Големина на текста:
Административните актове могат да бъдат оспорвани (обжалвани) по
административен или по съдебен ред. Оспорването по административен
ред, става пред непосредствено по-горестоящият административен орган.
Оспорването по съдебен ред, може да става пред регионалните
административни съдилища или ВАС, като първа инстанция и като
касационна инстанция пред ВАС. Съдебното производство, не може да
започне служебно. Следователно винаги е необходимо сезиране на съда от
заинтересовано лице или от прокурора. В този смисъл, съдебното
производство е диспозитивно, тъй като лицето има право да атакува
административният акт, но дали ще използва това право, решава единствено
самото то. Административният съд, е длъжен да разгледа подадената жалба
или протест, във всички случаи, когато те отговарят на изискванията на
АПК. В този смисъл, отказ от административно правосъдие, е недопустим.
Подсъдността между административните съидлища и ВАС, се определя от
автора на акта. Изпъква въпрос за подведомствеността, т.е. кои проблеми
са подведомствени на административните съдилища и кои на другите
такива. Чл. 128 от АПК, дефинира, подведомствеността на
административните съдилища като посочва, че в нея се включват всички
дела, по искания за:
1) издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на
административните актове;
2) обявяване на нищожност или унищожаване на достигнати споразумения
между административният орган и граждани;
3) защита срещу неоснователни действия или бездействия на
администрацията;
4) защита срещу незаконни принудителни изпълнения;
5) обезщетения за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия
или бездействия на административните органи и техни длъжностни лица;
6) обезщетения за вреди, от принудителни изпълнения;
7) обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения,
постановени от административните съдилища;
8) установяване на неистинността на административните актове.
Не подлежат на оспорване по съдебен ред административни актове, :
А) посредством които се осъществява външната политика;
Б) отбраната;
В) националната сигурност.
По тези три групи проблеми, административният акт може да подлежи на
обжалване, единствено ако има изрична разпоредба на закона.
Административният съд, сам решава дали едно дело е подведомствено на
него или не. Ето защо, е възможно да възникнат спорове относно
подведомствеността. В този случай, ако съдът прецени, че делото не е
подведомствено на него, той го изпраща на надлежният орган. Това става с
разпореждане или определение на съда. Това разпореждане или
определение, могат да се обжалват с частна жалба. Родовата подсъдност,
разпределя делата между административните съдилища и ВАС. АПК прие
принципа да дефинира споровете, подсъдни на ВАСы като постанови, че
всички останали са подсъдни на административните съдилища. Съгласно чл.
132 от АПК, ВАС разглежда жалби или протести за:
-оспорванията срещу всички подзаконови нормативни актове.
Следователно тук не съществува никакво изключение с оглед на
предметното им съдържание и автор на издаването им. Единствено и
извън компетентността на ВАС, е оспорването на подзаконовите
нормативни актове, издадени от общинските съвети. Те подлежат на
атакуване пред административните съдилища;
-оспорванията срещу актовете на МС, министър-председателя,
заместник-министър председателите и министрите;
-оспорвания на решения на ВСС;
-оспорвания срещу актове на органите на БНБ;
В тези 4 случая, ВАС, действа като първа инстанция;
-касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни
решения ВАС действа винаги като касационна инстанция,
следователно той може да бъде първа инстанция по посочените в т. 1 – 4
актове, и като касационна инстанция по отношение на всички
постановени съдебни решения;
-частни жалби срещу определения и решения за разпореждания;
-молби за отмяна на влезли в сила съдебни актове по административни
дела. ВАС, е орган, който осъществява административно правосъдие.
Той се състои от две колегии, и се оглавява от председател. Основният
момент, е че съществуват вече две общи събранияОС на всички съдии
и ОС на съответната колегия. ОС на всички съдии, произнася
тьлкувателни постановления при противоречива или неправилна съдебна
практика, по прилагането на законите в административното
правораздаване. ОС на съответната колегия, се произнася с
тълкувателни решения за разрешаването на спорни въпроси по
тълкуването и прилагането на закона.
Искания за произнасяне в тълкувателни решения, могат да правят:
председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор, неговият заместник при
ВАП, омбудсмана, министъра на правосъдието, председателите на
административните съдилища, председателят на Висшият Адвокатски
Съвет и съдебните състави на ВАС. Тълкувателните постановления са
задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, както и за
всички органи, които издават администратвни актове. Административните
съдилища, имат съдебни райони, които съвпадат с областите. Следователно
в един областен център, действат паралелно окръжен съд, който разглежда
граждански, наказателни и търговски дела, и административен съд, който
разглежда административни дела. Тези две съдилища, са напълно
самостоятелно един от друг. Административният съд, разглежда
административните дела в състав от 1 съдия. Той се състои от съдии и
младши съдии, оглавява се от председател. Съществува възможност по
решение на общото събрание да се създават специализирани по материя
отделения. Те се ръководят от председателя или заместник председателя
на административният съд. Местната (териториалната) подсъдност, се
определя от седалището на административният орган, издал оспорваният
административен акт. Виж чл. 126 – 135 от АПК.
Започване на производството по оспорването
Производството започва по искане на заинтересованото лице или
прокурора. Винаги в това производство, едната страна е административен
орган, издал оспорваният акт. Актът може да се оспори само с оглед на
неговата законосъобразност. Жалбоподатели, могат да бъдат физически
или юридически лица. Когато в делото участват повече от 10 лица с
еднакви интереси, и нямат общ пълномощник, съдът може да ги задължи в
разумен срок да посочат общ пълномощник помежду си. Когато те не
сторят това, съда им назначава процесуален представител. Това е ново
положение в Административно-правната уредба. Обосновката за това, е че
трудно могат да се призовават 20 или 30 лица. Логично е при идентичност
на интересите им, те да имат общ представител. Тук обаче важи принципа,
че процесуалните действия на страната, имат предимство пред тези на
общият пълномощник или общият процесуален представител. Следователно
се касае за защита на специфични интереси на всяка страна. Призоваването
ще се извършва по общият процесуален ред по наказателното и
гражданското съдопроизводство. Страната ще се призове на адреса, на
който е била призовавана при последното процесуално действие. При
нередовност на призоваването, делото ще бъде отложено. Поради това,
обективна причина за неучастие на страната, делото може да бъде
отложено. Тук следва съда да извършва преценка, дали страната не
злоупотребява с правото си на защита. Чл. 126, чл. 136 – чл. 144 от АПК
Индивидуалните административни актове. Същност и определение.
Индивидуалният административен акт е едностранно властническо
волеизявление на административен орган, отнасящ се до конкретно лице и
за конкретен случай, засяга точно определени права и задължения на точно

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обжалване на административните актове по административен и съдебен ред

Административните актове могат да бъдат оспорвани (обжалвани) по административен или по съдебен ред. Оспорването по административен ред, става пред непосредствено по-горестоящият административен орган...
Изпратен от:
dd55
на 2015-06-11
Добавен в:
Курсови работи
по Административно право
Статистика:
30 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Административно правосъдие

07 апр 2010
·
101
·
29
·
5,541

Конституцията от 1991г. въвежда т.нар. „обща клауза” за съдебна обжалваемост на административните актове – без разлика между индивидуални и нормативни актове...
 

Административно право - обща част

08 авг 2008
·
268
·
47
·
19,796
·
125

Административното право (АП) е най-динамичния клон на правото, то регулира управленческите отношения. АП има сложна, многообразна нормативна база, която постоянно се изменя...
 

Административен процес

05 апр 2011
·
282
·
26
·
8,715
·
369

Понятие за административен процес, характерни черти и източници на административния процес...
 
Онлайн тестове по Административно право
Административно право - обща част
междинен тест по Административно право за Студенти от 2 курс
Тестът включва основни въпроси в рамките на Административното право - Обща част. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
10
45
1
1 мин
27.02.2015
Тест по данъчен процес
изпитен тест по Административно право за Студенти от 5 курс
Изпитен тест по данъчен процес за студенти 5-ти курс - ревизионни актове, административен ред, касационо обжалване. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
22
17
1
10 мин
12.07.2013
» виж всички онлайн тестове по административно право

Обжалване на административните актове по административен и съдебен ред

Материал № 1186014, от 11 юни 2015
Свален: 30 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,287
Брой символи: 20,862

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обжалване на административните актове по админи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения