Големина на текста:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
ВАРНА
РЕФЕРАТ
По дисциплината: МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ
На тема: Перспективи за присъединяването на България към
Европейския съюз и дали то ще се окаже шок за нас.
Изготвил:
През периода на своето 41-годишно съществуване ЕС се превърна в един от важните
фактори в международните отношения не само в Европа, но и в международен мащаб.
Причината, поради която тази мощна икономическа групировка в Западна Европа се
намира днес в центъра на съвременните международни отношения, произтича от
мащабите и дълбочината на интеграционните процеси, които протичат както вътре в
нея, така и от неизбежните връзки с другите страни, които все още остават извън нея.
Ето защо анализът на състоянието и оценката перспективата за предстоящото
разширяване на ЕС с нови държави е важен политически и икономически проблем, от
решаването на който зависи бъдещето на единна Европа.
Опитът от осъществяването на интеграционните мероприятия в рамките на ЕС
показва наличието на онази обективна основа, която диктува динамиката на
взаимоотношенията вътре в групировката, а така също налага и необходимостта от
сближаване на стопанските структури, мъчително преодоляване на националния
егоизъм и др.
Сложните политически и икономически процеси, които протичат през последните 10
години в Европа засилиха тенденциите към форсиране на нейното разширяване чрез
приемане на нови страни за равноправни членки.
Особености на сегашното разширяване
Сегашното разширяване е петото под ред, което е на дневен ред пред държавите -
основателки на Съюза - след присъединяването на Дания, Ирландия и Великобритания
през 1973 год., на Гърция през 1981 год., на Испания и Португалия през 1986 год. и на
Австрия, Финландия и Швейцария през 1995 год.
То се отличава с безпрецедентни по своя характер характеристики, които сами по
себе си представляват голямо предизвикателство за Съюза:
1/ Първо,броят на страните кандидатки: тринадесет страни са в списъка и ако
Съветът в Хелзинки одобри препоръките на Комисията, преговорите трябва да се водят
едновременно с дванайсет от тях.
2/ Мащабите на разширяването: населението на Съюза ще се увеличи от 370
милиона души на около 475 милиона т.е. едно увеличение от близо 30%. Населението
на разширения Съюз ще представлява 8% от населението на света.
3/ Близката история на десетте страни от Централна и Източна Европа, които
трябва да завършат процеса на икономическия и социален преход, да изградят пазарна
икономика и едновременно с това - да водят преговори за присъединяване.
4/ Икономическата пропаст между тези стани и държавите - членки на Съюза;
доходът на глава от населението в Централна и Източна Европа е едва една трета от
средния доход е ЕС.
5/ И на последно място, усилията, които тези страни трябва да положат за
сближаване, на също така безпрецедентни, защото от основаването на Съюза до сега,
интеграцията между страните - членки се е увеличила значително, в резултат на което
европейското, което страните кандидати трябва да транспонират в своето национално е
безкрайно по-сложно и по-развито от законодателството, което е трябвало да
абсорбират предишните кандидати за членство.
Критериите от Копенхаген
Както е известно, стартирането на преговори зависи от три условия, известни като
критериите от Копенхаген, приети от Европейския съвет през юни 1993 год. Тези
критерии са:
1/ наличие на стабилни институции, способни да гарантират демокрацията,
върховенството на закона, човешките права, правата на малцинствата и тяхната защита
2/ наличие на действащата пазарна икономика, както и капацитет за устояване
на конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС
3/ потенциал на да поеме задълженията, свързани с членството
Към горните три критерия трябва да се прибави още един, четвърти, наречен още
“Мадридски критерии”, който се отнася до административния потенциал на страната -
кандидат да приложи и въведе в действие законодателството на Общността.
Що се отнася до политическия критерии, Комисията констатира, както и миналата
година, че България изпълнява този критерии. Никой вече не подлага на съмнение
факта, че притежава стабилни институции, които гарантират удовлетворително
упражняване на демокрацията. Има обаче области, в които се налага допълнително
усилие. Става дума за стриктното прилагане на законовите разпоредби на различните
нива на държавния апарат, за борбата с корупцията, функционирането на съдебната
система и интегрирането на ромското малцинство. В своята цялост, законовата рамка е
достатъчна за решаването на горните въпроси. Необходимо е да се контролира нейното
практическо приложение, за което са необходими съответните средства.
В икономически план Комисията приветства огромния напредък, постигнат от
България през последните две години. Макроикономическата стабилност е
задължителното постижение на страната. В общи линии, цените са свободни и се
диктуват от пазара. Премахнати са препятствията в областта на външната търговия,
което позволява разгръщането на по-динамичен търговски обмен.
От друга страна либерализацията на цените не гарантира сама по себе си създаването
на действаща пазарна икономика. Необходимо е органите за защита на конкуренцията
да функционират добре, формите да могат свободно да влизат и излизат от пазара, без
да се сблъскват с бюрокрация и корупция. Необходимо е юридическата среда да бъде
стабилна, а правосъдието да се упражнява еднакво спрямо всички. Банковият сектор
трябва да влезе в ролята си на източник на кредити за икономическите оператори. Тези
условия още не съществуват в, въпреки напредъка, постигнат в тази насока.
Малко по-трудно е да се оцени капацитета за устояване на конкурентния натиск и
пазарните сили. Това се извършва чрез анализ на структурата на външната търговия.
Цифрите сочат, че търговският обмен между България и ЕС стабилно нараства. През
1998 год. Половината от износа е бил предназначен за Съюза, а 45% от вноса е бил от
него. По- подробният анализ обаче сочи, че България изнася предимно суровини и
полуфабрикати, а внася продукти с висока добавена стойност. Търговията с
промишлени стоки е слаба, което означава, че още много има да се прави за
повишаване на конкурентно способността на българските стоки.
Високата конкурентно способност може да дойде единствено от инвестициите,
особено от чуждите инвестиции, които носят със себе си нови технологии и
методология. Тези инвестиции се бавят, защото юридическата, административната и
финансовата среда все още крият много рискове за инвестиране.
Именно за това Комисията заключи, че независимо от постигнатия голям напредък
България все още не отговаря на икономическия критерии от Копенхаген.
Що се отнася до четвъртия критерий, трябва да се отбележи, че в областта на
правосъдието в България са постигнати забележителни успехи, но структурите за
прилагане на правото на Общността са все още слаби. В това няма нищо странно,
защото изграждането на тези структури е свързано с финансови и човешки ресурси,
които не могат да се набавят за един ден.
От оценката несъмнено може да се направи следния извод:
България е на верен път, постигнала е забележителни успехи, но има нужда от още
малко време. Не трябва да забравяме, че икономическите и социални промени са
започнали всъщност преди две и половина години, което в исторически план е
нищожно малък период от време, независимо че тези, които днес носят бремето на
промените, искат напълно основателно този период да бъде по- кратък.
Нека си припомним как преди 4 години годишната инфлация беше стигнала 1000%,
а ЕС организираше програми за спешна хуманитарна помощ за България. Миналата
година, въпреки бойната в Косово, въпреки кризите в Русия и Азия, инфлацията бе
овладяна и страната регистрира скромен, но положителен растеж.
Препоръката на Комисията
Комисията към Европейския съвет препоръчва с България да се започнат
преговори за присъединяване, ако бъдат изпълнени следните условия:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 фев 2019 в 13:04 в момента не учи на 46 години
21 яну 2019 в 14:25 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2019
11 яну 2018 в 21:56 ученик на 51 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2016
27 ное 2017 в 15:46 студент на 28 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2018
04 апр 2017 в 23:57 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2020
03 дек 2016 в 13:36 в момента не учи на 43 години от Грамада
26 яну 2016 в 19:03 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Приложна лингвистика с английски и испански, випуск 2016
08 апр 2015 в 20:47 ученичка на 23 години от Русе - МГ "Баба Тонка", випуск 2016
12 ное 2014 в 13:12 потребител на 29 години
24 апр 2014 в 18:50 студент на 29 години от Благоевград - Колеж по икономика и мениджмънт, факулетет - колеж по икономика и мениджмнт, специалност - Икономика на туризма, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Символно-метафорична образност („Зимни вечери” от Христо Смирненски)

01 май 2007
·
1,075
·
5
·
1,199
·
366
·
1
·
2

Преминал през различни влияния и пристрастия, Христо Смирненски написва цикъла „Зимни вечери” в края на творческия си път. Изборът не е случаен.
 

Да бъде ден - Христо Смирненски


Стихосбирката излиза от печат през март 1922 г., поради големия...
 

Хуманизмът в творчеството на Йордан Йовков

17 апр 2006
·
1,943
·
8
·
1,683

Във всички свои творби Йордан Йовков утвърждава и възпява нравствената човешка личност. Той смята, че рано или късно у всеки човек непременно побеждава доброто, което намира своя израз в човешкия труд, любов, духовна извисеност и отношение към другите.
 

Човекът и светът в поезията на Христо Смирненски


В историческото развитие на българската литература художественото наследство на Смирненски представлява поредно доказателство за неразривната връзка между унаследените от миналото поетич...
 

Истината за човешкия живот според Йовков

27 дек 2006
·
1,357
·
7
·
560
·
95
·
2

Страстният човеколюбец Йовков е издал истините за човека и красотата, произведение, в което писателят показва как хората въпреки безумието и страданието остават човеци.
1 2 3 4 5 » 11
 

Темата за войните в творчеството на Йовков

Материал № 1188, от 18 мар 2006
Свален: 1,787 пъти
Прегледан: 179 пъти
Предмет: Нова българска литература, Литература
Тип: ЛИС
Брой страници: 6
Брой думи: 1,145
Брой символи: 9,214

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Темата за войните в творчеството на Йовков"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Димитрова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  35 години
258 37


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения