Големина на текста:
1. Възникване и развитие на
социалната медицина
Понятието обществено
здравеопазване се заражда в средата
на 18 в. •Йохан Петер Франкпръв
въвежда цялостен систематичен
подход към здравните проблеми на
обществото.•Жул Герен, редактор на
медицинския вестник на Париж,
въвежда понятиетосоциална
медицина”(1835 г.) в резултат на
проведено статистическо изучаване
на общественото здраве във Нант.
-Пръв разделя в 1848 г. соцалната
медицина на: Социална физиология.
Социална патология, Социална
хигиена, Социална трапия.
Медицината е социална наука, и
политиката не е нещо друго, а
медицина на макро ниво
У нас социалната медицина е
представена първоначално като
разделсоциална хигиенав учебника
по хигиена на проф. Т. Петров.
Първата катедра по организация на
здравеопазването е основана в 1950 г.
в София
Предмет - •Социалната
медицинаосигурява обобщаваща
системна информация за
общественото здравеи здравеопазване
за целите на здравната политика и
здравния мениджмънт. •Тя изпълнява
ролята на теоретична основа на
здравеопазванетои предлага
научнообосновани модели за
подобряване на здраветона
населението
Определение - •Социалната
медицинае наука за социалните
фактори и проблеми на общественото
здравеи мерките за неговото
подобряване
Тя изучава социалните аспектина
здравето:
Влиянието на социалните фактори
върху здраветона различни нива;
Социалното отражениена здравето;
Социалния обектна здравеопаните
дейности;
Социалният субектна
здравеопазните дейности.
Функции - 1.Познавателнафункция
2.Методологичнафункциячрез
социално-медицинския стил на
мислене. 3.Практикоприложна
(здравеопазно-управленска) функция
най-важната практическа функция
2. ВРЪЗКА НА СОЦИАЛНАТА
МЕДИЦИНА С ДРУГИТЕ
НАУКИ. ОСНОВНИ МЕТОДИ НА
СОЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА
Хуманитарните и обществените
наукидават познание за същността на
нещата, за човешкото поведение и
култура, за закономерностите на
възникване, развитие и
функциониране на обществото като
единна система, както и за основните
сфери на обществения живот, с цел
по-добро разбиране на човешкия
живот и обществото, за постигане на
по-добро съществуване и максимално
реализиране на човешките
потенциали.
Епидемиологията е наука за
разпространението и определящите
фактори (причините)за свързаните
със здравето състояния или събития в
определени популации и за
прилагането на това познание за
контрол на здравните проблеми. Тя е
научната основа на общественото
здравеопазване и профилактиката.
Социологията е наука за общите
закономерности на възникването ,
функционирането и развитието на
човешкото общество.
Тя изучава както обществото като
цяло с неговото изключително
многообразие от взаимовръзки и
взаимодействия между хората, така и
малката социална група.
ПРЕДМЕТ на социологиятае
изучаването на социологическите
взаимовръзки и взаимоотношения в
човешкото общество, както и
личността с нейната социологическа
структура.
Икономическите методи се прилагат
в социалната медицина за :
?икономически анализи и оценка на
ресурсната осигуреностна
здравеопазването; ?оценка на
икономическата ефективностна
дейността на здравната служба;
?оценка на икономическата
ефективностна различни
здравеопазни дейности;
?регулиране на цени, обем на
здравните услуги и вложени средства.
Здравето е състояние на пълно
физическо, психическо и социално
благополучие, а не само
отсъствието на болест или
4. СОЦИАЛНИ
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЕТО
И ЗДРАВНИТЕ НЕРАВЕНСТВА.
Детерминантите на здравето са
съвкупност от личностни, социални,
икономически фактори и фактори на
жизнената среда, които определят
здравето на индивида и на човешките
популации.
СЪЩНОСТ НА
ДЕТЕРМИНАНТИТЕ НА
ЗДРАВЕТО - •Стил и начин на
живот. •Биологични и генетични
фактори. •Фактори от външната
среда, вкл. социално-икономически
условия. Т.еЗдравна помощ,
Социален градиент, •Стрес, •Ранно
детство, •Социално
изключване/социална изолация,
Работа/трудова среда, •Безработица,
Социална подкрепа, •Злоупотреба
със субстанции, •Хранене, Транспорт.
От основаването си СЗО създава
условия за прилагане на социален
модел на здравето, свързан с
широката перспектива на човешките
права.
Социални детерминанти на здравето
са интермедиерните фактори, чрез
които действат структурните
детерминанти на здравните
неравенства
Основни социални фактори на
здравето са :
Материалните условия на живот
Социалната среда и
психосоциалните условия
Поведенческите фактори от стила на
живот
Биологични фактори
наследственост, възраст, пол
Здравната система
Обществена политика в областта на
образованието, здравеопазването,
водоснабдяването и санитарното
състояние
Култура и обществени ценности
Епидемиологично състояние,
особено при наличие на големи
епидемии
6. СТРУКТУРА НА
СОЦИАЛНАТА ИСТОРИЯ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО
1.Личностна характеристика на
пациента. 2.Семейно-битова среда на
пациента.3.Професионално-трудова
среда на пациента. 4.Обществено-
на социалната медицина.
недъгавостИспособността да
води продуктивен в социално и
икономическо отношение живот”.
битова среда на пациента
5.Здравната служба и пациентът
6.Медико-социални изводиосновни
социално-медицински потребности на
пациента .7.План за медико-социална
помощ на пациент.
5 . СЕМЕЙСТВО И ЗДРАВЕ
Дефениция за семейството.
-Наличие на брачна или родствена
връзка. Отношения, изградени на
емоционална основа. Общност на
бита. Динамикаразвитие и промяна
на числеността. Обща икономическа
база. Разрастване отвътре. Общо
минало, настояще и бъдеще.
Физиологияна семейството
функции: •Физическо и духовно
възпроизводство, •Комуникативна
функция, •Регулативна функция,
Рекреативна функция.
Морфологя на семейството -
Авторитарна структура
Демократична структура
Либерална структура
Твърдо подчиняване на жената на
мъжа . •Строга дисциплина родители-
деца.
Разделение на ролите според
качествата и способностите
Доброволно разпределение на
задълженията.
Самостоятелно съществуване на
жената и мъжа
Липса на съгласуваност на
решенията
СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ
-Право на семейството да решава
кога да се родят и колко на брой да
бъдат децата. Морално, личностно
право
-Реализацията на това право е
повлияна от редица личностни
фактори (ценностна система,
религия, образование и др.) и от
социално-икономически фактори
(доходи, материални възможностии
условия на живот, социални кризи,
вкл. войни, обществена политика
срямо семействата,
-Изисква: здравна култура, вкл. по
проблемите на репродукцията,
контрацепцията и сексуалното
здраве, достъп до контрацептиви,
служби за семейно планиране,
държавна политика по семейно
планиране.
3. ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
КАТО СИСТЕМА. СТРУКТУРНИ
КОМПОНЕНТИ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ .
Обществено здраве е обобщената
характеристика на здравето на
определен тип общество или на
конкретно общество в дадена страна
или регион.
Социално-здравни явления:
1. Здравен статус на населението
(обществено здраве в тесен смисъл)
2. Здравни потребности
3. Здравно съзнание
4. Здравни дейности
5. Здравни отношения между
социално- здравните явления
Здравен статус на населението
включва явления на: позитивно
здравефизическо развитие, свързано
със здравето качество на живот,
индекс на здравето, здравна
активност и др. негативно здраве
смъртност, заболяемост, инвалидност
и др.
Здравният индикаторе променлива
величина, отразяваща здравното
състояние на лицата в определена
общност, която може директно да се
измери.
Общественото здраве е сложна
динамична система от интегрално
свързани помежду си елементи
(показатели), която се намира в тясна
връзка с другите обществени и
природни системи
Обусловено е от социалните условия
и условията на природната среда.
Социално-икономическите фактори
имат водеща роля за формирането и
динамиката на общественото здраве
Здравни потребности
¤Индивидуални и обществени здравни
потребности
¤Нормативно определени
потребности
¤Отношения на хората към здравето и
здравната системаискания,
желания, очаквания
¤Ключови обществено-здравни
потребности
¤Сравнителни потребности
15. Физичесо развитие кат
измерител на общественото зраве.
Акцлераця.
ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ -Съвкупност от
морфологични и функционални
белези на организма, които обуславят
определени физически и двигателни
качества, както и възможности за
адаптиране към изменящите се
условия на живот.
ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
-ПОКАЗАТЕЛИ
nОценката на физическото развитие
се осъществява чрез 3 групи
признаци:
1.Антропометрични (морфологични)
показатели
2.Физиометрични (функционални)
показатели
3.Соматоскопични (получавани чрез
оглед) показатели
АКЦЕЛЕРАЦИЯ
Ускорено физическо развитие,
проявяващо се с увеличаване на
антропометричните и физиометрични
показатели, както и ранно полово
развитие
Характеризира се с:
-По-голям ръст и по-голямо тегло при
раждане
-По-ранно прорязване на първите зъби
и по-ранна смяна с постоянни зъби
-По-ранна поява на ядра на
вкостяване и по-ранно завършване на
развитието на скелета като цяло
-По-ранно предпубертетно
увеличаване на ръста и теглото
-По-висок ръст на настоящото
поколение (8-10) в сравнение с
предишното
-По-ранно завършване на растежа
-Ранно полово съзряване (ранно
менархе при момичетата)
-По-късно настъпване на менопауза
при жените.
съответствия между региони, между
нормативни и актуални потребности,
или реални и желани
7. ИЗМЕРИТЕЛИ НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ.
ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА СТАТИКА.
Демографските индикатори описват
състоянието, промените и
географското разпределение на
населението в резултат на неговото
естествено и механично движение.
nСтатика на населениетоброй и
състав на населението в определен
момент. nДинамика на населението
промените в броя и състава на
населението в резултат на
естествените събития и
миграционните процеси. Структура
по полмъже спрямо жени.
Структура по местоживеене
градовесела.
Възрастова структура.
nКласификация на възрастите.Млада
възрастдо 44 г. Средна възраст –45-
59 г. Възрастни хора –60-74 г.Стари
хора –75-89 г. Дълголетницинад 90
г. n0-14 г. –детска възраст. над 15 г. –
възрастни лица .
ЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ
НА СТАРЕЕНЕТО . n Основна цел
на здравната помощ за старите хора е
предоставяне на подходящи и
достъпни здравни услуги
(профилактични, диагностични,
лечебни и рехабилитационни), които
съхраняват способностите им за
автономен и независим живот в
условията на техните домове и
осигуряват пълноценно участие в
живота на обществото за възможно
най-дълго време
8. Демографски показатели
раждаемост и плодовитост,
специфични показатели за
възпроизвоство на наслението.
Тнденции на раждаемост в
България и света.
10 . Демографски показатели
детска смъртност, смъртност под 5
год. Тенденции на детската
смъртноств България и света.
ЗНАЧЕНИЕ НА ДЕТСКАТАТА
СМЪРТНОСТ КАТО ОСНОВЕН
ИНДИКАТОР ЗА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
nВисоко информативен показател за
нивото на общественото здраве
nВ пряка зависимост от социално-
икономическото развитие на дадената
страна
nЧувствителен към социално-
икономическите промени
nОтразява нивото, качеството и
ефективността на здравната помощ
nИма най-важно значение за
стойността на СППЖ
nИзмерва умиранията на децата в най-
ранимия и зависим период от живота.
ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ
-ОПРЕДЕЛЕНИЕ
nСмъртността на децата през първата
година от живота (0-365 ден)
Общ коефициент за детска смъртност
Общ кoригиран показател за ДС (по
Бек)
брой умрели деца на възраст 0-365 д.
----------------------------------------х 1000
брой живородени деца.
брой умрели деца на възраст 0-365 д.
--------------------------------------х 1000
4/5 от броя живородени деца в наст.
календ. год. + 1/5 от броя на
живородените деца в предходната
календ. год.
СМЪРТНОСТ ДО 5-ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ (U5MR)
Измерва честотата на умиранията на
децата от 0 до 5-годишна възраст на
1000 живородени в дадена територия
за 1 год.
бр. умрели деца 0-5 годишна възраст :
общ брой живородени деца Х1000
България 2011 г. -11 на 1000
СТРУКТУРА НА ДЕТСКАТА
СМЪРТНОСТ
По периоди на първата година:
Неонаталната и постеонаталната
смъртност показват съотношение,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална медицина

Това са разработени теми по Социална медицина. Кратък материал предназначен за студенти в специалност Медицински сестри...
Изпратен от:
Atanaska Kisiova
на 2015-06-19
Добавен в:
Пищови
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
202 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
297
1
01.02.2013
Промоция на здравето
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за магистри по обществено здраве. Съдържа въпроси с един верен, както и с множество верни отговори.
(Труден)
25
3
1
5 мин
07.08.2019
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Социална медицина

Материал № 1187721, от 19 юни 2015
Свален: 202 пъти
Прегледан: 248 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 3,592
Брой символи: 24,787

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална медицина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала