Големина на текста:
Въпрос 1 Търговското право-същност, предмет, методи и система - Търговското
право е система от правни норми, които уреждат правното положение на търговците,
търговските сделки и търговската несъстоятелност.ТП като клон на правната система е
самостоятелно. Исторически то се е обособило от гражданското право. Като правен
отрасъл ТП е публично, защото участниците в търговското правоотношение винаги са
равно поставени.
Метод на правно регулиране- това е равнопоставеността. Това означава, че:
- търговците решават дали въобще да участват в правоотношението
- по какъв начин да участват
Участието в търговското правоотношение изцяло зависи от волята на участниците.
Характерни черти- търговците, които са основна фигура в търговското право влизат в
много и разнообразни по съдържание и интензитет отношения. Те се характеризират
със своята динамичност. Ето защо ТП има особени, характерни само за него черти:
- опростена форма на търговските сделки (ТС)
- възмездност на сделките
- невъзможност да се иска намаляване на уговорената неустойка поради нейната
прекомерност
- винаги се дължи лихва при взаимоотношенията между търговци, независимо
дали е уговорена или не
- не може да се унищожава търговска сделка, сключена при крайна нужда и явно
неизгодни условия
- възможност за уговаряне на арбитраж за решаване на спор между търговци.
Въпрос 2 Търговско право- историческо развитие, източници, принципи и системи
- Историческо развитие- родината на търговското право са италианските градове-
държави, свързани с морската търговия. Най-напред търговията се разпределя в
корпорации и първоначално търговските правни норми се създават вътре във всяка
корпорация. Постепенно се формира търговско право във всеки град.
Първи опити за кодификация на търговските правни норми се правят като
първоначално се записват обичайно правните норми. През 1973 г. във Франция са
издадени 2 акта- за морската и пътната търговия. С тях за пръв път се въвеждат единни
правни норми за цялата държава.Във Франция и Германия се използва дуалистичен
метод, т. е. има отделно гражданско и търговско законодателство. В Англия не е имало
нито граждански нито търговски кодекс, но през първата половина на 19 в. През така
наречения Викториански период и особено след Втората световна война се приемат
закони , които уреждат отделните институти. В САЩ развитието е подобно на Англия,
но с тази разлика, че те имат еднообразен търговски кодекс.
Източници- материални източници на търговското право.
Основе н източник е Конституцията на Р Б в чл. 17 е записано че икономиката се
основава на свободна стопанска инициатива, и че инвестициите се закрилят от закона.
Друг източник е ТЗ (търговския закон) от 1991 г., състои се от 4 части:
- видове търговци
- търговски дружества
- търговски сделки
- търговска несъстоятелност
Други са Закона за банките, Закона за счетоводството, Застрахователния кодекс, Закона
за борсите и тържищата и др. Източник е и неписаното право- търговските обичаи, това
са общи правила за поведение и отношения между търговците.
Принципи на търговското право
- свободна стопанска инициатива
- свобода на договорите
- ненамеса в търговските правоотношения от страна на държавата
- свободен избор на фирма, седалище и адрес на управление и предмет на дейност
- ограничаване на лицензионни и разрешителни режими
Въпрос 3 Търговски правоотношения - Търговското правоотношение е обществено
отношение, което е регулирано от търговската правна норма. В този смисъл то има свои
съставни части:
- участници (субекти)- характерно за тях е че единият винаги е търговец, и че те
уреждат отношенията по между си на базата на своята равнопоставеност,, те
имат свое търговско право и дееспособност
- обект- в търговските правоотношения обектите са вещи, права върху вещи,
вещни съвкупности, ценни книги (акции, облигации, ценни книги с търговски
ефект и ценни книги даващи право на вземания) и пари
- правна норма-тя се характеризира с това, че по принцип е диспозитивна
( страните решават дали тя се отнася за тях или не). Освен това правната норма
дава възможност на страните сами да избират съдържанието на
правоотношението и в този смисъл да я допълват. Принципно тя е норма, която
има хипотеза и диспозиция, но обикновено няма санкция
- юридически факти- в търговското право най-голямо значение имат 3 вида
юридически факти: правни действия, правни събития и правни сделки
- правни последици- те не се различават от другите правни отношения. Те са с
право пораждащ, право променящ и право погасяващ ефект
Система на търговското право- търговското право има обща и специална част. В
специалната част са конкретните правоотношения.
Въпрос 4 Търговец. Критерии за определяне -Участниците в търговските
правоотношения са търговци. Търговци са лицата, които отговарят на критериите
поставени в търговския закон. Според чл.1 ал.1- търговец е всяко физическо или
юридическо лице, което сключва неизчерпателно изброени в същия текст търговски
сделки. Този критерии е обективен, защото определя понятието с външни негови
белези. Според чл.1 ал.2 търговци са ЕТ, търговски дружества и кооперациите с
изключение на ЖСК. Този критерии е субективен. Той определя понятие с вътрешни
негови качества. Освен това според чл.1 ал. 3 търговец е всяко лице, което е
организирало дейността си по търговски начин. Този критерии е смесен (критерии по
естество на организацията. Ако едно лице отговаря поне на един от тези критерии, то е
търговец.
Закона определя и кои лица не са търговци. Не са търговци:
- лицата, които се занимават със селско стопанска дейност
- лицата, които извършват услуги с личен труд и лица упражняващи свободни
професии
- лицата извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в
обитаваните от тях жилища.
5.Търговски регистър и търговски книги
-Търговски оборот- за него от голямо значение е благонадеждността на информацията.
По този начин се постига правна сигурност. Тази сигурност се обезпечава чрез
търговския регистър.
-Определение за търговски регистър- търговски регистър е публичен информационен
масив, който се води от окръжните седалища и в който се записват факти от значение за
търговеца.
След 01.01.2008 г. търг. Регистър ще се води от Агенцията по вписванията. Тя е част от
изпълнителната власт.
Търговския регистър е обществен и публичен. Той е обвързан с търговеца
посредством седалището. Вписва се в окръжен съд където се намира седалището на
търговеца
А) седалището е общината и населеното място, където се намира неговата дейност
Б)адресът на управление е конкретният адрес, където се намира управлението на
търговеца
-Функции на вписването-
А) Конститутивна ( право пораждаща) функция- тя е основна и означава, че
вписаните факти се счита, че започват да съществуват и пораждат действие с акта на
вписване.
Б) Декларативна функция- това означава, че вписаните факти се считат за истина до
доказване на противното.
В) Информационна функция- всяко лице може да направи справка в търговския
регистър
-Процедура по вписване
А) подава се заявление
Б)заявлението се завежда в съда
В)заявлението се разглежда от съдията
Г)съдията постановява решение, което постановява или отказва вписване (второто се
обжалва)
Д)решението се вписва в търговския регистър
Е)някои решения се обнародват в Държавен вестник
-Търговски книги- те се 3 вида- счетоводни, инвентаризационни, годишно отчетни
6.Търговско предприятие. Същност
Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения, фактически отношения,
които принадлежат и се упражняват от търговеца. За същността на предприятието
има 2 теории:
А) Персинификационна теория- според нея търговско предприятие е субект на
правото, различен от търговеца
Б) Патримонална теория- според нея предприятието е отделен патримониум (отделно
обособяване), което може да бъде обект на търговски сделки.
- Структура на предприятието-
А) Права- право на собственост върху вещи, в/у пари, в/у ценни книги, в/у обекти на
интелектуална и индустриална собственост, вземания на собственика.
Б) Задължения- това са отговорностите на търговеца по неговите кредитори. Винаги са
с имуществен характер
В) Фактически отношения- личните отношения, които търговеца е създал с други
търговци
- Сделки с предприятието- предприятието като обект може да бъде предмет на правни
сделки. То може да се продава и залага. Всяка една сделка с предприятието се записва в
търговския регистър.
7. Фирма и клон
- Фирма- фирмата при търговеца както името при физическото лице е основен
индивидуализираш белег.Фирмата е наименованието, под което търговеца осъществява
дейността си и се подписва.
- Фирмата трябва да отговаря на 3 критерия:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
semmmoa написа на 01 юни 2010 ОТГОВОРИ
студент
ок
Последно сваляне: няма информация
stenly_bg написа на 16 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , УНСС
Надявам се че вършат работа!
 
Подобни материали
 

Понятия за търговско право

13 дек 2007
·
580
·
6
·
2,316
·
247

Понятия за търговско право. Търговско качество. Понятие за търговец. Видове търговци. Едноличен търговец. Търговци –юридически лица...
 

Понятие за търговско право. ТП в правната система. Отграничение на ТП от сродни правни отрасли

29 май 2006
·
798
·
3
·
910
·
1

Понятие за търговско право. 1.1. Правото се дели на публично и частно като разграничението между тях се е обяснява в зависимост от различни критерии. 1) Първият критерий е бил интересът, и по конкретно чии интереси защитава правот
 

Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност

31 май 2006
·
563
·
2
·
363

Идеята за несъстоятелността възниква в Италия. Във феодална Франция се създава първата кодификация на материята през ХVІІ в. В по нови времена първата съвременна кодификация е във френския Code Commerce
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Общинска собственост

06 юли 2007
·
545
·
3
·
613
·
83

Както държавата, така и общините имат двояка функция и същност. В това си качество общината трябва да притежава такива вещи, които да й дават възможност да упражнява своята власт и да задоволява трайно интересите на гражданите, които живеят, работят...
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
28
1
29.05.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Лекции по търговско право

Материал № 118914, от 27 мар 2008
Свален: 507 пъти
Прегледан: 154 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,430
Брой символи: 15,059

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по търговско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения