Големина на текста:
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В нашата страна се прилага все още генетичната класификация на почвите, рабработена
от българо-съветската експедиция през 1947г., няколкократна усъвършенствана и
допълвана в резултат от почвоведски изследвания.
Възприети са следните таксометрични единици:почвен тип, под-тип,вид,подвид и
разновидност.
Почвен тип: представлява основната систематична единица. Принадлежността към
един почвен тип се определя от комплекса на усло-вия на почваобразуване, които
обуславят формирането на почви с еднакъв по х-р почвен профил. Т.е. почвите се
разделят на типове по характера на почвообразователния процес.
Почвен пoдтип.Разделянето на почвените типове на подтипове се основава на
стадииността на развитие на осн. почвообразувателен п-с. Отначало тези промени са
само количествени, но впос ледствие преминават в качествени. Те обаче не засягат
същността на почвообразователния процес, т.е. се извършват в границите на почения
тип. Въз основа на тези изменения почвения тип черноземи се разделя на четири
подтипа- карбонатен, типичен, излужен и деградиран.
По-нататък подтиповете се разделят на видове и подвидове възоснова на различна
степен на изразеност и развитие на най-важните признаци и св-ва на почвения тип.
Разновидности на почвите.Диференцират се на осн. на местни особености, обусловени
гл. от почвообр. скала /тежко, ср. и леко-глин. и т.н./.
М.Пенков въвежда 4 таксоном. 1-ци -почвен тип, почвен вид, почвен разред и почвена
разновидност.
В нашата страна са разпростр. знач. бр. почвени типове и много разновидности.Това се
обуславяат голямото разнообр. на условията за почвообр.
В настоящето класификацията на бълг. почви е представена в следния схематичен вид:
Черноземни почви: карбонатни, типични, излужени, деградирани и глинести.
Сиви горски почви: тъмносиви, сиви и светлосиви Смолници: типични, излужени,
деградирани Канелени горски почви: типични,излужени и лесивирани.
Псевдоподзолисти почви:-слаба,средно и силно псевдоподзо-листи.
Кафяви горски по,чви: типични,вторична затревени,тъчнооцветени горски почви.
Жълтоземни почви:лесивирани,временно преувлажнени.
Литасали.
Ранкери
Рендзини: светли, тъмни. рендзини,рендзини с карбонатни плочи
Нанасни. почви: алувиални делувиални,пралувиални,морски наносни почви.
Торфени почви: торфенисти,торфени,ливадно-торфенсти
Блатни почви: ливадно-блатни,глееви. и блатни глееви.
Солончаци.
Саланци.
Нашите почви могат да бъдат разд. на 2 осн. гр. a/ почви с дълбокоразвит почвен
профил и б/ маломощни /плитки/ почви. Мощните почви заемат предимно равнинните
терит. и са 58,6% от общата площ.Ост. 41,45% са заети с плитки почви,заемащи
хълмистите полуплан. и план. райони.
ЧЕРНОЗЕМИ
Това са едни от най-разпростр. почви в страната. Заемат Дун. рав. ,Южнодобрудж.
плато и част от Лудогорието. На юг черноземите граничат със сивите горски
почви.Образувани са при умер. конт. климат,който относит. за страната е с най-добре
израз. континенталност със студена зима и топло лято .Колич. на валежите е в
границите на 500 до 700 мм.
Нашите черноземи са обр. при степни и горско-степни усл. .Преди превръщането им в
обработваеми земи, тук са съществ. разл. подобласти с които е св. обр на разл.
подтипове на чернозема .
В най-северната част на Дун. рав.,с най-добре изразена континенталност на климата и
при типична ливадна степна растит. са се форм. карбон. и тип. черноземи .Ha юг в
посока на Ст. планина и в по-вис. части на Лудогорието, както и в част от Добруджа,
степните участъци, са се редували с дъбови гори. В тази част на черноз. област са
развити излужените и деградирани черноземи.
Българските черноземи се х-рат с: сравнително мощен хумусен хоризонт,/ хумусно-
акумулативен по х-р-50—80 см/ относ. ниско хумусно съдържание /3-4%/, наличие на
карбонатни мицели /псевдомицели/ и отсъствие на гипсови хоризонти.
Ниското хумусно съдържание се обяснява с относ. меките клим. усл.,при които става
интензивно(минерализиране на растителните остатъци с образуването на малко хумус.
В това отношение те приличат на черноземите от Югоизт. Европа /Югославия,
Румъния и Унгария/,но се различават от тези в Русия и Унгария.
Черноземите у нас се разделят на карбонатни, типични,излужени и деградирани, от ко
най-разпространени са излужените и карбонатни черноземи.
Карбонатни черноземи
Разпространени са в най-северната част на Дунавската равнина
/от Лом до Русе/, в района на Шумен-Варна-Девня и частично в Добруджа главно в
североизточната й част.Образувани са предимно в/у льос със ср. песъчливо-глинест
мех. състав. Карбонатните черноземи от Шуменска-Варненския район са образувани
в/у по-тежки льосоподобни материали от изветрели, меpгeли.
Карбанатните черноземи се х-рат съs ср. мощен /50-60см/ хумусноакумулативен
хоризонт /Ак/ и преходен /В/хори-зонт с постепен преход от А/АВк/ и към С
хоризонст /ВСк/.
Най–х-рна особеност на карбонатните черноземи е наличието на калциев карбонат още
на повърхността на почвата, които в хумусно акумулативния хоризонт е 1-5 но
нараства на дълбочина и достига максимума си в С хоризонт. Наблюдават се и
карбонатни мицели на дълбочина от 25 до 150 см.
По(механичен състав са леко до средно песъклива-глинести. Колич. на ила е 10-15%, а
на физич. глина- 20-З0%. Преобладава фракцията на едрия прах /0,05-0,01 мм/.
При карбонатните черноземи отсъстват п-си на разрушаване на минералната част
предвижване на или обр. на глина на място, поради което притежават недифиренциран
по мех. състав
почвен профил.
Поради присъствието на карбонати реакцията им в орния хоризонт е слабo алкална pH
във вада 8-8,3/.Съдържание на хумус
в хумусно-акумуларивния хоризонт е невисоко /2-3/ и постепенн на-малява в преходни
хоризонт.
Характеризират се с ниска обемна плътност /1l-15/ сока порьозност /58-60%/.В
съответствие с последната е много добрата им водопропускливост /фиксирацията
варира от 0,9 до 05м /24 часа/. Вода задържащата им способност е невисока /ППВ 18,2-
24,3 ВТЗ - 9,4-13,2%/. Общитезапаси на азот съответстват на хумусното съдържание и
са невисоки, но общите запаси на фосфор и калии са високи. Достъпните форми, на
фосфор на не торените почви са малки но на калий добри. Общо взето карбонатните
черноземи се х-рат с относително добро плодородие. Отриц. фактори, които ограничат
добивите и ги правят нестабилни, са недобрите водно-физични св-ва /малка
водозадържаща способност, в съчетание със засушливия климат на района.
Слабоалкалната реакция, свързана с карбонатното съдържание е причина за проявата
на дефицити на микроелементи /цинк,бор,манган,/. Като следствие от лекия механичен
състав и карбонатното съдържание те се обработват лесно, както в сухо така и във
влажно състояние.
Типични черноземи
Типичните черноземи са значително по-малко разпространени от карбонатните у нас.
Установени са южно от карбонатните черноземи в Дунавската равнина, като
прекъсната ивица от р.Лом до р.Русенски Лом. Малки компактни петна от типични,
черноземи се срещат още в Южна Добруджа и в района на Шумен-Нови пазар. Обр. са
в/у льос и льосовидни материали при усл. сходни на карбонатния чернозем, но малко
по-увлажнени. Почвообр. скали са малко по-тежки по мех. състав. Общо взето
типичните черноземи имат по-мощен хумусено акумулативен хоризонт /бО-ЗО см/ с
рохкав строеж и троховидно-зърнеста структура Наред с по.-голямата мощност, на
хумусния хоризонт те се отличават и с по-високо хумусно съдържание /2,5-4%/.В
сравнение с карбонатните черноземи се отбелязва тенденция за утежняване на
механичния състав известно увеличаване на ила и. намаление на праховидната
фракция. На повърхността си типичните черноземи не съдържат свободни карбонати,
които са отмити на 30-50 см, но са в границите на А хорнзонт.
Водно-физ. св-ва се доближават до карбонатнйте черноземи, с високата си порьозност
и водопропускливост, но с тенденция за повишаване на водозадържа ща та им
способност. Те имат ниска обемна плътност, слабо набъбват при навлажняване от
напукват при изсъхване, не образуват плътна кора и при обработка оказват ниско
относително, съпротивление. Поради малко по-високото хумусно съдържание, по-
тежък мех. състав и по-висока водо задържаща способност те са по-плодородни от
карбонатнйте черноземи ППВ варира от 20 до 25%,а ВТЗ - около 10-13%.
Карбонатите и типичните черноземи са близки по св-ва и в агропроизводствената
класификация се отнасят към една група. Но в известна степен те превъзхождат
карбонатните черноземи, неутрална реакция, по-добри водо-физични св-ва/ по- добри
запаси на хумус и азот/, поради което добивите са по- високи и относително по-
стабилни.
Излужени черноземи
Излужените черноземи са най-широко представени подтип на черноземните почви в
страната. Заемат южните по-високи части на Дунавската, равнина, по-голямата част от
Добруджанското плато, периферните части на Лудогарието и като отделни петна на юг
от карбрнатните и типичните черноземи. За разлика от карбонатните и типични
черноземи, те са образувани при малко по-влажни, и смекчени преходно,
континентални усл. и под влияние на горско-степна растителност. Почво-
образуващите скали са общо взето по-тежки в сравнение с предходните подтипове на
чернозема среднада тежко, песъкливо-глинест льос. Излужените черноземи имат
мощен почвен профил, съставен от два оснавни генетични хоризонти: хумусна
акумулативен /60-80 см/ и без карбонатен преходен хоризонт /30-50 см/. Хумусно-
акумулативния хоризонт обикновено, е по-мощен от предходните карбонатни и
типични черноземи и има тъмно сива-кафяв цв. и траховидно-зърнеста структу-тура

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Класификация на почвите в България

В нашата страна се прилага все още генетичната класификация на почвите, рабработена от българо-съветската експедиция през 1947г., няколкократна усъвършенствана и допълвана в резултат от почвоведски изследвания....
Изпратен от:
a
a на 2008-03-27
Добавен в:
Доклади
по Екология
Статистика:
147 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Екотуризъм

09 яну 2009
·
117
·
9
·
891
·
38

Цитиране на две дефиниции от конкретни автори: „Екотуризмът е преди всичко отговорност към природните богатства. Той запазва околната среда и допринася за добрия начин на живот на местното население.” / Е. Cater, 1994 /...
 

Екология

06 фев 2009
·
142
·
34
·
8,778
·
138

Със засилването на антропогенната дейност и натиска и в/у природата,непрекъснато води до деградация на биотичната среда,т.е. на нейните биос-ми на организново,популационно,екосистемно и биосферно ниво...
 

Проблемът за екологичната защита на човека и околната среда

14 дек 2009
·
274
·
7
·
2,135
·
223

Екологията като наука за общите отношения на живия организъм към обкръжаващия го свят доскоро бе една от малкото известни биологични дисциплини. Неин обект на изследване е взаимодействието между човека и околната среда, за което говори ...
 

Предмет, методи и задачи на науката „Екология”

20 мар 2010
·
62
·
2
·
471
·
91

Предметът на изследване на екологичната наука е комплексен, междудисциплинарен и интегративен, т.е. той може да бъде обект на изследване едновременно от много науки и същевременно една наука да изследва различни екологични проблеми...
 

Лесоустройствен проект

08 дек 2007
·
154
·
20
·
3,594
·
141

Предмет на настоящия лесоустройствен проект са горите и голите горски площи на територията на Учебно опитно горско стопанство “Петрохан”, област Монтана. Извършеното устройство е главна лесоустройствена ревизия на лесоустройствения проект от 1995 год...
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
Тест по Икономика на околната среда за 2-ри курс. Опазване на почвените ресурси
тематичен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Тест по Икономика на околната среда, Екология и Почвознание на тема: "Опазване на почвените ресурси". Съдържа 10 въпроса, всеки един от тях има само един верен отговор.
(За отличници)
10
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по екология

Класификация на почвите в България

Материал № 118944, от 27 мар 2008
Свален: 147 пъти
Прегледан: 108 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,693
Брой символи: 15,426

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Класификация на почвите в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения