материали.
9.Декоративноприложни изкуствавидове, обща характеристика/на всеки един вид/
От лилавия учебник:
10.Цел, задачи и съдържание на методиката по ИИ.
11.Възрастови особености и периодизация на детската изобразителна дейност.
12.Учебновъзпитателния процес по ИИобща характеристика, цели и задачи, съдържание на
учебните програми 1- 4 клас/от преснетите листи/.
13.Структури на учебното съдържание.
14.Специфика на методите и методическите похвати на обучението по ИИ.
15.Подходи на педагогическо взаимодействие в учебно възпитателния процес.
16.Урокът по ИИ, видове и основни структурни звена.
17.Основни форми на изобразителна дейност.
18.Нетрадиционни и алтернативни форми на изобр.дейност в учебния процес.
19.Основни видове диагностични процедури в обучението по ИИ.
20.Критерии и показатели за диагностика на резултатите от детската изобр.дейност.
1.Същност на изкуството.Видове.Осн.класификация.
Понятието „изкуство” е абстракция от всички видове и жанрове изкуства.Етимологията на думата
произхожда от лат.”ars”,означаващо –гъвкавост,занаят,техн.умение.Изкуството се появява в
резултат на потребността на обществото за осъвършенстване естет.отнош.на личността към
заобик.действ. Изкуството е специф.форма на чов.д-ност и общ.съзнание,която представлява
отнош.към действителността изразено чрез худ.идеи,образи и форми.То е образна форма
,съдействаща за естет. Общув.м/у хората.Изкуството е едновр.многообр. и единно.Неговите форми
на изява са съпоставими и сравними.Произв.на изкуств.имат свойството да стимулират и
разв.мисълта,чувствата и идеите на хората.Изкуството е една от най-древните
чов.дейности.Специф.предмет на изк.е естет.отнош. към заобик.свят,а една от осн зад.е
худ.усвояване на света.Изкуството е своеобразна система ,в която се изв.пост.промени,обогатява се
и се развива.
Основна класификация
Една от най-често изп.систем. в сферата на изк. Е делението вид,род,и жанр.
Традиционни и нетрад,едноелементни (моноизкуства-Литература)и
многоелементни(синтетични),пространствени ,времеви, и простр.времеви
Статични,кинетични,визуални,слухови,приложни,изящни,елитарни,масови,изобразителни,изразителн
и
Според епохата на разв.-първобитно ,антично,средновек.,ренесансово
Според стиловете-класическо,готическо,романтично,византийско,ромско.
Понятието”вид” изкуство е едно от най-разпростр.деления.Всеки един обособен вид изк.съдържа
характ.начини на изява.Наличните испециф.изразни средства формират неговата уникалност.
Родовете са подразделения на вида.Съществ.три осн литерат.рода –епос,лирика,драма.
Жанрът е понятие,характеризиращо дадена област на отделните видове изкуства.
Особ гол. разнообр. намира в изобр.изк.-в живописта и графиката .
2.Основни функции на изкуството
2.1-Естетическа-произв.на изк.задоволяват естет.потр.на чов.личност,доставят
емоц.усещания,духовно я обогатяват.тя е мощен фактор за нравств.и духовно разв. На личността
2.2-Възпитателна-Носител на идеи и худ .ценности ,изкуството участва активно в изграждането на
ценностната система на човека.Изк .усъвършенства нашите сетива,учи ни да възприемаме света.
2.3-Познавателна –Формиране на човешкото виждане за света .изк е представяне и усвояване на
света в неговото естет.многообразие.Съвремвнните електр.средства за визуални контакти засилват
познавателно информ елементи в мисията на изкуството.
2.4-Комуникативна-информацията ,породена от езика на изкуството,дава възможност за уникално
общув.между хората.Произв.на изк .е послание на един субект към друг.
2.5-Оценъчна-Худ.възприемане на творбата на изкуството поражда многообразието на
худ.оценяване
3.Традиционни изкустваархитектура, словесни изкуства и музика.
Архитектурата, словесните изкуства и музиката са част от основните видове на традиционните изкуства.
Архитектура - ( от гр. architexston – строител ). Тя е изкуство, което обозначава художествено проектиране, изграждане
и оформление на пространствена среда. Архитектурата е едно от най-древните видове изкуства, което е свързано с
отношението на човека към заобикалящия го свят. . Архитектурата се дели се на: жилищна;обществена;промишлена.
Др.класиф:вътрешна;външна.
Исторически са се обособили следните по-известни архитектурни стилове: древногръцки; древноримски;романски;
готически; ренесанс; класицизъм; рококо; барок и др.Архитектурата е зависима от няколко фактора:от ландшафт,
сеизмичност; околна архитектурна среда – наличие на вече съществуващи сгради или други обекти; специфика на
художествените ценности; функционално предназначение;използване на съвременни материали.
2. Словесни изкуства – възникнали са като изпълнителски. То борави само с едно изразно езиково средство – словото.
3. Музика – появява се като ритуално-сугестивно въздействие. Изпълнителско изкуство, което отразява чувства, емоции,
идеи и човешки преживявания чрез хармонично съчетани звуци. Тя е поезия на звука. В основата на музиката е
мелодията, която се изявява чрез съчетанието на ритъма и хармонията. Основните изразни средства на музиката са:
мелодия;тембър;динамика;темпо;щрих и др.
4.Традиционни изкуства – танци, театър, кино
Танцът, театърът и киното са част от основните видове на традиционните изкуства.
Танцът е изкуство , изразяващо се в способностите на човешкото тяло чрез пластичните си движения да предава
различните емоции, чувства и преживявания. Подобно на някои други изкуства танцът при своята поява е едновременно
творческо и изпълнителско изкуство. Класифицира се на два отделни вида: битов (народен) танц;сценичен танц (балет,
опера, мюзикъл и др.).Театърът е древно изкуство, предназначено за художествено претворяване на човешките
взаимоотношения чрез действие, изпълнено от актьори. . Популярна форма на сценичното изкуство е кукленият театър.
Куклата е основното визуално изразно средство, което използват актьорите-кукло веди Има различни системи на
кукловодство, от които най-често използвани са:
кукла на ръка;кукла – марионетка;кукла на пръчка ( явайка ). Киното е известно като „седмото изкуство”. Появата на
киното стимулира човешките потребности от изкуство способно да предава явления, развиващи се в динамично
променящи се условия, в неограничеността на времето и пространството. Основите на киното се поставят през 1895
година от братята Жан и Огюст Люмиер.
Филмите могат да се класифицират в три основни групи: - художествено игрални ( екшън, драма, комедия, фантастика и
др.);анимационни ( рисувани ) филми;- документални ( научно-популярни, учебно-образователни и др.).
5.Изобразително изкуствообща характеристика, основни видове.
5.В античния гръцки и римски свят определението изкуство се отнася до онези дейности,които се подчинават
на опр.правила от занаятчийството до науките.Използва се класификация,която разглежда изкуствата като
свободни и обикновенни.В първата худ.академия във Флоренция живопис ,скулптура и архитектура се
преподават под общо наименовани,трите изкуства са обединени по общ вътрешноприсъщ признак-
изобразителност.Произв.на изкуството могат да се разгл.като три основни вид:механични изкуства-предмети
на всекидневието и бита;приложни изкуства-предмети ,които носят определени естетически качества;изящни
изкуства-произведения,с които се отговаря на духовн.потребности на човека.Обвързани със зрителното
възприятие изобразит.изкуства имат свойството да създават визуална представа посредством
многобройните си форми и начини на изява,въплъщавайки в себе си худ.идеи във веществени пластични
решения.Една част от тях създаватизображения върху двуизмерна пласкост-картина,друга се реализират
чрез установяването си в триизмерното пространство,а някои нови форми използват мултимедийното
презентиране.Произведенията на изобр.изк.носят изразяване и изразителност,чрез които се предсавя
образното посланиеи избраните от автора худ.средства за въздействие върху зрителя.Изразителността и
изобразителността са съотносими понятия и са основни атрибути на худ.произведение в изобразителните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за изпита по Методика на изобразителното изкуство в НУ

Същност на изкуството. Видове изкуства. Основни класификации и систематизации на изкуството. Основни функции на изкуството. Традиционни изкуства – архитектура, словесни изкуства и музика...
Изпратен от:
Виолета
на 2015-07-04
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
333 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Възникване на кукления театър на сенките в Индия и Китай
добавена от misis.tuparova 13.11.2016
0
3
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по социално партньорство
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти, магистри от специалност "Управление на образованието". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
11
1
6 мин
12.09.2013
Изкуство и възпитание - характеристика на възпитанието чрез изкуство
тематичен тест по Педагогика за Студенти
Тестът е предназначен за студенти по ПУП или НУП. Включени са въпроси за възпитанието чрез изкуство. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
46
06.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Теми за изпита по Методика на изобразителното изкуство в НУ

Материал № 1189556, от 04 юли 2015
Свален: 333 пъти
Прегледан: 489 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 11,687
Брой символи: 80,220

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за изпита по Методика на изобразителното и ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
435

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,945 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала