Големина на текста:
1.МОМ КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Методиката на обучението по математика има за обект учебно- възпитателната практика по математика в
началните класове. Неин пред-мет са законите и закономерностите на учебно-възпитателния процес. Обект на
методиката – учебно-възпитателната практика по мате-матика.
Обектите, които тя проучва, като цели и задачи на обучението по матем, организационни форми за обучение,
принципи и методи на обуч. и др са педагогически по своя характер. Законите и закономерностите, които
установява методиката на обучен. по математика, не отразяват дейностите на учителя и на учениците в процеса
на обучението, изолирани, откъснати една от друга, а отразяват съвместната им дейност на обучаващ и обучаван
в тяхното диалектическо единство.
Обучението по матем. в началните класове оказва значително развиващо въздействие върху учениците за
формирането им като социално ангажирани и активни членове на обществото.
Целите и задачите не са веднъж завинаги дадени, не са статични, а непрекъснато се изменят. Това се обуславя
от пораждащите се нови обществени потребности, от развитието на педагогиката и методиката и от развитието на
другите науки. Целите и зад. на обуч. по матем. в началните класове зависи и от съответните възрастови
познавателни възможности на учениците.
- да са съобразени с възрастовите и възприемателни възможности на децата;
- да отговарят на обществените потребности по отношение на математическата подготовка на подрастващите;
- да дават добри перспективи за по-нататъшна матем. подготовка на учащите се;
При структурирането трябва да се държи строга сметка за:
а) вътрешната логика, която съществува между матема¬тич. знания и умения, усвоявани от децата;
б) съответните интелектуални възприемателни възможности на учениците;
в) целите и зад. на възпитанието и обучението.
При подбора и структуриране на учеб. съдърж. Методиката трябва да отговори и на още един въпрос: „Точно
какви знания и умения трябва да придобият децата от начал. класове?”. Трябва точно да се определи основното
ядро от знания и умения, без които те не биха могли успешно да продължат усвоя¬ването на математическите
знания в следващите класове, както и онези знания и умения, които е желателно да бъдат усвоени, но не са
решаващи за по-нататъшното им успешно обучение.
111111111111111111111111111111111111111111
Въпрос № 2. Източници на МОМ. Методи и значение на методиката.
За историко-педагогическото изследване по математическите проблеми на даден учебен предмет биха могли да
се използват следните източници:
Литературни източници:
- описания на учебно-възпитателната практика по аритметика и геометрия в БГ у-ща;
- учебници за ученици, методически ръководства и други публикувани на чужд език, но използвани като
учебници или учебно-помощна литература.
Резултати от учебно-възпитателната практика:
-ученически тетрадки, записки, съчинения и др.;
-учебници по аритметика и геометрия, предназначени за обучение на учениците от началните класове.;
-педагогически и методически ръководства публикувани на български език.
Методиката на обучението най-често използва следните методи за проучване на своя предмет:
- теоретично изследване;
- наблюдение;
- използване на математически методи за систематизиране и обобщаване на фактическия материал.
Основна задача на всяко изследване в областта на МОМ в НУ е да се разкрият обективните закономерности на
учебно-възпитателния процес по математика с цел усъвършенстването им.
За провеждане на теоретичното проучване от значение е правилно да се определят:
а) целта на проучването;
б) обхвата на темата обектите, които ще се проучват;
в) средствата за реализиране на проучването.
Важни етапи от теоретичното проучване са:
а) формулирането на хипотезата;
б) събирането на фактическия материал;
в) систематизирането и обобщаването на материала.
Това проучване в областта на МОМ най- често се реализира ч/з наблюдението, опитните уроци и
експерименталните знания.
Наблюдението е организирано, целенасочено и системно наблюдаване на фактите и явленията от учебно-
възпитателния и учебно-познавателния процес по математика. То бива индивидуално и колективно. Цел на
наблюдението могат да представляват различни страни от учебно-възпитателната работа по математика в НУ,
например:
а) да се установи състоянието на урочната работа и обучението на у-те в решаване на задачите;
б) да се провери състоянието и ефективността на методиката за
запознаване на у-те с числен израз и въвеждане на скоби;
в) да се установи ефективността от нагледните средства и дидактичните материали, които се използват при
запознаване на у-те с мерки за дължина, повърхнина и др.;
г) да се установи ефективността на методиката за формиране на понятия за умножение и деление
За да се постигне крайната цел на проучването е необходимо да се осъществи:
а) проучване на методическата документация-планове и конспекти на уроци, отчети и доклади за ОМ;
б) анализ на учебните тетрадки;
в) беседа на провеждащият наблюдението с учителя за изясняване на въпросите възникнали по време на
наблюдението.
Дидактическите експерименти са методи за изследване, при които има систематично изменение на условията
на наблюдаваното явление и на връзките му с други явления с цел да се изяснят произхода и начина за
съзнателно овладяване на даден процес от децата. Този експеримент се реализира ч/з:
- опитни уроци - провеждат се с у-ци от цял клас. Те се реализират от у-л, който работи под ръководството на
експериментатор.
- експериментални занятия - водят се с група у-ци или определени деца. Строго се спазва предварителният
замисъл, като подробно се наблюдава и отчита участието на всеки у-к.
МОМ съдейства за непрекъснатото усъвършенстване на учебно-възпитателната практика по математика,за
подготовката на начални у-ли и педагози. МОМ в НУ допринася и за обогатяване на общата дидактика и на
психологията на ОМ. Като натрупа огромен фактически материал от практиката на обучение и похватите, тя дава
материал на общата дидактика и на психологията на ОМ.
,
5 ТЕМА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА: СЪЗНАТЕЛНОСТ И АКТИВНОСТ, СИСТЕМНОСТ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО В 1 – 4 КЛАС;
ПРИНЦИП ЗА СИСТЕМНОСТ: СЪЩНОСТТА НА ТОЗИ ПРИНЦИП СЕ СЪСТОИ В УСВОЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И
НАВИЦИ В ОПРЕДЕЛЕНА ЛОГИЧЕСКА ВРЪЗКА. ТОЙ СЕ ПРОЯВЯВА В ДВА АСПЕКТА: СИСТЕМЕН ПОДХОД И СИСТЕМЕН
ПОДХОД ПРИ УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА. ТЪЙ КАКТО В ГРАНИЦИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ЛОГИКАТА НА
САМАТА НАУКА МАТЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЯ И СИСТЕМАТА В КОЯТО СЕ УСВОЯВАТ МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ ТО ТОВА
СЪЗДАВА ТРУДНОСТИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРИНЦИП. В НАЧАЛНИЯ КУРС СЕ РЕАЛИЗИРА СИСТЕМНОСТ: - В
ТРУДНОСТТА НА ЗАДАЧИТЕ; - ПРИ ТЕКУЩИЯ ПРЕГОВОР; - В ПРЕНОСА НА ЗНАНИЯ НАЙ – ОБЩО ЧРЕЗ ПРЕДМЕТНАТА
СИСТЕМА; - ЧРЕЗ УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ УЧЕБНИЦИТЕТРАДКИ И ПОМАГАЛА; КОМПЛЕКСНИТЕ –
ИНТЕГРАЛНИЯТ ПОДХОД В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В НУ ОБОГАТЯВА ДИДАКТИЧЕСКИЯ ПРИНЦИП ЗА
СИСТЕМНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА: - ОВЛАДЯВАНЕТО НА ОБЩИ ПОДХОДИ В ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ; -
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ; - ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА КАРТИНА
ЗА СВЕТА И ДР.
ПРИНЦИП ЗА СЪЗНАТЕЛНОСТ СЪЗНАТЕЛНОТО УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО МАТЕМАТИКА Е ДИДАКТИЧЕСКИ
ПРИНЦИП КОЙТО ИЗИСКВА: - ОСНОВНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗАКОНИТЕ; - ДЪЛБОКО
ОСМИСЛЯНЕ НА ИЗВОДИТЕ И ОБОБЩЕНИЯТА; - МИСЛИТЕ ДА СЕ ИЗРАЗЯВАТ ПРАВИЛНО; ЗНАНИЯТА ДА ПРЕВРЪЩАТ В
УБЕЖДЕНИЯ И В УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНОТО ИМ ИЗПОЛЗВАНЕ В ПРАКТИКАТА; В ТОВА ОПРЕДЕЛНИЕ СЕ
СЪДЪРЖАТ ЧЕТЕРИ ОСНОВНИ МОМЕНТА: - ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ; - ОСМИСЛЯНЕ НА ЗНАНИЯТА И УСПЕШНОТО ИМ
СЛОВЕСНО ИЗРАЗЯВАНЕ; - ФОРМИРАНЕ НА УБЕЖДЕНИЯ ВЪРХУ ОСНОВНАТА НА ЗНАНИЯТА; - ПРИДОБИВАНЕ НА
УМЕНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА В ПРАКТИКАТА; ЗА ИЗДИГАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА СЪЗНАТЕЛНОСТТА В ДВАТА
И АСПЕКТА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ОСНОВНА РОЛЯ ИГРАЕ УЧИТЕЛЯТ. ТОЙ ТРЯБВА: - ДА ТЪРСИ РАЦИОНАЛНИ
СПОСОБИ ЗА РАБОТА НАД УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ; - ДО УТВЪРЖДАВА НАВИЦИ ЗА КОНТРОЛ И САМОКОНТРОЛ; - ДА
СЪОБЩАВА НАЙ – НОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В СЪОТВЕТНАТА НАУЧНА ОБЛАСТ; - ДА РАЗКРИВА ПРЕСПЕКТИВИТЕ ПРЕД
ПОЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ; - ДА ПРАВИ ОПИТИ ЗА ДЕДУКТИВЕН ПОДХОД В ПОЗНАВАТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТАЗИ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ДА ПРЕОДОЛЕЕ ФОРМАЛИЗМА В ОБУЧЕНИЕТО; - ДА
СЪЗДАВА ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО; - ДА ПРЕДПОЛАГА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ АКТИВНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА
НОВИТЕ ЗНАНИЕ;
ПРИНЦИП ЗА АКТИВНОСТ АКТИВНОСТТА Е ВОЛЕВО СЪЧЕТАВАНЕ НА УМСТВЕНАТА И ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПРИ
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЗНАНИЯТА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯТА И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В УЧЕБНАТА И ПРАКТИЧЕСКА
РАБОТА. СЪЩНОСТТА НА АКТИВНОСТТА: - ПОВИШАВАНЕ НА ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО
ОВЛАДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЛИЧНИЯ ОПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ; - ЗАСИЛВАНЕ РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ КАТО ОРГАНИЗАТОР И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС; ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ВИДОВЕ ПРОЯВЯВАЩИ СЕ РАЗБИРА СЕ В ЕДИНСТВО
АКТИВНОСТТА МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПИТАВА САМО АКО СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА НЕЙНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ: - ИНТЕРЕС
КЪМ РАЗГЛЕЖДАНИЯ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ; - ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА УЧЕБНАТА СИ ДЕЙНОСТ ОСОБЕНО ЧРЕЗ ЗАНИМАТЕЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА; -
ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛ; - РАЗНООБРАЗИЕ НА УЧЕБНИТЕ ФОРМИ; -
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; - ПО – ТЯСНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЕОРИЯТА И
ПРАКТИКАТА;
ПРИНЦИП ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ: ТОЗИ ПРИНЦИП ИЗИСКВА ФОРМИРАНЕТО НА ЗНАНИЯТА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА
УМЕНИЯТА И НАВИЦИТЕ У УЧЕНИЦИТЕ ДА СТАВА В ОПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА ТАКА ЧЕ УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ, КОЙТО
ПРЕДСТОИ ДА СЕ УСВОИ ДА Е ЛОГИЧЕСКИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДХОДНИЯ И ДА ПОДГОТВИ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА
СЛЕДВАЩИЯ; ПРИНЦИПА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТА ОТРАЗЯВА ЛОГИКАТА НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА ТЪЙ
КАТО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ Е СИСТЕМА ОТ ВЗАЙМНО СВЪРЗАНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ. ТОЗИ ПРИНЦИП В
ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ПРОСЛЕДЯВА ЦЯЛАТА СИСТЕМА НА УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА.
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИСТЕМНОСТ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НАМИРА ОТРАЖЕНИЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ
ПРОГРАМИ И УЧЕБНИЦИТЕ. СИСТЕМНОСТТА СЕ ИЗРАЗЯВА И В УСТАНОВЯВАНЕТО НА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ
ТЕМИ И РАЗДЕЛИ Т.Е. ВЪТРЕШНОПРЕДМЕТНИТЕ ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ РАЛИЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ –
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО. УЧЕБНИЯТ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА В 1 – 4 КЛАС Е ПОДРЕДЕН
В КОНЦЕНТРИЧНИ КРЪГОВЕ. ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ВСЕКИ КОНЦЕНТРИЧЕН КРЪГ УЧИТЕЛЯТ СПАЗВА
ОПРЕДЕЛЕН РЕД. НАЙ – НАПРЕД УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВАТ С УСТНАТА И ПИСМЕНАТА НОМЕРАЦИЯ НА ЧИСЛАТА А
СЛЕД ТОВА С АРЕТМЕТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ. ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО ИМ СЕ СПАЗВА ПРАВИЛОТО ДА СЕ ВЪРВИ ОТ ЛЕСНОТО
КЪМ ТРУДНОТО ОТ ПРОСТОТО КЪМ СЛОЖНОТО ОТ КОНКРЕКТНОТО КЪМ АБСТРАКТНОТО. ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ
УЧИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПО – РАНО УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ДА ПОДГОТВЯ КЪМ УСВОЯВАНЕ НА
СЛЕДВАЩИТЕ. УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ЧИСЛАТА В ЕСТЕСТВЕНИЯ РЕД АКО ВНИКНАТ В
СЪЩНОСТТА НА ЧИСЛАТА КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ ЕДЕНИЦИ И РАЗБЕРАТ ЧЕ ВСЯКО ЧИСЛО СЕ ПОЛУЧАВА ОТ
ПРЕДХОДНОТО КАТО КЪМ НЕГО СЕ ПРИБАВИ ЕДИНИЦА.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 ное 2020 в 21:58 студентка на 36 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - враца, специалност - ПНУП, випуск 2015
01 ное 2020 в 19:39 студент на 29 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ипф-сливен, специалност - преподавател инструктор, випуск 2020
28 окт 2020 в 15:22 студент на 24 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
07 окт 2020 в 17:19 в момента не учи на 45 години
04 окт 2020 в 23:21 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, специалност - Логопедия, випуск 2018
28 сеп 2020 в 22:45 учител на 53 години
17 сеп 2020 в 13:10 студент на 37 години от София - ЮЗУ"Неофит Рилски", випуск 2020
17 сеп 2020 в 11:14 потребител
26 авг 2020 в 18:00 ученик на 25 години от Бургас - ПГСАГ "Кольо Фичето", випуск 2014
11 юли 2020 в 15:28 студент на 33 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2010
 
Домашни по темата на материала
историческите сведения за уредите за измерване на времето и разработване на дидактични модели при усвояване на времевите еталони от децата
добавена от dobrina.noikova 18.05.2019
1
5
Математика за 6 клас с движение
добавена от stamat.petkov 17.03.2019
1
10
 
Онлайн тестове по Математика
Тест по математика за 7-ми клас върху раздел "Уравнения"
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 въпроса. Всеки въпрос e с по един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас и се фокусира върху раздел "Уравнения".
(Лесен)
10
97
1
11.10.2016
Тест по математика за IV-ти клас
междинен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът е предназначен за междинна диагностика на ученици от ІV клас при проверка на знанията след първи учебен срок. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
11
12
1
3 мин
05.04.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Теми за изпит по Математика в НУ

Материал № 1189545, от 04 юли 2015
Свален: 315 пъти
Прегледан: 488 пъти
Предмет: Математика
Тип: Общ материал
Брой страници: 42
Брой думи: 18,692
Брой символи: 109,926

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за изпит по Математика в НУ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
154 21

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
38 21

виж още преподаватели...
Последно видяха материала